Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 16. september 2014
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.32.12-G01-2-14 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Budgetopfølgning / halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 - samlet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2014. Oplysninger om forbruget pr. 30. juni samt forventet regnskab 2014 indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og behandles samlet for alle udvalg i Herning Kommune i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

 

Sagsfremstillingen er delt i to:

1. del vedrørende godkendelsen af halvårsregnskabet, hvor fokus er på forbruget pr. 30. juni 2014.

2. del vedrørende forventet regnskab 2014, herunder godkendelse af bevillingsmæssige ændringer. Her er fokus på hvordan regnskabet for 2014 forventes at ende.
 
Ud fra det forventede regnskab for 2014 står Herning Kommune til at overskride den teknisk udmeldte servicedriftsramme med 19,7 mio. kr., heri er indeholdt budgetbufferen. Dette betyder, at Herning Kommune vil blive ramt af sanktionslovgivningen, såfremt kommunerne under et overskrider den samlede ramme for servicedriftsudgifterne.
 
Når der ses på regnskabet pr. 30. juni 2014 ligger resultatet af drift og anlæg på 112,9 mio. kr., hvilket er 49,4 mio. kr. lavere i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at det kan forventes at årets resultat af drift og anlæg kommer til at ende lavere end sidste år. Det forventede resultat for 2014 samt forventningerne til finansieringssiden bevirker, at der forventes en likviditetsmæssig ændring på 155,8 mio. kr. mod 60,4 i vedtaget budget. Dette betyder en nedbringelse af likviditeten på 95,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Sagsfremstilling

1. HALVÅRSREGNSKAB FOR HERNING KOMMUNE (faktisk forbrug pr. 30. juni 2014)
Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, og en deraf følgende ændring af kommunernes styrelseslov, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal behandles politisk af Byrådet og offentliggøres.


Nedenfor fremhæves hovedkonklusionerne i halvårsregnskabet, der er vedlagt som bilag.

 

Ved halvårsregnskabet er der på indtægtssiden, skat og tilskud/udligning opnået en indtægt på 2.519,5 mio. kr., svarende til 51,5% af indtægterne i det korrigerede budget.

De skattefinansierede driftsudgifter ved halvårsregnskabet udgør 2.298,3 mio. kr. svarende til 47,6% af det korrigerede budgets driftsudgifter. De skattefinansierede driftsudgifter er 3,9% højere i forhold til samme tid sidste år. De skattefinansierede anlægsudgifter udgør 145,3 mio. kr. pr. halvårsregnskabet svarende til 31,5% af korrigeret budget.

 

Resultatet af det skattefinansierede område udgør ved halvårsregnskabet et overskud på 74,3 mio. kr. Forsyningsområdet (renovation) viser et overskud på 38,5 mio. kr. hvorefter resultatet i halvårsregnskabet viser et overskud på 112,9 mio. kr. Sammenholdt med samme periode sidste år er resultatet af drift og anlæg 49,4 mio. kr. lavere.

Resultat af drift og anlæg fratrukket finansieringssiden, som viser et likviditetsforbrug på 68,7 mio. kr., giver en likviditetstilgang på 44,2 mio. kr. ved halvårsregnskabet.

En samlet gennemgang af halvårsregnskabet med bemærkninger fremgår af vedlagte halvårsregnskab.

 

2. POLITISK BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2014 – SAMLET

Administrationen har lavet opfølgning på budgettet og givet en prognose på det forventede resultat på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2014 jf. bilagte Halvårsregnskab. Redegørelsen følger den kendte regnskabsopgørelse, hvor der er foretaget en markering af forbruget for 1. halvår 2014, det korrigerede budget samt det forventede regnskab for 2014.

 

Resultatet af den skattefinansierede drift viser et forventet resultat på 189,8 mio. kr., hvilket er 116,6 mio. kr. højere end korrigeret budget og 20,3 mio. kr. lavere end vedtaget budget.

 

Efter anlægsudgifter på 406,7 mio. kr. og jordforsyning på 9,7 mio. kr. fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område som et underskud på 226,4 mio. kr.

 

For det samlede resultat af drift og anlæg forventes et underskud på 220,3 mio. kr.

 

Da finansieringen, der består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt forskydning i kortfristede poster, bidrager med 64,5 mio. kr. forventes der et likviditetsforbrug på 155,8 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 60,4 mio. kr. i det vedtagne budget for 2014. Det forventede likviditetsforbrug er 95,4 mio. kr. større end vedtaget budget.

 

Nedenfor gennemgås de forskellige indtægts- og udgiftsområder. En detaljeret gennemgang af regnskabsoversigt samt resultatopgørelser for alle drifts-, anlægs- og finansieringskonti fremgår af vedlagte halvårsregnskab.

 

Indtægter

På indtægtssiden forventes en mindreindtægt netto på 15,2 mio. kr.


Tabel 1 Indtægter
[image]


Mindreindtægten består af en merindtægt på skatter på 4,9 mio. kr. og en mindreindtægt på generelle tilskud m.v. på 20,1 mio. kr. Merindtægten på skatter kan tilskrives statslig efterregulering af kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld. Mindreindtægten på generelle tilskud mv. skyldes en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 25,6 mio. kr. samt merindtægt på øvrige områder på 4,9 mio. kr.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskuddet har sammenhæng til udgiftsudviklingen vedr. beskæftigelsesdelen på serviceområde 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse, så alt afhængig af udgiftsudviklingen på dette område kan der opstå reguleringer. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 20,5 mio. kr. for 2013 samt 5,1 mio. kr. vedr. foreløbig regulering for 2014.

Det endelig beskæftigelsestilskud for 2013 (inkl. efterreguleringen) er 177,3 mio. kr., dette holdt op mod et forbrug på 186,4 mio. kr., betyder at der i 2013 var et merforbrug på 9,1 mio. kr.

 

Drift

På baggrund af udvalgenes opfølgninger forventes et resultat af driftsudgifterne på 4.702,1 mio. kr., hvilket er 124,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

 

For den samlede skattefinansierede drift forventes et resultat på 189,8 mio. kr., hvilket er 116,6 mio. kr. mere end korrigeret budget.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen skelnes der mellem merforbrug og forbrug af overførsler. Merforbrug håndteres inden for rammen, mens forbrug af overførsler håndteres via kollegiemodellen af Direktionen.

 

Tabel 2 Driftsudgifter, udvalgsopdelt (bemærk tabellen er ekskl. forsyningsvirksomhed)
[image]

 

Som det fremgår af tabel 2 forventes den største afvigelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets området. Der forventes et mindreforbrug på 71,5 mio. kr., hvilket kan henføres til budgetbufferen på 33 mio. kr. samt overførsler fra 2013. Det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget viser et mindreforbrug på 39,9 mio. kr.

 

Under Teknik- og Miljøudvalget forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf 2,8 mio. kr. er overførsler fra 2013. Merforbruget består af øget ejendomskatter, manglende huslejeindtægter, øget vejafvandingsbidrag og udgifter til vejbelysning, mindre indtægter på vintertjeneste samt mindreforbrug/merindtægt på busdrift. Flere af problemerne er kendt fra tidligere budgetopfølgninger. Som en del af de kompenserende handlinger ønsker udvalget, at anvende mindreforbruget/merindtægten på busdriften til at dække merforbrug inden for serviceområdet samt etablering af nye busstoppesteder.I forbindelse med overførselssagen fra 2013 til 2014 blev en merindtægt på 3 mio. kr. på busdriften tilført kassen.

