Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. november 2016
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-2-16 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på det samlede kommunale område. Opfølgningen er behandlet i fagudvalgene og sendes hermed til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 7. november og efterfølgende behandling i Byrådet d. 15. november.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på baggrund af det konstaterede forbrug.

                                                                                      

I resultatopgørelsen jf. tabel 1 nedenfor, bliver afvigelser målt som Forventet regnskab mod korrigeret budget.
 

I sagsfremstillingen præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse pr. 30. september 2016

 

Note: I tabel 1 er negative tal indtægter og positive tal er udgifter

 

 

 

 

                     

Resultat af skattefinansieret drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende på 214 mio. kr. Dette er 75,9 mio. kr. mere end korrigeret budget og 13,7 mio. kr. mindre det vedtagne budget.

                                                                                                                                                                 

Efter afholdelse af anlægsudgifter på 169,1 mio. kr. samt 14,6 mio. kr. vedrørende jordforsyning fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område på 59,4 mio. kr. (overskud)

 

Derudover er det værd at bemærke, at der på anlægsdelen forventes et resultat for 2016, som er 167 mio. kr. under korrigeret budget. Dette er et opmærksomhedspunkt.

                                                                                                                                                      

Det samlede resultat af drift og anlæg forventes at ende som et overskud på 68,7 kr.  

                                                                                                                                                                 

Da finansieringen, der består at nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster, viser et forbrug på 28,2 mio. kr., forventes der en likviditetstilgang på 40,6 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 7 mio. kr. i det vedtagne budget for 2016. 

 

Graf 1: Overblik over servicedriftsudgifter for regnskab 2015 og de 3 budgetopfølgninger i 2016

 

Som det fremgår af ovenstående graf, så forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.362,9 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor vi måler servicedriftsudgifter overfor det korrigerede budget uden genbevillinger og generelle reserver, viser det forventede resultat et merforbrug på 11,7 mio. kr.

 

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2016

 

Teknik og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv genbevillinger. Merforbruget kan primært henføres til vejafvandingsbidrag, vintertjeneste og busdrift. Merforbruget på vejafvandingsbidrag forventes at balancere over en årrække.

 

Børne- og Familieudvalget forventer på Serviceområde 16 Børn og Familie et merforbrug på 27,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og 18,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv genbevillinger. Merforbruget vedrører anbringelsesområdet og forebyggende foranstaltninger. Der arbejdes på en mere omfattende Balanceplan 2.0, hvor der er fokus på at billiggøre driften yderligere.

 

Social- og Sundhedsudvalget forventer på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri et merforbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og 6,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv genbevillinger. Det kan konstateres, at den igangsatte handleplan virker og bringer økonomien på Handicap og Psykiatri i den rigtige retning.

 

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget, men til gengæld et merforbrug på 7,8 mio. kr., når det overførte merforbrug i 2015 på 13,3 mio. kr. indregnes. Til at håndtere merforbruget er iværksat en tilpasningsplan for Sygeplejen og en undersøgelse af, om udgifterne til Madservice Herning kan nedbringes.   

  

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen

Likviditet efter kassekreditreglen er den daglige bogførte likviditet fratrukket kassekreditter, opgjort som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

 

 Graf 2: Gennemsnitlig likviditet pr. 30. september 2016

 

Ovenstående viser likviditeten som den har udviklet sig siden primo 2015, og som den på baggrund af budgetopfølgningen forventes at udvikle sig resten af 2016.

Den gennemsnitlige likviditet ultimo september 2016 er 696,9 mio. kr., hvilket er en stigning fra primo 2016 på 82,2 mio. kr.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil have en stigende tendens gennem resten af 2016 og ende over 716 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der meddeles en indtægtsbevilling(forskellige serviceområder) vedrørende DUT-kompensationen på 4,6 mio. kr. Beløbet tilskrives de likvide aktiver
 • Der meddeles en udgiftsbevilling på 0,282 mio. kr. til Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån til indfrielse af lån på ejendomme Drejet 24. Beløbet kan finansieres på samme serviceområde,
 • Der meddeles en anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 743.000 kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Sted nr. 013095 Ombygning af Sebbesandevej 2. Beløbet tilskrives de likvide aktiver.
 • Der til serviceområde 01 Byggemodning og serviceområde 02 Arealerhvervelse meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer som følge af nedenstående skema over indgåede salgsaftaler i 3. kvartal 2016.

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • Der meddeles en negativ anlægsudgiftsbevilling og tilhørende reduktion af rådighedsbeløbet på 1,372 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 364091 "Ombygning af Knudsvej 10-12, Herning". Mindreudgiften tilgår de likvide midler.
 • at indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" reduceres med 0,143 mio. kr. i 2016, 0,343 mio. kr. i 2017, 0,343 mio. kr. i 2018, 0,343 mio. kr. i 2019 og 0,200 mio. kr. i 2020. Mindreindtægten finansieres af de likvide midler

  

Børne- og Familieudvalget

 

 • at der flyttes udgiftsbevilling på 0,065 mio. kr. i 2016 fra Serviceområde 20 Økonomi- og Erhvervsudvalget til Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Dagplejens kursuskonto til hygiejneprojekt.
 • at der flyttes udgiftsbevilling på 2 mio. kr. i 2016 fra anlæg, Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler, stednr. 301053 Skolefond til drift Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler, Vikardækning i forbindelse med kompetenceudvikling.
 • at der flyttes udgiftsbevilling på 0,725 mio. kr. i 2016, 0,541 mio. kr. i 2017, 0,335 mio kr. i 2018 og 0,260 mio. kr. i 2019 fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler til projekter jf. oversigten nedenfor.
 • at der flyttes udgiftsbevilling årligt på 0,275 mio. kr. i 2016 og 2017 fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 16 Børn og Familie til projekt Headspace.

 

Social- og Sundhedsudvalget

 • Der ønskes foretaget budgetomplacering af midler til varetagelse af opgaven omkring høreomsorg 150.000 kr flyttes fra Serviceområde 18 til Serviceområde 13 (Center for Kommunikation), jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 15. juni 2016, pkt. 78

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Der meddeles at indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1,077 mio. kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 033250. 
 • at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 2,9 mio. kr. på Serviceområde 15, Kultur, funktion 03.38.64 andre kulturelle opgaver i forbindelse med Off Road 2017 og at der ligeledes meddeles indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. fra Århus 2017 og 0,1 mio. kr. fra Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og sponsorer / partnere / fonde til samme kontoområde. Der forventes en afløftning af gavemoms på ca. 53.000 kr.
 • at der overføres 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid til Serviceområde 19, Forebyggelse vedrørende fritidspas

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstllingens afsnit om økonomi.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-16 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde syd for Grønbækparken i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Peter Blak

Sagsresume

Byrådet har besluttet, at der skal være et større udbud af byggegrunde i Aulum. Derfor er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken i

Aulum. Byudvikling syd for Grønbækparken er med til at understrege planen om at udvikle byen i en ring omkring bymidten.

Lokalplan nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Økonomi og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 5. september 2016 sagen, hvor den blev udsat. Der er i forlængelse heraf udarbejdet et supplerende notat vedr. jordbundforholdene indenfor lokaplanforslagets område. I henhold til dette notat, kan det konstateres, at jordbunden ikke frembyder alvorlige problemer eller omkostninger for byggemodning og byggeri i området.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal igangsættes planlægning med henblik på, at der kan udbydes flere byggegrunde i Aulum.

For at tilgodese et fortsat udbud af byggegrunde i byen, inddrages arealet syd for Grønbækparken til byudvikling. Byudvikling syd for Grønbækparken er i

overensstemmelse med planen om at udvikle byen i en ring omkring bymidten.

 

Plangrundlag

Den påtænkte anvendelse er i overensstemmelse med de gældende planer for området. Området er omfattet af kommuneplanramme 01.B16, som fastlægger anvendelsen af området til boligformål med kollektive anlæg, for eksempel beboerhus, rekreative friarealer, samt let erhverv.

Der er ingen lokalplan på området. Derfor er der udarbejdet lokalplan nr. 01.B16.2Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum.

