Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2012
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1. oktober 2012, pkt. 347:

Orienteringen er taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.22.02-G00-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Indkaldelse af stedfortræder for Christian Bjerre fra Kristendemokraterne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlem Christian Bjerre, Kristendemokraterne har meddelt, at han er forhindret i at deltage i Byrådets 2. behandling af budget 2013 og har ønsket en stedfortræder indkaldt til sagens behandling.

Sagsfremstilling

Christian Bjerre har meddelt borgmesteren, at han grundet udenlandsophold som led i sit erhverv som generalsekretær for Blå Kors er forhindret i at deltage i byrådsmødet den 09. oktober. Han har samtidig meddelt, at han ønsker en stedfortræder indkaldt.

 

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet kan en stedfortræder kræves indkaldt, når et byrådsmedlem har såkaldt lovligt forfald. Det er det eller de byrådsmedlemmer, der valgt på pågældende liste, der afgør, om der skal indkaldes en stedfortræder.  

 

Det er Herning Byråd, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

 

Administrationen har på denne baggrund indkaldt 1. stedfortræder Jens Ove Kjeldsen til deltagelse i byrådsmødet som repræsentant for Kristendemokraterne.

 

En stedfortræder, der indkaldes til at deltage i 2. behandlingen af budgetforslaget, kan ikke deltage i behandlingen af andre sager på dagsordnen for mødet, med mindre den pågældende er indkaldt som følge af fravær på grund af sygdom.

 

Christian Bjerre deltager i perioden 06.-13. oktober som delegeret i en international Blå Kors Kongres i udlandet. Kongressen afholdes hvert 4. år.  

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Kristendemokraternes indkaldelse af stedfortræder ved 2. behandlingen af budget 2013-16 godkendes.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-4-12 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2013 - 2. behandling af budget 2013-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budget 2013-2016 fremsendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2013 samt budgetoverslag 2014-2016 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 26. september 2012 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb var der indkommet ændringsforslag fra:

 

Forligspartierne (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre samt Birgit Jonassen (UP) og Line Hillerup (UP).

 

Udover ændringsforslagene er der bl.a. med baggrund i byrådsbeslutninger nogle få administrative tekniske korrektioner.

 

Bemærkninger fra kommunens samarbejdsorganisationer m.v. er vedlagt sagen.

 

Ændringsforslagene samt de tekniske korrektioner er vedlagt i bilag.

 

De fremsendte ændringsforslag har følgende økonomiske påvirkninger:

 

Ændringsforslag fra forligspartierne:

 

[image]

 

Budgetforligspartierne er ud over de konkrete ændringsforslag enige om, at der etableres en ny pulje på børneområdet "Tidlig indsats". Puljen erstatter den nuværende rummelighedspulje og udgør i 2013 4,9 mio. kr. 

 

Såfremt det foreliggende ændringsforslag godkendes vil årsbudgettet for 2013 være foreslået godkendt med følgende:

 

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9

 • Udskrivningsgrundlaget i 2013 vil være det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 12.410.912.000 kr.

 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige

 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien.

 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99.

 

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandlingen af budgettet, herunder at foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

 

 

Budgetforligskredsen var inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

 

Der blev på mødet givet en status for landstallene i forhold til overholdelsen af årets økonomiaftale med Regeringen med henblik på evt. justeringer. Der var på denne baggrund i mødet en drøftelse af de samlede hhv. driftsudgifter og anlægsudgifter, herunder drøftelse af eventuelle tiltag i Herning Kommune i den anledning.
 
Det blev på mødet aftalt, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på førstkommende udvalgsmøde præsenteres  for et forslag til finansiering af 0,275 kr. vedr. BEK i 2013 og frem.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at budgetforligs-partiernes ændringsforslag godkendes,

 

at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. skatteindtægterne,

 

at de tekniske/administrative korrektioner til budget 2013-2016 jfr. bilag indstilles til godkendelse,

 

at de til budgettet hørende takstoversigter jfr. bilag godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag, som godkendes ved 2. behandlingen af budgettet, herunder at foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet,

 

at det samtidig indstilles, at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2013:
  • serviceområde 09 Trafik - sted nr. 222033 - pulje til projekter - papirpenge med 0,320 mio. kr.

  • serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler - sted nr. 301085 - pulje til projekter - papirpenge med 0,310 mio. kr.

  • serviceområde 18 Sundhed og Ældre - sted nr. 532089 - pulje til projekter - papirpenge med 0,310 mio. kr.

  • at udgifterne finansieres af de på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.


 

Birgit Jonassen og Peter Villadsen deltog i sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jens Ove Kjeldsen deltog ved sagens behandling som repræsentant for Kristendemokraterne, jf. dagsordnens punkt 281.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-25-12 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Anmodning fra Vildbjerg Varmeværk Amba om garantistillelse for et nyt lån

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Varmeværk Amba har fremsendt en anmodning om kommunal garantistillelse for et lån på 8,648 mio. kr. med henblik på at kunne opnå fordelagtige lånevilkår.

 

Værket har i 2010 og 2011 foretaget en række investeringer i blandt andet elkedel, skorsten, brænder, baneunderføring og ønsker på baggrund af disse investeringer at optage et lån på 8,648 mio. kr.

 

Tidligere Trehøje Kommune har udstedt en garanti overfor værket i 2005 for et lån på ialt 25 mio. kr. Restgælden udgør pt. 8,8 mio. kr. og vil være afviklet med udgangen af 2015.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varmeværk har fremsendt en anmodning om kommunal garantistillelse for et nyt lån som værket ønsker at optage.  Låneprovenuet er 8,648 mio. kr.
 
Lånet skal i princippet dække en række udgifter til investeringer, som værket har afholdt i 2010 og 2011. Udgifterne var på ialt 8,648 mio. kr. og er anvendt til

 • Elkedel i 2010,

 • Baneunderføring i 2010,

 • Ny skorsten i 2011,

 • ny low-NOx N-gasbrænder i 2011 og øvrig inventar i 2011.


Udgifterne i 2011 til skorsten og low-NOx N-gasbrænder var nødvendige udgifter for at overholde miljøkrav i forbindelse med revision af Vildbjerg Varmeværks miljøgodkendelse.  

I henhold til Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 1 nr. 5 kan kommunen meddele garanti for lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, uden at det udløser en deponeringsforpligtigelse. Låntagningen vedrører investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme i henhold til Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 3.
 
Jf. §2, stk. 3 i lånebekendtgørelsen skal låneoptagelsen dog senest besluttes den 31. marts og optages senest den 30. april i det efterfølgende år for det år, hvor udgifterne blev afholdt.
Idet udgifterne udgifterne er afholdt i 2010 og 2011 har forvaltningen indsendt en dispensationsskrivelse til Indenrigs- og Økonomiministeriet med henblik på at få afklaret, om kommunen kan garantere uden,  at det udløser en deponeringsforpligtigelse.  

Herning Kommune har den 6. oktober 2012 modtaget svar og ministeriet udtaler, at der helt undtagelsesvis kan meddeles en dispensation til fristforlængelse for kommunal garantistillelse på 8,648 mio. kr. uden belastning af kommunens låneramme for lån optaget i 2012 af Vildbjerg Varmeværk Amba. vedrørende investeringsudgifter afholdt i regnskabsåret 2010 og 2011.

Ministeriet har lagt særlig vægt på, at varmeforsyningen ikke har haft mulighed for at styrke likviditeten ved at udskyde udgifter eller hæve indtægter efter varmeforsyningsloven samt,  at anmodningen ikke har baggrund i forglemmelse, idet varmeforsyningen faktisk har gennemført en særskilt lånoptagelse via elforsyningen.  
 
Årsagen til, at værket ikke tidligere har anmodet om en kommunal garantistillelse er, at Vildbjerg Varmeværk i sin tid valgte at låne af midler fra Vildbjerg Elværk til at finansiere udgifterne. Efterfølgende har Energitilsynet bedt om at mellemværende mellem varmeværket og elværket blev afviklet. I 2011 har man afviklet mellemværende via træk på kassekreditten.  

