Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. september 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets almindelige orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.

 

Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:

 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Budget 2020-2023 1. behandling af budget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2020 og overslagsår 2021-2023 for Herning Kommune fremsendes til 1. behandling. 

 

Budgetforslaget til 1. behandling indeholder en række forbehold som følge af den endnu ikke indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen. Forbeholdene er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Den samlede økonomi for 2020-2023 vil blive præsenteret for Byrådet den 17. september 2019 jfr. den ændrede budgetprocedure.  

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for budget 2020 og den senere ændring af budgetproceduren, som er godkendt i Byrådet den 27. august 2019, fremsendes budgetforslaget for 2020 og overslagsår 2021-2023 til 1. behandling.

 

Som følge af den endnu ikke indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2020 indeholder budgetforslaget en række foreløbige tal, som først kan opdateres, når økonomiaftalen foreligger - forventeligt i løbet af den første uge i september. Det betyder, at der knytter sig betydelige forbehold til det økonomiske resultat i nedenstående opstilling.

 

Den samlede kommuneøkonomi for 2020-2023 for Herning Kommune bliver præsenteret for Byrådet forud for Byrådsmødet den 17. september 2019 jfr. den ændrede budgetprocedure.

 

Tilpasninger af indtægtssiden m.v. som følge af økonomiaftalen vil ske mellem 1. og 2. behandling af budgettet.  

Økonomi

Budgetforslaget, som det foreligger til 1. behandling, udmønter sig således i hovedtal:

 

 

Der knytter sig følgende bemærkninger til de enkelte poster i tabellen:

 

 • Indtægter: Hele indtægtssiden er foreløbig og udgør overslagsår 1, 2 og 3 i det vedtagne budget 2019, korrigeret for bevillingsmæssige ændringer siden budgetvedtagelsen. Det nye overslagsår 2023 er identisk med 2022, dog korrigeret for en stigning i indkomstskatter i samme størrelsesorden som foregående år.
 • Driftsudgifter: De fagudvalgsbehandlede budgetforslag for 2020-2023 på baggrund af de udmeldte rammer, korrigeret for bevillingsmæssige ændringer på efterfølgende byrådsmøder i juni og august 2019. Foreløbigt pl-skøn er med afsæt i KL´s pl-skøn fra april 2019. Opdatering vil ske til det netop modtagne september-skøn, når eventuelle driftsmæssige konsekvenser af økonomiaftalen foreligger og er indregnet. Der er foretaget fuld pris- og lønfremskrivning bortset fra varer og tjenesteydelser, som ikke vedrører kontrakter.
 • Renter: Foreløbigt tal som opdateres, når den samlede opgørelse af likviditetsbeholdningen i henholdsvis 2020 og overslagsår er beregnet.
 • Anlægsudgifter/jordforsyning: Anlægsdelen svarer til direktionens forslag som blev forelagt på 2. budgetkonference den 26. og 27. august 2019. Foreløbigt pl-skøn med afsæt i KL´s pl-skøn fra april 2019. Opdateres ligeledes senere i processen.
 • Likviditetspåvirkninger: Tallene i tabellen er tilpasset de forhold, der kendes p.t. med forbehold for ændringer som følge af økonomiaftalen.
 • Forsyningsvirksomheder: Tilpasset faktiske forhold.

 

Herudover er følgende forudsætninger indarbejdet i budgetforslaget:

 • Skatteprocent på 24,9 (uændret)
 • Grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)
 • Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

 

Som det fremgår af opstillingen kan der teknisk beregnes en likviditetsændring (kassetræk) af den skattefinansierede del i 2020 på ca. 49 mio. kr. Til sammenligning var dette tal ca. 37 mio. kr. i  budgettet for 2020 (overslagsår 1) i budget 2019. Flere ændringer gør sig gældende. En markant af disse er budgetlægningen af overførte midler fra 2018, som udgør små 20 mio. kr. (engangsbevilling)

 

Det er i forbindelse med ændring af budgetproceduren for budget 2020-2023 (BYR den 27. august 2019) besluttet, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 30. september 2019, kl. 12.00.