 

Lokalplanen

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres boliger i form af åben/lav bebyggelse i op til 2 etager. Det er muligt at etablere liberalt erhverv, så længe det er forenligt med områdets karakter af boligområde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30, og bebyggelsen må have en højde af maksimum 8,5 m. I Aulum er der meget store friarealer af forskellig karakter, til fri afbenyttelse. Derfor er der i lokalplanområdet udlagt areal til nærlegeplads, og ikke noget fælles friareal.

 

Geoteknik

I en geoteknisk rapport fra 2009, påpeges at den vestligste del af lokalplanområdet, ud mod Tved bæk, er blødbundsområde og uegnet til bebyggelse. Geoteknikkerne har

anbefalet en byggelinje ca. 35 m fra bækken. For at udnytte området optimalt, er de vestligste grunde meget store. Den anbefalede byggelinje er indtegnet, og der kan på

disse grunde, kun bygges på arealet mellem byggelinjen og vejen. Der er ingen byggelinje på de øvrige grunde i lokalplanområdet.

 

Der er i området kun ringe mulighed for nedsivning af overfladevand. Derfor er befæstelsesgraden fastsat til 45 %. Funderingsforholdende i området er usikre. Der kan visse steder blive tale om ekstra funderingsudgifter. Grundvandet står meget højt i området. Det betyder, at der, for at imødegå vand i haverne, skal indbygges sandpude, for at hæve terrænet 1 - 1,5 meter.

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 7. november 2016

Samlet set konkluderes det i det supplerende notat, at 75-80 % af arealet er egnet til byggeri. Såfremt der etableres kælder kan der for ca. 25% af arealet vedkommede blive tale om særlige foranstaltninger. De områder hvor jordens bæreevne ikke umiddelbart er egnet til byggeri uden særlig ekstra fundering er i lokalplanforslaget udlagt til friareal, jfr. afsnittet ovenfor om geoteknik.

Grundvandsforholdene er ikke detaljeret undersøgt, men der påregnes i forbindelse med byggemodningen, at terrænet hæves flere steder i området, og at der skal etableres et drænsystem. Det vurderes, at disse foranstaltninger kan etables uden at grundprisen fordyres, ud over hvad der er almindeligt for sådanne udstykningsområder i kommunen som helhed og Aulum i særdeleshed.

 

Alternative byggemodningsområder

Der er i Kommuneplanen udlagt arealer til boligformål i Aulum nord for Rørkærvej (B13), hvor der indenfor det seneste år er vedtaget en lokalplan for et privat udstyningsområde, samt nord for den igangværende byggemodning i Grønbækparken, hvor der er 10 ledige grunde. Byplanudvalget har iganggsat ny lokalplan for et område i den centrale del af Aulum til en ny tæt-lav bebyggelse(B14). Det er administrationens vurdering, at dette område, bl.a. på grund af beliggenheden meget tæt på byens centrum, vil udnyttes bedst til en tættere og mere urban form for bebyggelse end traditionelle parcelhusgrunde.

 

Jord- og grundvandsforholdene i de områder der er udlagt i kommuneplanen, men som endnu ikke er detailplanlagt er delvist ukendte, det vurderes dog, at det med stor sandsynlighed skal påregnes, at der skal træffes forskellige foranstaltninger forud for byggeri i alle områderne. Det konkrete område syd for Grønbækparken, vurderes derfor ikke at adskille sig afgørende fra andre områder i Aulum, hvad jordbundens egnethed til byggeri angår.

 

Der kan evt peges på alternative udstykningsområder syd for B16, nord for B7 og B8. Såfremt der skal inddrages nye områder i Aulum til boligformål, som ikke allerede er omfattet af kommuneplanen, skal der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan, samt gennemføres arealerhvervelse, evt. gennem ekspropriation. Tidsmæssigt vil det betyde, at nye områder først kan sættes til salg om ca. 1½-2 år. Fælles for flere af disse nye områder er i øvrigt at der er landsbrugsinteresser på arealerne, og at den grundlæggende infrastruktur i form af ny vejforsyning, kloakering, varemeforsyning mv. kan blive omfattende og kostbar.

 

Administrationen anbefaler, at såfremt lokalplanforslaget for boligområdet syd for Grønbækparken ikke kan foreløbigt vedtages, at der udarbejdes en detaljeret plan for hvor, hvordan og med hvilke basisomkostninger som ikke kan dækkes umiddelbart af det konkret grundsalg, der kan udstykkes på alternative grunde i Aulum.

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

atlokalplanforslag nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 01.B16.2 er foreløbig vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 71 for erhvervsområde ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende erhvervsområde ved Vildbjergvej i Gødstrup er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 59. E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 71, udlægges et nyt rammeområde 59.E12. Rammeområdet følger samme afgrænsning som lokalplanområde 59.E12.1. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål.

 

Bestemmelserne for det nye rammeområde 59.E12 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup er:

 • Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 28,5 meter.
 • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100 for den enkelte parcel.
 • Der skal oprettes mindst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv - lager undtaget.
 • Der må kun etableres erhverv indenfor miljøklasse 4 - 6 i området.

 

Rammeområdet ligger i landzone, og skal forblive i landzone.

 

Der er omkring rammeområdet udlagt en 300 meter konsekvenszone, hvorom det gælder: Eksisterende boliger, virksomheder og aktiviteter kan opretholdes inden for konsekvensområdet. Bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene, må der ikke etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse inden for konsekvensområdet.

 

Kommuneplantillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 20. juni 2016, at der skal udarbejdes lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering for korn- og foderstofvirksomhed Vildbjergvej 55, Gødstrup. Planerne skal omfatte alternativ placering vest for det nuværende anlæg, alternativt opstillingsmønster og alternativ lavere højde, svarende til de nuværende siloers højde, som er på 18 meter.

Sagsfremstilling

Virksomheden har udarbejdet et notat, hvor man redegør for praktiske, funktionelle og økonomiske forhold ved de forskellige scenarier i forhold til virksomhedens langsigtede planer for udvidelse af produktionsanlæg.

 

Med baggrund i notatet har forvaltningen vurderet, at det ikke er relevant at arbejde videre med de ønskede alternative scenarier. Notatet vedlægges som Bilag 1. Visualiseringerne fra principgodkendelsen er dog udvidet til også at omfatte silohøjder på 18,5 meter og 28,5 meter. Visualiseringerne er vedlagt som Bilag 2.

 

Lokalplanen

Med lokalplanen bliver anvendelsen af området udlagt til erhverv inden for virksomhedsklasse 4 – 6. Bebyggelsen må højest opføres i 4 etager. Bebyggelse og siloanlæg må maksimum have en højde på 28,5 meter.

 

Landskab

Ejendommen ligger tæt på Herningholm Ådal på kanten af et område, der i kommuneplanen er udpeget som særlig værdifuldt landskabsområde, hvor der kun kan etableres anlæg og byggeri, såfremt de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres.

Med lokalplanforslaget udlægges arealer til volde med beplantning i form af træer, der kan blive meget høje. Den høje beplantning skal "dæmpe" anlæggets visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab. Den landskabelige påvirkning vil på trods af volde og beplantning være meget dominerende, og udgøre et meget markant element i området.  Anlæg og nybyggeri kan heller ikke etableres i tilknytning til eller udenfor de udpegede områder, hvis det vurderes at få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen.

 

Miljøvurdering

I miljøvurderingens afsnit om landskab bliver det vurderet, at udbygningen af virksomheden, sammen med motorvejen, jernbanen og en nærliggende højspændingsledning, vil bidrage yderligere til det tekniske landskab, som præger området.

 

Landskabspåvirkningen kan ikke afbødes eller fjernes. Anlægget vil dog virke mindre anmasende i landskabet, hvis det udformes som en samlet helhed i farve- og materialevalg. Miljørapporten er vedlagt som bilag 3.