 

På Børn- og Familieudvalgets område forventes et mindreforbrug på 45,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overførte midler fra 2013 på 68,0 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et merforbrug på 22,8 mio. kr. ekskl. genbevillinger. Afvigelsen består primært af et forventet merforbrug på anbringelsesområdet, likviditetsforskydninger på projekter og takstfinansierede puljer samt forbrug af overførte midler på selvforvaltning. Merforbruget 6,7 mio. kr. på anbringelsesområdet forventes løst inden for området og der vil i forbindelse med efterårsopfølgningen blive fremlagt en plan for kompenserende handlinger. Brug af overførsler udgør herefter 16,1 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalgets område forventer et merforbrug på 11 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der forventes et merforbrug på 24,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. genbevillinger. Merforbruget fordeler sig med 10,4 mio. kr. på serviceområde 13 Handicap og Psykiatri samt 14,2 mio. kr. på serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Merforbrug under serviceområde 13 skyldes primært forskydning i sager samt forsinket effekt af besparelser. Merforbruget under serviceområde 18 skyldes et generelt problem, som forventes løst fra 2015 og frem. Efter forventet forbrug i 2014 er velfærdsteknologipuljen på 4,4 mio. kr. Restmidlerne ønskes anvendt til finansiering af merforbrug under begge serviceområder. Det drejer sig om 1,2 mio. kr. under serviceområde 13 og 3,2 mio. kr. under serviceområde 18, altså samlet set 4,4 mio. kr.
Velfærdsteknologipuljen på 10 mio. kr. blev afsat som en del af budgetforliget 2013 til udviklingsinitiativer inden for ældre, handicap og psykiatri, herunder særligt velfærdsteknologi til gavn for borgerne.
 
Tabel 3 Opgørelse over velfærdsteknologipuljen  

[image]


På serviceområde 18 er der overført 14,2 mio. kr. til 2014, heri indgår velfærdsteknologipuljen med 6,5 mio. kr. Hele velfærdsteknologipuljen ønskes anvendt fordelt med 3,3 mio. kr. til projekter inden for puljens ramme og 3,2 mio. kr. til dækning af merforbrug. Herefter er der 7,7 mio. kr. tilbage af overførslerne, som ligeledes ønskes anvendt til dækning af merforbrug på serviceområdet.

Under Beskæftigelsesudvalget forventes et mindreforbrug på 17,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. når genbevillingerne er fratrukket. Mindreforbruget skyldes primært lavere betaling til elever på produktionsskolen, lavere forbrug på det budgetgaranterede- og aftalebaserede område samt et lavere antal forsikrede ledige.

 

Under Forebyggelsesudvalget forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbrug kan primært henføres til et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,1 mio. kr., hvilket dog er 5,3 mio. kr. bedre end ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014.

 

For uddybende gennemgang af budgetopfølgningerne for de enkelte udvalg henvises til udvalgenes egen behandling af sagerne.

 

Sanktionslovgivningen

Kommunerne bliver sanktioneret individuelt og kollektivt, såfremt den samlede servicedriftsramme bliver overskredet. Servicedriftsrammen er et teknisk opgjort beløb for kommunernes udgifter.

 

Den tekniske servicedriftsramme for Herning Kommune udgør 3.308,5 mio. kr. og som det fremgår af tabel 4 forventes der pr. 30. juni 2014 et forbrug på 3.328,1 mio. kr. Dette betyder, at der pt. forventes et merforbrug på 19,7 mio. kr.

I det forventede merforbrug er indeholdt budgetbufferen på 33 mio. kr., hvilket betyder at uden brug af budgetbufferen er merforbrug på 52,7 mio. kr.

 

Tabel 4 Opgørelse af servicedriftsudgifter

[image]


Anlæg

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 54,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på det skattefinansierede område. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug under Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, mens der forventes et merforbrug under Børne- og Familieudvalget.

 

Tabel 5 Anlægsudgifter, udvalgsopdelt  
[image]

 

Merforbrug på Børne- og Familieudvalgets området skyldes en forskydning i betalingsplanen for Snejbjerg Skole på 42 mio. kr. i forhold til fordelingen af anlægsbudgettet de pågældende år.

 

Mindreforbrug under Kultur- og Fritidsudvalget kan primært henføres til forskydning i etablering af 50-meter svømmebassin (sted nr. 031095) til 2015 samt øvrige projekter hvor der er usikkerheder omkring igangsætningstidspunkt eller som forventes gennemført/afsluttet i 2015.


Øvrige projekter er:

 • Udbygning af Lind Hallen (sted nr. 318099-01)

 • Herning Fodboldeksperimentarium (sted nr. 031091)

 • Vedligeholdelsespulje (sted nr. 031099)

 • Timeline (sted nr. 035095)

 • Uhre Motorsportscenter (sted nr. 035099-01)

 • Feldborg BMX (sted nr. 318089)

 • Haludvidelsesprojekt i Sdr. Felding (sted nr. 318091)

 • Boldbane ved Herning Gymnasium (sted nr. 318094)

 
Forskydningen i betalingsplanen til Snejbjerg Skole på 42 mio. kr. finansieres af forventet mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 60 mio. kr. Dette betyder, at Børne- og Familieudvalget får en tillægsbevilling på Snejbjerg Skole på 42 mio. kr. i 2014 og at Kultur- og Fritidsudvalget får en negativ tillægsbevilling på 60 mio. kr. i 2014. Beløbene er indregnet forlods i investeringsoversigten for 2015.

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet forventes nettoudgifterne at stemme overens med korrigereret budget. Dette skyldes blandt andet, at byggemodningsprojekter og færdiggørelsesarbejder afventer igangsættelse som kompensation for forventede mindreindtægter i 2014.

 

Tabel 6 Jordforsyning, køb/salg af jord

[image]

 

Forsyningsvirksomheder (renovation)

På renovationsområdet forventes et mindreforbrug på anlæg på 0,3 mio. kr., som følge af afsluttede projekter. Som det fremgår af tabel 7 forventes et overskud på 6,1 mio. kr., dette betyder at gælden til området stiger fra 15,1 mio. kr. primo til 21,2 mio. kr. ultimo 2014.

 

Tabel 7 Forsyningsvirksomheder, drift og anlæg

[image]

 

Finansiering
Af tabel 8 fremgår det forventede regnskab til finansieringskonti i 2014.

Tabel 8 Finansieringskonti 2014, fordelt på serviceområder

[image]

 

På renteområdet, serviceområde 21 og 22, forventes en netto merindtægt på 7 mio. kr., hvilket kan tilskrives forventning om større afkast af kapitalforvaltningen.

 

På serviceområde 26 forventes der grundet tidsforskydninger i udbetalinger til Landsbyggefonden mindreudgifter i forhold til korrigeret budget på 13,3 mio. kr.

 

Som følge af tidsforskydninger i ældreboligbyggeri forventes der mindreindtægter på 60,3 mio. kr. under serviceområde 27. Mindreindtægten forventes overført til 2015.
 