 

Budgetforslag 2020 og overslagsår 2021-2023 udarbejdes i elektronisk form og vedhæftes til Byrådets behandling af budgetforslaget den 17. september 2019.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslaget til budget 2020 og overslagsår 2021-2023 godkendes og overgår til 2. behandling,

 

at tilpasninger af indtægtssiden m.v. som følge af økonomiaftalen vil ske mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-K01-5-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Udvidet forvaltningsrevision - refusioner og moms

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af udvidet forvaltningsrevision på alle serviceområder vedrørende moms, statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integration, statsrefusion på dyre enkeltsager, mellemkommunal refusion med bistand fra eksternt konsulentfirma.

Sagsfremstilling

Kommunens "refusionshåndtering" revideres stikprøvevist løbende i forbindelse med basisrevisionen. Denne giver ikke anledning til at tro, at der er noget at komme efter. Det er imidlertid erfaringen, at selv kommuner med styr på sagerne ikke altid hjemtager den korrekte moms og refusion, hvilket blandt andet skyldes, at området er kompliceret og undergår hyppige regelskift. Det giver derfor mening at gennemgå området lidt mere indgående og systematisk.

 

Med henblik på at vurdere administrationens nuværende arbejdsprocesser vedrørende håndtering af moms, statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integration, statsrefusion på særligt dyre enkeltsager og mellemkommunal refusion både indenfor og på tværs af fagområderne ønskes således iværksat en udvidet forvaltningsrevision med bistand fra eksternt konsulentfirma.

 

Analyserne foretages på de nævnte refusionsområder tilbage til regnskabsår 2016 - momsanalysen dog tilbage til regnskabsår 2014, og vil blive suppleret med anbefalinger til læring og kompetenceudvikling i forhold til fremadrettet håndtering af opgaverne.

 

Herudover vil analyserne afdække eventuelle mangler i relation til hjemtagelse af berettigede indtægter i analyseperioden, der efterfølgende vil kunne korrigeres/berigtiges.

 

Analyserne forventes gennemført ud fra princippet "no cure - no pay", således at Herning Kommune alene skal betale for analyserne, såfremt indsatsen medfører realiserbare refusioner bagudrettet.

De forskellige analyser forventes igangsat i løbet af det sene efterår 2019/vinteren 2020 med en projektperiode på maksimalt 6-8 måneder.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med den udvidede forvaltningsrevision kan først foretages, når analyserne er gennemført og den økonomiske konsekvens foreligger.

 

I relation til eventuelle merindtægter som følge af korrektioner/berigtigelser vedrørende tidligere regnskabsår foreslås det gennemgående grundprincip, at disse tilfalder det serviceområde, de vedrører - dog fratrukket honorar for udarbejdelse af analyserne. Hermed vil nettoindtægterne indgå som en del af den almindelige rammestyring og samtidig være omfattet af de gældende økonomistyringsprincipper for det pågældende serviceområde.  

 

Korrektioner vedrørende statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integration, statsrefusion på særligt dyre enkeltsager og mellemkommunal refusion skal i henhold til konteringsreglerne bogføres på driftsbudgettet. Forventeligt vil refusionerne primært berøre Børne- og Familieudvalgets, Beskæftigelsesudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder.

 

For så vidt angår momskorrektioner vedrørende tidligere år skal disse i henhold til konteringsreglerne foretages direkte på de finansielle konti (Serviceområde 29 Tilskud og Udligning) og vil derfor ikke påvirke driftsbudgettet. Af samme årsag vil afregning af dels merindtægter og dels udgift for udarbejdelse af momsanalysen ske via de likvide aktiver.

 

De bevillingsmæssige ændringer vil blive medtaget i førstkommende budgetopfølgning efter færdiggørelse af analyserne. På samme tidspunkt vil ske endelig stillingtagen til principperne for håndtering af merindtægter.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der foretages udvidet forvaltningsrevision vedrørende moms, statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integration, statsrefusion på dyre enkeltsager og mellemkommunal refusion med bistand fra eksternt konsulentfirma ud fra et "no cure - no pay"-princip,

 

at eventuelle merindtægter som følge af analyserne tilfalder driftsbudgettet på de serviceområder, de vedrører - dog fratrukket honorar for analyserne,

 

at eventuelle merindtægter som følge af korrektioner vedrørende moms tilfalder de likvide aktiver. Udgiften til momsanalysen finansieres tilsvarende af de likvide aktiver,

 

at de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen, herunder endelig stillingtagen til håndtering af merindtægter, foretages ved førstkommende budgetopfølgning efter at analyserne er gennemført.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-19 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Aulum Fjernvarme A.M.B.A. anmoder om kommunal garanti for lån

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Fjernvarme A.M.B.A har anmodet Herning Kommune om kommunegaranti for lån på i alt 25,5 mio. kr. til etablering af varmepumpeanlæg.

