Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 8. oktober 2013
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
 
Bilag:
Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2014 - 2. behandling af budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
    X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017 fremsendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2014 samt budgetoverslag 2015-2017 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 25. september 2013 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb var der indkommet ændringsforslag fra:

 

Forligspartierne er Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

 

Udover ændringsforslagene er der bl.a. med baggrund i byrådsbeslutninger nogle få administrative tekniske korrektioner.

 

Det fremsendte ændringsforslag har følgende økonomiske påvirkninger.

 

Ændringsforslag fra forligspartierne:

 

[image]

 

   

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget blev det besluttet, at dele af Vesterholmsvejs forlængelse skal fremrykkes til 2013. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. i 2013. Beløbet finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2014-2017. 

Såfremt det foreliggende ændringsforslag godkendes vil årsbudgettet for 2014 være foreslået godkendt med følgende:

 

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9,

 • Udskrivningsgrundlaget i 2014 vil være det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 12.719.225.000 kr.

 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige.

 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien

 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99.

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandlingen af budgettet, herunder at foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

Budgetforligskredsen var inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

 

Høringssvarene fra ældrerådet, skoler- og daginstitutionsbestyrelser og høringssvarene vedrørende skolereformen omfatter ca. 400 sider.  

 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at de tekniske/administrative korrektioner til budget 2014-2017 jfr. bilag indstilles til godkendelse,

 

at de til budgettet hørende takstoversigter jfr. bilag godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandlingen af budgettet, herunder at foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på 15,8 mio. kr. til serviceområde 09, Trafik, stednr. 222037, Vesterholmsvejs forlængelse. Beløbet finansieres af afsatte rådighedsbeløb i perioden 2014-2017,

 

at der samtidig indstilles, at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2014:
 • serviceområde 09 Trafik - sted nr. 222033 - pulje til projekter - papirpenge med  0,122 mio. kr.

 • serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler - sted nr. 301085 - pulje til projekter - papirpenge med 0,314 mio. kr.

 • serviceområde 18 Sundhed og Ældre - sted nr. 532089- pulje til projekter - papirpenge med 0,314 mio. kr.

 • at udgifterne finansieres af de på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Jan Knudsen  

Revisionsberetning nr. 5 vedr. regnskabet for 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KPMG fremsender beretning nr. 5 vedrørende revision af regnskabet for året 2012.
 
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagsfremstilling

KPMG fremsender beretning nr. 5 vedrørende revision af regnskabet for året 2012.
 
Revision af regnskab 2012 har ikke givet anledning til bemærkninger.Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at revisionsberetning nr. 5 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til plan for almene boliger 2014-17

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af møde med de almene boligorganisationer er der udarbejdet et forslag til plan for almene boliger 2014-17. Der er ikke indarbejdet nye projekter i planen begrundet i de mange helhedsplaner, der er gennemført, planlagt eller under gennemførelse med henblik på at højne kvaliteten i de utidssvarende almene boliger.

De almene boligorganisationer ønsker indarbejdet projekter i den nye bydel ved DNV Gødstrup samt den nuværende sygehusgrund.

Sagsfremstilling

Byrådet har allerede givet tilsagn til de 206 ungdomsboliger der er oplistet i skemaet i 2013. Byrådet vedtog desuden i 2012, at der skulle gives kvote til 6 familieboliger i 2. etape af Bomidtvests byggeri i Vildbjerg.

Der har været afholdt møde med boligorganisationerne den 5. september 2013. På mødet fremkom boligorganisationerne med ønsker til fremtidigt alment byggeri på den nuværende sygehusgrund samt den nye bydel ved DNV Gødstrup og ønskede det indarbejdet i den fireårige plan.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at vedrørende den nuværende sygehusgrund forventes sygehusfunktionerne ikke at være udflyttede før efter 2017, så det vil ikke være aktuelt, at indarbejde boligprojekter i denne plan for almene boliger. Med hensyn til almene boliger i en eventuel kommende bydel ved DNV Gødstrup foreslår forvaltningen, det afventer en kommende planlægning af området.