Værket har fremsendt regnskab mm. og redegjort for, hvorfor de ikke ser andre mulighed til at styrke likviditeten. Af regnskabet for 2011 fremgår det, at man pr. 31.12.2011 skylder følgende beløb:

 • Lån og kassekredit i pengeinstitut kr. 10.438.317

 • Midlertidig mellemregning med Vildbjerg Vandværk kr. 1.855.000

 • Mellemregning med VTV A/S, i forbindelse med årsafregning kr. 2.356.420

 • Varekreditorer, med almindelige betalingsbetingelser kr. 6.778.510

 

Der er ikke mulighed for at styrke likviditeten ved at udskyde betalinger, da der ikke er nogen af de skyldige poster, der på nogen måde kan trækkes.  
Omfanget af tilgodehavender er oplyst til at være på et absolut minimum hele tiden, og pr. 31.12.2011 er der tilgodehavende vedr. moms med kr. 1.743.241. Dette beløb kommer automatisk, når det bliver afregnet fra skat. Herudover bliver alt tilgodehavende hele tiden indfriet efter betalingsbetingelser.  

Værket har oplyst, at indtægtsgrundlaget bestemmes og begrænses af varmeforsyningsloven, som jo er et ”hvile i sig selv” system, hvorfor der pt. ikke er mulighed for at øge indtægtsgrundlaget. Afskrivninger i årets løb anvendes til afdrag på gæld. Så det kommende års budget og heraf prisfastsætning skal balancere med et 0-resultat.  
Låne provenuet skal anvendes til nedbringelse af kassekreditten og nedbringelse af øvrig kortfristet gæld.

Værket har modtaget et lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet annuitetslån med en fast rente på 2,68% p.a., løbetid på 20 år og en hovedstol på 8,648 mio. kr. Den halvårlige ydelse bliver 0,2807 mio. kr.  Lånevilkårene fastlægges endeligt, når der er indgået en aftale.
Herning Kommune har tidligere afgivet garantier i forbindelse med, at lokale værker har optaget lån til investeringsudgifter. Der er tidligere stillet 8 kommunale garantier i alt. Hæftelserne udgør ultimo 2011 i alt 57,4 mio. kr. fordelt som følger:

 • Haderup Kraftvarmeværk: 2,8 mio. kr.

 • Feldborg Kraftvarmeværk: 2,5 mio. kr. og 8,4 mio. kr.

 • Aulum Fjernvarme: 15,2 mio. kr. og 5,2 mio. kr.

 • Ørnhøj/Grønbjerg: Kraftvarmeværk 5,8 mio. kr. og 8,5 mio. kr.

 • Vildbjerg Varmeværk 8,8 mio. kr.

 

Det anbefales, at Herning Kommune meddeler tilsagn om kommunegaranti for optagelse af lån med en hovedstol på 8,648 mio. kr. og en løbetid på 20 år.

 
Det anbefales herudover, at forvaltningen bemyndiges til at meddele garantien, når de endelige lånevilkår er modtaget.

 

Herning Kommune opkræver en provision på 1,5% af hovedstolen for garantien, svarende til et beløb på 129.720 kr.  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Herning Kommune meddeler tilsagn om kommunegaranti for et annuitetslån med en hovedstol på 8,648 mio. kr., fast rente på 2,68% p.a. og en løbetid på 20 år til Vildbjerg Varmeværk Amba.. Rentesatsen kan ændres indtil endelig accept foreligger og forvaltningen bemyndiges til at meddele garantien, når de endelig lånevilkår er modtaget.