 

Trafik

Da virksomhedens produktion ikke udvides, vil antallet af transporter til og fra virksomheden over et år, ikke ændres. Den øgede lagerkapacitet, vil medføre en koncentration af transporter til virksomheden, i høstperiodens ca. 2 måneder. I de to måneder, vil antallet af tilkørte lastbiler være ca. 42 pr. dag, til sammenligning med ca. 12,5 lastbiler pr. dag, ved en jævn fordeling over et år.

 

Synlighedsanalyse

Der er udarbejdet en analyse i form af et kort, som viser hvor det nye anlæg kan ses fra. Synligheden er indikeret med rød farve på kortet. Den højeste farveinsitet betyder at alle siloer kan ses, og den svageste farveinsitet betyder, at kun en silo kan ses fra et givet sted. Kortet fortæller ikke hvor meget af siloernes højde, der kan ses. Synlighedsanalysen er vedlagt som Bilag 4.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det udbyggede anlæg vil være overordentligt dominerende i landskabet. I forhold til de landskabelige værdier i området, og særligt indenfor det udpegede landskab, er landskabet under stort pres fra den nye motorvej, og det nye hospital, hvorfor det vurderes at udvidelsen af virksomheden med store siloer, vil øge "trykket" på landskabet, som vil blive endnu mere præget af store tekniske anlæg og byggerier.

 

  

Bilag 1. Notat fra virksomheden

 

Bilag 2. Udvidede visualiseringer. Bilaget indeholder:

•        et oversigtskort der viser hvor visualiseringene er set fra

•        Visualisering set fra vest; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

•        Visualisering set fra syd-vest; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

•        Visualisering set fra syd-øst; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

•        Visualisering set fra nord; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

 

Bilag nr. 3. Miljøvurdering af planerne

 

Bilag nr. 4. Synlighedsanalyse.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 59.E12.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Tinghuskarréen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 15. august 2016 at indstille lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning til endelig vedtagelse. Byplanudvalget besluttede samtidig, at der skal sikres mulighed for stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a (Fætter BR og Tinghuset med Herning Arrest). På baggrund af den beslutning vil Kriminalforsorgen ikke ophæve det veto, de nedlagde mod lokalplanforslaget i den offentlige høring.

 

En stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a vil primært komme til at ligge på matr. nr. 634. Ejeren af matr. nr. 634 er ikke interesseret i en offentlig stiforbindelse hen over sin ejendom.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.C18.2 endeligt vedtages i en reduceret udgave, så ejeren af den gamle retsbygning på Nygade 3 får mulighed for at gennemføre sit ansøgte projekt.

 

Forvaltningen anbefaler, at der genfremlægges et revideret lokalplanforslag for resten af området. Det reviderede lokalplanforslag skal give mulighed for en offentlig stiforbindelse over matr. nr. 634 og et hegn på op til 4 meters højde omkring Herning Arrest.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til lokalplan 11.C18.2 har til formål at sikre et flot og levende bymiljø i Tinghuskarréen i Herning bymidte. Derfor giver det både mulighed for nyt byggeri og sikrer de bevaringsværdige bygninger i området. Det er hensigten, at gårdrummet skal være grønnere, og at der skal være gode stiforbindelser på tværs af karréen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at rive en del af den tidligere retsbygning på Nygade ned. Der kan i stedet bygges nyt og anlægges parkeringspladser.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016.

 

 

 

 

Veto fra Kriminalforsorgen

I forbindelse med den offentlige høring nedlagde Kriminalforsorgen veto mod lokalplanforslaget. De vurderer, at en realisering af lokalplanforslagets anvendelse og muligheder for byggeri vil gøre det vanskeligt fortsat at drive arrest på Østergade 9 i Herning. En lokalplan kan ikke vedtages så længe en statslig myndighed nedlægger veto mod den.

 

Forvaltningen har den 10. august 2016 holdt møde med repræsentanter for Kriminalforsorgen og Herning Arrest. Det blev aftalt, at Kriminalforsorgen ville ophæve vetoet mod lokalplanforslaget hvis:

 • Mulighederne for byggeri i umiddelbar nærhed af arresten bliver reduceret.
 • Der bliver mulighed for at opføre en 4 meter høj sikkerhedsmur om en del af arrestens ejendom.
 • Principperne for mulighed for stiforbindelser gennem karréen bliver ændret. Herunder en præcisering af, at stiforbindelse til Østergade først etableres, hvis der ikke længere bliver drevet arrest i Tinghuset på Østergade 9.

 

Byplanudvalgets behandling af sagen den 15. august 2016

Byplanudvalget behandlede på mødet den 15. august lokalplanen til endelig vedtagelse. Byplanudvalget fulgte forvaltningens indstilling om at indarbejde de ændringer, der var aftalt med Kriminalforsorgen. Dog med en tilføjelse om, at der skal sikres mulighed for stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a (Fætter BR og Tinghuset med Herning Arrest), mens der stadig er arrest i Tinghuset.

 

Forvaltningen holdt derefter møde med Herning Arrest for at drøfte muligheden for at etablere den ønskede sti, samtidig med at der kan drives arrest på en forsvarlig måde. Herning Arrest og forvaltningen er enige om, hvordan der kan etableres en stiforbindelse fra parkeringspladserne inde i gården til Tinghuspladsen og Østergade.

 

Men da der ikke er enighed om, hvem der skal betale udgifterne i forbindelse med den nye sti, fastholder Kriminalforsorgen sit veto. Herning Arrest ønsker, at Herning Kommune skal betale alle udgifter i forbindelse med etablering af stiforbindelsen. Forvaltningen har vurderet, at Herning Kommune kan betale for ny belægning af den offentlige stiforbindelse, nedrivning af eksisterende strandstensmur på Tinghuspladsen, belysning og begrønning af stien og lignende. Men Herning Kommune har ikke hjemmel til at betale for at forhøje det eksisterende hegn i skellet til arresten. Der er allerede på nuværende tidspunkt offentlig adgang helt op til hegnet mellem matr. nr. 634 og arresten, da der ligger offentligt tilgængelige parkeringspladser samt en passage for fodgængere på matr. nr. 634.

 

Mulighed for offentlig sti på matr. nr. 634, Herning Bygrunde

Den offentlige sti mellem matr. nr. 634 og 562a vil på det meste af strækningen komme til at ligge matr. nr 634 som vist på illustrationen. Der er allerede i dag passage på strækningen, da Østergade 7A har indgang fra "bagsiden" i stueplan. Forvaltningen har spurgt ejerne af ejendommen om de er interesserede i at indgå en frivillig aftale med Herning Kommune om en offentlig sti hen over ejendommen.

 

De har meddelt, at de ikke er positive for forslaget om offentlig stiforbindelse hen over deres ejendom. Lokalplanforslaget har ikke været i offentlig høring med den mulighed. Forvaltningen vurderer, at mulighed for etablering af en offentlig stiforbindelse er en væsentlig ændring i forhold til det fremlagte lokalplanforslag. Det vil derfor kræve en ny 8 ugers offentlig høring af lokalplanforslaget, hvis det skal endelig vedtages med mulighed for at ekspropriere adgang til en offentlig sti.

 

Endelig vedtagelse af del af forslag til lokalplan 11.C18.2

Forslag til lokalplan 11.C18.2 er udarbejdet for at give mulighed for at nedrive en del af den tidligere retsbygning på Nygade, opføre nyt byggeri til boliger og anlægge offentlige parkeringspladser. For at skabe en sammenhængende planlægning, blandt andet med mulighed for stiforbindelser omfatter lokalplanforslaget hele karréen.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nordlige del af lokalplanforslaget (matr. nr. 619a, 619c, 620 samt del af matr. nr. 622). indstilles til endelig vedtagelse, mens den sydlige del af lokalplanforslaget genfremlægges med mulighed for stiforbindelse og hegn omkring arresten. Det vil give en sammenhængende lokalplan for bebyggelsen langs Nygade og mulighed for at ejeren af matr. nr. 620 kan realisere det ønskede projekt og anlægge offentlige parkeringspladser til Herning Kommune mens resten af lokalplanforslaget genfremlægges.