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der ikke for nuværende indarbejdes andre projekter i forslaget til plan for almene boliger 2014-17 end de projekter Byrådet har godkendt de foregående år i form af 206 ungdomsboliger og 6 familieboliger i Vildbjerg.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-894-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Evaluering af aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier til ungdomsboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggren

Sagsresume

Byrådet godkendte den 8. maj 2012 en aftale med de almene boligorganisationer om tildelingskriterier for ungdomsboliger. Efter aftalen er 100 ungdomsboliger reserveret til studerende, der tilflytter Herning for at studere. Aftalen er nu evalueret, og det indstilles, at aftalen med en enkelt justering gøres permanent.

Næste evaluering vil ske efter, at de 206 nye ungdomsboliger er taget i brug.  

Sagsfremstilling

Efter aftalen stiller boligselskabet Fruehøjgaard 50 ungdomsboliger til rådighed, Fællesbo 45 ungdomsboliger og Lejerbo 5 ungdomsboliger. Boligorganisationerne er generelt enige om, at antallet af ungdomsboliger i aftalen ikke skal øges. Det er vurderingen at en forøgelse af antallet af boliger med det nuværende udbud vil betyde, at de unge, der allerede bor i kommunen får vanskeligere ved at få tilbudt en attraktiv ungdomsbolig. Fællesbos kvote opbruges først. Selskabets ungdomsboliger er beliggende i Herning by.

 

Det er overvejet om antallet af boliger i aftalen skal sættes ned. Der vurderes imidlertid klart at være et behov for ungdomsboliger til tilflyttere ved studiestart. Det indstilles på den baggrund, at antallet forbliver uændret.

 

Det indgår i den nuværende aftale, at den enkelte boligorganisation selv kan beslutte at øge omfanget af ungdomsboliger, der er omfattet af aftalen. Bestemmelsen er ikke blevet brugt, og det indstilles, at denne passus udgår. Begrundelsen er, at det ikke er  hensigtsmæssigt at øge antallet af boliger i ordningen.

 

Det indstilles, at aftalen gøres permanent og overgår til almindelig praksis for evaluering af udlejningsaftaler på det almene boligområde. Alle aftaler evalueres en gang årligt i forbindelse med administrationens dialogmøder med boligorganisationerne og forelægges til politisk behandling hvert 4. år, med mindre der sker væsentlige ændringer. Udlejningsaftalerne er senest behandlet i Byrådet den 8. marts 2011, og næste evaluering vil ske i 2015, hvor de 206 nye ungdomsboliger er taget i brug.


Økonomi

Der er ingen kommunal økonomi i aftalen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at evalueringen tages til efterretning,

 

at aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier for ungdomsboliger til studerende godkendes som beskrevet med virkning fra 30. oktober 2013, idet

 

at boligorganisationerne fremover fortsat selv kan øge antallet af boliger omfattet af aftalen,

 

at aftalen fremover evalueres sammen med de øvrige udlejningsaftaler, minimum en gang i hver byrådsperiode.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for solcelleanlæg ved Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 18. juni 2013, punkt nr. 204, og fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2013 til den 21. august 2013. I høringsperioden er der i alt indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget.

Indsigelsen er indgivet af Naturstyrelsen og har derfor opsættende virkning.

 

Kommuneplantillægget har derfor ikke kunnet endelig vedtages, før der foreligger en aftale med Naturstyrelsen.

 

Hermed foreligger hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 3 udlægger et nyt rammeområde – T23 - for et teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85.

 

Kommuneplantillæg rammelægger et areal på ca. 4,3 hektar. Ændringen af kommuneplanen giver muligheder for opsætning af solcelleanlæg i det åbne land.

 

Naturstyrelsen valgte at gøre indsigelse mod kommuneplantillægget, da de har vurderet, at der ikke i tilstrækkelig grad er redegjort for den foreslåede placering. Der mangler således en redegørelse for følgende: Begrundelse for en placering i det åbne land, redegørelse for landskabsinteresser og naturinteresser (herunder økologiske forbindelser), uddybning af redegørelsen for bilag IV arter samt redegørelse for OSD (særlige drikke-/grundsvandsinteresser).

 

Der hevises til indsigelsesbilaget for en nærmere redegørelse.

Der vil blive indarbejdet en uddybende redegørelse i kommuneplantillægget.

