Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 13. november 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-18 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på det samlede kommunale område.
Opfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og sendes hermed samlet til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet.  

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august.

 

I de efterfølgende tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab overfor det korrigerede budget.

 

I sagsfremstillingen bliver budgetopfølgningen præsenteret overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

 

Resultat af den skattefinansierede drift forventes at ende på et overskud på 149,8 mio. kr. Det er 22,1 mio. kr. bedre end det korrigeret budget og 54,6 mio. kr. under det vedtagne budget.

Efter afholdelse af forventede anlægsudgifter på 332,8 mio. kr. og jordforsyning på 23 mio. kr., forventes der et samlet underskud på det skattefinansierede område på 206,5 mio. kr.

 

Efter indregning af resultatet på forsyningsvirksomhed er forventningerne til årets resultat for drift og anlæg et underskud på 202,6 mio. kr.

 

Når finansieringen indregnes forventes der et samlet likviditets forbrug for året på 239,8 mio. kr.

Finansieringen består af nettolånoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster.

 

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2018:

I afsnittene nedenfor behandles de væsentligste opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018.

 

 

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet forbrug for Herning Kommune på servicedriftsudgifter på 3.484,9 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovningen forventer Herning Kommune et merforbrug 24,3 mio. kr. målt på forventet regnskab overfor det korrigeret budget uden genbevillinger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindre forbrug på 47,3 mio. kr.

Af mindre forbruget er de primære afvigelser den generelle reserve på 33 mio. kr. og forventet opsparing på selvforsikring på 6,5 mio. kr. Derudover er der 4,8 mio. kr. på Innovation og teknologi primært vedrørende NIDO og 1,6 mio. kr. på Driftsikring af boligbyggeri.

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. som primært relaterer sig til området for vintertjeneste og vejafvandingsbidrag med ca. 5 mio. kr. samt et merforbrug på byggemodningsområdet som skyldes øgede ejendomsskatter fra bl.a. nye lokalplaner. Stigningen i ejendomsskatter er påklaget for flere ejendomme og for en del af disse er sagerne gået videre i klagesystemet, og administrationen forventer en reduktion i ejendomsskatterne.

 

Børne- og Familieudvalget udviser et samlet merforbrug på 16,7 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 5 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, et merforbrug på 0,5 mio. kr. for Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og et merforbrug på 21,2 mio. kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie.

 

For Børn og Familie området skyldes områdets merforbrug på servicedriftsrammen på 21,2 mio. kr. påvirket af et øget antal sager end forudsat i budgettet. Så på trods af at området gennemsnitlig set har faldende udgifter pr. behandlet sag, kan budgettet ikke holdes, grundet større stigning i sager. 

 

Social- og Sundhedsudvalget

Området forventer et samlet merforbrug på 46,8 mio. kr., som fordeler sig med 34 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 12,6 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

 

Handicap og Psykiatri

Siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 er det forventede merforbrug steget med ca. 9 mio. kr.

Årsagen til stigningen skyldes en markant tilgang af borgere, svarende til en merudgift på 8,4 mio. kr. Merforbrug på området kan primært henføres til Handicapområdet.

 

Sundhed og Ældre

Områdets merforbrug relaterer sig primært til hjælpemiddelsområdet med 6,6 mio. kr., området for vederlagsfrifysioterapi med 2,2 mio. kr. samt implementeringsudgifter til det nye omsorgssystem CURA.

 

Beskæftigelsesudvalget forventer et mindreforbrug på området på 4,2 mio.kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til lavere forbrug til midlertidig boligplacering grundet færre flytningen end forventet, lavere forbrug til produktionsskoler på grund af forventning om færre elever end ved budgetlægningen og lavere forbrug på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

 

Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter er driftsudgifter, der ligger udenfor rammen for servicedriftsudgifter og som på anden måde er styret via lovgivningen.

 

Tabel 2 Øvrige udgifter

 

På de øvrige udgifter forventes et samlet merforbrug på 11,42 mio. kr., som primært relaterer sig til områder under Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Forebyggelsesudvalget:

For området for aktivitetsbestemt medfinansiering forventes mindreforbrug på 13,53 mio. kr.

For 2018 er afregningsformen blevet ændret på en række punkter. Der er bl.a. indført aldersdifferentieret medfinansiering og ændringer i taktssystemet, så der ikke længere skelnes mellem ambulant behandling og indlæggelser.

Området er udenfor rammestyring og der budgetteres i forhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Skønnet er fortsat forbundet med stor usikkerhed.

 

Beskæftigelsesudvalget

For det budgetgaranterede område og øvrige overførsler forventes et merforbrug på 23,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser kan henføres til, at sidste års regulering af budgetrammen samt midtvejsregulering på overførselsområdet for 2018 er placeret på det budgetgaranterede område.

Derudover forventes et højere forbrug til revalidering og området for ressource- og jobafklaringsforløb, som skyldes flere fuldtidspersoner end forudsat ved budgetlægning  

 

På området for forsikrede ledige forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. som primært kan henføres til et højere forbrug på dagpenge til forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægningen.

 

Anlægsudgifter:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer en afvigelse på 11,0 mio .kr., som kan forklares med 2,7 mio. kr. vedrørende arealerhvervelse pga. af færre indtægter. Fremtidens MCH forventes at have et mindre forbrug på 8,4 mio. kr. incl. genbevillinger, renovering af ELIA forventes at have et mindre forbrug på 1,0 mio. kr., pulje til socialøkonomiske initiativer forventes at have et mindre forbrug på 0,9 mio. kr., puljer til rådhusrenoveringer og ombygninger forventes at have et mindre forbrug på 1,8 mio. kr., samt udvikling af Å-turisme forventes at have et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. 

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til tidsforskydning på projekter for Pugdalvej i Vildbjerg, Køb af p-pladser ved Nygade 3 og Herning Cykler projektet.

 

Børne- og Familieudvalget

Området forventer et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes en række forskellige projekter. De største afvigelser er på Snejbjerg Skole med 2,5 mio. kr., Lundgårdsskolens SFO med 1,5 mio. kr. og Sinding-Ørre Midtpunkt med 1,3 mio. kr. Mindreforbruget bliver delvist opvejet af et merforbrug på projekter vedrørende udbedring af skimmelsvampeskader på Lind Skole, Sunds Skole og Læringscenter Syd på 0,98 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Området udviser et samlet mindreforbrug på 36,3 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med, at området har flere projekter som er udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedrørende flerårige projekter.

De primære årsager kan henføres til mindreforbrug på 10,5 mio. kr. vedr. Holing-projektet, 8,3 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg, 5,1 mio. kr. vedr. Timelineprojektet og 3,5 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner.  

Økonomi

 Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der meddeles en anlægsindtægtsbevillinger på i alt 8,114 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb, fordelt på anlægsprojekter, jf. vedlagte bilag vedrørende salg af arealer.
 • Driftsindtægtsbevillingen reduceres på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme med netto 0,42 mio. kr. i 2018 og 0,198 mio. kr. 2019 og frem vedrørende salg af ejendom i Sunds, som finansieres af de likvide aktiver.
 • Der meddeles at driftsindtægtsbevillingen på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme nedskrives med 0,209 mio. kr. netto årligt fra 2019 og frem samt at udgiftsbudgettet nedskrives med 0,02 mio. kr årligt fra 2019 og frem. Budgetændringen på netto 0,189 mio. kr. årligt finansieres af de likvide aktiver.
 • Bevillingen på 0,05 mio. kr. til drift vedrørende Kålormen flyttes fra Serviceområde 20 Administration til Kultur- og Fritidsudvalget Serviceområde 15 Kultur i 2018 og frem.
 • Der afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, 06.48.66 Innovation og ny teknologi, nyt stednr. NIDO. Udgiften finansieres af afsat driftsbudget på Serviceområde 20 Administration, 06.48.66 Innovation og ny teknologi, 029 NIDO.

 

Byplanudvalget

 • Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,399 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr. Kirkestien,
 • Rådighedsbeløb til indtægter nedskrives med 1,399 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015088 Kirkestien, da der ikke modtages refusion til projektet. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 0,689 mio. kr. på samme stednr.,
 • Finansiering af anlægsudgiften på 1,399 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. og nedskrivningen af rådighedsbeløbet til indtægter med 1,399 mio. kr. i 2018 sker ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb til udgifter med 2,798 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015088 Kirkestien. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 1,378 mio. kr. på samme stednr.,
 • Der meddeles, at rådighedsbeløb til indtægter nedskrives med 120.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 100.000 kr. på samme stednr. Nedskrivningen af rådighedsbeløbet til indtægter på 120.000 kr. i 2018 finansieres af en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb til udgifter med 120.000 kr. i 2018 på samme stednr. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 62.000 kr. på samme stednr
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 629.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046 Herning C. Udgiften på 629.000 kr. i 2018 finansieres af Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223058 Bymidten, delprojekter. Anlægsudgiftsbevillingen på samme stednr. nedskrives tilsvarende med 629.000 kr.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Rådighedsbeløb på 1.244.000 kr. i 2018 på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskole vedr. adgangsvej ved Lindbjergskolen flyttes fra sted nr. 301059 01 Lindbjergskolen, skolen, til sted nr. 301059 04 Adgangsvej ved Lindbjergskolen.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 655.000 kr. i 2018 vedrørende opgradering af de fire midtbyskole på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler stednummer 301087 01. Udgiften på 655.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme sted i 2018.
 • Der sker en overflytning af Familieguiderne fra Serviceområde 16 Børn og Familie til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra 2019 og frem. Overflytningen sker med baggrund i gensidig aftale mellem Center for Børn og Forebyggelse samt Beskæftigelses- og integrationscenteret. Økonomien på området overflyttes i samme proces. Denne har dog ingen økonomisk virkning på udvalgets ramme, da udgifter til familieguiderne er omfattet af 100 % statsrefusion. Familieguiderne arbejder efter børneparagrafferne i serviceloven og har derfor været knyttet til Børn og Familie, som administrerer disse paragraffer. De arbejder kun med børn i integrationsperioden (de første tre år i kommunen) og flyttes derfor til Integrationsafdelingen, som i forvejen har kontakt med disse familier. Familieguiderne er omfattet af 100 % statsrefusion, og både udgiften og den tilsvarende indtægt (på 2,7 mio. kr.) flyttes til Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Der flyttes en indtægtsbevilling på kr. 0,924 mio. kr. fra 2019 til 2018 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 vedrørende projekt SprogStavLæs (Sprogsporet). 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

atbudgetopfølgningen pr. 31. august 2018 tages til efterretning,

 

atder foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kan tiltræde indstillingen dog således, at overskuddet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder ved regnskabsaflæggelsen tilføres Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Tilskud til etablering af NIDO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune bevilligede den 16. maj 2017, pkt. 104 5 mio. kr. til etablering af NIDO Danmark. Den samlede anlægsramme for NIDO Danmark er knap 143 mio. kr.