 

Forvaltningen vurderer, at der fortsat vil være mulighed for at skabe et grønt, sammenhængende og attraktivt gårdrum, selvom lokalplanen for Tinghuskarréen deles op i to. Omdannelse af den nuværende politistation (matr. nr. 636 a og 637) og arrest (matr. nr. 562a) forventes at ske etapevis over en årrække. Så længe de to lokalplaner har samme krav til bebyggelse, begrønning med mere kan Tinghuskarréen og gårdmiljøet få et samlet og attraktivt udtryk.

 

Genfremlæggelse af del af forslag til lokalplan 11.C18.2

Hvis den nordlige del af lokalplanforslaget endeligt vedtages, kan et revideret lokalplanforslag for den resterende del af området genfremlægges. Det reviderede lokalplanforslag skal give mulighed for stiforbindelse hen over matr. nr. 634 og 562a. For at Herning Arrest fortsat skal kunne drive arrest på en forsvarlig måde, skal lokalplanforslaget også give mulighed for et 4 meter højt hegn som vist på illustrationen. Lokalplanforslaget forholder sig ikke til, hvem der skal betale hegnet, kun at der bliver mulighed for at opføre det.

 

Forslag til lokalplan 11.C18.2 giver mulighed for at etablere i alt 3.000 m² detailhandel. Forvaltningen vurderer, at alle 3.000 m² skal placeres inden for det evtentuelt nye, genfremlagte forslag, da der ikke bør være mulighed for detailhandel langs Nygade.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning endeligt vedtages for matr. nr. 619a, 619c, 620 samt del af matr. nr. 622,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle konsekvensrettelser ved bekendtgørelse af lokalplanen,

 

at der udarbejdes et revideret lokalplanforslag for matr. nr. 627a, 629, 630, 632, 634, 562a, 636a og 637 med mulighed for offentlig stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a samt mulighed for hegn mellem matr. nr. 634 og 562a i 4 meters højde,

 

at det kun er inden for det reviderede lokalplanforslag, der bliver mulighed for detailhandel.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C18.2 er endeligt vedtaget for matr. nr. 619a, 619c, 620 samt del af matr. nr. 622.

 

Sagsnr.: 01.02.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg for etablering af nyt kraftvarmeværk i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra ENIIG, Ikast El og Varmeværk samt Sunds Vand- og Varmeværk om etablering af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i den sydøstlige del af Herning by.

 

Forvaltningen har udarbejdet et debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer for projektet med henblik på det videre arbejde med planlægningen for et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, Se bilag 1.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ansøgningen er, at værkerne har en varmeleveringsaftale med DONG, der udløber med udgangen af 2018. Parterne har ikke kunnet opnå enighed om betingelserne for fortsat levering, og det vurderes derfor ikke muligt at kunne indgå en ny aftale om levering af fremtidig varme. Det nye kraftvarmeværk vil forsyne Herning/Ikast/Sunds områdets 32.000 fjernvarmekunder, som i dag får leveret fjernvarme fra DONG via Herningværket.

 

I henhold til planlovens § 11g skal kommunen indkalde forslag og idéer fra offentligheden til brug for den videre planlægningsproces. Formålet er at supplere forvaltningens egen viden omkring forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et debatoplæg, der sendes i offentlig høring forud for arbejdet med VVM-redegørelsen og den øvrige planlægning.

Da det ikke er muligt at etablere kraftvarmeværket inden for den nuværende lokalplan for området, er det nødvendigt at der udarbejdes en ny lokalplan for projektet.

 

I henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, hører projektet under bilag 1, punkt 2 a: Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW, hvorfor kraftvarmeværket er VVM-pligtigt.

 

Forvaltningen har, i henhold til lovgivningen, udarbejdet et debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer, der skematisk oplister de emner som VVM-redegørelsen vil belyse, med henblik på den videre planlægningsproces for kraftvarmeværket. Se debatoplæg i bilag.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at debatoplægget for et nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej sendes i offentlig høring.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-12-16 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling af Fase 1 Projekt Ny Holing - renovering af Herning Isstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

For at imødekomme den meget stramme tidsplan for opførelse af Projekt Ny Holing – Fase 1, som hovedsagelig består af renovering og udbygning af Herning Is-stadion, findes det hensigtsmæssigt at ansøge om frigivelse af anlægsbevilling tidligt i processen, således at den politiske behandling ikke forlænger tidsplanen

 

Anlægsudgiften til Fase 1, som er behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 13 juni 2016, pkt. 254 er på 48,1 mio. kr., samt en del af fase 2 bestående af renovering af gulv i 2 af de eksisterende haller i Sportscenter Herning – hvor udgiften er 327.000 kr. Der anmodes således om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 48,427 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Fase 1 udbydes som totalentreprise der i henhold til EU's udbudsregler gennemføres med prækvalifikationsrunde, hvor der prækvalificeres 5 teams. Disse fem teams får derefter mulighed for at byde på opgaven, som udbydes i ”omvendt licitation”. Hvilket betyder, at tilbudsgiverne skal opfylde flest mulige af de krav og ønsker, som arbejdsgruppen har fremsat i byggeprogrammet for det fastsatte rådighedsbeløb til byggeriet.

 

Arbejdsgruppen består af rep. fra Herning Ishockey Klub, Herning Skøjteløberforening, Herning Blue Fox, bygherrerådgiver samt rep. fra forvaltningen.

 

Følgende hovedpunkter indgår for renovering og udbygning af is-stadion:

- Hallen udbygges mod nord og vest.

- Banen rykkes så der kan være tilskuere hele vejen rundt om banen.

- Nye kølelegemer i banen.

- Nyt ventilation og isolering.

- Nye tilskuerepladser til ca. 3.200 (nuværende antal 3.500).

- Omklædningsfaciliter, depotrum og teknikrum renoveres og udvides.

- Ny hovedindgang og foyer vendt mod Sportscenter Herning.

- VIP lounge med tilhørende faciliteter som toiletter, anretterkøkken, elevator mm.

 

Fonden for Herning Is-stadion er bygherre på projektet og Herning Kommune udbetaleranlægstilskud hertil.

 

Økonomi

(alle beløb excl moms)

 

  

Som en del af projektets fase 2 er der budgetteret med 327.000 kr. til renovering af halgulve i badmintonhallen og opvisningshallen i Sportscenter Herning. Disse gulve er de oprindelige fra centrets opførelse i 1994 og er meget slidte. Normal levetid på denne type gulv er 15 år. Der ønskes en god kvalitet gulv med 6mm stødabsobering, så skader ikke vil forekomme så nemt som på et hårdere gulv.

 

Budget for gulvrenovering:

(alle beløb er excl. moms)

 

Derudover bidrager Sportscenter Herning med ca. 50.000 kr. til renovering af underlag til gulvet hvor dette er nødvendigt.

 

Denne renovering ønskes foretaget i løbet af sommeren 2017, hvor aktivitetsniveauet er lavt. Derfor ønskes der allerede på nuværende tidspunkt at ligge ordren ind hos leverandøren. Således sikres der at gulvet kan renoveres i løbet af sommeren 2017.

 

På serviceområde 11, Idræt og Fritid, Anlæg er der i budgettet for 2016-2020 i alt afsat  93.271 mill. kr. til Projekt Ny Holing, hvoraf der nu ansøges om frigivelse af 48.247 mill kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 48,1 mio. kr. til Herning Is-stadion, samt 0,327 mio. kr. vedr. halgulv i Sportscenter Herning, i alt 48,427 mio. kr. - Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031079 – Opgradering og renovering af idrætscentret på Holing,

 

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på henholdsvis 21,395 mio. i 2016, 20,360 mio. kr. i 2017 og 6,672 mio. kr. i 2018 på samme stednr.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.00.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Energistrategi - forslag til handleplan 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x    

Øvrige sagsbehandlere: Line Thastum

Sagsresume

Byrådet har netop vedtaget kommunens nye Energistrategi. Forvaltningen har med baggrund i strategien lavet et forslag til handleplan for konkrete indsatser, der kan igangsættes i 2017. Handlingerne bidrager alle til, at Herning Kommune kan nå sine klimamål og understøtter Energistrategiens vision og mål.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til handleplan 2017 drøftes. Forslaget vedtages endeligt efter endelig vedtagelse af Kommuneplanen og efter vedtagelse af budget 2017.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes nye energistrategi peger på, at der i forlængelse af strategien skal udarbejdes konkrete handleplaner, der udpeger kommende indsatser. Forslag til handleplan 2017 for energistrategien beskriver konkrete tiltag, der kan igangsættes i 2017, og peger fremad. Forslagene er udsprunget af energistrategiens idekatalog, som er blevet til i samarbejde med erhvervslivet og lokale energiaktører, der med stort engagement har givet mange konstruktive bidrag og ideer.