 

at der opkræves 129.720 kr. i provision for garantistillelsen, svarende til 1,5% af garantibeløbet, som Herning Kommune garanterer for ved stiftelsen af lånet. Beløbet indtægtsføres under serviceområde 23, Kurstab og kursgevinster.  Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1095-07 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Anlægsregnskab for HIRC - H2College-projekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
      x
      x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jørgen Krogh

Sagsresume

Anlægsregnskab for Herning Kommunes tilskud til etablering af et demonstrationshus og faciliteter i tilknytning til H2 College i Birk

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 22. januar 2008 et tilskud på 2,61 mio. kr. til etablering af et demonstrationsanlæg af et brintbaseret el- og varmeanlæg i 66 ungdomsboliger i Birk. Tilsagnet blev meddelt til Hydrogen Innovation and Research Centre (HIRCH), som var drevet som et selvstændigt center i en forening.

 

Efterfølgende har Byrådet den 6. oktober 2009 forhøjet tilsagnet med 0,160 mio. kr. i forbindelse med, at der var opstået uforudsete budgetproblemer. Det blev samtidig godkendt af projektet blev reduceret fra  3 til 2 boligblokke, som skulle udstyres med brint.

 

Den 1. januar 2011 blev driften af HIRCH og projektet overdraget til Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH).

 

Tilskuddet blev udbetalt i 2009, og Herning Kommune har i den forbindelse stillet krav om, at kommunen løbende og frit skal have adgang til og påse og kræve dokumentation for, at demonstrationsfaciliteterne stilles til rådighed i overensstemmelse med erhvervsfremmelovens regler. Såfremt at kravene ikke blev blev opfyldt, ville Herning Kommune være berettiget til at tilbagesøge det udbetalte beløb.  

 

Forvaltningen vurderer på baggrund at sit kendskab og tilsyn med projektet, at projektet er gennemført som forsøgs- og demonstrationsanlæg som forventet. Anlægget er opført som et forsøgsprojekt og har som sådant været stillet til rådighed som demonstrationsanlæg. Dog bemærkes, at det tekniske anlæg aldrig har været i 100 % stabil drift. Det er den samlede vurdering, at projektet som et forsøgsanlæg i sin helhed har levet op til de krav Herning Kommune har stillet.

 

 

 

 

 

Økonomi

[image]

 

 

Idet anlægsbevillinger er over 2 mio. kr. fremsendes regnskabet til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-365-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 80 vedr. Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011, pkt. 120 behandlet ansøgning vedrørende etageboligprojekt ved Frølundvej i Hammerum.   

 

Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 ændrer en del af rammeområde 31.E4’s anvendelse fra erhvervsformål til boligformål i et nyt rammeområde 31B.12.

 

Der vil fortsat være et mindre areal tilbage, som er omfattet af rammeområde 31E4. Her gælder de eksisterende rammebestemmelser fortsat.

Området nordvest for jernbanen i Hammerum består overvejende af boliger med enkelte virksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang medfører miljøbelastninger. Det er derfor muligt at omdanne det forladte erhvervsområde til et nyt boligområde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-20 foreløbigt vedtages.Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Beslutning

Tillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er foreløbigt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-9-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde ved Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011, pkt. 120 behandlet ansøgning vedrørende etageboligprojekt ved Frølundvej i Hammerum. 
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Hammerum nord for jernbanen ved Frølundvej og omfatter et areal på 3,5 ha.

 

Lokalplanforslaget opdeler området i to boliggrupper på hver side af et grønt friareal. Lokalplanforslaget udlægger yderligere et område mod syd til grønt friareal, som skal fungere som buffer mod eksisterende virksomheder syd for lokalplanområdet. Området afgrænses mod nord af Hammerum Bæk og det åbne land.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af etagehusbebyggelse i 2 etager og med maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Det er også mulighed for at udnytte området til tæt-lav bebyggelse. Hvis der bygges i 1 etage er bebyggelsesprocenten 35 og for 2 etager er bebyggelsesprocenten 40.

 

I lokalplanforslaget er der udlagt arealer langs jernbanen til støjdæmpende foranstaltninger. Dette areal kan også bruges til at dæmpe støj fra en eksisterende virksomhed, som ligger på den anden side af jernbanen.