Sagsfremstilling

Aulum Fjernvarme søger om godkendelse til optagelse af nyt lån på 25.500.000 kr. hos KommuneKredit og anmoder om kommunal garantistillelse hertil.

 

Aulum Fjernvarme har fået et låneforslag på et 10-årigt fastforrentet lån på 0% i rente.

 

I henhold til Lånebekendtgørelsens §3 stk. 1 nr. 8 kan kommunen meddele garanti for lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Låntagningen vedrører investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme i henhold til Lånebekendtgørelsens §2 stk. 1 nr. 3. Meddelelse af garantien belaster ikke kommunens låneramme og medfører ikke deponering.

 

Fjernvarmeproduktionen i Aulum Fjernvarmes forsyningsområde er primært baseret på naturgas som brændsel i en naturgasmotor og en naturgaskedel. Herudover produceres der varme ved hjælp af el til en elkedel, og der er i 2015 etableret et solvarmeanlæg på 16.000 m2.

 

Da prisen på naturgas og andre fossile brændsler forventes at stige i fremtiden, samt et ønske i bestyrelsen i Aulum Fjernvarme om at minimere brugen af fossilt brændsel og hermed mindske miljøforurenende emission, har Aulum Fjernvarme undersøgt mulighederne for at etablere et eldrevet varmepumpeanlæg primært til at erstatte varmeproduktionen på naturgasmotor og naturgaskedel.

 

Aulum Fjernvarmes årlige varmebehov er for et normalt år 35.609 MWh. Et eldrevet varmepumpeanlæg med en kapacitet på 4 MW varme vil kunne producere ca. 59% af det årlige varmebehov. Sammen med solvarmeanlægget, der dækker 22% af varmebehovet, vil ca. 81% af varmen produceret af Aulum Fjernvarme i fremtiden være produceret uden brug af naturgas.

 

Økonomisk vil der ifølge beregninger på projektforslaget være en årlig besparelse på 3,1 mio. kr. ved etablering af varmepumpeanlægget.

 

Herning Kommune garanterer på nuværende tidspunkt for tre lån optaget af Aulum Fjernvarme med en samlet restgæld på 32,973 mio. kr.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Herning Kommune giver tilsagn om kommunal garanti for et lån til Aulum Fjernvarme til finansiering af varmepumpeanlæg på 25,5 mio. kr.
at garantierne er betinget af, at de relevante myndighedsgodkendelser er opnået
at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% af lånets hovedstol, samt 0,5% af restgælden ultimo året. Beløbene indtægtsføres på Serviceområde 21, renteindtægter.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.01.10-A00-1-19 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Grundlovsceremoni

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Reglerne for at erhverve dansk statsborgerskab er ændret, således at tildelingen af dansk statsborgerskab betinges af deltagelsen ved en kommunal grundlovsceremoni.

 

Ved ceremonien skal borgere, som søger dansk statsborgerskab, skrive under på, at de vil overholde dansk lovgivning, samt at de vil respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Herefter skal ansøgerne give håndtryk til en repræsentant for kommunalbestyrelsen.

 

Kommunerne skal selv tilrettelægge ceremonierne indenfor rammerne af lovgivningen.

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2018 indgik daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en ny indfødsretsaftale. Det indgik blandt andet i denne aftale, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betinges af deltagelsen ved en grundlovsceremoni. Aftalen blev udmøntet ved lov nr. 1735 af 27. december 2018. Loven trådte i kraft den 1. januar 2019, dog således at kommunernes forpligtelser til at afholde ceremonier først træder i kraft 2. halvår 2019.

 

Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde medvirken i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Kommunen skal offentligt anvise borgere muligheden for at deltage i grundlovsceremoni. Denne anvisning kan bl.a. ske ved at annoncere på kommunens hjemmeside, i dagblade mv. Kommunen kan, hvis det ønskes, fastsætte en tilmeldingsfrist for deltagelsen, og herudover kan der indbyrdes mellem kommunerne aftales, at henvise til deltagelse ved nabokommunen eller at forestå en afholdese i fællesskab.