 

De foreslåede indsatser supplerer de aktiviteter, der allerede er i gang i Herning Kommune, og indsatserne ligger alle i forlængelse af energistrategiens vision, mål og seks retningslinjer, som også fremgår af handleplanen.

 

Økonomi

Realisering af handleplanen forudsætter, at udgifterne til gennemførelse af de valgte projekter indarbejdes i budget 2017-2019. Økonomien i de enkelte projekter fremgår af vedlagte forslag til handleplan.

 

 

Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen oplyses:

Direktionen besluttede på møde d. 25. oktober 2016, at der skal fremsøges finansiering til projektet "Landsbyerne som frontløbere" med en årlig udgift på 200.000 kr. i 3 år. Det indstilles, at udgiften på 200.000 kr. i 2017 findes ved overførselssagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Udgiften på 200.000 kr. årligt i 2018 og 2019 indarbejdes ved budgetlægningen for 2018 indenfor budgetrammen på Serviceområde 20 Administration.

 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at projekt "Landsbyerne som frontløbere",

 

 

det indstilles supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 

at udgift til projektet "Landsbyerne som frontløbere" på 200.000 kr. i 2017 på Serviceområde 20 Administration findes ved overførselssagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017,

 

at udgift til projektet "Landsbyerne som frontløbere" på 200.000 kr. årligt i 2018 og 2019 indarbejdes ved budgetlægningen for 2018 indenfor budgetrammen på Serviceområde 20 Administration.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til fjernelse af slamdepot på areal til regnvandsbassin i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 Øvrige sagsbehandlere: Karin Aggerholm, Tove Jakobsen, Pia Colstrup, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

I forbindelse med igangværende udstykning og gennemført grundsalg af ny etape i Velhustedparken, Kibæk, skal der, som en del af byggemodningen og afledning af overfladevand, etableres et nødvendigt regnvandsbassin. Bassinet kan af hensyn til den naturmæssige og fremtidige byudvikling kun placeres på areal, hvor der p.t. ligger rester af et gammelt slamdepot.

 

Forvaltningen anbefaler, at en del af mindreforbruget på knap 0,5 mio. kr. på færdiggjort anlægsprojekt med vandløbsrestaurering af Ronnum Bæk, på i alt 276.140 kr., må anvendes til fjernelse af slamdepot, der strammer fra tidligere restaureringsprojekt fra oprensning af Mølledammen i Kibæk, så der ultimo 2016 kan etableres det nødvendige regnvandsbassin.

Sagsfremstilling

Jfr. budget 2016-19 skal der byggemodnes 14 grunde i Velhustedparken i Kibæk i 2016 jfr. prioritering i byggemodningsplanen. På byrådets møde den 1. marts 2016, pkt. 47, blev der frigivet anlægsbevilling til rådighedsbeløb til byggemodningen. Da der i de senere år har været en øget efterspørgsel efter grunde i Kibæk, var det planen, at byggemodningen skulle igangsættes hurtigst muligt, og der skulle udbydes grunde, som var klar til overtagelse pr. 1. juni 2016. Byggemodningen og udbud af grunde blev imidlertid udskudt til efteråret 2016, da der skulle laves tillæg til spildevandsplanen pga. ændret placering af regnvandsbassin. Ved grundudbud i august 2016 blev der solgt 4 grunde og efterfølgende er yderligere 3 grunde reserveret. Grundene er solgt med overtagelsesdato den 1. november 2016.

Byggemodningen udføres i perioden august-oktober 2016 og er derfor i fuld gang.

 

Byrådet bevilligede den 22. juni 2015, sag nr. 190, 1.024.000 kr. til realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Ronnum Bæk. Projektet er færdiggjort og regnskabsafsluttes på et kommende udvalgsmøde med et mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler at realisere igangværende udstykning med etablering af nyt nødvendigt regnvandsbassin, at anvende en andel af et mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr. fra færdiggjort vandløbsrestaureringsprojekt Ronnum Bæk (sted. nr. 071087) på Serviceområde 04 Grønne områder. Beløbet ønskes anvendt til lignende projekt med fjernelse af slamdepot fra oprensning af Mølledammen, Kibæk. Oprensningen af Mølledammen, udført i 2008 og 2009, blev betydelig mere omfattende end forudset p.g.a. store mængder oprenset slam på godt 20.000 m3. Dette projekt er tidligere regnskabsafsluttet, pkt. 146 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. juni 2014.

 

En stor del af slammet fra depotet er blevet fjernet og spredt ud på landbrugsarealer. Men tilbage ligger resterne af slamdepotet indeholdende anslået 9.000 m3. Under hensyn til planlægning, og fortsat udstykning i området, og under hensyn til de naturmæssige forhold, ønskes regnvandsbassinet placeret netop på dette areal.

 

Sagen fremlægges til politisk behandling, da depotet nu helt ønskes fjernet, da netop dette areal, mod forventning, skal anvendes til placering af et regnvandsbassin i forbindelse med igangværende udstykning af ny etape i Velhustedparken. Herning Vand har ønske om, at regnvandsbassinet kan etableres primo november 2016.

 

 

 

 

Flere placeringer af regnvandsbassinet har været i spil. Området mellem Velhustedvej og Følpøt Bæk er valgt, fordi denne placering vil være det mest hensigtsmæssige i forhold til kommende byudvikling af området, så der bliver plads til flest mulige fremtidige grunde. Placeringen hænger også sammen med, at vandet herfra kan løbe videre til vandløbet uden pumpning. I forbindelse med undersøgelser i området har det vist sig, at en anden og planlagt placering ikke var mulig, da der vil blive presset grundvand ud i bassinet i samme mængder, som det regnvandsbassinet skal håndtere fra veje og tage i oplandet.

 

Herning Vand A/S, som afholder udgiften til etablering af regnvandsbassinet og den fremtidige drift, kan jfr. regler om udgifter ikke påtage sig merudgiften til udbringning af slammet og oprydning efter tidligere vandløbsprojekt, jfr. de regler som selskabet er underlagt fra Forsyningssekretariatet.

 

Herning Kommune ejer selv landbrugsarealer tæt på depotet. Disse arealer er erhvervet til fremtidig byudviklingsformål. Slamdepotet vil kunne udspredes og nedpløjes på disse arealer, som p.t. ikke er omfattet af forpagtningsaftaler, da der ved seneste udbud ikke er indkommet bud på landbrugsmæssig forpagtning. Ud over tidspresset, på løsning af opgaven, er muligheden også for, at det netop nu kan løses i nærområdet.

 

Der er indhentet tilbud på fjernelse af slammet og udspredning på nærliggende landbrugsarealer og aftalt erstatning for nedgang i udbytte på landbrugsdriften.  

 

Økonomi

Prisen er, jfr. tilbud i alt 236.000 kr., og dækker læsning, transport samt udspredning af 9.000 m3 slam på landbrugsareal samt nedknusning af selvsåede træer inden udbringning. Dertil kommer en samlet engangserstatning i to år på forringet dyrkning af landbrugsjorden på 900 kr./ha/år på de 22,3 ha, hvor slammet udspredes, svarende til i alt 40.140 kr. De samlede omkostninger udgør i alt 276.140 kr.