 

Der er i lokalplanforslaget stillet krav om forsinkelse af overfladevand ud fra et klimatilpasningshensyn. Arealerne skal indgå i sammenhæng med bebyggelsens fælles friarealer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 31.B13.1 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum foreløbigt vedtages.Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Beslutning

Lokalplan nr. 31.B13.1 er foreløbigt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.03.00-Ø54-2-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Lejeaftale for lokale på Ringkøbing Sygehus til brug for Center for Kommunikation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Center for Kommunikation ønsker at indgå lejeaftale med Region Midtjylland, i forbindelse med benyttelse af lokale på Ringkøbing Sygehus.

 

Sagsfremstilling

Center for Kommunikation (CFK), har i en længere periode haft råderet over et lokale på sygehuset i Ringkøbing. Det er en gammel, mundtlig aftale indgået i Ringkøbing Amts tid, og lokalet er møbleret med egne møbler.
Lokalet benyttes af flere medarbejdere fra CFK, når de er i Ringkøbing.
 
CFK blev før sommerferien kontaktet af Region Midtjylland omkring den fortsatte anvendelse af lokalet.Hvis der fortsat ønskes råderet, ønsker regionen huslejebetaling herfor. CFK har derfor anmodet om et skriftligt udspil fra regionen, hvilket man har modtaget.

 

CFK vil gerne indgå aftale med regionen, da der er behov for lokalet i Ringkøbing, bl.a. til tilknyttet talepædagog, som ugentligt har undervisning der.

Det bemærkes i denne forbindelse, at CFK også har lejekontrakt i Regionshuset i Holstebro. Det er vigtigt, at de respektive borgere har mulighed for at få undervisning decentralt.

 

Deponering og driftsøkonomi:

Jf. lånebekendtgørelsen skal Herning Kommune deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. Værdien er opgjort til 69.000 kr. på baggrund af den offentlige vurdering. Finansiering af deponeringen sker ved nedskrivning af budgettet på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 532-04-318-50 i 2012.

 

 

Den årlige lejeudgift inkl. forbrug mv. er i størrelsesordenen 10.000 - 15.000 kr. CFK kan afholde udgifter til driften inden for budgetrammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at lejekontrakten med Region Midtjyland godkendes,

 

at der deponeres 69.000 kr. Finansieringen sker ved nedskrivning af budgettet i 2012 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 532-04-318-50.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget henstiller, at aftale om praksis for deponering genovervejes.Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2013 på det sociale område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

Udkast til Styringsaftale 2013 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Sagen er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget henholdsvis 12. og 19. september 2012 og bliver behandlet i Beskæftigelsesudvalget 26. september 2012.

Udkastet foreligger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.  

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, end det har været tilfældet i det hidtidige rammeaftalekoncept.

Styringsaftale 2013 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet.


Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges, hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret Center for Innovation og Metodeudvikling kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling. Centret er etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Århus, Herning, Skanderborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland.

 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen.

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og regionen - reducerer udgifterne i 2013 - 2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksenområdet og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 

Orientering til Handicaprådet
Handicaprådet har på mødet den 3. september 2012 fået forelagt udkast til Styringsaftale 2013 til orientering med mulighed for bemærkninger.


Handicaprådet har taget orienteringen til efterretning og efterfølgende afgivet følgende bemærkninger 14. september 2012:


"Handicaprådet har tidligere i 2012 givet høring på Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi. Vi har medbragt denne høring i vores svar vedrørende Styringsaftale. Handicaprådet i Herning Kommune vil hermed gerne komme med kommentarer til Styringsaftale 2013.

Handicaprådet er bekymret for, hvordan besparelserne på henholdsvis 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014 vil blive udmøntet. Det er Handicaprådets holdning, at det vil kræve stor fokus på hele området med mange omstillinger for både personale og beboere.

Vi har bemærket notatet om, at man stadig ønsker en udvikling, der skal være fagligt og kvalitativt i orden, men vi er dog bekymret over, at der foreslås sammenlægning af tilbud, da der herved kan ske en tilbageføring til nye ”store institutioner”, hvor både nærhed og fagligt niveau kan forringes".

Handicaprådets høringssvar til Udviklingsstrategien er vedlagt.