Der er parallelt med kommuneplantillæg nr. 3 udarbejdet forslag til lokalplan 69.T23.1 for et Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund.

 
Det bemærkes, at indsigelsen (veto) fra Naturstyrelsen forventes ophævet på baggrund af den supplerende redegørelse som er udarbejdet og fremsendt til Naturstyrelsen, inden sagen behandles i Byrådet.

 

 

Det skal supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at Naturstyrelsen den 18. september har ophævet sit veto.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 endelig vedtages med følgende ændringer:

 

at der indsættes en uddybende redegørelse for placeringen i det åbne land, herunder en redegørelse de landskabs- og naturinteresserne (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-12 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Solcelleanlæg ved Kollund Byvej 85 i Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune modtog i begyndelsen af 2013 en ansøgning om opstilling af et solcelleanlæg, vest for Kollund Byvej 85, Kollund.

 

I februar 2013 under punkt nr. 17 principgodkendte Byplanudvalget, at der blev udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for opstilling af et solcelleanlæg.

Lokalplanforslag nr. 69.T23.1 – Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund, blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 18. juni 2013, punkt nr. 205.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 3.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2013 til den 21. august 2013. I høringsperioden er der i alt indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund:
Lokalplanen er udarbejdet for at åbne mulighed for at udlægge området til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg med de nødvendige installationer. 


Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan nr. 69.T23.1 omfatter et areal på cirka 4,3 hektar sydøst for Lind og vest for Kollund Byvej 85. Området ligger umiddelbart syd for Kollund Byvej.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanområdet er ikke pålagt landbrugspligt.

Lokalplanområdet, hvor solcelleanlægget ønskes opstillet, er i dag afgrænset af skov mod vest, Kollund Byvej mod nord og spredt træbeplantning mod syd og øst. Cirka 90 meter øst for lokalplanområdet ligger ejendommens beboelsesbygning.

Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til græsarealer, med en naturlig vegetation, omgivet af beplantningsbælter. 


Lokalplanforslaget:
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, som skal sikre disponeringen af området, samt anvendelsetil et teknisk anlæg i form af solceller. Herudover indeholder lokalplanen en række bestemmelser, der skal sikre, at området tilbageføres til naturen, når driften af anlægget ophører.   

 

Indkomne indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:

Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget. I det følgende behandles bemærkninger og indsigelsen i resumeform.

 
Nr. 1 - Bemærkning til lokalplanen af 15. august 2013 fra Region Midtjylland
Bemærkning fra Region Midtjylland vedrører jordforurening og at der på arealerne syd og vest for lokalplanområdet er registreret V2-kortlagt jordforurening, da der er registeret en losseplads (Skærbæk Losseplads). Derfor ønsker Regionen, at lokalplanen medtager relevante passus vedr. jordforurening. 


Nr. 2 - Bemærkning til lokalplanen af 2. juli 2013 fra EnergiMidt
Bemærkning fra EnergiMidt vedrører, at der er ledningsanlæg liggende i randen af lokalplanområdet langs med Kollund Byvej. EnergiMidt ønsker, at lokalplanen medtager de forhold der gør sig gældende i forhold til eventuelle skader på og/eller flytning af ledningsnettet i forbindelse med lokalplanens realisering.
 
Nr. 3 - Indsigelse til kommuneplantillæg og lokalplanen af 21. august 2013 fra Naturstyrelsen (veto)

Naturstyrelsen har i juni udsendt en vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg. Vejledningen indeholder en præcisering og uddybning af de overordnede statslige interesser vedr. tekniske anlæg, der gælder for solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, der ikke er afhængige af en placering i det åbne land. Det er en statslig interesse at sådanne anlæg skal søges placeret i tilknytning til eksisterende byområder. Der skal gives en særlig begrundelse for en placering i det åbne land, redegørelse for landskabs- og naturinteresser (herunder økologiske forbindelser), uddybning af redegørelse for bilag IV arter samt redegørelse for OSD (særlige drikke- og grundvandsinteresser).

Endvidere ønsker Naturstyrelsen, at området forbliver uindhegnet for at sikre dyrelivets frie færden. Samt en redegørelse for solcellernes forankring i jorden.
 
Forvaltningens vurdering af bemærkninger:

 
Ad. 1 - Bemærkning:

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen er relevant og den manglende passus indarbejdes i lokalplanen inden bekendtgørelsen af lokalplanen.

 
Ad. 2 – Bemærkning:

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen er relevant og at der indarbejdes et afsnit i lokalplanen om ledningsnettet samt at ledningerne indtegnes på lokalplankortet.

 
Ad. 3 – Indsigelse:

Det er forvaltningens vurdering, at det pågældende område egner sig til opsætning af solenergianlæg, da der på arealerne syd og vest for området er registreret losseplads.

Der foretages løbende kontrolboringer indenfor området for at sikre, at der ikke sker en udsivning fra lossepladsen. Området er ikke underlagt landbrugspligt. Der er ikke særlige drikke-/grundsvandsinteresser (OSD) i området.
 
I kommuneplantillægget og lokalplanen tilføjes en uddybende redegørelse for de landskabs- og naturinteresser (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD. 

Det er forvaltningens vurdering, at Naturstyrelsens ønske om, at lokalplanområdet ikke indhegnes er relevant, hvorfor alle referencer til indhegningen udgår fra lokalplanen.
 
Der indsættes en skitse i lokalplanen, der viser hvordan solcellerne tænkes forankret på jordspyd som skydes ca. 1,5 meter ned i jordbunden.

 

Det bemærkes, at indsigelsen (veto) fra Naturstyrelsen forventes ophævet på baggrund af den supplerende redegørelse som er udarbejdet og fremsendt til Naturstyrelsen, inden sagen behandles i Byrådet.Det skal supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at Naturstyrelsen den 18. september har ophævet sit veto.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 69.T23.1 bliver endelig vedtaget med følgende ændringer:

 

at der tilføjes afsnit om jordforurening i lokalplanens redegørelse,

 

at der tilføjes afsnit om EnergiMidts ledningsnet i redegørelsen,

 

at der indsættes § 6.3 Hvis det i forbindelse med lokalplanens virkeliggørelse viser sig nødvendigt at flytte på EnergiMidts elanlæg og/eller fiberbredbånd afholdes udgifterne hertil af bygherre,

 

at EnergiMidts ledningsnet indtegnes på kortbilag 2,

 

at der i redegørelsen indsættes en skitse der viser, hvordan solcellerne tænkes forankret i jordbunden,

 

at der i redegørelsen indsættes en uddybende redegørelse for de landskabs- og naturinteresserne (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD
at alle referencer til at området skal indhegnes med trådhegn fjernes fra lokalplanens redegørelse,

 

at bestemmelsen §11.3 "Området med solceller og transformatorbokse indhegnes med trådhegn", udgår.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 69.T23.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-08 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anlægsregnskab for Kousgaards Plads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Kousgaards Plads, omhandlende anlæggelse af plads foran DGI-huset oven på ny p-kælder, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 26. august 2008, pkt. 190, frigives 500.000 til foreløbige undersøgelser og projektering af pladsen foran DGI-Huset, som efterfølgende navngives Kousgaards Plads.
 
På Byrådets møde den 27. januar 2009, pkt. 10, blev der givet yderligere en udgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til projektering, og på møde den 3. november 2009, pkt. 276 godkender Byrådet en anlægsudgiftsbevilling på 8.144.000 kr. til gennemførelse af projektet.


Der har hen over årene 2008 til 2013 været et forbrug på ialt 10.631.435 kr. til anlæg af pladsen i henhold til den af Byplanudvalget den 9. marts 2009, pkt. 52, godkendte principskitse.
 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
222047
Kousgaards Plads
U
 
10.644.000
               
10.631.435
               
12.565        

 
Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.
  Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-56-13 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Ændring af bebyggelsesprocent på Solsikkevej 19 i Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejer af Solsikkevej 19, Sdr. Felding, har søgt byggetilladelse til et nyt enfamiliehus efter brand.
 
Enfamiliehuset med integreret garage udgør 30 % af grundens areal.
 
Ejendommen er omfattet af en tinglyst deklaration af 22. januar 1956, som foreskriver, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 20 og udhuse højst må udgøre af 1/4 heraf.
 
Deklarationens påtaleret tilkommer stamejendommens ejer, en person udpeget af grundejerforening og en person udpeget af kommunen.

 

Det forhold at stamejendommens ejer er død, og at der aldrig er oprettet en grundejerforening, medfører nu behov for ændring af deklarationen.

 

Forvaltningen anbefaler, at deklarationsbestemmelser om bebyggelsesprocent slettes og erstattes af bygningsreglementets regler.

Sagsfremstilling

Det var stamejendommens ejers ønske, at når 50 % af arealet var solgt, skulle der oprettes en grundejerforening, så påtaleudvalget kan bestå af et medlem valgt af grundejerforeningen, en person valgt af kommunalbestyrelsen og ejeren.

Ejeren er død, og der er aldrig oprettet en grundejerforening.
 
De påtaleberettigede kan, jf deklarationens § 9 stk. 2, indrømme mindre væsentlige ændringer i deklarationen, dog skal såvel
hensynet til opretholdelsen af kvarterets helhedspræg tilgodeses, som den enkelte parcelejers interesse i servitutbestemmelserne overholdes.
 
Den 18. marts 2013 udstedes byggetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Solsikkevej 19, på betingelse af:

 

 • at ansøger indenfor 6 mdr. fra datoen for udstedelsen, fremviser dokumentation for, at bestemmelserne i den privatretlige servitut lyst den 22. jan. 1965, som er til hinder for at udnytte grunden op til de 30 procent, er fjernet.

 

Geopartner har på vegne af ejerne af Solsikkevej 19, Sdr. Felding fremsendt anmodning til byrådet om at udpege 3 personer til et tremandsudvalg.

 

Geopartner vil efterfølgende ansøge Tinglysningsretten om at acceptere, at påtaleretten overdrages til et tremands udvalg udpeget af Herning Kommune.
 
Tremandsudvalget anmodes om at underskrive de nødvendige dokumenter for overdragelse af påtaleretten for deklaration tinglyst 22. januar 1965, lb. nr. 562 til byrådet samt en ændring af bebyggelsesprocenten fra 20 til 30, og som er i overensstemmelse med gældende bygningsreglement.Økonomi

Der er ingen udgifter for Herning Kommune.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Finn Stengel Petersen, Anne Marie Søe Nørgaard og Christen Dam Larsen indtræder i et tremandsudvalg,

 

at tremandsudvalget efterfølgende anmodes om, at overdrage påtaleretten for deklaration tinglyst den 22. januar 1965 til Herning Kommunes Byråd,

 

at Herning Kommunes Byråd godkender, at deklarationens bestemmelser om bebyggelsesprocent slettes, således at det fremadrettet er bygningsreglementets beregningsregler, der er gældende.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Styringsaftale 2014 på det sociale område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel - Udviklingsstrategien - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - Styringsaftalen. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt.


Der er enighed om, at hver af driftsherrerne, det vil sige de 19 kommuner og Regionen, reducerer udgifterne i perioden 2012-2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.


Udkast til Styringsaftale 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

 

Styringsaftale 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

KKR (KommuneKontaktRådet) Midtjylland har på møde 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet.  

Udvikling i taksterne:
Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.  

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og Regionen - i perioden 2012-2014 reducerer udgifterne med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på børneområdet og voksenområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre samt bidrag til udvikling indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.  

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 
Høring i Handicaprådet

Udkast til Styringsaftale 2014 har været i høring i Handicaprådet.
 
Handicaprådet afgiver ikke høringssvar, da rådet ikke har bemærkninger til udkastet.   

 

Politisk behandling

Udkast til Styringsaftale 2014 er godkendt i Børne- og Familieudvalget ved formandsbeslutning 29. august 2013.

 

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen den 18. september. 

 

Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen den 25. september.Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at udkast til Styringsaftale 2014 godkendes.

 

Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsbevilling til cykelsti til Arnborg Badesø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om stillingtagen til, hvorvidt der skal ske etablering af yderligere ca. 250 m cykelsti ved Arnborg Badesø nu eller om projektet skal udskydes.

 

Udgiften til cykelstien udgør 200.000 kr., såfremt den etableres nu, og der anmodes i givet fald endvidere om stillingtagen til finansiering af beløbet.

 

Forvaltningen anbefaler at cykelstien etableres nu, således at der kan skabes et sammenhængende og trafiksikkert stisystem.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 29. januar 2013 anlægsbevilling på 1.033.000 kr. til etablering af en cykelsti langs Fasterholtvej mellem Arnborg og den nye badesø vest for rundkørslen ved den Midtjyske Motorvej.

 

Licitationsresultatet foreligger nu, og såfremt cykelstien skal tilsluttes eksisterende sti ved den Midtjyske Motorvejs vestlige rundkørsel, vil det kræve en yderligere bevilling på 200.000 kr.

 

Denne del af projektet vil med fordel kunne udføres nu i sammenhæng med den øvrige del af anlægsarbejdet. Såfremt den sidste del af strækningen på ca. 250 m udføres på et senere tidspunkt skal der beregnes en merpris på 100.000 kr.

Økonomi

Der ses følgende finansieringsmuligheder såfremt projektet gennemføres nu:

 

- vejdriften

- likvide aktiver

 

Finansieres udgiften via vejdriften vil det medføre en forøget nedbrydning af asfaltbelægningerne.  

 

Såfremt projektet udsættes kan det fremadrettet indgå i arbejdet med investeringsoversigten.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at projektet udføres i sammenhæng med den øvrige del af anlægsarbejdet,

 

at dermeddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2013 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222060 Cykelsti - Arnborg badesø,

 

at udgiften til projektet finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, Kommunale veje i 2013.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Søndagsåbent på Genbrugspladsen Nederkærgård, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt

Sagsresume

Forvaltningen har undersøgt muligheden for søndagsåbent på Nederkærgård og indstiller, at der fra 1. april 2014 holdes åbent fra kl. 10-16 i sommerhalvåret (1. april - 1. oktober).

Sagsfremstilling

Der opleves et ønske fra borgerne om at kunne aflevere affald om søndagen. Det skyldes ikke mindst, at mange butikker er begyndt at have åbent om søndagen.

Flere nabokommuner har desuden åbnet op for muligheden, så det undrer nogle borgere, at de ikke kan få samme service i Herning Kommune.

 

Det anbefales dog, at der kun holdes søndagsåbent i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober, hvor det vurderes at være det størst behov.

 

Forvaltningen har vurderet, at ekstraudgifterne til personale og transport vil løbe op i 250.000 kr excl. moms om året for et halvt års søndagsåbent. Det anbefales, at søndagsåbent kun gælder på Nederkærgård, og at der skal være samme bemanding som lørdag, hvor der er 3 personer og en åbningstid fra kl. 10 - 16.

 

Denne ekstraudgift kan finansieres ved at reducere åbningstiderne på andre dage, f.eks. ved at åbne genbrugspladsen senere onsdag til fredag, hvor der er færrest besøgende. Her bemærkes, at det hovedsagligt er erhvervsdrivende, der benytter genbrugspladsen i det tidsrum. Åbningstiderne onsdag til fredag bliver i så fald fra kl. 10-18. 

Alternativt kan finansieringen findes over gebyrerne med et tillæg på 7 kr. excl. moms til øvrige ordninger pr. bolig, dvs. at gebyret i såfald ville stige fra 598 kr til  605 kr excl. moms.

 

Ordningen kan træde i kraft til 1. april 2014.Økonomi

Ekstraudgiften på 250.000 kr. kan finansieres ved at åbningstiderne på Nederkærgård reduceres med 2 timer onsdag, torsdag og fredag. Alternativtover gebyrerne med et tillæg på 7 kr. til øvrige ordninger pr. bolig.
 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der holdes søndagsåbent på Nederkærgård i sommerhalvåret fra 1. april - 1. oktober med start 1. april 2014,

 

at søndagsåbent finansieres ved, at åbningstiden på Nederkærgård reduceres med 2 timer onsdag, torsdag og fredag,

 

at ordningen evalueres efter 1 år, dvs. ca. november 2014.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-A04-1-12 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Herning Vand Holding A/S

 

Sagsnr.: 13.06.02-38-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Arealsalg på N.O. Hansensvej ved Hammerum efter udbud

 

Sagsnr.: 13.06.02-45-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal i Aulum efter udbud

 

Sagsnr.: 88.16.04-G14-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for anlæg af elkabler i kommunale arealer

 

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Arealerhvervelse ved ekspropriation