 

Forvaltningen anbefaler at anvende en andel af det resterende rådighedsbeløb på 276.140 kr. på Serviceområde 04 Grønne Områder, Ronnum Bæk (Stednr. 071087) til oprydning af lignende projekt med oprensning af Mølledammen i Kibæk og fjernelse af resterne af tidligere slamdepot, da arealet ønskes anvendt til etablering af regnvandsbassin i forbindelse med færdiggørelse af igangværende udstykning.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 276.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. i 2016 til fjernelse af slamdepot, så arealet kan anvendes til etablering af nyt regnvandsbasssin i forbindelse med igangværende udstykning,

 

at anlægsudgiften på 276.000 kr. finansieres af anlægsbudget på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071087 Ronnum bæk i 2016. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 276.000 kr. samme sted.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-19-12 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandplanprojekt i Sunds Nørreå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Erik Skibsted

Sagsresume

Opstemningen ved Nybro Mølle Dambrug er udpeget som en spærring i den statslige Vandplan 1.4 for Nissum Fjord. Projektet med fjernelse af faunaspærringen er fuldt finansieret via støtteordningen under Vandplanen.

 

NaturErhvervstyrelsen har den 5. juli 2016 meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til et vandløbsrestaureringsprojekt til forbedring af faunapassagen ved Sunds Nørreå. Tilskuddet vil blive udbetalt til kommunen, når projektet er gennemført.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 2.583.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt ved Sunds Nørreå. Projektets formål er at genskabe kontinuitet i Sunds Nørreå, hvorved der skabes passage for fisk og fauna til vandløbssystemet opstrøms Nybro Mølle Dambrug ved udløbet i Storå.

 

Projektet omfatter en forlægning af det eksisterende vandløbsforløb til et nyt udløb i Storå. Derved fjernes opstuvningszonen ved opstemningen af dambruget, og der skabes fri passage og optimale gyde- og opvækstforhold for laksefisk i Sunds Nørreå.

 

NaturErhvervstyrelsen har den 5. juli 2016 meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet til forbedring af faunapassagen ved Sund Nørreå. Tilskuddet vil blive udbetalt til kommunen, når projektet er gennemført.

 

Herning Kommune vil hos rådgiver få udarbejdet et detailprojekt og udbudsmateriale i forbindelse med projektet med fjernelse af spærring ved Nybro Mølle Dambrug i Sunds Nørreå i 2016/2017. Anlægsarbejdet planlægges gennemført i 2017/2018.  

 

Økonomi

Herning Kommune har fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til projektet til forbedring af faunapassagen for vandrefisk i Sunds Nørreå ved Nybro Dambrug. Tilskuddet er på 2.583.000 kr. Tilskuddet består af midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Fødevareministeriet. Der skal ikke afregnes moms af tilskuddet, da der er tale om offentlige midler.

 

NaturErhvervstyrelsen har godkendt Herning Kommunes budget over udgifter til projektet - se bilag. Udgifter til konsulent udgør 158.000 kr. i 2017, og udgifter til anlægsarbejde udgør 2.425.000 kr. i 2018.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved NaturErhvervstyrelsen, når vandløbsrestaureringsprojektet er gennemført i 2018.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder til udgifter til konsulent- og anlægsudgifter i alt 2.583.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet. Udgifterne finansieres af det modtagne tilskud. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.583.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til tilskud til projektet Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 2.583.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb på 158.000 kr. i 2017 og 2.425.000 kr. i 2018 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. til gennemførelse af projektet Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Overblik 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2009 hvert år lavet Grønt Regnskab, der består af Grønt Overblik og flere temarapporter. Grønt Overblik er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter, der behandles politisk og offentliggøres. Grønt Regnskabs temarapporter er små fagrapporter for de enkelte områder, der ligger bag Grønt Overblik. Regnskabet dækker både kommunale aktiviteter og hele kommunen geografisk – borgere og virksomheder.

 

Grønt Overblik 2015 behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, i modsætning til de sidste år, hvor det har været behandlet i alle fagudvalg.

 

Forvaltningen anbefaler, at Grønt Overblik 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Grønt Overblik 2015 fortæller om udvalgte grønne indsatser og aktiviteter, og indeholder i mindre omfang opgørelser. Det er fordi kommunens grønne mål er blevet ændret i løbet af året, og de miljøsamarbejder, vi har været med i, er inde i en udviklingsfase.

 

Det betyder ikke, at det grønne ambitionsniveau er ændret. Tvært i mod åbner fremtiden mulighed for nye mere tidssvarende samarbejder, mål og indsatser, der både kan gavne væksten og rumme social- og miljømæssig bæredygtighed.

 

Grønt overblik sætter udelukkende fokus på gode historier, resultater og kommende indsatser, mens opgørelser og status for 2015 findes i temarapporterne, der også peger på områder, hvor kommunens grønne mål endnu ikke er opnået og hvor der er plads til, at den bæredygtige udvikling kan blive bedre. Temarapporterne omfatter: Klima og Energi, Transport, Kommunale bygninger - Energiforbrug, Naturindsatsen, DRIFT, Grønne Indkøb, Genbrug og Affald, Planlægning og Privat byggeri, Vand. Enkelte temarapporter er kun udarbejdet internt i 2015 og bliver derfor ikke offentliggjort.

 

 

 

 

Nogle af de gode historier, som fortælles i Grønt Overblik er: 

 

Fremgang for solenergi i Herning Kommune med bl.a. planlægning af stort anlæg ved Vildbjerg svarende til elforbrug for cirka 6.900 husstande.

 

Flere varmeværker er nu CO2-neutrale pga. solvarme.

 

Mange spændende natur- og cykelprojekter i samarbejde med lokale aktører. Bl.a. etablering af Rideskoven i Hodsager og forbedring af Grimstrup Bæk, cykelpicnic og fokus på cykling i fritiden.

 

Kobling af naturpleje og social kompetence gennem projektet ” Naturen som social løftestang”.

 

Borgersamarbejde og kampagner: ”Fra skrald til genbrug” affaldssortering i landsbyerne. Kampagne for brug af kassen til problemaffald, Grøn Herning Uge og uddeling af anerkendelser for miljø- og klimvenlig indsats.

 

Snejbjerg Skole er bygget med høj energistandard og grønne løsninger.

 

Hjemmeplejen sætter retningslinjer for optimering af kørsel og nedbringelse af brændstofforbrug.

 

Fokus på miljø og natur i børnehøjde gennem Naturfagsmaraton, Naturskolerne og affaldskampagnen ”Skraldiaden”, med læring, teater mm.

 

Nye aktiviteter i Løvbakkerne

 

Grønt regnskab fremover

Grønt regnskab har siden 2009 været et vigtigt redskab til at strukturere arbejdet med kommunens grønne mål og indsatser. Det har været med til at vise Herning Kommune som en ansvarlig kommune. Samtidig sikrer det, at vi arbejder hensigtsmæssigt med miljøindsatsen og sætter ind, der hvor det giver bedst resultat, og der, hvor behovet for indsats er størst. Grønt regnskab er gennem årene hele tiden blevet udviklet, så det passer bedst muligt til kommunens behov.

 

Grønt regnskab vil forsat have samme funktion som tidligere, og danne ramme om kommende indsatser. Det kan være de strategiske energiindsatser, som besluttes fremadrettet, og de aftaler og mål, som kommunen allerede har tilsluttet sig, som Partnerskab for Offentlige grønne indkøb og Compact of Mayors.

 

Der arbejdes i 2016 på at forbedre Grønt regnskab endnu mere, så form og indhold kan rumme nye tanker og muligheder, samt de spændende samarbejder og projekter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Grønt Overblik 2015 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.04.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S ønsker af få godkendt ændringer i selskabets vedtægter. Ændringerne er lavet på baggrund af ønsker fra Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

 

I forbindelse med fusionen blev vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen. Statsforvaltningen betingede sig at vedtægterne skulle præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger, som fremsendt efterfølgende, hhv. den 30. september 2015 og 30. marts 2016 – vedlagt som bilag.

 

På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter. De nye vedtægter er vedlagt som bilag. De anførte ændringer er afstemt med Statsforvaltningen.

 

Ændringerne vedrører en præcisering af reglerne for opgaveoverdragelse, regnskabsaflæggelse- og godkendelse, interessentskabsbeslutninger og vederlagsfastsættelse.

 

Energnists bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen. Bestyrelsens og repræsentantskabets behandlinger er vedlagt som bilag. 

 

Til orientering har alle øvrige medlemskommuner godkendt de reviderede vedtægter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at vedtægtsændringerne tiltrædes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Frikommuneforsøg "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Kommune søgte sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner d. 1. juni Social- og Indenrigsministeren om at etablere et frikommunenetværk under temaet ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”. 

 

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann har ved brev af 10. oktober 2016 til borgmesteren i Favrskov Kommune givet de syv ansøgerkommuner tilsagn om igangsætning af projektet. Herefter skal de temaer, der er beskrevet i ansøgningen, konkretiseres, og der skal udarbejdes en egentlig forsøgsansøgning. 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

 

 

at

 

 

at

 

Herning Kommune deltager i de 2 forsøg, ”Glidende overgang fra børne- til voksneparagraffer” samt ”Tilkøbsydelser, hjemmehjælp og pædagogiske bistand”,  idet der gives udvalget mandat til prioritering og godkendelse af de konkrete forsøg, 

 

Social- og Sundhedsudvalget gives mandat til prioritering og godkendelse af de konkrete forsøg,

at

fagudvalget fremsender sagen til Handicaprådet.

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.40.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Industriens Fond til projekt "Ny Fremtid"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Peter Sønderby, Pia Colstrup

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Ny Fremtid".

 

Beskæftigelsesudvalget har på tidligere møde d. 16. marts 2016 behandlet godkendelse af projektbevillingen, sagen skulle efterfølgende være gået videre til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen blev dog taget af dagsordnen inden behandling i Økonomiudvalget, da sagen manglede at behandle udgift til fondsmoms. Sagen fremsendes således til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. januar 2016 blev der orienteret om kommunens ansøgning til Industriens Fond i forbindelse med projekt Ny Fremtid. Industriens Fond har pr. 24. februar 2016 godkendt Herning Kommunes ansøgning på 6.172.000 kr.

 

Projektets primære formål er at medvirke til at sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Dette sker via en styrket integrations- og opkvalificeringsindsats, hvor der er tæt tilknytning mellem virksomhed og borger over tid. Projektet vil derved styrke det lokale erhvervsliv ved at sikre så mange som muligt af de kompetencer, som metalbranchen efterspørger på kort og lang sigt.

 

Projektets formål er endvidere at udvikle og afprøve en samarbejdsmodel mellem centrale aktører i den lokale beskæftigelsesindsats og det lokale erhvervsliv.

 

Projektet medvirker også til at sikre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et muligt fodfæste på det danske arbejdsmarked og derved større muligheder for en succesfuld integration i det danske samfund.

 

Projektet bygger på en forpligtende samarbejdskonstruktion mellem følgende samarbejdspartnere:

 

 • Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling (projektejer)
 • Lokale virksomheder og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande (partnere)
 • LærDansk Herning (partner)
 • Herningsholm Erhvervsskole (partner)
 • Dansk Industri (partner)
 • Dansk Metal Herning (partner)

 

Økonomi

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 6.172.000 kr. i projektperioden, der løber fra 15. marts 2016 til 31. december 2018.

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget bruges til blandt andet projektledelse, virksomhedskonsulenter, virksomhedsmentorer og opkvalificeringsforløb.

 

Ud over de almindelige projektudgifter er Herning Kommune forpligtiget til af afregne såkaldt fondsmoms til momsudligningsordningen, når kommunen modtager tilskud fra en privat fond. Herning Kommune er således forpligtiget til, at betale 17,5 % af tilskud modtaget fra en privat fond til Momsrefusionsordningen jf. § 5 i Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (fondsmoms).

 

Det er dog kun de udgifter i projektet der direkte kan henledes til kommunen, der skal afregnes fondsmoms for. I Projekt Ny Fremtid udgør det forventede beløb der skal svares fondsmoms af 1.464.000 kr. i helt projektperioden. Fondsmomsen af beløbet udgør dermed 256.200 kr. i projektperioden (17,5% af 1.464.000kr.). Beløbene fordeler sig med 85.400 kr. i 2016, 85.400 kr. i 2017 og 85.400 kr. i 2018. De udgifter, der er beregnet fondsmoms for if.t. projektet, er projektleders løn samt udgifter til revision. Udgift til fondsmoms for projektleders løn og revision finansieres indenfor Serviceområde 20 Administration.

 

Der er dog fortsat usikkerhed omkring hvorvidt der skal betales fondsmoms, af yderligere udgiftsposter under projektet. Administrationen har som følge heraf været i kontakt med revisonen, der ligeledes tilkendegiver at der kan være usikkerhed forbundet med skønnet over hvilke budgetposer der skal betales fondsmoms af.

 

Der kan således komme yderligere udgift til fondsmoms, når sagen er afklaret. Eventuelle yderligere udgifter til fondsmoms søges finansieret indenfor budgetrammen Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelses budgetramme. 

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 2.021.000 kr. i 2016, 2.045.000 kr. i 2017 og 2.106.000 kr. i 2018 til Projekt Ny Fremtid under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,

 

at udgiften til fondsmoms vedr. projektleders løn samt revison på 85.400 kr. i 2016, 85.400 kr. i 2017 og 85.400 kr. i 2018 finansieres af Serviceområde 20 Administration,

 

at eventuelle yderligere udgifter til fondsmoms finansieres af Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Økonomi- og Erhversudvalget anbefaler indstillingen.

 

Dennis Flydtkjær tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Dansk Folkeparti og Kasper Ravn Fredensborg / Dansk Samling kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling 2017 til Sdr. Felding Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Sven Nørgaard

Sagsresume

Som en del af budgetforliget for 2017 er afsat 4,854 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen på Sdr. Felding Skole.


Der søges frigivet 3,1 mio. kr. af beløbet til færdiggørelse af det igangværende projekt, som er godkendt i Børne- og Familieudvalget den 13. april 2016. Projektet udvides med tilbygning af to yderligere klasselokaler, således at den oprindelige etape 1 bliver helt færdiggjort.

 

Restbeløbet foreslås anvendt til udskiftning af vinduer og døre på skolen jfr. oversigten med større renoveringsbehov på skoler samt lokaletilpasninger i overtrinsbygningen.

Sagsfremstilling

En om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen på Sdr. Felding Skole er netop igangsat sammen med etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg i mellemtrinsbygningen og udskolingsbygningen som følge af AT-påbud.

 

I forhold til den oprindelige plan for om- og tilbygning af mellemtrinnet, som blev drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 (dengang benævnt etape 1), er det aktuelle projekt reduceret med to klasselokaler af økonomiske årsager. Hermed udestår altså to klasselokaler for at etape 1 er fuldført m2-mæssigt.

Projektet er godkendt i Børne- og Familieudvalget den 13. april 2016.

 

Der var licitation på projektet i juli 2016, hvor der med tilbuddet fra lavestbydende kunne konstateres en manko på ca. 1,1 mio. kr. På den baggrund har der været lagt op til væsentlige reduktioner i projektet med konsekvenser både for den pædagogiske og praktiske funktion af lokalerne.

Efter beslutning om tilførsel af yderligere 4,854 mio. kr. til projektet i forbindelse med budgetforliget for 2017 er det muligt at gennemføre det godkendte projekt som planlagt. Herudover kan projektet suppleres med de to sidste klasselokaler, der var en del af den oprindelige etape 1, således at om- og tilbygningen af mellemtrinnet kommer til at fremstå som helt færdig.

 

Ovenstående ændringer i projektet beløber sig til anslået ca. 3,1 mio. kr., som kan finansieres af det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på 4,854 mio. kr. til færdiggørelse af etape 1 på Sdr. Felding Skole.

 

Henset til stadet på det igangværende projekt har det været nødvendigt at lave aftaler med dels den eksterne rådgiver og dels hovedentreprenøren på projektet om gennemførelse af de ovenfor skitserede ændringer i slutningen af uge 38 - alternativt ville muligheden have været forpasset.