 

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier angiver nogle rammer indenfor hvilke den enkelte kommune kan tilrettelægge ceremonierne. Det fremgår af denne, at der i 2019 alene skal anvises ceremoni i anden halvdel af året.

 

Kommunen skal to uger forud for afholdelsen af ceremonien sende en deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette sker med henblik på, at Udlændinge- og Integrationsministeriet kan påse, om ansøgeren opfylder det vandelskrav, der er fastsat i lov om indfødsrets meddelelse. Hvis der ingen tilmeldte er, vil kommunen ikke være forpligtet til at gennemføre afholdelsen og kommunen har ikke pligt til at sikre, at ansøgere i kommunen har deltaget i en grundlovsceremoni.

 

Ceremonien skal foregå i rammer, der er egnet til at sikre højtidelige forhold for tildeling af indfødsret og til selve grundlovsceremonien skal en repræsentant for kommunalbestyrelsen byde ansøgere velkommen og sikre sig identiteten på de pågældende ved forevisning af gyldig fotolegitimation. Ansøgerne skal herefter, under overværelse af repræsentanten, underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, hvorefter ansøgeren skal give hånd til repræsentanten for kommunalbestyrelsen. Ansøgeren skal som udgangspunkt selv medbringe erklæringen. Repræsentanten skal herefter angive på erklæringen, om ansøgeren under ceremonien har underskrevet erklæringen under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, og om ansøgeren efterfølgende har udvekslet et håndtryk med repræsentanten.

 

Det står kommunen frit for, om repræsentanten for kommunalbestyrelsen er politiker eller embedsmand.

 

Efter afholdelsen af ceremonien skal kommunen sende de originale underskrevne erklæringer samt en elektronisk oversigt, med angivelse af navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Statsborgerretsbeviset tildeles først den pågældende når Udlændinge- og Integrationsministeriet har modtaget dokumentation for deltagelse i ceremonien.

 

I 2018 er der i Herning Kommune tildelt dansk statsborgerskab til 17 personer over 18 år og i 2019 er der indtil nu tildelt 9 personer over 18 år dansk statsborgerskab.

 

Forslag til procedure i Herning

Herning Kommune annoncerer grundlovsceremonien på kommunens informationssider i den hustandsomdelte ugeavis. Her skal det fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøgeren til ceremonien skal medbringe gyldig legitimation med foto, og den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til ansøgeren. Endvidere ønsker kommunen at sende information herom til de pågældende personer. Tilmeldingen skal ske senest 3 uger før ceremonien, således at deltagerliste kan sendes til Integrationsministeriet rettidigt.

 

Der lægges op til at holde ceremonien for lukkede døre. Den pågældende vil have mulighed for at tage op til 4 gæster med til grundlovsceremonien. Antal skal oplyses i forbindelse med tilmeldingen.

 

Grundlovsceremonien skal foregå i Byrådssalen, Torvet, 7400 Herning, der er egnet til at sikre højtidelige forhold og ligeledes egnet til ansøgere med funktionsnedsættelser.

 

Ceremonien indledes ved, at repræsentanten for kommunalbestyrelsen oplyser, at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive den tidligere nævnte erklæring under overværelse af repræsentanten og herefter give hånd til en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at ansøgeren herefter får overrakt en gave efter samme princip som ved vielser (et dansk bordflag med Herning Kommunes logo - prisniveau 250 kr.).

 

Borgerservice i Herning Kommune forestår i øvrigt det administrative og praktiske i forbindelse med ceremonierne.

Økonomi

Udgifterne til afholdelse af grundlovsceremoni inklusiv gave afholdes indenfor eksisterende budgetramme på serviceområde 20 Administration.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Herning Kommune, som udgangspunkt holder to årlige grundlovsceremonier - et i andet kvartal og et i fjerde kvartal. Der kan holdes ekstra ceremonier, hvis der er mange ansøgere

 

at der alene afholdes én ceremoni i 2019

 

at der udpeges et byrådsmedlem og to suppleanter til at forestå ceremonierne

 

at viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen udpeges til at forestå ceremonierne. Tommy Tønning og John Thomsen udpeges som suppleanter

 

at ceremonierne afholdes i byrådssalen, som vil udgøre en passende højtidlig ramme

 

at ceremonien er lukket for offentligheden

 

at ansøger modtager en gave efter ceremonien 

 

at ansøgere skal tilmelde sig ceremonien inden for fristen således, at deltagerlisten kan indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet rettidigt

 

at Borgerservice i Herning Kommune forestår det administrative og praktiske i forbindelse med ceremonierne.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således, at det andet at punkt, at der alene afholdes én ceremoni i 2019, udgår.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med realisering af lokalplan nr. 13.B19-1 Boligområde ved Brændgårdvej i Herning, er der behov for at erhverve ejendommen Brændgårdvej 101 (matr.nr. 2h Brændgårde, Herning Jorder) til vejformål.

 

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 3. juni 2019, pkt. 119 blev forvaltningen bemyndiget til at indlede forhandlinger om køb af ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler, at ekspropriation gennemføres.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 2. april 2019, pkt. 90 blev det besluttet at give anlægsbevilling på 2 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse til etablering af en ny rundkørsel på Brændgårdvej.

 

Den 10. juli 2019 blev der afholdt åstedsforretning som forberedelse til ekspropriation af ejendommen Brændgårdvej 101. Karlo Brondbjerg deltog som repræsentant for Byrådet.

 

Bemærkninger fra åstedsforretningen samt de bemærkninger, der måtte forekomme til ekspropriationen inden 4 ugers fristens udløb, er vedlagt sagen (kopi af protokollen og brev fra ejeren).

 

Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98, da det er nødvendigt at erhverve ejendommen for at kunne gennemføre vejprojektet.

 

Efter åstedsforretningen blev der afholdt forhandlinger om erstatningssummen med ejeren.

  

Herning Kommune tilbød et forlig, men ejeren ønskede et væsentlig højere beløb for ejendommen. Der blev derfor ikke indgået et forlig.

 

Økonomi

Sagen vil nu gå til taksation, og hvis der mod forventning skal udbetales yderligere erstatning, vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling. En eventuel yderligere erstatning vil, tilsvarende erstatningen på 1 mio. kr., blive finansieret af de likvide aktiver, som vedtaget på byrådsmødet den 2. april 2019, pkt. 90. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at ekspropriation gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98 i henhold til ekspropriationsplan

 

at der til erstatningen meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223040 Vejtilslutning af boligområde til Brændgårdvej

 

at erstatningen på 1 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.04-S55-1-18 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af cafefunktion til Bo- og Støttecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kirsten Bundgaard, Pia Colstrup og Karin Locander

Sagsresume

I forbindelse med Herning Kommunes budgetforlig 2019 besluttede Byrådet at gennemføre en større lokalerokade på Børn- og Ungeområdet. Rokaden omfattede blandt andet flytning af Ungdomscenter Knudmosen til et samlet tilbud på matrikel Lindegårdsvej og Herluf Trollesvej.

 

Bo- og Støttecenter Herning under Handicap og Psykiatri er beliggende på Herluf Trollesvej.

 

Rokaden i Børn og Unge betyder således, at de lokaler, som vedrører tilbuddet Bo- og Støttecenter Herning skal fraflyttes. Det eksisterende tilbud til Bo- og Støttecenter Herning omfatter administrationslokaler, mødelokaler og caféfunktion med produktionskøkken m.m.

 

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om flytningen på udvalgsmøderne 23. oktober 2018, punkt 104, 11. december 2018, punkt 118. og 29. maj 2019 punkt 56.

 

Administrationen har arbejdet med en løsning, hvor caféen mv. etableres på Dueoddevej i Tre Birkes lokaler.

 

Anlægsbevillingen på 1,2 mio. kr. for projektet ønskes frigivet.   

 

Sagsfremstilling

Administrationen for Centret samt bostøtten er primo januar 2019 fraflyttet Herluf Trollesvej til ejendommen Lykkesvej 18 i Herning, som ejes af Herning Kommune.

 

Ejendommen er ikke sat i stand i forbindelse med indflytningen.

 

Administrationen på Rådhuset har undersøgt flere muligheder for ny placering af Bo- og Støttecenter Herning. Der har i den forbindelse været arbejdet med indretning af café samt lokaler til bostøtteopgaven i den gamle gæstedagpleje på Enghavevej, som ligger i umiddelbar nærhed af de nye administrationslokaler på Lykkesvej. En påkrævet ombygning af lokalerne på Enghavevej er dog vurderet til værende for dyr en løsning.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. maj 2019 blev Administrationen anmodet om en nærmere undersøgelse af etablering af caféfunktionen på Tre Birke på Dueoddevej, Herning, hvor der allerede findes produktionskøkken.