I forbindelse med blandt andet udbud af mobiltelefoni blev der søgt om lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriets lånepulje til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Der blev bevilget 2 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 under forudsætning af en årlig kommunal investering på 10 mio. kr. Da denne krævede investering ikke iværksættes, vil lånedispensationen ikke blive udnyttet i 2014.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer


Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Som følge af midtvejsreguleringen meddeles en tillægsbevilling på 20,1 mio. kr. til serviceområde 29 – Tilskud og udligning. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

 • På skatteområdet meddeles indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. til serviceområde 30 - Skatter. Beløbene tilgår de likvide midler

 • I forbindelse med vedtagelsen af DUT-reguleringen meddeles en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr., som fordeles i henhold til DUT-oversigten, der er vedhæftet som bilag. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

 • Der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til stednummer 650083 Ombygning af BEK og OPB. Bevillingen finansieres dels fra stednummer 650099 med 1,838 mio. kr. samt driftskonti i BEK med 0,262 mio. kr.

 • Der er i 2. kvartal 2014 indgået nye indkøbsaftaler på katetre, maskinopvask, stomiprodukter, rengøringsmidler og rekvisitter samt tøjvask. Indgåelsen af de nye indkøbsaftaler medfører besparelser på 0,5 mio. kr. i 2014, faldende til 0,1 mio. kr. i 2018, som tilgår kassen.

 
Kultur- og Fritidsudvalget

 • Der meddeles negativt rådighedsbeløb på 59,989 mio. kr. på anlæg iht. liste i sagen. Beløbet tilgår de likvide midler.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Til finansiering af konsulenthjælp 7-8 timer pr. uge i et år, som del af velfærdsprojekt flyttes 86.000 kr. fra serviceområde 10 – Dagtilbud for børn til serviceområde 20 - Administration under Teknik- og Miljø.

 • Der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 42 mio. kr. til sted nr. 301071 Snejbjerg Skole i 2014. Beløbet fragår de likvide aktiver.

 
Social- og Sundhedsudvalget

 • Velfærdsteknologipuljens anvendelse ændres, således at restmidler efter forventet forbrug i 2014 indgår i finansieringen af merforbrug på centrale konti med henholdsvis 1,24 mio .kr. på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 3,188 mio. kr. på serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 for Herning Kommune godkendes,

 

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 for det samlede kommunale område tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens økonomi-afsnit.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S55-3-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2015-2018 - 1. behandling af budget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 for Herning Kommune til Byrådets 1. behandling.

 

Indkomne svar fra de høringsberettigede er vedlagt i bilag.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget svarer til det på budgetkonferencen fremlagte, idet afvigelsen beror på den endelige indregning af pris- og lønskøn.

 

Det fremlagte budgetforslag udmønter sig således i hovedtal:

 

[image]

 

  

Budgetforslaget er udarbejdet med:

 

 • skatteprocent på 24,9 (uændret)

 • en grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige (uændret)

 

Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandlingen.

 

Det forslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 24. september 2014 kl. 12.00.

 

Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres i Koncern Økonomi.

 

Indkomne svar fra de høringsberettigede er vedlagt som bilag. Svarene fra de høringsberettigede er afgivet på baggrund af fagforvaltningernes budgetforslag og orienteringsmøde den 27. august 2014 i forlængelse af 2. budgetkonference.  

Budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018 vedlægges dagsorden til Byrådets medlemmer.Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslag til budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 overgår til 2. behandling,

 

at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 24. september 2014 kl. 12.00. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.08.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Flytning af valgsted i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er modtaget et forslag om, at valgstedet i Tjørring flyttes fra Lundgårdsskolen til Nordvesthallen

 

Da Nordvesthallen er bedre egnet som valgsted anbefales det, at valgstedet flyttes til Nordvesthallen.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 24. februar 2014 godkendt de 26 afstemningssteder Herning Kommune anvender i forbindelse med valg og folkeafstemninger.

 

I Tjørring har valgstedet i en årrække været placeret på Lundgårdsskolen. Det har i forbindelse med Europaparlamentsvalget i foråret 2014 imidlertid vist sig, at Lundgårdsskolen ikke længere er tidssvarende. Der var lange køer, også ud af valglokalerne, hvilket selvsagt ikke er tilfredsstillende.

 

Forholdene er også blevet bemærket lokalt. Administrationen har modtaget en henvendelse fra Det Konservative Folkeparti, der har afstemt med bestyrelserne for Venstre og SF at foreslå valgstedet flyttet fra Lundgårdsskolen til Nordvesthallen. Man har forinden henvendelsen blev fremsendt sikret sig opbakning fra Nordvesthallens bestyrelse.

 

Det anføres i henvendelsen, at de trafikale forhold ved Nordvesthallen synes bedre end ved Lundgårdsskolen, ligesom adgangsforholdene for ældre og handicappede også er mere fremkommelige.

 

Man lægger ligeledes vægt på, at der i Nordvesthallen er mulighed for at skabe en anden atmosfære til de forskellige valg, idet der bl.a. vil være mulighed for at lave en "valgcafe" hvilket også er set på enkelte andre valgsteder i kommunen.

 

Administrationen har besigtiget Nordvesthallen med henblik på en vurdering af egnetheden som valgsted.

 

Det kan konstateres, at de pladsmæssige forhold ikke overraskende er bedre end på Lundgårdsskolen, ligesom såvel parkerings- som adgangsforhold er ganske velegnede til at håndtere en valgsituation.

 

En flytning til Nordvesthallen vil muliggøre, at der opsættes flere valgbokse ved hvert valgbord, hvilket sikrer en hurtigere gennemstrømning på valgstedet, ligesom pladsforholdene i hallen alt andet lige sikrer, at ingen skal vente på at  afgive deres stemme uden for valglokalet.

 

Flytningen udløser en mindre engangsinvestering i flere valgbokse til Tjørring. Denne investering kan dig rummes inden for valgbudgettet.

 

Det anbefales derfor, at valgstedet i Tjørring flyttes fra Lungårdsskolen til Nordvesthallen med virkning fra det førskommende valg.

 


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at valgstedet i Tjørring flyttes fra Lundgårdsskolen til Nordvesthallen, Gilmosevej 18, Tjørring fra og med førstkommende valg efter byrådets beslutning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af rammeområde 79.T7  

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 danner det kommuneplanmæssige grundlag for udarbejdelsen af lokalplanforslag 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg (bilag 1). Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende ramme 79.T7 for området, hvad angår afgrænsning af rammeområdet.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af rammen, så det er i overensstemmelse med den faktiske afgrænsning.

 

Derudover er der i kommuneplantillægget indarbejdet en støjkonsekvenszone, som på kort angiver støjgrænseværdier for beboelse i det åbne land og samlet bebyggelse.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på størrelse af lokalplanområdet, som er 65 ha samt på type af anlæg. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 79.T7.4 udarbejdet en miljørapport (billag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder Svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og fra flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.

 

Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser for svæveflyvecentret fastlægges. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.

 

I miljørapporten fastslås, at planernes realisering kan medføre en mindre stigning i biltrafikken til svæveflyvecentret, som dog vurderes at være begrænset. Det er derfor vurderet, at realisering af lokalplanens muligheder ikke vil medfører væsentlige trafik- eller miljøproblemer.

 

Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyvene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart om en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvejen. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.