 

Social- og Sundhedsudvalget har i møde 12. september 2012 godkendt udkast til Styringsaftale 2013.

 

Børne- og Familieudvalget har i møde 19. september 2012 godkendt udkast til Styringsaftale 2013.

 

Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen den 26. september 2012.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at udkast til Styringsaftale 2013 godkendes.

 

 

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen. 

 

Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen.Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1661-08 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. udvidelse og ændring af pladskapacitet i dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Andersen, Inge Voer Laursen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. udvidelse/ændring af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 29/4-2008 og den 31/1-2012 vedr. anlægssag Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Dagtilbud, sted nr. 514086, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Som konsekvens af, at børnene nu overflyttes til børnehave som 2,9 årige er der foretaget en række tilretninger for at opnå det nødvendige antal pladser.

 

Der er foretaget om- og tilbygning på følgende institutioner:

 

[image]

 

I henhold til regnskabspraksis er investeringerne aktiveret som en tilgang til den registrerede bygningsværdi på de matrikler som ombygningerne vedrører.

 

De samlede rådighedsbeløb udgjorde oprindeligt 14,103 mio. kr. i perioden 2008-2012. Deraf er overført 2,950 mio. kr. til køkkenrenovering i forbindelse med indførsel af madordning i daginstitutionerne, jvf. Byrådets bevilling af 22/6 2009, 245.000 kr til Engblommen til køb af bus, jvf. Byrådets bevilling af 2/2 2010 samt 5,550 mio. kr. til Strukturanalysen, jvf. Byrådets bevilling af 31/1 2012. Den samlede bevilling udgør herefter 5,358 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgifterne er på 2 mio. kr. eller mere.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 17.01.10-G01-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ændringer af Herningholmsskolens og Brændgårdsskolens distrikter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra Børne- og Familieudvalgets møde den 8. august 2012 pkt. 91, hvor sagen blev udsat.

 

Der er supplerende jf. Børne- og Familieudvalgets sidste behandling udarbejdet:
 
1. Fortegnelse over søgning til kommunens friskoler
2. Fortegnelse over søgningen til friskoler udenfor kommunen
3. Kort over de enkelte skoledistrikter, hvor søgning til konkrete friskoler er afbilledet
 

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra Brændgårdskolen og Herningsholmskolen. De to høringssvar peger i hver deres retning.

 

Endvidere vedlægges afstandskort fra det pågældende område til henholdsvis Brændgårdskolen og Herningsholmskolen, samt fortegnelse over elevernes valg af skole i samme område.

 

Desuden vedlægges notat indeholdende opgørelse over, hvor områdets børn passes pr. 1. april 2012.

 

 

Det oplyses supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen:

Sagen er afledt af "Midtby-analysen" i 2010. Byrådet vedtog i 2010 en række justeringer og omlægninger af folkeskole-strukturen i Herning Midtby. Ændringerne trådte i kraft ved starten af skoleåret 2011/12.   

 

Det fremgår af bilag, der er vedhæftet sagen, at Brændgårdskolen pr. august 2012 har 454 elever, og Herningsholmskolen har 533 elever. Brændgårdsskolens distrikt har på samme tidspunkt 257 skolesøgende børn, der går på friskole, svarende til ca. 36 %. For Herningsholmsskolen er tallet 167, svarende til ca. 24 %.

 

I det geografiske område der foreslås flyttet fra Brændgårdsskolen til Herningsholmsskolen, valgte ingen skolesøgende børn på 0. årgang distriktsskolen i skoleåret 2011/2012.

 

Der er i området 64 børn i alderen 0-10 år, hvor af 45 børn har et pasningstilbud. Af disse 45 børn passes 7 børn i dag i Herningsholms skoledistrikt. Ses der bort fra de børn, der har pasningstilbud i "Asylet", passes der i dag 5 børn i Brændgårdsskolens distrikt.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at tilpasning/justering af Herningsholmskolens og Brændgårdsskolens skoledistrikter godkendes som skitseret,

 

at det undersøges nærmere, om der skal ske yderligere justeringer mellem skoledistrikterne Lundgård og Tjørring, området mellem Vestervang, Brændgård/ Lundgård samt eventuelt andre områder, hvor trafiksikkerhed /nærhedsprincip eller andet kunne give anledning til justeringer.