 

På nuværende tidspunkt er fundet finansiering for 100 mio. kr. Det er således nødvendigt at finde yderligere 43 mio. kr. Med henvisning til gruppeformændenes møde den 26. oktober indstilles det, at Herning Kommune medfinansierer med yderligere 15 mio. kr. til etableringen af NIDO Danmark for at sikre etableringen. 

Sagsfremstilling

NIDO | danmark, som etableres i sammenhæng med DNV-Gødstrup, har til formål at forske og udvikle sundhedsfaglige løsninger, herunder også inden for den kommunale sektor.

 

Det forventes, at NIDO | danmark på grund af den forskningsmæssige aktivitet også vil have en gunstig indflydelse på tiltrækningen af højtuddannet arbejdskraft til lokalområdet. Herudover vil aktiviteterne understøtte udviklingen på den del af det sundhedsfaglige område som kommunen har ansvaret for.

 

Som det blev oplyst for byrådet i 2017 kan aktiviteten være med til at sikre, at DNV Gødstrup kan rekruttere de nødvendige speciallæger, hvilket understøtter ambitionen om, at der skal være universitetsspecialer på Gødstrup. Samtidigt vil det have en positiv virkning på, at der også kan laves medicinske konferencer i Herning, hvilket igen er positivt for erhvervsturismen.

 

I forbindelse med byrådsbehandlingen i maj 2017 blev det oplyst var der indsamlet i alt 1 mio. kr. blandt de øvrige kommuner i DNV Gødstrups dækningsområde. Dette tal er nu 2 mio. kr. Herning Kommune bevilgede på daværende tidspunkt 5 mio. kr.

 

De seneste tre år har Hospitalsenheden Vest arbejdet intensivt med at skabe forudsætningerne for etableringen af NIDO | danmark. Centret skal være etableret, når hospitalet forventes taget i brug medio 2020.

 

Det er en helt afgørende forudsætning for, at NIDO | danmark kan realiseres, at den økonomiske finansiering tilvejebringes. Med det formål har der været taget kontakt til relevante fonde og privatpersoner. Pr. medio oktober har denne fundraising afstedkommet, at der ved bidrag fra Region Midtjylland, kommuner, fonde og privatpersoner er tilvejebragt en finansiering på 100 mio.kr.

 

Med henblik at tilvejebringe den resterende nødvendige finansiering har et tæt samarbejde mellem Hospitalsenheden Vest, Herning Kommune og Region Midtjylland resulteret i nedenstående samlede finansieringsmodel  for NIDO | danmark i Gødstrup. 

 

Finansieringskilde

Beløb (mio. kr.)

 

Finansiering per medio oktober

 

100

Hospitalsenheden Vest

20

Region Midtjylland

5

Radiokemi

2,8

Herning Kommune

 (Under forudsætning af bevilling)

15

Finansiering i alt

142,8

 

Hermed er den nødvendige finansiering til realisering af anlægsprojektet med funktioner som beskrevet i byggeprogrammet og udbudsmaterialet sikret, og der etableres et fuldt funktionelt NIDO | danmark i Gødstrup.

 

Da NIDO | danmark er placeret i Herning Kommune, og da det forventeligt er Herning Kommune, som vil høste de væsentligste gevinster kommunalt set, synes det relevant, at Herning Kommune finansierer de manglende 15 mio. kr.

 

Region Midt har på sit møde den 31. oktober tilsluttet sig foranstående.  

Økonomi

Herning Kommunes medfinansiering på 15 mio. kr. finansieres af Udviklingsfonden i 2018.

 

I budgetopfølgningssagen pr. 31.08.2018 i særskilt sag på samme dagsorden flyttes de 5 mio. kr. tidligere afsat til NIDO Danmark fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet på Serviceområde 20 Administration.

 

Der anmodes således om en samlet anlægsudgiftsbevilling på 20 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration til NIDO Danmark i 2018.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 20 mio. kr. samt rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr. til etablering af NIDO | Danmark som beskrevet i dagsordensteksten,

 

at anlægsudgiften på 20 mio. kr. delvist finansieres med 5 mio. kr. afsat på samme stednr. i 2018,

 

at anlægsudgiften på 20 mio. kr. delvist finansieres med 15 mio. kr. af Udviklingsfonden i 2018.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for Skarrild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 vedrørende boligramme 92.B1 ved Hveddevej i Skarrild er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 92.BL1.2 for Skarrild By.

 

Kommuneplantillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Tillægget vedrører rammeområde 92.B1 - Boligområde ved Hveddevej i Skarrild.

 

Rammeområde 92.B1

 

Nuværende kommuneplanramme 92.B1 muliggør åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30 og krav om 1 p-plads pr. bolig. Med kommuneplantillægget ændres bebyggelsesprocenten til henholdsvis 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav boligbebyggelse. Krav til p-pladser fastsættes til 2 pr. bolig og krav om opholdsarealer svarende til 100 % af bruttoetagearealet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Skarrild er en af de landsbyer, der i Herning Kommuneplan 2017-2028 er udpeget til byudvikling. For at muliggøre udviklingen af de landsbyer, som er udpeget i kommuneplanen, er det et krav fra Erhvervsstyrelsen, at landsbyerne overføres fra landzone til byzone. Overførsel fra landzone til byzone skal jf. planloven ske gennem lokalplanlægning. 

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 92.BL1.2 for Skarrild By. En del af lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent og krav til p-pladser. Lokalplanen ledsages derfor af tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 92.BL1.2 og kommuneplantillæg nr. 57 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdets størrelse er ca. 25 ha og omfatter størstedelen af Skarrild, der ligger ca. 20 km. syd for Herning. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af landbrugsjord, mod øst af Skarrild Kratplantage og Lustrup Bæk og mod syd af Skjern Å.

 

Området er fuldt udbygget med boliger, skole, kirke, kultur- og idrætscenter, daginstitution og dagligvareforretning. Inden for lokalplanområdet i den nordøstlige del af Skarrild er der landbrugsjord.

 

 

 

Lokalplankort.

 

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at muliggøre byudvikling i Skarrild, og der udlægges et nyt boligområde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i den nordøstlige del af Skarrild.

Lokalplanen skal overføre området fra landzone til byzone.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder svarende til de nuværende kommuneplanrammer, dog udgøres delområde I af både ramme 92.BL1 og 92.BL2. Undtaget er de områder, der allerede er lokalplanlagt og overført til byzone samt en del af ramme 92.OF1.

 

Delområde I udgør henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Skarrild. Området må anvendes til bolig- og erhvervsformål. Bebyggelsesprocenten inden for delområdet må højest være 30, og bebyggelse må højest opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

 

Delområde II ligger i det nordøstlige hjørne af Skarrild. Området må anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 og 40. Bebyggelse må højest opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Der er inden for området udpeget 2 bevaringsværdige bygninger.

 

Delområde III er et offentligt område, der er udlagt til institutionsformål som f.eks. skole, daginstitution, kultur- og idrætscenter. Bebyggelsesprocenten inden for delområdet må højest være 25, og bebyggelse må højest opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

 

Delområde IV ligger i den sydvestlige del af Skarrild og er udlagt til offentlige formål som kirke og kirkegård. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse inden for området.

 

Der stilles inden for lokalplanområdet krav om etablering af 2 parkeringspladser pr. bolig, 1 p-plads pr. 50m2 erhverv og detailhandel.

 

Der er inden for delområde I krav til etablering af udendørsopholdsareal svarende til 50 % af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Inden for delområde II skal der etableres udendørs opholdsareal svarende til 100% af boligetagearealet.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 92.BL1, 92.BL2, 92.B1, 92.OF1 og 92.OF2 og lokalplan nr. 2.44.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme 92.B1 i forhold til bebyggelsesprocent og krav til parkeringspladser. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-28.

En del af lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan 2.44 for et institutionsområde i Skarrild. Området er i landzone og lokalplanen skal derfor aflyses ved endelig vedtagelse og bekendtgørelse af lokalplan 92.BL1.2.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 92.BL1.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-22-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 for et område ved Silkeborgvej og Golfvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 53 vedrørende den eksisterende ramme 12.C2 for centerområde øst for Herning Centret er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrøre rammeområde 12.C2 - centerområde øst for Herning Centret.

 

Eksisterende og fremtidig afgrænsning af kommuneplanrammer i området

 

For at bringe lokalplan nr. 12.C2.3 i overensstemmelse med Herning Kommuneplan udarbejdes tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ændrer ikke på den geografiske afgrænsning af rammen, men supplerer anvendelsen af ramme 12.C2 med mulighed for etablering af op til 500 m2 serviceerhverv som f.eks. restauration i området. Baggrunden er et ønske om at kunne udvikle området med servicetilbud der understøtter områdets funktion som centerområde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etablering af restaurant nord for Silkeborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. april 2018 at igangsætte ny planlægning for etablering af en restaurant nord for Silkeborgvej.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en restaurant i selvstændigt byggeri på den sydøstlige del af eksisterende detaihandels parkeringsplads. Området er omfattet af lokalplan nr. 12.C2.2, som er den lokalplan, der muliggjorde den seneste udvidelse af detailhandelsbutikken. Den gældende lokalplan indeholder dog ikke mulighed for at opføre bebyggelse på den nuværende parkeringsplads. For at muliggøre den nye bebyggelse og anvendelse er der udarbejdet forslag til lokalplan 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til at kunne anvende området restauration, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forslag til lokalplan 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Herning, tæt på motorvejen og som en del af et større centerområde med Herning Centeret mod øst, en større detailhandelsbutik mod nord og øvrige udvalgsvarebutikker og servicefunktioner mod øst og syd.

Lokalplanområdet afgrænses af parkeringsplads mod nord og vest, af Silkeborgvej mod syd og af Golfvej mod vest.

 

Lokalplanens område udgøres af del af matr.nr. 1bp Holtbjerg, Herning Jorder og en del af matr.nr. 11r Birk By, Gjellerup. Lokalplanområdets størrelse er ca. 8200 m2.

Området benyttes i dag dels til parkeringsplads og dels som grønt område, med trace for Herningsholm Å.

 

 

Luftfoto med lokalplanafgrænsningen markeret med hvide prikker

 

Lokalplankort

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for at supplere detailhandelsområdet i den østlige del af Herning med en fritliggende restaurant. Syd for den eksisterende detailvarebutik gives der med denne lokalplan mulighed for at opføre op til 500 m2 bebyggelse til serviceformål, i form af en restaurant.

Lokalplanen skal desuden sikre, at det nødvendige parkeringsareal etableres, og at der foretages trafikale tiltag, der kan sikre, at trafikken kan afvikles fra lokalplanområdet og ud på Golfvej.

Derudover skal lokalplanen sikre Herningsholm Å, som løber i den sydøstlige afgrænsning af lokalplanen.