 

De indgåede aftaler ligger inden for rammerne af de gældende udbudsregler.

 

Ændringerne i projektet må forventes at ændre lidt på tidsplanen for projektet, hvilket skolelederen er indforstået med.

 

Med ovenstående ændringer til det igangværende projekt, er om- og tilbygning af mellemtrinnet (den oprindelige etape 1), etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg i både mellemtrins- og udskolingsbygningerne som følge af AT-påbud helt færdiggjort.

I forhold til det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 4,854 mio. kr. kan således forventes et restbeløb i størrelsesordenen ca. 1,75 mio. kr. Beregningen er med forbehold for den endelige pris for ændringerne, der først kendes eksakt efter projekteringen.

 

En del af restbeløbet foreslås anvendt til dækning af den udskiftning af vinduer og døre på skolen til anslået ca. 0,8 mio. kr., som fremgår af oversigten med presserende behov for renoveringer af tag og fag på skolerne.

 

Udskiftningen vedrører mere specifikt de to skolegårde, hvor der stadig sidder de oprindelige træelementer fra bygningernes opførelse i 1960. Flere af disse er særdeles medtaget af råd, og der ønskes derfor en udskiftning af samtlige vinduer og døre til nye vedligeholdelsesfrie træ/alu-elementer.

 

Siden den oprindelige plan for til- og ombygning af Sdr. Felding Skole blev udfærdiget i 2014, har der vist sig faldende børnetal i området. Om- og tilbygning af overtrinsbygningen i den oprindelige form (etape 2) vurderes derfor ikke længere at være aktuel. I stedet vurderer skolen, at der er behov for mindre lokaletilpasninger i overtrinsbygningen, som forventes at kunne foretages inden for den sidste del af bevillingen.

 

Det foreslås, at skolen i samarbejde med forvaltningen og Kommunale Ejendomme snarest muligt udarbejder en beskrivelse af de ønskede lokaletilpasninger i overtrinsbygningen, der skal træde i stedet for den oprindeligt ønskede etape 2, og et økonomisk overslag på disse.

 

Revideret projekt og tidsplan samt endelig økonomi for ændringerne i det igangværende projekt vedrørende mellemtrinsbygningen samt plan for ønskede lokaletilpasninger i overtrinsbygningen vil blive forelagt Børne- og Familieudvalget på novembermødet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinnet jfr. skitseret i sagsfremstillingen
at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på i alt 4,854 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole
at Børne- og Familieudvalget forelægges revideret projekt, tidsplan og endelig økonomi vedrørende den igangværende om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen til orientering på novembermødet
at Børne- og Familieudvalget forelægges plan for ønskede lokaletilpasninger i overtrinsbygningen samt økonomisk overslag herpå på novembermødet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Mette Klarskov Hebel  

Anvendelse af afsatte midler til "Kulturbranding"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trap Worm

Sagsresume

Der er udarbejdet et nyt forslag til markedsføring af kulturlivet i Herning Kommune. Forslaget bygger på vedtagelsen af mulighedskataloget for budget 2016 og frem. Forslaget til anvendelse af de afsatte midler skal nu godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af mulighedskataloget blev området for kulturbranding beskåret fra 1.200.000 kr. til den nuværende ramme på 900.000 kr. Med afsæt i dette er der i samarbejde med kulturaktørerne i byen udarbejdet forslag til ny kulturmarkedsføring, der er bygget op om blogs og sociale medier. Dette anses som en mere tidssvarende løsning.

I processen har kulturledernetværket været inddraget, dels via en spørgeskemaundersøgelse og dels via en arbejdsgruppe hvor repræsentanter fra kulturledernetværket har deltaget.

Herning Kommunes kulturarrangementer vil i fremtiden formidles via en online kulturportal som består af en overskuelig kalender samt indhold om kulturarrangementer, baseret på en strategi, der tager udgangspunkt i blogs og sociale medier. Der udsendes også et nyhedsbrev baseret på indhold fra portalen.

Det er målsætningen at:

 • Der skabes én foretrukken og bredt kendt portal, der synliggør kulturarrangementer og kulturinstitutioner i Herning Kommune. Portalen er en mobil- og tabletoptimeret webside.
 • Portalen giver overblik over arrangementer i området - og indeholder inspirerende og målrettet indhold, fx guides, anmeldelser og blog-indlæg af kendte og/eller lokale bloggere
 • Indholdet på portalen kan deles på sociale medier fx Facebook, Instagram etc.
 • Platformen komplementeres af andre kanaler - både online og trykte, fx plakater i det offentlige rum og på uddannelsesinstitutioner, der skaber trafik til platformen.

 

Projektets leverancer er opdelt i:

 

 • Portal: Den tekniske løsning af en online portal, der trækker kalenderinformationer fra Kultunaut og kan præsentere indhold som kan deles i andre kanaler.

 

 • Indhold: indsamling, skabelse, tilpasning, prioritering af indhold. Konstant opdatering og identifikation af muligheder for deling af indhold.

 

 •  Markedsføring af portalen: via løbende annoncering, brug af andre medier (fx plakater og postkort) og spredning af indhold fra portalen på andre kanaler, skabes trafik til portalen og dermed opmærksomhed om kulturarrangementer i Herning.

 

Organisering

Projektgruppen, der er forankret i BEK, sikrer udviklingen af en portal i samarbejde med en ekstern partner, og klargør denne til lancering. Desuden skaber de en kommunikationsplan for lanceringen.

 

For at blogs og sociale medier virker, skal der være èn, der giver det indhold. Personen ansættes juridisk på Rådhuset (BEK), og har tæt kontakt med/"bor på" kulturinstitutionerne. Stillingen vurderes til 20-30 timer pr uge.

 

Det er vigtigt at personen i denne rolle har konstant fokus på de lokale arrangementer i området, får dem formidlet effektivt, og samtidig er i tæt og løbende dialog med kulturinstitutionerne. Det vurderes derfor at være den mest effektive og økonomiske løsning at ansætte en person, der er dedikeret til denne rolle, fremfor at indkøbe ydelsen på konsulentbasis.

 

Økonomi

Der er i budgettet afsat 900.000 kr. pr. år til formålet. Midlerne anvendes tredelt på indholdsleverance, drift og markedsføring. 2016-midlerne anvendes primært til udvikling af portalen, samt massiv markedsføringsindsats i forbindelse med lancering.

 

Tidsramme

Forventet lancering af portalen: Februar 2017

 

Tiltrædelse, Content Marketing Specialist, senest 1. Februar 2017.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at de i budgettet afsatte midler til kulturbranding under Bymarkedsføring anvendes som beskrevet i sagen til markedsføring, primært via blogs og sociale medier, idet

 

at det understreges, at det gælder kulturtiltag i hele kommunen, samt at blogning evalueres efter et år.

 

 

Johs. Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker et alternativt forslag, hvor opgaven outsources i stedet for insources.

 

Beslutning

Johs. Poulsen / Radikale Venstre samt Kasper Ravn Fredensborg / Dansk Samling kan ikke tiltræde indstillingen, idet de ønsker et alternativt forslag, hvor opgaven outsources i stedet for insources.

 

Johs. Poulsen / Radikale Venstre stillede ved sagens behandling proceduremæssigt forslag om, at sagen blev sendt tilbage til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Forslaget blev bragt til afstemning: For forslaget stemte 5 (Radikale Venstre, Dansk Samling, Dansk Folkeparti og Enhedslisten). Imod stemte 25 (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne samt Arulanantharajah Thillainadarasa / Udenfor partier. Ingen undlod at stemme. Forslaget var derrmed bortfaldet.

 

Indstillingen blev herefter erklæret tiltrådt uden afstemning.

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-6-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 8 parcelhusgrunde på Kirkebakken, Gjellerup, etape II

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-5-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 14 parcelhusgrunde, Fejerskovparken, Lind, etape V

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af areal til byggemodning

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 05.01.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Forhandling om forsyningsanlæg

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Ekspropriation til vejformål

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 03.00.12-G01-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Kontraktsforhold - frafald af tilbagefaldsklausul

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.