 

VVM-pligtigt anlæg

Udvidelse af Svæveflyvecentrets flyveplads er omfattet af VVM-screeningspligt.

I januar 2013 vurderede Herning Kommune, at aktiviteten og udvidelse af flyvepladsen ikke er VVM-pligtigt, dvs. at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, som vurderer anlæggets virkning på miljøet.

 

Planafdelingen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at planændringerne er i overensstemmelse med afgørelsen om VVM-pligtigt, dvs. at der ikke er tale om en yderligere udvidelse af flyvepladsen end hvad de har tilladelse til i dag. På den baggrund har Planafdelingen vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en ny VVM-screening og at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. Svæveflyvecenter ved Fasterholtvej, Arnborg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte igangsætning af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg på mødet d. 3. februar 2014, punkt 24.
 
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg, som muliggør en udvidelse af det eksisterende svæveflyvecenter (bilag 1).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet
Forslag til lokalplan 79.T7.4 – Svæveflyvecenter Arnborg omfatter et areal på ca. 65 ha beliggende øst for Arnborg. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Fasterholtvej, mod øst af Midtjysk Motorvej, mod vest af Holtumvej og mod syd af det åbne land. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.

 

Hovedparten af området anvendes i dag til svæveflyvecenter, herunder flyveplads, administration, kursuslokaler, klublokaler, forskellige servicefunktioner og forskellige overnatningsfaciliteter i form af hytter og plads til opstilling af telte og campingvogne. Resten henligger som landbrugsareal eller natur.

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af Svæveflyvecenter Arnborg, herunder opførelse af hangar-, kursus- og andre nødvendige servicefaciliteter samt regulere overnatningsfaciliteter. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Fasterholtvej.

 

Lokalplanområdet er inddelt i syv delområder, som er disponeret efter hensyntagen til det eksisterende anlæg, forebygning af miljøpåvirkning og sikkerhedsmæssige hensyn.

 

Delområde I skal anvendes til landingsbane, hvor der ikke må bebygges. I delområde II kan der etableres servicefunktioner, som har tilknytning til svæveflyvecentret f.eks. administration, kursuslokaler, cafeteria, køkken, hangarer, vognporte, museumshangar, værksted, tankningsanlæg og parkeringsplads til brugere og publikum.

 

Lokalplanens delområde III og V giver mulighed for etablering af maksimalt 82 weekendhytter i de to delområder tilsammen. Svæveflyvecentret har i dag tilladelse til udlejning af 79 hytter, såfremt hytterne kun benyttes af betalende medlemmer af Dansk Svæveflyver Union. Hytterne må kun anvendes i perioden 1. april – 31. oktober. Delområde IV kan anvendes til opstilling af telte og campingvogne i perioden 1. april – 31. oktober og der kan etableres fælles servicefaciliteter, som f.eks. toilet- og badebygning til de overnattende i området.

 

I delområde VI og VII kan der etableres servicefunktioner, som skal have tilknytning til svæveflyvecentret, f.eks. værksteder, hangarer, vognporte. Derudover kan der etableres parkeringsplads i delområde VII.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med det eksisterende anlæg. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning mod veje og det åbne land, hvor det er muligt af hensyn til start og landing af svævefly og det naturbeskyttede hedeareal.

 

Planafdelingen var i forbindelse med principgodkendelsen for igangsætning af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg i dialog med Naturstyrelsen, som havde betænkeligheder omkring planlægningen for området. Planafdelingen har i lokalplanforslaget forsøgt at redegøre for disponering af lokalplanområdet, herunder placeringen af delområde VII og mulighed for bebyggelse i dette delområde samt redegjort for eksisterende bebyggelse og behovet for funktioner i området.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på størrelse af lokalplanområdet, som er 65 ha., og type af anlæg. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 79.T7.4 udarbejdet en miljørapport (bilag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder Svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og fra flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.

 

Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser for svæveflyvecentret fastlægges. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.

 

I miljørapporten fastslås, at planernes realisering kan medføre en mindre stigning i biltrafikken til svæveflyvecentret, det vurderes dog at være begrænset. Det er derfor vurderet, at realisering af lokalplanens muligheder ikke vil medfører væsentlige trafik- eller miljøproblemer.

 

Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyvene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart om en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvejen. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.

 

VVM-pligtigt anlæg

Udvidelse af Svæveflyvecentrets flyveplads er omfattet af VVM-screeningspligt.

I januar 2013 vurderede Herning Kommune, at aktiviteten og udvidelse af flyvepladsen ikke er VVM-pligtigt, dvs. at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, som vurderer anlæggets virkning på miljøet.

 

Planafdelingen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at planændringerne er i overensstemmelse med afgørelsen om VVM-pligtigt, dvs. at der ikke er tale om en yderligere udvidelse af flyvepladsen end hvad de har tilladelse til i dag. På den baggrund har Planafdelingen vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en ny VVM-screening og at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet

Beslutning

Lokalplan nr. 79.T7.4 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

 

Sagsresume

Tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E5.2 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. maj 2014. 

Kommuneplantillægget ændrer på afgrænsningen af rammeområderne 14.E5 og 14.R3 samt på anvendelsen, miljøklassificeringen og bygningshøjden for rammeområde 14.E5.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. maj 2014 til den 6. august 2014. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Den eksisterende miljøklassificering i området ændres således, at der gives udvidet mulighed for anvendelse af området. Der gives med tillægget mulighed for miljøklasse 1-4 virksomheder, til forskel fra eksisterende klassificering på 2-4. Lokalplan nr. 14.E5.2 vil nærmere fastlægge en zoneinddeling for hvor de enkelte typer virksomheder kan ligge, herunder hvor der kan gives mulighed for hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement og foreningsvirksomhed.

 

Kommuneplantillægget udarbejdes ligeledes med det formål at overføre en del af kommuneplanramme 14.E5 til 14.R3. Området der overføres er i dag autoophug og der ønskes med ændringen, at give mulighed for at arealet kan overgå til anden anvendelse. Kommuneplanramme 14.R3 omfatter boldbaner og campingplads. Det er Herning Kommunes vurdering at arealet som overgår til rekreativ anvendelse på sigt kan blive brugt som boldbane. Ændringen sætter ikke begrænsning for den eksisterende anvendelse på ejendommen men hindrer udvidelse af virksomheden.

 

Derudover sker en mindre tilretning af bygningshøjden for 14.E5 fra 10 m til 12 m samt bestemmelse om boligetageareal under afsnittet opholdsarealer fjernes.

 

Bemærkning fra Energinet:
Energinet gør opmærksom på ledninger i rammeområderne 14.E5 og 14.R3, samt beskriver fremtidige kabelforbindelser i området. Energinet ønsker disse forhold indarbejdet i kommuneplantillægget.

 

Forvaltningens vurdering:

De omtalte ledninger og kabler er allerede indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget ændrer ikke på forhold med betydning for lednings- og kabelforholdene. Derfor beskrives de enkelte ledninger og kabler ikke i kommuneplantillægget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. erhvervsområde ved Teglvænget i Herning endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.E5.2 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. maj 2014, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. maj 2014 til den 6. august 2014. Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre anvendelse af området til erhverv i miljøklasse 1-3 eller 2-4, liberalt erhverv, hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement, foreningsformål og detailhandel for særligt pladskrævende varer. Det er på sigt formålet at ændre lokalplanområdet fra tungere erhverv og industri til lettere erhverv og kontorvirksomheder ved at muliggøre en bredere anvendelse.