Traceet langs Herningsholm Å er en del af Herning Kommunes grønne struktur, og er en økologisk forbindelseslinje, som indgår i den blå ring. Planen skal sikre, at der ikke kan ske ændringer som forringer åløbet.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet disponeres som to delområder, hvor delområde I anvendes til bebyggelse, skiltning, parkering og trafikafvikling, mens delområde II ligger inden for åbeskyttelseslinjen og derfor udelukkende kan anvendes til formål, som harmonerer med de krav der stilles inden for åbeskyttelseslinjen.

 

Der stillles desuden krav til det arkitektoniske udtryk for nyt byggeri, skiltning samt udvidede parkeringskrav til restaurationsformål.

 

Infrastruktur

Når området udvides med en restaurant, vil trafikken til og fra området stige. For at mertrafikken kan afvikles fra lokalplanområdet og ud på Golfvej og Silkeborgvej, er der behov for at etablere en del trafiktekniske forbedringer i og udenfor lokalplanområdet.

Der etableres snart en ekstra svingbane, for bilister der kører fra Golfvej, og skal dreje til venstre i retning mod Hammerum.

Golfvej har i forvejen en stor trafikmængde, og arealet mellem åbeskyttelseslinjen og den eksisterende butik øst for vejen, skaber en begrænset mulighed i forhold til vejudvidelse.

På nuværende tidspunkt er den endelige løsning ikke fastlagt. For at kunne realisere denne vejudvidelse, vil der ske en ændring i infrastrukturen for de bløde trafikanter på Golfvej, den sydligste del af fællestien bliver brudt op, så cyklisterne kører på vejbanen i højresvingsbanen. Der etableres et fortov i rabatten ud mod åen.

 

Plangrundlag

For at bringe lokalplansforslag 12.C2.3 i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 53, som fremsendes til politisk behandling sammen med denne lokalplan. Kommuneplantillægget tilføjer mulighed for etablering af restaurant til den eksisterende ramme. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning foreløbigt vedtages. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 12.C2.3 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillæg nr. 37 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

For at bringe forslag til lokalplan nr. 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er udarbejdet tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 11.C31 - Centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning.

 

Kortudsnit med afgrænsning af rammeområde 11.C31

 

Kommuneplantillægget justerer bestemmelser om:

- bebyggelsesprocent fra 175% til 180%,

- anvendelse: mulighed for at etablere hotelvirksomhed og café/restaurant, som afspejler den nuværende anvendelse i området,

- krav om opholdsareal og parkeringskrav for hotelvirksomhed lempes, for at imødekomme de nuværende forhold og forventede behov qua hotellets placering centralt i byen.

 

Ændringerne fastlægger, at det fortsat er muligt at have hotelfunktion samt café/restaurant i området, og at det eksisterende hotel ligeledes sikres udvidelsesmuligheder. 

 

Offentlig høring

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018, og der er ikke kommet indsigelser hertil i høringsperioden.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning og kommuneplantillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august til og med den 27. september 2018. Der er indkommet én indsigelse til planforslagene i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 11.C31.2 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning bymidte og omfatter matrikel nr. 935, Herning Bygrunde, der afgrænses af Skolegade mod øst og Bredgade mod syd. Lokalplanen omfatter et areal på 1.706 m2 og benyttes i dag til butikker, hotelvirksomhed, bolig samt parkering på terræn.

 

Kortudsnit med lokalplanens afgrænsning, disponering af byggefelt, facadebyggelinjer, parkering og bevaringsværdig bebyggelse.

 

Lokalplanområdet er overordnet set disponeret med byggefelt langs med Bredgade og Skolegade og parkering i den resterende del af planområdet. Bebyggelsen indgår således som en del af karréen Bethaniagade-Skolegade-Bredgade-Smallegade.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018, og der er indkommet én indsigelse i høringsperioden.

 

Indsigelsen er vedlagt som Bilag 1 - Indsigelse til LP 11.C31.2 fra nabo, hvor den kan ses i sin fulde længde. Indsigelsen er fra taglejligheden i naboejendommen mod nord, Skolegade 3, og indeholder i hovedtræk 5 afsnit; 1) lysindfald, 2) indbliksgener, 3) udsigt, 4) værdiforringelse og 5) erstatning.

 

Forvaltningens bemærkninger til den indkomne indsigelse

Planlægning er som udgangspunkt erstatningsfri regulering, og kommunen må ikke skele til eventuelle værdiforringelser. Forvaltningen ser derfor bort fra 4. og 5. afsnit i indsigelsen.

 

1) Lysindfald. Forvaltningen anerkender, at en ny bebyggelse i op til 5 etager vil kunne påvirke lysindfaldet i den pågældende lejlighed. Vinduerne er dog placeret forholdsvist nordligt på facaden og det primære lysindfald fra øst vil ikke være ændret med ny bebyggelse. Ny bebyggelse vil udelukkende påvirke lysindfaldet med skyggegener fra syd.

 

2) Indbliksgener. Indsiger henviser til en illustration i lokalplanforslaget i forhold til vinduesplacering. Forvaltningen oplyser, at illustrationen ikke er juridisk bindende. Der er ingen krav om vinduer mod nord i lokalplanens bestemmelser. I forbindelse med en eventuel byggetilladelse bliver det vurderet om der kan tillades vinduer mod nord., hvis bygningen ønskes sammenbygget i skel, kan der være brand-og sikkerhedsmæssige krav, der gør, at der ikke må etableres vinduer i denne facade. Lokalplanen giver mulighed for, at udendørs opholdsarealer kan etableres på altaner, tagterrasser og lignende, når de er placeret og indrettet til formålet. Forvaltningen kan ikke anbefale at fjerne denne bestemmelse, da det kan få betydning for bygherres mulighed for at overholde minimumskravet til udendørs opholdsareal, og fordi det afspejler de nuværende forhold i området, hvilket indsigers egen tagterrasse er et eksempel på.

 

3) Udsigt. Realiseringen af lokalplanen vil betyde, at indsigers udsigt mod syd-sydøst indskrænkes.

 

Indsiger supplerer sin indsigelse med løsningsforslag om a) at reducere bygningshøjden til 3 etager, eller b) at friholde ny bebyggelse fra Skolegade 3 eller c) at indsnævre byggefeltet, så det ikke forringer lysindfaldet eller udsigten.

 

a) Realiseringen af lokalplanen giver mulighed for at ”forlænge” hotellet mod nord med de samme proportioner i forhold til bygningsbredde og -højde, som er tilfældet for den eksisterende hotelbygning. Skolegade 3, som hoteludvidelsen kan bygges sammen med en 4 etagers bygning. Generelt for Skolegade gælder det, at bygningerne ud til Bredgade samt ud til Bethaniagade er lavere end bygningerne midt på gadeforløbet. At mindske etageantallet vil give bedre mulighed for at overholde parkeringskravene. Samtidig vil den foreslåede ændring delvist imødekomme indsigers ønske. Da der imidlertid ikke er reageret på planforslagene fra de øvrige naboer i Skolegade, anbefaler forvaltningen at fastholde muligheden for at opføre ny bebyggelse i op til 5 etager.

 

b) Ved at friholde ny bebyggelse fra Skolegade 3 kan adgangsvejen føres ind her i stedet. Dette vil dog koste et betydeligt antal parkeringspladser, og udsigten vil fortsat blive indskrænket, når den eksisterende facade forlænges. Intentationen i lokalplanen er at opnå en sluttet karré for Bredgade – Skolegade – Bethaniagade – Smallegade, som nærværende lokalplanforslag imødekommer, er en måde at komme at sikre denne intention. Ud fra et ønske om at fortætte den eksisterende by kan forvaltningen ikke anbefale løsningsforslag b).

 

c) En indsnævring af byggefeltet betyder ikke nødvendigvis en smallere bygning. En løsning kunne således være at rykke byggefeltet tilbage på parkeringsarealet, væk fra Skolegade, dog vil dette få konsekvenser for oplevelsen af facadebyggelinjen langs Skolegade, og gøre et stort indgreb på et parkeringsareal, der i forvejen er intensivt udnyttet. Det kan ligeledes få betydning for indretningen i hotellet og videreførelse af eksisterende gangareal/flugtvej. Alle bygninger i Skolegade er stort set placeret helt ud til skel, og det vil derfor virke fremmed for gadeforløbet at rykke ny bebyggelse længere mod vest. Ud fra en arkitektonisk vurdering af det eksisterende gadeforløb kan forvaltningen derfor ikke anbefale løsningsforslag c).

 

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovennævnte bemærkninger forslag til lokalplan 11.C31.2 til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C31.2 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 52 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser til planforslagene, der er dog indkommet enkelte bemærkninger.

 

Kommuneplantillæg nr. 52 indstilles hermed til endelig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er udarbejdet tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget muliggør etableringen af et aktivitetscenter til idræts- og kulturelle formål på Godsbanevej i Herning, og vedrører rammeområderne 14.E1, 14.R1, 14.R5 og 14.T1, der dækker en del af området syd for jernbanen og Dronningens Boulevard samt Sdr. Anlæg, Knudmosen og et areal til Herning kraftvarmeværk. Tillægget ændrer på den geografiske afgrænsning af førnævnte rammeområder i forhold til vejmatriklen for Godsbanevej og tilføjer desuden et nyt rammeområde 14.OF6 til et offentligt område ved Godsbanevej. Til gengæld indskrænkes rammeområde 14.E1 for et erhvervsområde ved Godsbanevej til omkring den halve størrelse.

 

Kortudsnit med ny afgrænsning af rammeområderne.

 

Tillægget fastlægger anvendelsen inden for kommuneplanramme 14.OF6 til offentlige formål, herunder kultur-/idræts-/aktivitetscenter samt forenings- og undervisningsformål. Anvendelsesmulighederne imødekommer ønsket om et kulturelt samlingssted i tæt tilknytning til Herning Bymidte og Sdr. Anlæg. Derudover er flere af anvendelsesbestemmelserne fra kommuneplanramme 14.E1, der vedrører den østlige del, ligeledes videreført til kommuneplanramme 14.OF6, herunder muligheden for at etablere erhverv inden for miljøklasse 1-3.

 

I tillægget fastsættes den maksimale bebyggelsesprocent for bebyggelse inden for kommuneplanramme 14.OF6 til 110. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager, og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 meter, dog med undtagelse af klatretårne og andre bygningselementer, der er nødvendige for aktivitetscentrets drift og funktion, der ikke må overstige en højde på 30 meter.

 

Kommuneplantillægget fastlægger således nye bestemmelser om højde- og etageantal samt den maksimale bebyggelsesprocent for bebyggelse inden for kommuneplanramme 14.OF6, og fjerner muligheden for at etablere butikker med særligt pladskrævende varer, som tidligere har været muligt i den østlige del af kommuneplanramme 14.E1, der med tillægget er udlagt til kommuneplanramme 14.OF6.