 

 

Peter Villadsen, Anne Marie Christensen og Lone Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Der blev fremsat ændringsforslag fra Peter Villadsen, Anne Marie Christensen og Lone Nielsen: Da sagen ikke er tilstrækkelig belyst forslås det, at sagen genoptages, når der foreligger et samlet billede af småjusteringer af skoledistriktsgrænser for hele Herning Kommune.
 
Der blev foretaget afstemning om ændringsforslaget: 4 stemmer imod: Joan Hansen, Dorte West, Ulrik Hyldgaard og Søren Peder Jensen. 3 stemmer for. Ændringsforslaget var herefter nedstemt.
 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Finn Stengel Petersen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han tilslutter sig mindretallet i Børne- og Familieudvalget.

 

Johs. Poulsen forbeholder sig sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen. Da sagen ikke er tilstrækkelig belyst forslås det, at sagen genoptages, når der foreligger et samlet billede af småjusteringer af skoledistriktsgrænser for hele Herning Kommune.

 

Johs. Poulsen fra Det Radikale Venstre samt Line Hillerup (UP) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

 

Ved mødets begyndelse bemærkede borgmesteren til Byrådet, at der kort inden mødet var rejst tvivl om det faktuelle indhold i bilaget "Valg af skoler i Brændgårdsskolens distrikt". Borgmesteren havde søgt men ikke kunnet få be- eller afkræftet påstanden, hvorfor han bad Byrådet se bort fra det konkrete bilag ved sagens behandling. Bilaget forelå ikke ved Børne- og Familieudvalgets og Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-2-09 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Cykelsti langs Linåvej i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Niels Madsen

Sagsresume

Med henblik på at færdiggøre et sammenhængende cykelstisystem langs Linåvej og Skalmejevej foreslås etableret en ca. 165 m lang cykelsti langs Linåvejs nordside mellem Skivevej og Præstegårdsvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at cykelstien medtages i anlægsprojektet til kommunale følgearbejder i forbindelse med etableringen af Sunds Omfartsvej, og at udgiften på 250.000 kr. afholdes indenfor det frigivne rådighedsbeløb i 2012.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af et nyt boligområde nord for Linåvej er der etableret en ny cykelsti langs vejens nordside finansieret af byggemodningen. Stien har ikke forbindelse til Skivevej.  

 

Etablering af de manglende 165 m cykelsti vil skabe et sammenhængende cykelstisystem i området, som vil øge sikkerheden for skolebørn.

 

[image] 

Gul er den omtalte cykelsti. Grøn er eksisterende cykelsti. Blå er under opførelse. Rød/orange er kommende cykelsti.

Økonomi

Det anbefales, at cykelstien medtages under anlægsprojektet for de kommunale følgearbejder i forbindelse med etableringen af Sunds Omfartsvej, og at den forventede udgift på 250.000 kr. afholdes indenfor den frigivne anlægsbevilling.

 

Den samlede anlægsbevilling udgør 27,229 mio. kr. og rådighedsbeløbet i 2012 er 18,327 mio. kr. Udgiften kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2012.

 

Afledt drift kan holdes indenfor driftsbudgettet på serviceområde 09, Trafik.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der anlægges en ny ca. 165 m lang cykelsti langs Linåvejs nordside mellem Skivevej og Præstegårdsvej, og indgår i anlægsprojektet på Serviceområde 09 Trafik, Sunds Omfartsvej - følgearbejde,

 

at udgiften på 250.000 kr. i 2012 afholdes indenfor anlægsbevillingen på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222074, Sunds Omfartsvej - følgearbejde.Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-13-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Udlejningsaftale for Aulums gamle genbrugsplads

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-2-09 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Køb af jord til vejformål

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Arealerhvervelse

 

Sagsnr.: 81.03.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Personalesag