Lokalplanen skal sikre en zoneinddeling for placeringen af de enkelte typer af virksomheder, herunder hvor der kan gives mulighed for hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement og foreningsformål.

Sagsfremstilling

De indkomne indsigelser omhandler forskel på anvendelse af delområde I og delområde II, skiltning i forbindelse med detailhandel i området samt generelle bemærkninger om elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området.
 
Indsigelse fra HEVA køkken og bad:
Indsigelsen omhandler forskellen på anvendelsesmulighederne i delområde I og II. Det påpeges, at Teglvænget som område ikke bør forskelsbehandles, således at tomme bygninger og grunde i delområde II kan udnyttes efter samme principper som delområde I. Der ønskes specifikt, at der i delområde II bliver mulighed for at etablere hotel- og servicevirksomhed.
 
I forbindelse med skiltning, er det beskrevet i § 8.22, at fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte og lign. ikke er tilladt. Dette punkt anmodes slettet fra lokalplanen da detailhandelen i området, i lighed med andet detailhandel, bruger denne skiltning for at gøre opmærksom på åbningstider og tilbud.

Bemærkning fra Energi Midt:

Energi Midt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning.
 
Forvaltningens vurdering:

Opdelingen af delområde I og II afspejler virksomhedernes placering i området. Herning Kommune ønsker ikke at stille forhøjede miljøkrav overfor eksisterende virksomheder, hvilket vil ske, hvis der kan etableres hotelfunktion i hele lokalplanområdet. Opdelingen af delområderne er bestemt ud fra antal og type af virksomhed, hvor der i delområde II findes en overvægt af virksomheder i en højere miljøklasse. Hotel- og servicevirksomhed vil betyde skærpede miljøkrav for nabovirksomheder og derfor er denne anvendelsesmulighed kun gældende i delområde I, hvor virksomhedssammensætningen passer bedre til denne funktion. Delområde I har ligeledes en større eksponering ud mod Ringkøbingvej, hvilket passer godt til funktioner som hotel- og servicevirksomhed samt forlystelsesetablissement.
 
Teglvænget har karakter af erhvervsområde med enkelte detailhandlende, og klapskilte og lign. kan være en god måde at reklamere for detailvirksomheden, så der kan være god fornuft i at tillade denne skiltning i et begrænset omfang. En imødekommelse af ønsket kan se således ud: at §8.22 kan ændres fra: ”Fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte og lign. tillades ikke” til ”Der kan maksimalt opstilles to fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte og lign. ved den enkelte virksomhed”.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 14.E5.2 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Lokalplan nr. 14.E5.2 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-8-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Decentral struktur for folkeskoler og daginstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Britta Andersen, Bo Meldgaard

 

 

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra 1. behandlingen i Børne- og Familieudvalgets møde d. 4. juni 2014, og efterfølgende behandling i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd d. 23. juni 2014 pkt. 191.
 
Den samlede sagsfremstilling fra 1. behandlingen vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

Umiddelbart efter Byrådets 1. behandling er sagen sendt i høring i henhold til gældende bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet med høringsfrist d. 19. august 2014.
 
Der er indkommet høringssvar fra:
 

 • Fælles høringssvar fra Arnborgs fællesbestyrelse og Kølkærs fællesbestyrelse

 • Skolebestyrelsen ved Aulum Byskole

 • Skolebestyrelsen ved Brændgaardskolen

 • BUPL MidtVestjylland

 • Skolebestyrelsen for Gjellerupskolen

 • Fællesbrev fra skolebestyrelserne ved Gjellerupskolen og Hammerum Skole

 • Skolebestyrelsen ved Gullestrup Skole

 • Fællesbestyrelsen for Haderup Skole og Børnehuset

 • Skolebestyrelsen ved Hammerum Skole

 • Skolebestyrelsen ved Herningsholmskolen

 • Herningegnens Lærerforening

 • Fællesbestyrelsen for Hodsager Skole og Regnbuen

 • Bestyrelsen for Holtbjerg Børnehus

 • Skolebestyrelsen for Holtbjergskolen

 • Fællesbestyrelsen for Ilskov Skole og Skovmyren

 • Skolebestyrelsen for Kibæk Skole

 • Skolebestyrelsen ved Lind Skole

 • Skolebestyrelsen for Lundgaardskolen

 • Peter Andersen, Vildbjerg

 • Fællesbestyrelsen for Sinding Ørre Midtpunkt

 • Fællesbestyrelsen ved Skarrild Karstoft Landsbycenter

 • Berørte forældregrupper fra Skibbild-Nøvling og Sinding/Ørre

 • Skolelederforeningen

 • Fællesbestyrelsen for SNILD (Nøvling Skole og Midgaarden)

 • Fællesbestyrelsen ved Timring Læringscenter

 • UngHerning

 • Skolebestyrelsen ved Vildbjerg Skole

 • Skolebestyrelsen ved Vinding Skole

 • Fællesbestyrelsen for Ørnhøj Skole og Børnehøjen

Alle høringssvarene er indscannet som ét dokument og vedlægges sagen som bilag.
  
.  


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Feldborg Skole med virkning fra 1. august 2015 lukkes og eleverne overføres til Haderup Skole. Feldborgs skoledistrikt lægges sammen med Haderup Skoles skoledistrikt

 

at Nøvling Skole med virkning fra 1. august 2015 lukkes og eleverne overføres til Sinding Skole. Nøvlings skoledistrikt lægges sammen med Sinding Skoles skoledistrikt

 

at Eleverne fra den sammenlagte skole i Sinding fremover fortsætter i Vildbjerg Skoles 7. – 9. klasse

 

at Nuværende elever fra Sinding Skoledistrikt, der går i 7. – 9. klasse på Lundgaardskolen færdiggør deres skoleforløb på Lundgaardskolen

 

at Holtbjergskolen med virkning fra 1. august 2015 lukkes og eleverne overføres til Herningsholmskolen. Holtbjergskolens skoledistrikt lægges sammen med Herningsholmskolens skoledistrikt

 

at Nuværende elever fra Holtbjergskolens skoledistrikt, der går i 7. – 9. klasse på Hammerum Skole færdiggør deres skoleforløb på Hammerum Skole

 

at I forbindelse med budgetlægningen for 2015 afsættes 8. mio. kr. til anlæg ved Herningsholmskolen

 

at Forvaltningen i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2015/16 bemyndiges til at placere specialklasserækken ”Nieren” på andre skoler

 

at Kølkær Skole og Arnborg Skoles skoledistrikter sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 til ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler

 

at Eleverne fra den sammenlagte skole Kølkær / Arnborg fremover fortsætter i Lind Skoles 7. – 9. klasse

 

at Nuværende elever fra Kølkær Skoles skoledistrikt, der går i 7. – 9. klasse på Hammerum Skole færdiggør deres skoleforløb på Hammerum Skole

 

at Aulum Byskole og Hodsager Skoles skoledistrikter sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 til ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler. Den nye fælles skole ledes fra Aulum Byskole

 

at Ilskov Skole og Sunds Skoles skoledistrikter sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 til ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler. Den nye fælles skole ledes fra Sunds Skole

 

at Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole forpligtes på, yderligere at udvikle deres skolefællesskaber, gerne med sigte på senere fælles skoledistrikt. Fællesskabet skal bringe børnene mere sammen og indeholde konkrete samarbejdsprojekter, for eksempel kompetenceudvikling, læseprojekter, naturprojekter og bevægelse mv.