 

Offentlig høring

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018, og der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden. Der er indkommet i alt 2 bemærkninger, som vedrører forslag til tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Bemærkningen fra Energinet giver ikke anledning til ændringer, da nærværende tillæg udelukkende ændrer den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme 14.R5 i den nordlige del langs med Godsbanevej. Tillægget ændrer således ikke på kommuneplanramme 14.R5 nuværende bestemmelser og ledningstraceet er i forvejen beskyttet af servitutter. Bemærkningen fra Vejdirektoratet giver anledning til en mindre administrativ ændring af den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme 14.T1 i henhold til matrikulære forhold, jf. bilaget. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning og kommuneplantillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er ikke kommet indsigelser til planforslagene i høringsperioden, der er dog indkommet enkelte bemærkninger.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.OF6.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, umiddelbart syd for Dronningens Boulevard og jernbanearealet ved Herning Banegård. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af jernbanearealet ved Herning Banegård og Banedanmarks kontor- og servicebygninger, og mod syd og øst af Godsbanevej. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 1404c og 1404d, Herning Bygrunde, samt en mindre del af matrikel nr. 1404a, Herning Bygrunde, og har et samlet areal på 25.833 m2. Området omfatter den gamle postterminal og benyttes i dag til lager og erhvervslokaler.

 

Kortudsnit med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Lokalplanområdets disponering tager udgangspunkt i de nuværende forhold med eksisterende bebyggelse samt opholds- og parkeringsarealer. Lokalplanen giver mulighed for ændret anvendelse i de eksisterende bygninger og etablering af ny bebyggelse.

 

Lokalplanområdet må anvendes til offentlige formål i form af kultur-/idræts-/aktivitetscenter med et stort udvalg af sportsgrene, herunder skaterpark, klatrevægge, parkour, rulle hockey, basket, calisthenics, fitness, kampsport, e-sport, øve- og undervisningslokaler mv. samt en mindre café i tilknytning til de ovennævnte faciliteter. Lokalplanområdet kan ligeledes anvendes til forenings- og undervisningsformål, herunder trænings- og øvelokaler mv. Derudover kan lokalplanområdet anvendes til erhverv i miljøklasse 1-3.

 

Lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til 110 for området som helhed, svarende til et samlet bruttoetageareal på 28.420 m2, hvoraf den eksisterende bebyggelse i området udgør ca. 21.420 m2.

 

Kortudsnit med lokalplanens disponering af byggefelter, parkeringsarealer, adgangsveje og stiforbindelser.

 

Ny bebyggelse må kun opføres inden for byggefelterne og kan opføres i maksimalt 3 etager og med en højde på op til 12 meter. Inden for byggefelt A på lokalplanens kortbilag 2 kan der dog opføres bebyggelse med en højde på maksimalt 30 meter, som kan indrettes til klatretårn, rapelling eller lignende. Ny bebyggelse kan med sin højde og arkitektoniske bearbejdning være med til at markere ankomsten til Herning.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018, og der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden. Der er i høringsperioden indkommet i alt 5 bemærkninger (se bilag 1 - Bemærkninger til planforslag 14.OF6.1). Ingen af disse bemærkninger giver anledning til ændringer i planforslaget.

 

Vejdirektoratet beder i sin bemærkning Herning Kommune om at forholde sig til eventuelle støjgener. Herning Kommune vurderer at have foretaget de nødvendige forudsætninger i forhold til støj, da området ikke som sådan udlægges til støjfølsomt område, og da der i lokalplanforslaget er redegjort for støj- og vibrationsforhold med henvisning til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 

 

Ændringsforslag

Forvaltningen gør opmærksom på, at der med fordel kan stilles krav om trådhegn, som afgrænsning mod jernbanen. I det fremlagte lokalplanforslag er der i bestemmelserne en mulighed fro at opsætte trådhegn, hvis dette ændres til et krav bør det fremgå både via en ændring i §11 Hegning og beplantning samt en tilføjelse under §12 Forudsætninger for ibrugtagning. Ændringsforslaget afstedkommer ud fra en bekymring om sikkerhed og rettidig omhu i forhold til, at børn og unge mennesker med lokalplanens realisering kan opholde sig i bygningerne og udearealerne inden for lokalplanområdet, som ligger i direkte tilknytning til Banedanmarks arealer og tungt befærdede jernbanespor.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning til endelig vedtagelse med følgende ændringer:
at lokaplanforslagets §11.1 ændres til: "Der skal opsættes trådhegn langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning, som en afskærmning til banearealet. Trådhegnet kan anvendes til opsætning af lys og tryghedsfremmende elementer, der kan fremhæve områdets anvendelse."
at lokalplanforslaget tilføjes en ny §12.5: "det i §11.1 nævnte trådhegn er etableret."

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 14.OF6.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-27-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i høringsperioden kommet fire indsigelser og et ændringsforslag til planforslagene.

 

Kommuneplantillæg nr. 39 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er der udarbejdet tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 14.OF2 - Offentligt område ved Herning Museum og nyt rammeområde 14.BL7 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Museumsgade i Herning.   

 

Det nye rammeområde 14.BL7 til blandet bolig- og erhvervsformål muliggør etagebebyggelse i op til 4 etager, en bebyggelsesprocent på 80, og krav om opholdsarealer svarende til 30% af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Krav til p-pladser fastsættes til 1 pr. bolig og 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal.  

 

Ny afgrænsning af rammeområde 14.OF2 og nyt rammeområde 14.BL7.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til den 27. september 2018, og der er kommet fire indsigelser og et ændringsforslag i høringsperioden. En af indsigelserne omhandler kommuneplantillægget med hensyn til etageantal og bygningshøjde inden for rammeområde 14.BL7. Indsiger ønsker ikke, at der kan opføres bebyggelse i 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 15 m. Indsiger ønsker, at bebyggelse ikke overstiger højden på den eksisterende bygning.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på indsigelsen, som kan ses i sin fulde længde i det vedlagte indsigelsesdokument.

    

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til indsigelsen vurderer forvaltningen, at der ikke skal indstilles til ændringer.

Kommuneplantillægget tillader bebyggelse i 4 etager svarende til den eksisterende bygning, som består af en høj kælder, stueetage og 1.sal samt en udnyttet tagetage. Den eksisterende bygningshøjde er ca. 12,5 meter, og højden på 15 m er fastsat ud fra kommuneplanrammernes generelle højde for bebyggelse i 4 etager.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages, idet
at bygningshøjden fastsættes til maksimalt 12,5 meter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er med den anførte ændring endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-42-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

   x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning og kommuneplantillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er kommet fire indsigelser og et ændringsforslag til planforslagene i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.BL7.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med en tilføjelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning tæt ved Dronningens Boulevard og jernbanen. Lokalplanens område udgøres af ejendommen Museumsgade 28, Herning, matr. nr. 1376a Herning Bygrunde. Lokalplanområdets størrelse er 2830 m2. Den eksisterende bygning husede indtil årsskiftet 2017/ 2018 Danmarks Fotomuseum.

 

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder I og II, som udgør henholdsvis den nordlige og sydlige del af lokalplanområdet. I delområde I ligger den eksisterende bevaringsværdige bygning, som kan anvendes til enten boliger eller boliger og erhverv. I delområde II udlægges et byggefelt til tæt-lav boligbebyggelse. Der må maksimalt opføres 3 boliger indenfor byggefeltet med et samlet etageareal på maksimalt 360 m2. Bebyggelsen må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Museumsgade. Der stilles krav om 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal. Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 30 % af boligetagearealet og 10 % af erhvervsetagearealet.

 

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til indsigelsen til kommuneplantillæg 39 vurderer forvaltningen, at der ikke skal indstilles til ændringer.

Kommuneplantillægget tillader bebyggelse i 4 etager svarende til den eksisterende bygning, som består af en høj kælder, stueetage og 1.sal samt en udnyttet tagetage. Den eksisterende bygningshøjde er ca. 12,5 meter, og højden på 15 m er fastsat ud fra kommuneplanrammernes generelle højde for bebyggelse i 4 etager.  

 

Lokalplankort.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til den 27. september 2018, og der er kommet fire indsigelser og et ændringsforslag i høringsperioden. Indsigelserne omhandler bl.a. bygningshøjde, terrænregulering og vejadgang. Indsigerne ønsker, at byggeriet holdes i én etage for at undgå indkigs- og skyggegener samt at sikre tilpasning til det omkringliggende boligområde. Derudover ønskes ikke mulighed for terrænregulering på +/- 0,5 m pga. mulighed for øget højde i byggeriet samt problemer med regnvand. Endvidere ønskes mulighed for vejadgang langs matr. nr. 1376a og 1378a fjernet. Ændringsforslaget omhandler bl.a. områdets anvendelse samt fritagelse fra parkeringskravet i forhold til lager/ magasin. Der ønskes at etablere antikvariat med primært websalg i den eksisterende bygnings stueetage med lager/ magasin i kælderen og bolig på 1.sal.  

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret overordnet på indsigelser og ændringsforslag samt de forhold, som forvaltningen vurderer giver anledning til tilføjelser i lokalplanen. Indsigelser og ændringsforslag samt forvaltningens kommentarer kan ses i sin fulde længde i det vedlagte indsigelsesdokument.

  

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til de indkomne indsigelser og ændringsforslag vurderer forvaltningen, at der ikke bør ske ændringer. Dog foreslår forvaltningen, at der tilføjes en bestemmelse omkring bebyggelsens udformning og fremtræden for delområde II med hensyn til etablering af altaner, altankviste m.m. for at imødegå indkigsgener.

 

Lokalplanen giver mulighed for en bygningshøjde på 8,5 m inden for delområde II. Bygningshøjden på 8,5 m er i overensstemmelse med den almindelige byggeret jf. Bygningsreglementet for såvel åben-lav som tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen foreskriver endvidere, at der holdes en afstand på 7 meter til det vestlige naboskel samt 2,5 m fra nord- og sydligt naboskel, hvis bebyggelsen opføres i 1 etage og 5 m ved bebyggelse på 1½ etage. Lokalplanens mulighed for bebyggelse i 1½ etage svarer ligeledes til plangrundlaget for det nye boligområde Trøstrup Vænge syd for Museumsgrunden.

 

I forhold til terrænregulering gives der i lokalplanen mulighed for +/ -0,5 m terrænregulering, som der normalt gives mulighed for i lokalplaner, hvor der kan ske byggemodning. Regnvand skal håndteres på egen grund, og et nyt byggeri skal derfor sørge for, at regnvand ikke ledes videre til nabogrundene. 

 

Med hensyn til områdets trafikale forhold, vurderes det, at mulighed for vejadgang på den vestlige side af den eksisterende bygning vil være nødvendigt, såfremt der opstår behov for parkering i gårdarealet. I forhold til parkeringskravet vurderes det ikke hensigtsmæssigt at undtage magasin/ lager, da varelevering m.m. kan skabe øget trafik og dertilhørende parkeringsbehov. 