 

Tre Birke er et beskæftigelsestilbud under Handicap og Psykiatri.

 

Caféen for Bo- og Støttecenter Herning skal kunne rumme og servicere ca. 40 borgere flere gange om ugen, herunder muligheden for aftensmad til brugergruppen. Tilbuddet ønskes indrettet, så det giver mulighed for at drive tilbuddet som tiltænkt, hvor der gives mulighed for at understøtter selvstændigt boende borgere, som har et behov for socialpædagogisk bistand i forskellig udstrækning. Ligeledes skal der kunne leveres gruppevejledning, individuelle samtaler og andre understøttende aktiviteter.

 

En ombygningen af Tre Birke, så den endvidere kan rumme Bo- og Støttecenter Hernings ydelser omfatter følgende tilpasninger:

 • Køkken
 • Anskaffelse af nyt inventar.
 • Forbedring og modernisering af adgangsforhold.
 • Tilretning og klargøring af grupperum
 • Udvidelse af eksisterende p-forhold og etablering af udearealer og cykelskur.
 • Maling af lokaler og nye gulve
 • Etablering af nye døre og tilretning af eksisterende døre, branddøre, brand-meldere m.m. (bygningen får en ny anvendelse)
 • Tilretning af belysning
 • Omkostninger til byggesagsbehandling.    

 

Projektet forventes at kunne sætte i gang hurtigst muligt, når der foreligger en anlægsbevilling.

Økonomi

Administrationen har vurderet udgifterne til ombygning i eksisterende rammer på Tre Birke til 1,2 mio. kr.

 

Der er ikke afsat midler i budgetforliget til finansiering af den påkrævede flytning af Bo- og Støttecenter Herning fra Herluf Trollesvej, hvorfor der anmodes om en anlægsbevilling finansieret af de likvide midler.

 

Med ovenstående løsning frigives den gamle gæstedagpleje på Enghavevej til anden anvendelse/salg.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at den anbefalede ombygning af Tre Birke med henblik på at etablere en cafefunktion for Bo- og Støttecenter Herning iværksættes hurtigst muligt
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, nyt stednr. til ombygningsudgifter
at anlægsudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om navneændring af Børnecenter Nord og Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Bestyrelserne for Børnecenter Nord og Gullestrup skole søger i forbindelse med fusion pr. 1. august 2019 om godkendelse af navnet Gullestrup Børnecenter til den nye institution.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets beslutning den 12. december 2018 pkt. 171, hvor det blev godkendt, at Børnecenter Nord bliver kommunaliseret og indgår fællesledelse og bestyrelse med Gullestrup Skole pr. 1. august 2019 , søger bestyrelserne om godkendelse af nyt navn.

 

Bestyrelserne er enige om, at den nye institution skal hedde Gullestrup Børnecenter.

 

Bestyrelsernes ansøgning er vedlagt. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at ansøgningen om, at den nye institution får navnet Gullestrup Børnecenter, godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.20.05-G00-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Navneændring fra Åmoseskolen til Valdemarskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Bestyrelsen ved Åmoseskolen søger om godkendelse af navneændring fra Åmoseskolen til Valdemarskolen.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at autismeklasserne på Skolen på Sønderager flyttes til Holtbjerg for at blive en del af Åmoseskolen, der i forvejen har et specialiseret tilbud.

 

Bestyrelsen vil gerne signalere en ny skole og en ny start og søger om, at Åmoseskolen ændrer navn til Valdemarskolen.

 

For at sikre god og entydig kommunikation i forbindelse med skolestart, og fordi det foreslåede navn er helt oplagt, er der taget en formandsbeslutning, jf. Kommunestyrelseslovens § 22 stk. 2, om godkendelse af, at Åmoseskolen ændrer navn til Valdemarskolen.

Økonomi

Udgifter til nyt logo, skiltning mv. beløber sig til ca. kr. 45.000, der finansieres af skolens eget budget.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at den trufne formandsbeslutning om navneændring fra Åmoseskolen til Valdemarskolen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-4-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejendom

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-5-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 14 parcelhusgrunde, beliggende Spinkebjergparken, Gjellerup

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-6-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 28 parcelhusgrunde, beliggende Helstrupvænget, Snejbjerg

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.