 

at Vinding Skole og Ørnhøj Skole forpligtes på, yderligere at udvikle deres skolefællesskaber, gerne med sigte på senere fælles skoledistrikt. Fællesskabet skal bringe børnene mere sammen og indeholde konkrete samarbejdsprojekter, for eksempel kompetenceudvikling, læseprojekter, naturprojekter og bevægelse mv.

 

at Frigjorte midler fra 1. august 2015 i henhold til forliget anvendes fremadrettet til indsats ”Dansk som andetsprog” med 1,8 mio. kr., til inklusionsprojekter med 2 mio. kr. og 0,25 mio. kr. til Erhvervsklasser – alle 3 beløb angivet helårligt

 

at Der igangsættes en proces med henblik på afhændelse / genanvendelse af tomme bygninger (Feldborg Skole, Nøvling Skole og Holtbjergskolen)

 

at Forvaltningen bemyndiges til at fordele inventar og øvrige materialer fra nedlagte skoler

 

at Undervisningsmidler, flytteudgifter mm. afholdes indenfor budgetrammen

 

at Forvaltningen i samarbejde med HR bemyndiges til at håndtere de ledelsesmæssige placeringer i forbindelse med strukturomlægningerne, herunder at optage forhandlinger med respektive organisationer om tjenstemandsansatte ledere

 

at Forvaltningen iværksætter en proces for elever, forældre, skolebestyrelser, personale og ledere med henblik på at skabe en frugtbar fælles kultur på alle berørte skoler

 

at Forvaltningen bemyndiges til at iværksætte og varetage øvrige personalemæssige konsekvenser af strukturændringerne i samarbejde med respektive faglige organisationer

 

at Forvaltningen foretager nødvendige konsekvensændringer i styrelsesvedtægten for kommunens skoler.
 

 

Kasper Ravn Fredensborg (UP) og Lone Nielsen (S) stemte imod.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Dann Karlsen kan ikke tiltræde første "AT", dvs. at Feldborg Skole lukkes.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen om, at Feldborg Skole og Nøvling Skole lukkes.

 

Johs. Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen om, at Feldborg Skole, Nøvling Skole og Holtbjergskolen lukkes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Dann Karlsen (V) kan ikke tiltræde, at Feldborg Skole lukkes.
 
Johannes Videbæk (V) kan ikke tiltræde, at Nøvling Skole lukker.

 

Dansk Folkeparti samt Kasper Ravn Fredensborg kan ikke tiltræde, at Feldborg Skole og Nøvling Skole lukkes.

 

Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre kan ikke tiltræde, at Feldborg Skole, Nøvling Skole og Holtbjergskolen lukkes.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-5-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Arealbytte vedr. p-plads for Børnehaven Solsikken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Hanne Kargaard, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Den kommunale institution Solsikken, Sdr. Felding er opført uden anlæg af egne P-pladser. Institutionen har siden etableringen brugt Sdr. Felding hallens parkeringsareal.

 

I forbindelse med renovering og udbygning af hallen skal der findes en løsning på P-plads, som tilgodeser såvel hallens som institutionens behov for areal.

 

Løsningen vil være et arealbytte, altså et såkaldt mageskifte, af en grund Lupinvænget 5 med Sdr. Felding hallen, således institutionen fremadrettet kan eje det areal, som de hidtil har anvendt til P-plads, og Sdr. Felding hallen kan eje det areal, der erhverves som P-areal.

Sagsfremstilling

Den kommunale integrerede institution Solsikken i Sdr. Felding er opført uden etablering af egen P-plads. Institutionen har siden opførelsen anvendt P-pladser placeret på hallens grund. Der har ikke været udarbejdet en decideret aftale herom.  

 

Sdr. Felding hallen står overfor en radikal renovering, udvidelse og anlæg af grønne arealer, som vil medføre konsekvenser for institutionens fortsatte benyttelse af P-pladsen beliggende på Sdr. Felding hallens grund.

 

Den 28. april er afholdt et afklarende møde omkring problematikken om institutionens brug af hallens P-pladser. I mødet deltog repræsentanter for Aarstiderne, Staben Jura, Sdr. Felding skole, Solsikken, repræsentanter fra Sdr. Felding hallen, repræsentanter fra Byggeri, Jord og Grundvand, repræsentant fra Vej samt repræsentant fra Center for Børn og Læring.

 

Konklusionen på mødet blev, at Sdr. Felding hallen har behov for et areal, som de selv kan anvende som P-plads ligesom institutionen Solsikken har behov for fortsat at kunne anvende det hidtidige P-areal. Det vil være muligt at gennemføre projektet ved Sdr. Felding hallen, hvis Herning Kommune mageskifter en grund beliggende på Lupinvænget 5, Sdr. Felding til erstatning for det P-areal, som institutionen gør brug af ved hallen i dag. Sdr. Felding hallen er villig til at indgå i et sådant mageskifte, således at institutionen kan beholde de P-pladser, de anvender i dag.

Lupinvænget 5 (843 m2) er eksproprieret af Herning Kommune og kan mageskiftes for en pris af 198.105 kr. indeholdt i denne pris er kloaktilslutningsbidrag. Finansiering kan ske via kontoen for speciel vedligeholdelse 510-01-720-05.

 

Hertil kommer udgifter til tinglysning på 2860 kr. og udgifter til udarbejdelse af skøde på 5.000 kr.

 

Der vil i alt være en udgift på 205.965 kr. i forbindelse med mageskiftet, der finansieres via kontoen for speciel vedligeholdelse 510-01-720-05 på dagtilbudsområdet, serviceområde 10.

 

Grunden skal indgå i et mageskifte mellem Herning Kommune og Sdr. Felding hallen, således at Solsikken får råderet over det nævnte P-areal ved Sdr. Felding hallen mod, at Sdr. Felding hallen disponerer over den mageskiftede grund Lupinvænget 5.

 

Herning Kommune sørger for udarbejdelse af diverse tinglysningsdokumenter mv., når mageskiftet er gennemført.

 

Under normale omstændigheder kan Herning Kommune ikke mageskifte ejendom, ider det skal i offentligt udbud. Dog i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme §2, stk.5 kan kommunen undlade udbud til institutioner, som kommunen lovligt kan yde støtte til.


 Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Herning Kommune mageskifter Lupinvænget 5, Sdr. Felding til en pris af 198.105 kr. eksklusiv omkostninger til tinglysning og skøde til Sdr. Felding hallen og i bytte får Herning Kommune ejerskab til det nødvendige P-areal for Solsikken,

 

at den samlede udgift til arealbyttet afholdes indenfor rammen på serviceområde 10, på konto nr. 510-01-720-05,

 

at Herning Kommune sørger for tinglysning mv. af de relevante dokumenter i forbindelse med mageskiftet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-6-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsbevilling til Kildebakkens Børnehaves tilbygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Maria Laibach Halskov Christiansen  

Sagsresume

Den kommunale institution Kildebakkens børnehave søger om opførelse af en 49m2 stor tilbygning til institutionen. Institutionen rummer i dag væsentligt flere børn end den oprindeligt er bygget til, ligesom der er for små personalefaciliteter og manglende ventilation.