 

Lokalplanområdets anvendelse er fastsat til bolig- og erhvervsformål, herunder kontorer, liberale erhverv og lignende. Antikvariat med primært websalg vil kunne betragtes som liberalt erhverv og derfor være i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, hvorimod antikvariat uden websalg som primært salg vil være kategoriseret som detailhandel. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Det omkringliggende område består primært af boliger og enkelte offentlige institutioner som museum, arkiv m.m., og der ønskes derfor ikke at give mulighed for detailhandel.

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at praksis i forbindelse med udbud af kommunens faste ejendomme er, at der laves et samlet udbud af en given ejendom. I forbindelse med det konkrete udbud kan der gives mulighed for at byde på enten en del af den udbudte ejendom eller hele ejendommen. Der åbnes typisk for denne mulighed, hvis ejendommen i forvejen er opdelt rent bebyggelsesmæssigt, eller hvis der i en byggeretsgivende lokalplan er flere delområder, der giver mulighed for forskellig anvendelse eller bebyggelse på samme ejendom som udbydes.

 

Konkret kan denne ejendom udbydes med mulighed for at afgive bud på en del af ejendommen eller hele ejendommen efter en af følgende modeller:

 1. Det prioriteres, at der sælges til to forskellige tilbudsgivere, således at det i teksten i nævnte projekt muliggøres
 2. Et samlet salg prioriteres, således at Herning Kommune ikke ender med en del af ejendommen, hvis en eller flere tilbudsgivere kun ønsker et samlet køb.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning endeligt vedtages med følgende tilføjelser:

 

at der under §8 Bebyggelsens udformning og fremtræden for delområde II tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Der må ikke etableres altaner, altankviste eller lignende.”,

 

at den maksimale bygningshøjde i område I fastsættes til 12,5 meter,

 

at det anbefales over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, at byggefelt I og II sælges i to separate udbud.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen, som indstillet af Byplanudvalget.

Beslutning

Lokalplan nr. 14.BL7.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbig vedtaget lokalplan 11.C25.3 for centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i perioden indkommet tre bemærkninger og indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.C25.3 endelig vedtages med en enkelt tilføjelse i lokalplanens redegørelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter Silkeborgvej 63-65, som ligger i den østlige del af Herning Bymidte på hjørnet af Th. Nielsens Gade og Silkeborgvej.

 

Lokalplanen

Lokalplanens formål er at muliggøre en ny boligbebyggelse med delvist liberalt erhverv eller butik i stueetagen ud mod Silkeborgvej. Lokalplanen udlægger overordnet området til centerområde med detailhandel, liberale erhverv, cafe/restaurant og boliger således, at der muliggøres en ny byudvikling langs Silkeborgvej.

 

Lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser for byggeri og anlægs indpasning i bymiljøet, samt stiller krav til bygningens placering, udformning og udtryk. Det er muligt at bygge i op til 4 etager med den fjerde etage som tagterrasse eller som etage under sadeltag, og der stilles generelt krav til udformning af altaner og tegl som facademateriale.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at sikre en god afvikling af trafikken samt nye tilkørselsforhold til området, hvor der kun bliver vejadgang fra Th. Nielsens Gade.

Lokalplankortet

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i perioden indkommet tre bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget, se indsigelser i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler bl.a. indbliks- og skyggegener ved naboer på deres terrasser eller haver, afstand til skel ved naboer, bebyggelsens højde og evt. skærpede krav til luftrensning ved nabovirksomhed. De enkelte punkter er behandlet i indsigelsesnotatet, som er vedlagt som bilag til sagen.

 

Forvaltningen har bedt bygherre om at udarbejde skyggediagrammer. Disse er vedlagt som bilag i indsigelsesnotatet. Overordnet vurderer forvaltningen, at de omtalte gener, herunder indkigs- og skyggegener, som kan være en følge af lokalplanforslaget er inden for den naboretlige tålegrænse, og vurderes ikke at være væsentlige i en bymæssig sammenhæng. Den naboretlige tålegrænse er et udtryk for, hvor meget man skal tåle af gener fra sine omgivelser set i relation til den almindelige samfundsudvikling.

 

Den eksisterende kommuneplanramme giver mulighed for fem etager inden for lokalplanområdet, hvor den 5. etage kun må udføres som tagterrasse. Lokalplanen skærper etageantallet og giver derudover mulighed for at bygge i skel mod vest for at give mulighed for på et senere tidspunkt at kunne videreføre byggeriet langs Silkeborgvej.

 

Et nyt boligbyggeri vil ikke i sig selv stille skærpede krav til luftrensning ved nabovirksomhed, men hvis der klages, så skal Herning Kommune behandle klagen. Dette er også tilfældet med de nuværende forhold.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de indkomne indsigelser ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Dog vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt, at der redaktionelt i lokalplanens redegørelse tilføjes et afsnit om, som uddyber planens forhold til spildevandsplanen. I afsnittet vil det fremgå, at regnvandet skal forsinkes, hvis befæstelsesgraden for lokalplanområdet overstiger den befæstelsesgrad, som var før nedrivning blev påbegyndt. Befæstelsesgraden var på ca. 80%.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 11.C25.3 endeligt vedtages, dog således

 

at der mod vest bygges i skel.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Byplanudvalget efter anmodning fra udvalgsformand Ulrik Hyldgaard.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på møde den 28. august 2018, pkt. 177, at foreløbige vedtage forslag til lokalplan 15.R5.2 for et område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til den 27. september 2018. Der er kommet en enkelt bemærkning fra Gullestrup Lokalråd.

  
Forvaltningen anbefaler lokalplanen vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er Herning Kommunes ønske om at udvikle et område øst for Løvbakke Naturcenter med ny bebyggelse til undervisning og formidling. Det eksisterende Naturcenter ved Løvbakkerne kan ikke længere rumme de mange besøgsgrupper samtidigt. Det er derfor nødvendigt at inddrage et større område til undervisning og formidling. Samtidigt står Genbrug og Affald for at skulle opgradere sin ’Affaldsskole’ med nye undervisningsfaciliteter.

 

Lokalplanområdet er på ca. 19 ha og omfatter dele af matriklerne nr. 3h, 3b, 1l og 1o Gullestrup, Herning Jorder. Området ligger i den østlige del af Løvbakke Skov ved Gullestrup, nord for Herning. I nærheden af lokalplanområdet mod vest findes Løvbakke Dyrehave. Nord for lokalplanområdet findes Rute 18 Herning-Holstebro.

Der er skitseret en helhedsplan for lokalplanområdet. Udover udvidelse af undervisningsfaciliteter omfatter lokalplanen en ny sø samt jorddepot og udvidelsesmulighed for den offentlige naboinstitution Bakkegården, som også er indeholdt i lokalplanen.

 

Principskitse: byggefelt 1- udvidelse af det eksisterende Naturcenter, byggefelt 2- udvidelsesmulighed for Bakkegråden, ny sø samt jorddepot.

 

 

Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 30. august til den 27. september 2018. Der er kommet en bemærkning fra Gullestrup Lokalrådet.

I bemærkningen udtrykker Gullestrup Lokalrådet deres interesse for Løvbakkerne, idet de ser området som et stort aktiv for byen. De anerkender, at udbygningen af det rekreative område med bl.a. en ny sø giver nye muligheder, og aflaster de eksisterende områder, som allerede anvendes af mange besøgende.

 

Derudover har Lokalrådet en række forslag som de mener, kunne forbedre de eksisterende rekreative muligheder ved Gullestrup. Deres forslag omhandler primært mountainbike-relaterede faciliteter og adgangsveje ved Gullestrup. Det er Lokalrådets opfattelse, at disse initiativer vil bidrage til at markere Herning som ’cykelby’. Samtidig udtrykker Lokalrådet interesse for adgangsforholdene til Løvbakkerne, og ønsker, at kommunen tager højde for at etablere nye forbindelser.

 

I bemærkningen har Lokalrådet vedlagt et ældre notat, som de tidligere havde sent til kommunen. Notatet omhandler forskellige visioner, i forhold til hvordan Gullestrup kunne forbedres, ved f.eks. at opføre en hunde-agilitybane sideløbende med nogle mountainbike-teknikspor. 

 

Forvaltningens vurdering

I henhold til de ovennævnte forslag vedrørende adgangsforholdene til Løvbakkerne oplyser forvaltningen, at der er i budgetforliget afsat midler til en ny cykelsti fra Ny Løvbakkevej til Løvbakke Naturcenter.

 

Det er forvaltningens vurdering, at Lokalrådets notat vedrører Gullestrup by, og ikke Løvbakkernes område, som lokalplanforslaget er udarbejdet for. Forvaltningen oplyser dog, at da lokalplanforslaget sikrer områdets anvendelse til både offentlige- og rekreative formål, åbner det mulighed for etablering af mountainbike ruter/baner og andre rekreative faciliteter på sigt. 

Det vurderes at lokalplanforslag 15.R5.2 bidrager til en helhedsudvikling af Løvbakkerne, da det sikrer områdets anvendelse til både offentlige og rekreative formål, og tilgodeser varierende interesser på tværs af kommunen.

 

Forvaltningen tager Lokalrådets bemærkninger til efterretning, og det overvejes, hvordan de kan indgå i det videre arbejde med udvikling af Gullestrup.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 15.R5.2 for et område til offentlige- og rekreative område ved Løvbakkerne i Gullestrup endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 15.R5.2 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for aflysning af korridor til kabeltracé til 150 kV ledning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 64 har til formål at ophæve korridor reservation til 150 kV jordledning som er fastlagt i Herning Kommuneplan 2017-2028. Korridoren blev fastlagt af daværende Naturstyrelse i forbindelse med de kystnære havvindmøller ved Harboør. Vindmølle projektet er ændret og korridoren er ikke længere aktuel. Kabeltracéet skaber barrierer for byudviklingen ved Herning og ønskes derfor ophævet.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommueplantillægget foreløbigt vedtages. 

Sagsfremstilling

Daværende Naturstyrelse vedtog i 2015 et tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for landanlæg til kystnære havvindmøller ved Harboør. Kommuneplantillægget omhandlede en arealreservation til kabeltrace til en 150 kV jordledning, som skulle forbinde de kystnære havvindmøller med transformerstationen ved Herning.

 

Figur 1 - Kabel korridor

 

Arealreservationen blev efterfølgende indarbejdet i Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

I efteråret 2017 blev planerne for de kystnære havvindmøller ved Harboør ændret, så der ikke længere skal etableres et 150 kV kabel til Herning.

 

Kabeltraceét skaber ligeledes barrierer for byudviklingen ved det nye Regionshospital ved Gødstrup, hvor traceét hinder en fremtidig forbindelse mellem den nye by Gødstrup og den eksisterende byudvikling i Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommueplantillæg nr. 64 foreløbigt vedtages.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 64 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 91.B9.1 for et boligområde ved Velhustedparken nordøst i Kibæk, da den gældende lokalplan for området ikke er tidssvarende, hvilket påvirker muligheden for at realisere planen efter nutidens byggeønsker. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanområdet er beliggende i den nordligste del af Kibæk og omfatter en del af matrikel nr. 36it, Kibæk By, Assing. Lokalplanområdet afgrænses mod sydøst af jernbanen, mod sydvest af stamvejen Velhustedparken, mod nordvest af Velhustedvej og mod nordøst af det åbne land. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9,8 ha, hvoraf ca. 6,4 ha kan anvendes til boligformål. De resterende ca. 3,4 ha er udpeget som rekreativt område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Lokalplanen vil med endelige vedtagelse og bekendtgørelse erstatte den nordligste del af den gældende lokalplan 1.84 Boligområde ved Velhustedparken i Kibæk.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge et område i den nordøstlige del af Kibæk til åben-lav boligbebyggelse.

 

I lokalplanen fastlægges principper for placering af friarealer, veje, stier og beplantning, og skal sikre, at områdets disponering og udstykning sker med respekt for den del af lokalplanens område, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3.

 

Lokalplanen skal ligeledes sikre boligområdets indpasning i forhold til det eksisterende boligmiljø omkring Velhustedparken i Kibæk, samt en god overgang til det åbne land, nord og nordøst for lokalplanområdet.

 

Lokalplanområdets anvendelse

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder, hvor det ene delområde kan anvendes til opførelse af åben-lav boligbebyggelse, og det andet delområde omfatter det rekreative naturområde.

 

Kortudsnit med delområdernes afgrænsning og markering af den grønne bystruktur, vejadgange og primære stiforbindelser samt en principiel udstykningsplan.

 

Lokalplanområdet er disponeret med boligveje ud fra Velhustedparken, der er den eksisterende stamvej og adgangsvej til området. Centralt igennem bebyggelsen og langs med lokalplanområdets nordøstlige afgrænsning ligger en fælles grøn kile, der sammen med bøgehækkens afgrænsning af boliggrundene, danner overgangen til det åbne land. Udstykningen er således bygget op omkring en central grønning, som er det samlende rekreative element for bebyggelsens beboere, som det også kendes fra området syd for stamvejen Velhustedparken.

 

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser

Lokalplanen giver mulighed for at opføre åben-lav boligbebyggelse som fritliggende boliger i delområde I. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er fastsat til 30. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager og med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Som en god overgang til det åbne land må bebyggelse, der er placeret på de sidste boliggrunde ud til det beskyttede naturområde mod nordøst højest etableres i 1 etage med en højde på maksimum 6 meter.

 

Lokalplanen stiller ikke særlige krav til valg af facadematerialer m.m., dog skal det være tydeligt at aflæse et primært materiale på den pågældende boligbebyggelse og der skal være en klar sammenhæng mellem forskellig bebyggelse på samme boliggrund. Ligeledes må boligbebyggelse ikke opføres i et tagmateriale, der er lysere end den pågældende bebyggelses primære materiale. Lokalplanen stiller krav til, at tage ikke må udføres med valm eller halvvalm. Til gengæld er der mulighed for at etablere sedumtage, det vil sige grønne tage med sedumplanter, der kan filtrere og forsinke regnvand.

 

Lokalplanområdets vejbetjening

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Velhustedparken.

 

For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til boligområdet og sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser på egen grund.

 

Der kan etableres stiforbindelser fra boligvejene ud til det rekreative naturområde som trampestier. Derudover kan der etableres stiforbindelser inden for delområde I gennem det centrale fælles friareal samt langs med delområdeafgrænsningen mod nord.

 

Grønne områder

Lokalplanen stiller væsentlige krav til udformningen af de grønne områder samt etablering af hække for at sikre et ensartet udtryk i forhold til området syd for stamvejen Velhustedparken, for at sikre en god overgang til det åbne land og for at værne om det beskyttede naturområde i delområde II. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 91.B9.1 for et boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 91.B9.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2019 - Kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Midttrafik har den 21. september 2018 fremsendt forslag til budget 2019 i politisk høring hos bestillerne.

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2018 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse den 14. december 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2019 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter indtægter og udgifter i forbindelse drift af 17 bybusruter, 2 lokalruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.

Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel men denne del af budgettet hører ikke under Serviceområde 09 Trafik og behandles derfor ikke i denne sag.

 

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2019 i Midttrafiks bestyrelse den 14. december 2018.

 

Midttrafik har den 18. maj 2018 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2019 er følgende:

 

Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Busdriften reguleres med udgangspunkt i regnskab 2017 efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2%, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6%. Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i brændstofpriser.

 

Der er ligeledes usikkerhed forbundet med rejsekortbudgettet for tilbagebetaling af lån og abonnementsbetaling, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

 

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2018 og fordelt på baggrund af køreplantimer.  

 

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2019 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2017 med indregning af kendte ændringer.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Budget 2019

Midttrafik

Herning Kommune

Udgifter:

 

 

Busdrift

48.316.000

49.261.000

Rejsekort

1.162.000

 1.162.000

Trafikselskabet

3.081.000

3.180.000

I alt

52.559.000

53.603.000

Indtægter

14.167.000

13.754.000

Total netto

38.392.000

39.849.000

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 19 for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanoplande i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del, ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej samt mindre tilretninger af planen i øvrigt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg udarbejdes, da der er behov for følgende:

 

1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028.

2. Ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del.

3. Ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej

4. Mindre tilretninger af planen i øvrigt.

 

1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til den nye kommuneplan 2017-2028 minimeres flere planområder, et planopland udgår helt af planen, et planopland udvides og tre nye planoplande lægges ind i planen. Samtidig foretages mindre tilretninger af oplande, så de følger matrikelskel/kommuneplanen. Oversigt over ændringer i oplande fremgår af fig. 1.

 

Fig. 1 Oversigt over ændringer af oplande med tillæg 19.

 

 

2. Der planlægges etablering af regnvandsbassiner til afvanding af byudvikling i den østlige del af byen. Bassinerne skal sikre, at regnvand fra planoplandene neddrosles inden udløb til recipient. Se fig. 2.

 

Fig. 2. Plan for etablering af regnvandsbassiner til neddrosling af regnvand fra planoplandene i den østlige del af byen.

 

3. Det planlægges at neddrosle regnvand fra Pugdalvej inden udledning til Tranholm Bæk og Rødding Å, så den hydrauliske belastning af disse vandløb nedbringes. Det gælder både regnvand fra den eksisterende del af Pugdalvej til Tranholm Bæk, samt fra den kommende forlængelse af vejen mod vest til Rødding Å. Ud over vejvand fra den kommende del af Pugdalvej mod vest, skal bassinerne også håndtere regnvand fra eksisterende opland og planoplandene i området. Se fig. 3.

 

Fig. 3. Plan for neddrosling af regnvand fra Pugdalsvejs forlængelse vest i Vildbjerg, samt planoplande i vestlig del af byen

 

4. Desuden foretages mindre justeringer af diverse oplandsgrænser i forhold til matrikelgrænser og kommuneplan/lokalplan.

 

 

Renseanlæg for spildevand

Afledning af spildevand fra nye planoplande skal ske til Trehøje Renseanlæg i Vildbjerg.

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt.

 

Planoplande til nybyggeri i Vildbjerg ligger i områder, der iht. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, vurderes ikke nedsivningsegnede.  Det betyder, at overfladevand sandsynligvis ikke kan nedsives i området. Derfor udlægges der med dette tillæg ikke yderligere oplande til nedsivning af overfladevand i Vildbjerg.

 

Recipient for regnvand (Tranholm Bæk)

Udløb af regnvand tre nye planoplande øst i Vildbjerg samt udvidet planopland nord i byen, sker til Tranholm Bæk delvis via tilløb/grøfter. Udløb fra de nye eller udvidede planoplande vil ske gennem regnvandsbassiner, som vil blive indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes at udledningen til Tranholm Bæk og Merrild Bæk, med forøget tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten til Tranholm Bæk og Merrild Bæk. Udløbene forventes derfor ikke at forhindre, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.

 

Recipient for regnvand (Rødding Å)

Udløb af yderligere overfladevand fra Pugdalvejs forlængelse sker til Rødding Å vil ske gennem regnvandsbassiner, der vil blive indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes, at udledningen til Rødding Å med tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten Rødding Å.  Udløbene forventes derfor ikke at forringe tilstanden i Rødding Å og forventes ikke at være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 21 for Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard

Sagsresume

Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken og andre mindre tilretninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 16 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes med følgende indhold:

 

 1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028.
 2. Ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken.
 3. Andre mindre tilretninger.

 

1. For at bringe spildevandsplanen i overensstemmelse med kommuneplanen udgår to planoplande. Se fig. 1.

 

Fig.1. Planoplande der udgår af spildevandsplanen.

 

2. Tillægget indeholder plan for etablering af udløb og bassin til neddrosling af regnvand fra to planoplande inden udløb til recipient. Se fig. 2.

 

Fig 2. Plan for etablering af udløb og regnvandsbassin til neddrosling af regnvand to oplande.

 

3. Desuden foretages mindre justeringer af diverse oplandsgrænser iht. kommuneplanen, ændring af recipient for enkelte oplande, hvor vandet ”vendes”, samt ændringer der sikrer, at regnvand fra Vorgodvej og Møllevænget og Aavænget neddrosles inden udløb til recipient.

 

Afledning af spildevand

Tillægget omfatter ikke nye planoplande med afledning af spildevand til renseanlæg.

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt. På baggrund af en konkret vurdering udlægges et opland til nedsivning af overfladevand, der ligger i område, som i spildevandsplanens nedsivningskort vurderes nedsivningsegnet.  

 

Recipient for regnvand.

 

Ændring i udløb til Møllekanalen og til Von Å

Med dette tillæg til spildevandsplanen for Kibæk ændres tilledningen af spildevand og regnvand til Møllekanalen og Von Å. Idet regnvand og spildevand adskilles for hele byen, kan overløbsbygværker nedlægges. Når dette er sket, vil der ikke længere være udløb af opspædet spildevand til vandløbene under regn. Samtidig neddrosles udløb af regnvand fra Vorgodvej, Møllevænget og Åvænget, der tidligere har haft direkte, uforsinket udløb til vandløbene.

 

Der etableres regnvandsbassiner på udløb til Møllekanalen og udløb til Von Å. Bassinerne indrettes efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan, dog etableres bassin med udløb til Von Å af pladsmæssige hensyn ikke som vådt bassin, men som rørbassin. Afløbsvandføring til vandløbene neddrosles svarende til vandløbenes hydrauliske kapacitet.

 

Ændring af udløb fra oplande til Møllekanalen og til Von Å forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Møllekanalen og Von Å.

 

Nyt udløb til Favsmose Bæk.

Afledning af overfladevand fra et nyt planområde til Favsmose Bæk vil ske gennem regnvandsbassin, der vil blive indrettet som vådt bassin efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes derfor, at udløbet ikke vil være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedr. Kibæk foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 22 for område ved Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand, som ønsker at ændre på afledningen af regnvand i området samt at ændre afgrænsningen af spildevandsplanens oplande, så der bliver er overensstemmelse med lokalplan og kommuneplanrammer.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for erhvervsområde ved Mørupvej, beliggende sydvest for Tyvkær Bæk. I området anlægges en ny vej (Mørupvej forlægges) og flere store erhvervsarealer er sat til salg.

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg:

 

 • opland C12.P, som i nuværende spildevandplan er meget stort (100 ha), deles af topografiske og praktiske årsager i tre mindre oplande og oplandsgrænserne justeres, så der bliver overensstemmelse med de faktisk forhold (afgrænsning af lokalplan og kommuneplanrammer samt hensyn til Messemotorvejens vejbyggelinje)
 • det planlægges at etablere to nye regnvandsbassiner: ét i det sydøstlige "hjørne", hvor togbanen krydser motortrafikvejen, og ét mod nord i nærheden af Tyvkær Bæk (se bilag 1).

 
Alt spildevand fra erhvervsområderne ledes til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og fra befæstede arealer samt veje vil blive ledt til regnvandsbassiner, hvor vandet bliver neddroslet og renset. Fra bassinerne ledes vandet ud i Lervadskær Bæk og Tyvkær Bæk.

 

Lervadskær Bæk er ikke målsat. Den leder nedstrøms til Rind Å, hvor miljømålet er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”dårlig økologisk tilstand”.

 

Tyvkær Bæk er ikke målsat. Den leder nedstrøms ud i Herningsholm Å, hvor miljømålet er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”.

 

Den øgede udledning af regnvand fra de nye erhvervsområder forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af recipienterne, fordi der etableres regnvandsbassiner, hvor regnvandet kan blive forsinket og renset. De kommende, ekstra tilledninger af regnvand til Tyvkær Bæk og Lervadskær Bæk vurderes derfor at være acceptable.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at

tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Ændringer til AFLD vedtægter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

AFLD har fremsendt forslag til nye vedtægtsbilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye vedtægtsbilag godkendes.

Sagsfremstilling

AFLD har i forbindelse med en revision af vedtægtsbilag A (borgerrettede opgaver) og vedtægtsbilag B (undtagne opgaver) fremsendt forslag til nye vedtægtsbilag til godkendelse i de respektive ejerkommuner.

 

Vedlagt er det gældende vedtægtsbilag A (kommunespecifik) og B (fælles), som de så ud på fusionstidspunktet samt de nye vedtægtsbilag til godkendelse.

 

Ændringerne går i hovedtræk ud på, at der henvises til instrukser, som beskriver opgaveudførelsen, hvor der i de tidligere bilag blev henvist til daterede dokumenter, som krævede vedtægtsændringer ved ajourføringer. Der er ingen indholdsmæssige ændringer, men de nye bilag forventes at medføre en mere hensigtsmæssig arbejdsgang. 

 

Ifølge vedtægterne §11.1 kan vedtægterne alene ændres efter forudgående godkendelse af samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at AFLD vedtægtsbilag A og B godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-7-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere areal til at anlægge spildevandsledninger, på en strækning fra Ørstedværket til kloaksystemet i Lind.

 

Herning Vand A/S vurderer, at der muligvis kan indgåes en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejerne.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ekspropriationsprocedure og afholdes åstedsforretning, og at Herning Vand A/S opfordres til at søge at indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Hjemlen til at ekspropriere findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som giver kommunen mulighed for at ekspropriere til spildevandsanlæg, hvis disse anlæg er godkendte.

 

Godkendelsen foreligger i forbindelse med anlæggets beskrivelse i Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 tillæg 18, hvor anlægget er beskrevet i teksten og indtegnet på planens kortbilag.

 

Herning Kommune har således den fornødne hjemmel til at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.

 

Herning Vand A/S anmoder om, at den principielle ekspropriationsbeslutning omfatter ekspropriation af areal til ledninger og arbejdsareal på matriklerne:

 

Matr.nr. 4q Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     340 m²

Arbejdsareal:                              2.600 m²

 

Matr.nr. 24b Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     3.195 m²

Arbejdsareal:                              6.195 m²

 

Matr.nr. 14s og 14x Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     2.125 m²

Arbejdsareal:                              9.445 m²

 

Matr.nr. 37a Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     345 m²

 

Matr.nr. 6r Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     5 m²

 

Se vedhæftede kortbilag. Det bemærkes, at kortbilaget ikke viser servitutbæltet, som vil blive tinglyst 2 meter på hver side af ledningen.

 

Herning Vand A/S oplyser, at de har været i kontakt med nogle af lodsejerne. Herning Vand A/S oplyser på den baggrund, at de anser det for sandsynligt, at der kan indgås en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Herning Vand A/S vil søge at opnå dette.

Økonomi

Ingen udgifter for kommunen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at

forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen

 

at

Herning Vand A/S tilpligtes at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen ex. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,

 

at

Herning Vand A/S opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på ekspropriationslignende vilkår

 

at

Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af retningslinjer for deltidsplads under barsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Ifølge dagtilbudslovens § 27 b skal kommunen fra 1. januar 2019 tilbyde forældre på barsels- eller forældreorlov en deltidsplads til husstandens øvrige børn i aldersgruppen 26 uger indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladser.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne og tildelingen til daginstitutioner med deltidspladser.

Sagsfremstilling

Baggrund om tilbuddet

Deltidspladsen udgør 30 timer om ugen med en reduceret egenbetaling. Forældre kan både vælge en deltidsplads i kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og kommunal- og privat dagpleje.

 

Formålet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.

 

Tilbuddet om deltidsplads gælder for den periode, hvor forældre er på barsels- eller forældreorlov. Tilbuddet gælder også for forældre, der vælger at genoptage arbejdet delvist, ligesom det omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med adoption, udskudt fravær, fravær ved forældrelov mv.

 

Forældrene kan benytte tilbuddet om en deltidsplads i én sammenhængende periode. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.

 

Bortfald af retten til deltidsplads

Retten til deltidsplads bortfalder, hvis forældre stopper barsels- eller forældreorloven i mere end fem uger. Det er et krav, at forældrene oplyser kommunen, hvis de bryder deres ret til fravær efter barselsloven eller på anden vis ophører barsels- eller forældreorloven.

 

Hvad forstås ved børn og forældre?

Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der har folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre, som afholder fravær efter barselsloven. Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.

 

Deltidsplads i en anden kommune og i privatinstitution

Hvis forældre ønsker en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution, skal forældre ansøge kommunalbestyrelsen i opholdskommunen. Ansøgningen skal indgives til kommunen senest to måneder før, deltidspladsen ønskes.

Det er et krav, at forældre oplyser opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af forældrenes ret til fravær efter barselsloven senest to måneder før, at ændringen træder i kraft.

 

Øvrige regler

Deltidspladser på 30 timer om ugen er omfattet af blandt andet dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse samt reglerne om en pædagogisk læreplan. Det indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.

Det er ligeledes de samme regler vedrørende optagelse af børn i dagtilbud, regler om pasningsgaranti, regler om opsigelse og flytning af børn i dagtilbud mv., der gælder for deltidspladserne.

 

Retningslinjer for deltidsplads i forbindelse med barsel- eller forældreorlov i Herning Kommune

Udover ovenstående lovmæssige regler har kommunalbestyrelsen til opgave at fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladser i Herning Kommune.
Disse beskrives nedenfor:

 • Forældre ansøger om en deltidsplads, når de indskrivninger barnet via Pladsanvisningen.
 • Forældre skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen. Denne periode vil være den maksimale periode, som forældre kan benytte deltidspladsen.
 • Forældre skal dokumentere, at de i den pågældende periode er på barsels- eller forældreorlov. Dette kan for eksempel ske ved at vedhæfte en kopi af vandrejournal eller en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende. Vurderingen foretages i Pladsanvisningen.
 • Forældre skal som minimum afholde fravær svarende til 7 timer om ugen, før de har mulighed for at få en deltidsplads.
 • Retten til deltidsplads påbegyndes den 1. i en måned og ophører med udgangen af den måned, hvor fraværet afbrydes eller ophører.
 • Forældre har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller fraværets ophør senest 1 måned før, og 2 senest måneder før, hvis forældre har en deltidsplads udenfor kommunen.
 • Når forældrenes ret til deltidsplads ophører, konverteres pladsen som udgangspunkt til en fuldtidsplads i samme daginstitution.

Økonomi

Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2019 (se bilag).

 

Daginstitutionerne får en variabel ressourcetildeling (i forhold til administrationsgrundlaget) svarende til 30 timer ugentligt for de børn, der benytter en deltidsplads. Den variable ressourcetildeling er afhængig af antallet af børn og vedrører ledelse, personale, administrationsudgifter, materialer, indboforsikring, personaleforsikring og kurser.

 

Ressourcetildelingen reduceres ikke til dagplejen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at udvalget godkender retningslinjerne og ressourcetildelingen til daginstitutioner med deltidspladser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Indtægtsbevilling til tilskud til to projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans-Peter Petersen, Mette Wemmelund

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på mødet den 22. august 2018 (pkt. 99) orienteret om deltagelse i 2 projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien og støttet af Sundhedsstyrelsen. De justerede budgetter foreligger nu. Der ansøges om godkendelse af indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling til de to projekter.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse deltager i to projekter, der skal sikre et bedre tværsektorielt samarbejde og dermed en bedre børne- og ungdomspsykiatrisk indsats for børn og unge i Herning Kommune.

 

 1. Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Her er fokus på sammenhængende forløb for børn og unge med spiseforstyrrelser, ADHD og angst/depression.

 

 1. Afprøvningen af en fremskudt regional børne- og ungdomspsykiatrisk funktion. Her er Herning med i to delprojekter:
 • En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring
 • Henvisning for almen praksis

 

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Formålet med projektet er at implementere delelementer af de tre forløbsprogrammer i et samarbejde mellem kommuner, almen praksis og børn- og ungdomspsykiatri. Programmerne skal understøtte en sammenhængende og ensartet høj kvalitet i indsatser for de tre diagnosegrupper, en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse samt inddragelse af barnet/den unge, forældre og/eller andre pårørende. Projektet vil give nogle indledende erfaringer med et systematiseret samarbejde på tværs af Børne- og Ungdomspsykiatrien og henholdsvis Herning og Skanderborg Kommuner samt en generel kompetenceudvikling af medarbejdere i kommunerne. Projektet har herunder til opgave at undersøge/udvikle viden om hvilke metoder, tiltag og samarbejdsformer der er mest givende på området. Dette skal ske med henblik på at udarbejde en model for udbredelse af forløbsprogrammerne i samtlige kommuner.

 

En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring

Projektet tager overordnet set udgangspunkt i en "stepped care" tilgang med fokus på evidensbaseret viden om skolevægring og de underliggende psykiske lidelser, der kan forekomme, herunder seneste viden om relevant udredning og indsats. Indsatserne skal nærmere udvikles i projektets første periode og afprøves i skoleårene 19/20 og 20/21. Målgruppen for delprojektet er børn og unge i folkeskolen i aldersgruppen 6-18 år, som udviser begyndende skolevægring. De sene teenageår er medregnet på grund af de effekter, som skolevægring kan medføre i et videre ungdomsuddannelsesforløb.

 

Henvisning for almen praksis

Projektet har til formål at styrke samarbejdet mellem kommunen og almen praksis forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien og sikre en koordineret, tidlig og forebyggende indsats i primærsektoren. Gennem projektet får kommunens praktiserende læger mulighed for systematisk at henvise til Center for Børn og Forebyggelse, hvor et koordinationsudvalg sikrer det videre samarbejde med forældre og henvisende læge. Dermed forventes det at øge kvaliteten af henvisningssager til Børne- og Ungdomspsykiatrien, mindske antallet af tilbagevisninger og at forbedre kommunikationen mellem kommune og almen praksis for derved at sikre et grundlag for en mere helhedsorienteret indsats for børn/unge og deres forældre.

Økonomi

Overordnet budget for projekterne:

 

Titel

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer

Faggrupper

2018

2019

2020

I alt

Projektleder

37.500

150.000

150.000

337.500

Psykologer

230.016

920.063

920.063

2.070.142

I alt

267.516

1.070.063

1.070.063

2.407.642

 

Projektets titel:

Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Faggrupper i projektet:

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

PPR psykolog

 

394.056,00

394.056,00

394.056,00

1.182.168,00

Familiekonsulent

 

187.301,00

187.301,00

187.301,00

561.903,00

Ledelse / koordinering

14.040,00

56.160,00

56.160,00

56.160,00

182520,00

I alt

 

14.040,00

637.517,00

637.517,00

637.517,00

1.926.591,00

 

Projektets titel:

Henvisning for almen praksis

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Faggrupper i projektet:

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

PPR psykolog

 

65.675,68

65.675,68

65.675,68

197.027,03

I alt

 

 

65.675,68 

 65.675,68

 65.675,68

197.027,03

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der vedrørende projektet "Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 0,268 mio. kr. i 2018 og 1,070 mio. kr. årligt i 2019 og 2020,
at der vedrørende projektet "Afprøvningen af en fremskudt regional børne- og ungdomspsykiatrisk funktion" med delprojekterne "En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring" og "Henvisning for almen praksis" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 0,014 mio. kr. i 2018 og 0,703 mio. kr. årligt i 2019, 2020 og 2021.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 29.18.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Birthe Lodahl Haxholm  

Indtægtsbevilling til tilskud til kommunal akutfunktion til personer med fysiske og psykiske lidelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tina Klejs Skøtt, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4.033.000 kr. til projektet ”Kommunal akut funktion til personer med fysiske og psykiske lidelser”. Projektet er et samarbejde mellem Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Akutteamet i Sundhed og Ældre blev oprettet i 2014 for at imødekomme nye opgaver og håndtere det stigende pres på hjemmesygeplejen i Herning Kommune. Udviklingen var en konsekvens af det nære sundhedsvæsen, og opgaven er nu på tilsvarende vis, at udvikle den nære psykiatri som en del af det nære sundhedsvæsen.

 

Akutteamet i Sundhed og Ældre har borgere med somatisk sygdom som primær målgruppe, men kaldes i stigende grad ud til borgere med psykisk lidelse. En del af borgerne har et samtidigt misbrug og nogle har en behandlingsdom. Flere borgere er ikke i kontakt med behandlingspsykiatrien, kommunens socialpsykiatri eller andre kommunale tilbud. Mange af borgerne har svært ved at benytte de etablerede behandlingstilbud i kommunen. De har ofte brug for meget håndholdte og brobyggende indsatser som følge af eksempelvis isolation og en høj grad af sårbarhed. Opgaveudviklingen forstærkes af de stadig kortere indlæggelsesforløb og accelererede udskrivningsforløb.

 

Puljemidlerne skal gå til at knytte Sundhed og Ældres Akutteam og Handicap og Psykiatri's socialpsykiatriske tilbud helt tæt sammen, så der opnås mere samlet billede af den enkelte borgers situation og dermed skabe grundlag for en mere helhedsorienteret behandling af borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom. Målet er en mere effektiv og kvalificeret understøttelse af borgerens sundhed og trivsel i den akutte situation, og samtidigt igangsætte langsigtede indsatser, der understøtter borgerens sundhed og trivsel i fremtiden.

 

En af de centrale indsatser er at udvide åbningstiden for Herning Kommunes socialpsykiatriske vagttelefon, så den kan benyttes døgnet rundt. Dette for at forebygge, at borgerne i stedet kalder 112. Der er gode erfaringer med at vagtelefonen er med til at normalisere en akut situation uden der er behov for at kalde 112. Vagttelefonen er den akutte rådgivning til borgere, som står i en uoverskuelig situation med en forværring af en psykisk lidelse.

 

Målet er at forebygge forværring af psykisk og somatisk sygdom, samt at borgerne vil opleve mere koordinerede forløb – også i forhold til almen praksis og hospitalsvæsenet.

 

Projektet løber fra oktober 2018 til udgangen af december 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles indtægts - og udgiftsbevilling svarende til 4.033.000 kr. i 2018 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 27.42.00-P10-2-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Kortlægning af plejeboligbehovet 2018-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen, Maria Halskov Laibach Christiansen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 15. august 2018 drøftet kortlægningen af plejeboligbehovet 2018-2028 med henblik på høring i Ældrerådet.

 

I hver valgperiode udarbejdes en analyse af behovet for plejeboliger i Herning Kommune. Nærværende plejeboligplan er udarbejdet for perioden 2018-2028.

Formålet med plejeboligplanen er at komme med en vurdering af behovet for plejeboliger frem til 2028 ud fra de udviklingstendenser, som ses på området.

 

Kortlægningen forelægges nu til endelig politisk behandling efter høring i Ældrerådet. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever en række forandringer og udviklingstendenser, som har indflydelse på det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der ses for det første en markant stigning i ældrebefolkningen i de kommende år, da store årgange bliver ældre, og der er en stigende middellevealder. Et stigende antal ældre borgere forventes at medføre en stigning i behovet for plejeboliger. Samtidig forventes flere ældre at få kroniske sygdomme og multisygdomme. For det andet er der en række udviklingstendenser, som går i den modsatte retning. Der forventes positive effekter af kommunale indsatser vedr. forebyggelse, træning og rehabilitering, hvilket forventes at øge borgeres selvhjulpenhed. Der tales samtidigt nationalt om sund aldring. Effekter heraf kan være med til at mindske stigningen i efterspørgslen efter plejeboliger.

Der er således en række udviklingstendenser, som har betydning for det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der er udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i de kommende 10 år, som indeholder forskellige scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet. Plejeboligplanen kan danne grundlag for den politiske beslutningsproces i forhold til anlægsprojekter på plejeboligområdet i de år.

 

I alle scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet ses et behov for at udvide plejeboligkapaciteten inden 2028. Det anbefales, at der vælges et ”forsigtigt” scenarium for udviklingen i plejeboligbehovet, da det er dyrt for Herning Kommune at bygge for stort – både anlægsmæssigt og driftsmæssigt.

Det anbefales samtidig, at udviklingen i plejeboligbehovet følges løbende, således at der kan skrides til handling, hvis antallet af plejeboliger viser sig at være underdimensioneret. På denne baggrund anbefales, at der i planlægningen af den fremtidige plejeboligkapacitet tages udgangspunkt i et scenarium, hvor dækningsgraden beregnes til at falde fra 17,1 i 2018 til 13,8 almindelige plejeboliger og demensboliger pr. 100 80+ årig i 2028. Det samlede behov for nybyggeri vurderes at være ca. 166 flere plejeboliger og ca. 10 flere midlertidige pladser frem til 2028. Af de ca. 166 plejeboliger vurderes ca. 36 plejeboliger skulle målrettes borgere med svær demenssygdom, dvs. være demensboliger.

Behovet er ud over allerede planlagte udbygninger. Det samlede behov for nybyggeri af almindelige plejeboliger, demensboliger og midlertidige pladser vurderes således samlet at udgøre ca. 176 boliger frem til 2028.

 

Indtil 2025 skal der opføres knap 100 plejeboliger for at dække behovet i scenariet. Det kan fx være som løbende etapebyggeri. Dette indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

 

Det anbefales, at udviklingen i plejeboligbehovet følges nøje for at sikre den rette udbygningstakt af plejeboligkapaciteten, hvor det sikres, at Herning Kommune kan efterleve plejeboliggarantien.

 

Med udgangspunkt i plejeboligplanen anbefales følgende:

 • Der etableres et stort plejecenter med demensafsnit i Herning by eller forstadsområder.
 • Der sker udbygning af mindre plejecentre, hvor der er et geografisk udbygningsbehov. Det langsigtede mål er, at plejecentrene har en størrelse fra ca. 60 pladser eller mere for at sikre stordriftsfordele.
 • Der afdækkes handlemuligheder og sikres fleksibilitet i forhold udbygning af plejeboligkapaciteten med kort varsel, hvis plejeboligbehovet viser sig at være undervurderet.

 

Plejeboligplanen har været til høring i Ældrerådet den 12. september 2018. Ældrerådet har følgende forslag og anbefalinger:

 • Det kommende nye plejecenter opføres fleksibelt. Her tænkes fx på indretning af bolig, forskellige typer af beboere, samt brug af fællesaktiviteter og -faciliteter - en slags "oldekolle".
 • Det nye plejecenter opføres som et-plansbyggeri med et godt udeareal.
 • Der ses på infrastruktur i forbindelse med placeringen.
 • Ældrerådet ønsker at indgå med en repræsentant, når der nedsættes en arbejdsgruppe for projektet.

 

Det samlede høringssvar er vedlagt som bilag. 

 

Med henvisning til Ældrerådets høringssvar vil en repræsentant for Ældrerådet komme til at indgå i arbejdsgruppen for anlægsprojektet for at sikre, at Ældrerådets anbefalinger kommer til at indgå i de konkrete overvejelser omkring et kommende byggeri.

Økonomi

Der skal i forbindelse med beslutning om opførelse af nye plejeboliger tages stilling til finansieringen af driftsbudget til plejeboligerne.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at plejeboligplan 2018-2028 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 88.12.03-Ø54-2-18 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Udbud af revisionsydelser

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-5-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af parcelhusgrunde beliggende Tavlundparken, Lind

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 82.21.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Strategi for kommunal ejendom

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 05.04.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Ekspropriation af areal til sti

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 03.09.18-Ø54-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Forlig om lejemål

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i sagens behandling.

 

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-11-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Licitationsresultat

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.