Efter opførelse af tilbygningen vil pladsaftalen med Kildebakkens børnehave kunne opskrives med 10 pladser, ligesom det vil blive muligt at sikre et tilstrækkeligt stort personalerum til medarbejderne.

Sagsfremstilling

Kildebakkens børnehave ansøger om opførelse af en tilbygning på 49 m2 til institutionen.

 

Institutionen er oprindeligt bygget til 40 børn. Der er i dag gennemsnitligt 59 børn i institutionen, dog opfyldes kravet om 2 m2 pr. barn fortsat. Imidlertid har institutionen måttet tænke alternativt i forhold til at skabe plads til forældremøder, samlinger i institutionen mv. ved at anskaffe bla. mobile reoler.

 

Herudover er der i dag ikke et personalerum, der tilnærmelsesvis kan rumme det antal medarbejdere, der er ansat i institutionen. Ligesom der heller ikke er etableret ventilation i hele institutionen.

 

Pladserne i Institutionen er pr. 1.8.2014 fyldt op, hvilket vil have en konsekvens for flowet af børn og dermed får inflydelse på institutionens overgange fra børnehave til skole.

 

Venteliste til Kildebakkens børnehave og Børnehuset Himmelblå ser til og med marts 2015 ud som følger:

 

 
Venteliste
Venteliste
Børn fra dagplejen
 
 
Kildebakken
Himmelblå
uden bhv. opskrivning
 
September
1
0
0
1
Oktober
1
0
0
1
November
0
2
1
3
December
1
1
1
3
Januar
1
2
1
4
Februar
4
2
1
7
Marts
0
2
1
3
Ialt
8
9
5
22

 

Kildebakken har pt ingen ledige børnehavepladser. Himmelblå har 14 ledige pladser pr. 1. oktober.
 
Jfr. børnetalsprognosen vil der være et stabilt niveau på børnetallet i årene 2016, 2017 og 2018, hvorefter børnetallet vil stige de efterfølgende år i skoledistriktet. Lukning af Nøvling skole kan medføre et øget pres på pladser i Kildebakke skoledistrikt, som prognosen ikke har taget højde for.
 
Den pladsmæssige situation er hidtil løst ved, at børn, der ikke har kunnet få plads i Kildebakkens børnehave er blevet anvist plads i Børnehuset Himmelblå, der har en pladsaftale på 150 børn, hvor der pt. er indskrevet 136 børn. Der er således en mindre pladsmæssig buffer totalt set i Vildbjerg området.  

 

Kommunale Ejendomme har lavet en summarisk beskrivelse af diverse bygningsarbejder ved opførelse af en tilbygning, og en samlet udgift hertil vurderes til at være ca. 1.000.000 kr. Hertil kommer etablering af ventilationsanlæg i den resterende del af institutionen - for en pris af ca. 300.000 kr.

 

Der vil således være en skønnet samlet anlægsudgift for etablering af tilbygningen på 1,3 mio. kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af stednr. 514099 02 - udvidelse/ændring af pladskapaciteten.  

 

Ved at tilbygge et ekstra grupperum med tilhørende garderobe og toilet, vil det være muligt at fordele børnene i flere rum/grupper, tilbyde flere aktiviteter og tage bedre hensyn til børn med særlige behov, samt det vil blive muligt at opskrive institutionens pladsaftale med yderligere 10 børn.  

 

Etablering af tilbygningen vil give en mere rolig og overskuelig dag for såvel forældre, børn og personale. Ligesom der vil ske en forbedring af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt af børnemiljøet.

 

Det vil yderligere efter opførelse af tilbygningen være muligt at rokere rundt på anvendelsen af lokaler i institutionen, således at medarbejderne kan sikres et tilstrækkeligt stort personalerum.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at det godkendes, at der etableres en tilbygning til Kildebakkens børnehave på 49 m2,

 

at pladsaftalen med Kildebakkens børnehave opskrives med 10 pladser efter byggeriets færdiggørelse,

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til tilbygning ved Kildebakkens børnehave på stednr. 513-006, serviceområde 10, Dagtibud for Børn i 2014,

 

at udgiften på 1,3 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte beløb på stednr. 514099 02, Udvidelse/ændring af pladskapaciteten, hvor der resterer 1.296.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Decisionsskrivelse for regnskabsåret 2012 vedr. Børne- og Familieudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med revision af regnskab 2012 fandt Revisionen, at Herning Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud efter § 41 Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn gav anledning til en revisionsbemærkning.

 

Der blev på denne baggrund modtaget decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen med anmodning om opfølgning og udarbejdelse af redegørelse for de anførte forhold.

 

Der er efterfølgende indsendt redegørelse og sket opfølgning på alle nævnte forhold og jf. Ankestyrelsens svar samt revisionens opfølgning i forbindelse med revision 2013 fremgår det, at forholdene nu skulle være bragt i orden på tilfredsstillende vis.

Sagsfremstilling

Den afgivne regnskabsbemærkning for regnskabsåret 2012 var møntet på Kommunens håndtering af servicelovens §41, og  hvorvidt der kunne ske afregning direkte til leverandør under §41, samt hvorvidt § 41 kan anvendes ved aflastning.

 

Herudover bemærkede Ankestyrelsen, at der ikke var medgivet besvarelse på revisionsbemærkningen ved fremsendelse af revisionsberetningen til Social- Børne- og Integrationsministriet jf. kravet i regnskabsbekendtgørelsen § 77, stk. 1.

 

Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedlagt som bilag

 

Den manglende besvarelse gav anledning til at anmode Kommunen om at indsende en redegørelse med status og iværksatte tiltag med henblik på en genopretning af området.

 

Herning Kommunes redegørelse og ankestyrelsens efterfølgende svar er ligeledes vedlagt som bilag.

 


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Revisionens beretning nr. 6 for 2013 vedrørende afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion under Beskæftigelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 X
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 6 af 30. juni 2014 fremlægges. I sagsfremstillingen redegøres for Revisionens kommentarer til beretningen og Beskæftigelsesafdelingens bemærkninger hertil.

 

Beskæftigelsesudvalget sender redegørelsen til godkendelse i Økonomi. og Erhvervsudvalget samt Byrådet

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Afsnittene 1,2 og 3 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Afsnit 4 er en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 5 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrevision. Afsnit 6 er bilag i forhold til den lovpligtige redegørelse på beskæftigelsesområdet. Afsnit 7,8 og 9 er bilag i forhold til andre afdelinger, som ikke vedrører Beskæftigelsesafdelingen.

 

Formålet med revisionen på det sociale område:

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunes administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

 

Revisionens konklusion:

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen af kommunes endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2013.

 

Beskæftigelsesafdelingens kommentarer:

Revisionens beretning for 2013 er positiv. Der vil fortsat være fokus på, at Beskæftigelsesområdet administreres i overensstemmelse med de love og regler, der er på de enkelte områder. Det vil sikres bl.a. via ledelsestilsyn, faglig opkvalificering af medarbejdere, den faglige dialog i den enkelte afdeling, arbejdet i 3L - gruppen (3L = lov, læring og ledelsestilsyn) og et generelt og vedholdende fokus på dette område i Beskæftigelsesafdelingens ledergruppe.


Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at revisionsberetningen godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.15.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria Laibach Halskov Christiansen

 

Sagsresume

Der fremsendes ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemføres af anlægsprojekt vedr. nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald.

Sagsfremstilling

Der fremsendes ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 2,025 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojekt stednr. 532071, Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i 2014.

 

Nødkaldesystemet består af en vagtcentral, som modtager og fordeler nødkald til plejepersonale/sygeplejersker og af kaldeanlæg (nødkald), som bevilges og installeres hos borgerne.

 

Baggrunden for etablering af ny vagtcentral er, at den nuværende vagtcentral ikke fungerer sammen med Herning Kommunes IT-styresystem Windows 7. Der er etableret en midlertidig overgangsløsning, indtil ny vagtcentral er anskaffet og i drift.

Samtidig er der behov for udskiftning af de nuværende nødkaldeanlæg hos borgerne, da det forudsættes, at den enkelte borger har eller får etableret fastnet-telefonlinje. Det forudses, at kommunen inden for kort tid ikke har lovhjemmel til at forudsætte, at borgerne har fastnet-telefonlinje. Nødkald vil fremadrettet være baseret på fastnet, mobil- eller internetforbindelse.

 

Anskaffelse, udskiftning og implementering af kaldesystem til vagtcentral og nødkald gennemføres i efteråret og vinteren 2014.


Økonomi

 

De afledte driftsudgifter vil kunne afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2.025.000 kr., stednr. 532071, Nyt kaldeanlæg til vagtcentral og nødkald, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2014,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2.025.000 kr., stednr. 532071, Nyt kaldeanlæg til vagtcentral og nødkald, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2014.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2015 - Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetopfølgning 2014 og budgetlægningen for 2015 samt yderligere analyser af den økonomiske situation på serviceområde 18, Sundhed og Ældre har vist, at der er økonomiske udfordringer. De samlede udfordringer i 2015 beløber sig til ca. 26 mio. kr. Usikkerhed omkring tallene betyder, at der arbejdes i et interval på 10-20 mio. kr.

 

Administrationen har i samarbejde med de decentrale ledere i Sundhed og Ældre udarbejdet et mulighedskatalog, som har dannet grundlag for de nødvendige økonomiske prioriteringer.
 
På møderne den 13. og 26. august 2014 behandlede Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Ældres mulighedskatalog med forslag til omlægninger, effektiviseringer og besparelser.Udvalgets indstillinger om forslag til gennemførelse blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder den 18. august og 8. september 2014.
 
Indstillingerne er endvidere blevet præsenteret for Ældrerådet den 10. september 2014 og behandlet i Sundhed og Ældre MED den 11. september 2014.

 

Dette er en sammenskrivning af de to indledende sager.

Sagsfremstilling

De skønnede udfordringer fordeler sig på 4 overordnede områder:

 

[image] 

 

Kendte udfordringer:

 

[image] 

 

Ændring i plejetyngde:

Der er analyseret på udviklingen i visiterede tid i hjemmehjælp. En statistisk analyse af plejetyngden viser en stigning i tyngden. Dette hænger sammen med udviklingen i det nære sundhedsvæsen, der gør, at antallet af borgere med komplekse plejebehov stiger. 

  

Mellemkommunale indtægter:

De mellemkommunale indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner på plejecentre har igennem flere år været stigende. Budgettet er ligeledes blevet justeret efter de forventede stigninger. Nu er kurven på indtægter knækket.

 

Fuglsang Sø Centret:

Der forventes at være ledig plejeboligkapacitet frem til 2020, hvor dækningsgraden (antal plejeboliger pr. 80+ årige borgere) ifølge befolkningsprognosen igen er på niveau med perioden før åbningen af nye plejecentre. Ledig kapacitet betyder, at huslejetabet over for boligselskabet dækkes af Herning Kommune.  

I forudsætningerne for finansieringen af Fuglsang Sø Centret lå en forventning om, at borgerne ville flytte til Fuglsang Sø Centret fra eget hjem med hjemmehjælp, hvorved der ville kunne spares på hjemmehjælpen. Der er borgere på venteliste til Fuglsang Sø Centret, men da der ikke kan sammenlignes fuldt ud med tidligere erfaring, er det usikkert, om borgerne i øvrigt vil komme fra eget hjem, fra andre plejecentre eller direkte fra eget hjem/sygehus uden tidligere at have fået hjemmehjælp. Dermed er det usikkert, om de forudsatte besparelser i hjemmehjælpen kan realiseres.

 

Efter Social- og Sundhedsudvalgets første behandling af Sundhed og Ældres mulighedskatalog besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget følgende den 18. august 2014:


"Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender Social- og Sundhedsudvalgets prioritering som fremlagt og tager til efterretning, at administrationen arbejder videre med undersøgelsen af potentialet i forslagene 18.30 til og med 18.41 ift. udfordringerne. Det tages til efterretning, at der arbejdes videre med forslag om styringsprincipperne, som fremlægges til endelig beslutning i Social- og Sundhedsudvalget på et efterfølgende møde. Fagudvalgets oplæg til, hvordan de øvrige udfordringer håndteres, afventes. Søren Liner Christensen var til stede ved sagens behandling." 
 
Social- og Sundhedsudvalget udarbejdede en ny indstilling til håndtering af udfordringerne på et møde den 26. august 2014. Den samlede indstilling af forslag til gennemførelse var herefter følgende:

 

 

[image]

 

 

I indstillingen blev i øvrigt tilføjet, at forslag 18.43 om regulering af normeringsnøgle på plejecentre skal ses i sammenhæng med styringsprincipperne. Vedrørende forslag 18.44 om justering af normering øvrige områder ønskede Social- og Sundhedsudvalget et forslag til udmøntning fremlagt på førstkommende møde.
I forhold til de forslag, som vedrører konkurrenceudsættelsesområder, forudsatte Social- og Sundhedsudvalget en drøftelse med Økonomi- og Erhvervsudvalget om en 50 / 50 model.  


Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herefter følgende på et møde den 8. september 2014:


"Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med den tilføjelse, at udvalget noterer sig, at der er fortsat er en økonomisk udfordring, der ikke løst. De to samlede sager fremsendes til Byrådets behandling på åben dagsorden".

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at ovenstående samlede oversigt over forslag til gennemførelse, herunder de i indstillingen anførte bemærkninger, godkendes.

 

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde forslag 18.43 og 18.44.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

  

Finn Stengel Petersen tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling vedr. forslag 18.43 og 18.44.

 

Dennis Flydtkjær tager forbehold for sin stilling til Byrådets behandling vedr. forslag 18.43.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. 

 

Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen vedr. forslag 18.43.

 

Socialdemokraterne og Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen vedr. forslag 18.43 og 18.44.
 

Bilag

 

Sagsnr.: 13.03.00-G14-2-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

HMN Naturgas ønsker at lægge naturgasledninger i kommunale arealer ved Sunds Omfartsvej

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.03.00-G14-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Energi-Midt ønsker at lægge forsyningsledninger i kommunale arealer ved Kongeåvej i Herning

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Selskabsforhold vedr. Karup Lufthavn

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.25.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af lejeaftale

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen.