Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 5. marts 2013
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om OK2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomiske forudsætninger for Forliget med KTO om de generelle ansættelsesvilkår 1. april 2013 til 31. marts 2015.

Sagsfremstilling

KL indgik lørdag den 16. februar 2013 forlig med KTO, der nu skal godkendes af parternes kompetente forsamlinger.

 

Forliget rummer bl.a. aftalte lønforbedringer på 2,16 pct. i den toårige periode samt en videreførelse af den nuværende reguleringsordning.

 

Aftalen indebærer en forventet budgetårsvirkning i 2013 på 0,54 pct. inkl. et overhæng fra 2012 på 0,11 pct. mod økonomiaftalens og de i Herning Kommune forudsatte 1,44 pct. Lønbudgetterne er således opregnet med 0,90 procentpoint mere, end der rent faktisk skal anvendes på løn.

 

Da disse midler oprindeligt blev afsat til lønstigninger, skal det overvejs om lønbudgetterne for 2013 skal reduceres til det niveau, der følger af KTO-forliget.

 


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at lønbudgetterne i 2013 tilpasses i overensstemmelse med OK2013, således lønbudgettet fremskrives med 0,54 % mod tidligere 1,44 %, jf. KL.
 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.14-Ø60-2-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Fællesbo fremsender anlægsregnskab for helhedsplan i Lyngbyen i Gullestrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligorganisationen Fællesbo har afsluttet en omfattende renovering af afdelingen Lyngbyen i Gullestrup, der bl.a. omfattede nedrivning af 56 familieboliger. Afdelingen har i dag 453 familieboliger mod tidligere 509.

 

Der foreligger nu anlægsregnskab i form af såkaldt skema C til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i april 2009 en helhedsplan for Fællesbos afdeling Lyngbyen i Gullestrup med en samlet anskaffelsessum på 123,624 mio. kr. og en kommunal garantistillelse på forventet 59,3 mio. kr.

 

Renoveringen har omfattet blandt andet:

 • Nedrivning af blok 3 med 56 boliger og etablering af nyt uderum på arealet

 • Facaderenovering af gavle, herunder udskiftning af klimaskærme

 • Sammenlægning af lejligheder i blok 2 i Hedebyen: lejligheder i to etager er ombygget ud fra et ønske om øget tilgængelighed, så lejlighederne får egen niveau-fri indgang.

 • Udskiftning af tekniske installationer samt opretning af udsugningsanlæg

 • Øvrige tilgængelighedstiltag, herunder ændring til altangangshuse og nyt elevatortårn og rækværk i Engbyen

 • Renovering af Bygaden

 • Løft af friarealer

 

 

Der er aflagt anlægsregnskab for 131,678 mio. kr., dvs. et merforbrug på 8,030 mio. kr.
Merforbruget kan primært henføres til to forskellige ekstraarbejder: 1/Afskaffelse af asbest og PCB samt indeksregulering for i alt 3,9 mio. kr. Disse arbejder finansieres med støttede lån. 2/ Malearbejde på dele af afdelingens boliger, der ikke er omfattet af helhedsplanen. Disse arbejder finansieres af afdelingen selv.

Landsbyggefonden har godkendt finansieringsmodel for de uplanlagte arbejder som beskrevet.  

 

Boligsocial helhedsplan

Sideløbende med den byggefysiske renovering har Landsbyggefonden og Herning Kommune ydet støtte til en såkaldt boligsocial helhedsplan i Lyngbyen. Formålet er at styrke beboersammensætningen gennem boligsocialt arbejde i afdelingen. Landsbyggefonden har opfordret Fællesbo til at ansøge om forlængelse af indsatsen, og der er dialog med Fællesbo om sagen.

 

 

Udlejningssituationen

Helhedsplanen blev godkendt efter flere års omfattende udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Erfaringen fra andre helhedsplaner er, at effekten kan måles i tid efter helhedsplanens afslutning. Udviklingen i tomgangslejemål i afdelingen er som følger:


35 pr. 01.01.2013
43 pr. 01.01.2012
34 pr. 01.01.2011
31 pr. 01.01.2010
16 pr. 01.01 2009 (på daværende tidspunkt var der en tilladelse til udlejning til erhverv)

 

Der er på de årlige dialogmøder med Fællesbo løbende dialog om udlejningssituationen, herunder også i Lyngbyen. Det er administrationens vurdering, at Fællesbo har den nødvendige skærpede opmærksomhed på udfordringen.  
Økonomi

Finansieringsplan   

 
Godkendt i 2009
 Skema C 2012
     Forskel
Støttede lån
118,624 mio. kr
122,556 mio. kr.
  3,908 mio. kr.
Afdelingens egne henlæggelser
    3,000 mio. kr.
    5,364 mio. kr.
  2,364 mio. kr.
Brug af afdelingens trækningsret i LBF
    2,000 mio. kr.
    3,758 mio. kr.
  1,758 mio. kr.
= Renoveringsopgaver ialt incl. moms
123,624 mio. kr
131,678 mio. kr.
  8,030 mio. kr.

 

Herning Kommune har pligt til at garantere for de støttede lån i helhedsplanen.   Landsbyggefonden stiller regaranti på 50% for de støttede lån. Den kommunale garantistillelse øges fra 59,3 mio. kr. til anslået 61,3 mio. kr.

Den kommunale garantistillelse medfører ikke deponeringspligt.

 

Økonomistyrelsen gav efter helhedsplanens godkendelse i 2009 helt ekstraordinært tilsagn om at rykke pant for ca. 40 mio. kr. Byrådet godkendte på den bagrund en mulig pantrykning med det formål, at afdelingen kunne søge om optagelse af ustøttede lån til en udvidelse af helhedsplanen og dermed finansiere elementer, der blev taget ud af den oprindelige helhedsplan fra 2008 – uden at det ville få betydning for den samlede godkendte kommunale garantistillelse. Muligheden er afsøgt, men det kan konstateres, at det ikke har været muligt at lånefinansiere en udvidelse af helhedsplanen ved ustøttede lån uden kommunal garantistillelse.

 

Der er som led i helhedsplanen sket kapitaltilførsel på 7,925 mio. kr. Kapitaltilførslen var nødvendig for at indfri gælden i den boligblok, der er blevet fjernet. Der er tilført kapital i en såkaldt femtedelsordning, hvor Landsbyggefonden bidrog med 2/5 og henholdsvis Fællesbo, realkreditinstitut og Herning Kommune med hver 1/5, svarende til 1,585 mio. kr.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at anlægsregskabet godkendes,

 

at den kommunale garantistillelse godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 32.21.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Opløsning af legatet "Grosserer af Kjøbenhavn Palle Fløe Nielsen og Hustrus Legat til oprettelse af en Havebrugsskole i Hammerum Herred"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna Louisa Wejs Henriksen

Sagsresume

Der anmodes om godkendelse af opløsning af ovenstående legat, samt generel bemyndigelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at fungere som legatbestyrelse i legater, hvor Herning byråd er udpeget som legatbestyrelse. Dog vil Økonomi- og Erhvervsudvalget have pligt til at høre de for legatet relevante fagudvalg, såfremt legatets formål ikke må anses for at henhøre under Økonomi- og Erhvervsudvalget ifølge styrelsesvedtægten for Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at legatet opløses og at hele den indestående kapital udbetales på én gang til Agroskolen i Hammerum i overensstemmelse med fundatsen og tillægsfundatsen.

Sagsfremstilling

Legatet er oprettet i 1905 og stadfæstet af Kong Christian den Niende, med det formål at etablere en havebrugsskole i Gjellerup Sogn. Efter etableringen skal renterne af den resterende kapital bruges til undervisningen på skolen.

Legatets bestyrelse er Gjellerup Sogneråd, nu Herning Byråd.

 

I 1961 ændres formålet fra havebrugsskole til landbrugsskole. Skolen har de seneste år heddet Agroskolen. Skolens leder får årligt fra Herning Kommune udbetalt påløbne renter, ca. 4.000 kr., til finansiering af undervisningen. Herning Kommune udarbejder årligt et driftsregnskab, hvoraf det fremgår, at formuen består af en værdipapirkonto og en kapitalkonto, sammenlagt 110.105,22 kr. pr. 1. januar 2012. I 2011 fik Agroskolen, Hammerum udbetalt 4.343,53 kr. 

 

Civilstyrelsen har på forespørgsel fra Herning Kommune tilladt opløsning af legatet, enten på én gang, eller over en periode på op til 3 år. Dette kræver dog legatbestyrelsens, dvs. Herning Byråds, accept.

 

Det er kun Agroskolen, der kan modtage legatet ifølge fundatsen, og det er derfor ønskværdigt, at denne får udbetalt hele kapitalen på én gang, i overensstemmelse med fundatsens formål og legatet efterfølgende opløses. 

 

I følge det senest foreliggende regnskab (driftregnskab for 2012) fik Agroskolen, Hammerum ikke udbetalt noget i 2012, da man afventede en opløsning af legatet. Saldoen var ultimo 2012 på 108.642,07 kr.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der sker opløsning af legatet, og at restkapitalen udbetales til Agroskolen i Hammerum på én gang, i overensstemmelse med det i fundatsen og tillægsfundatsen bestemte,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemydiges til generelt at fungere som legatbestyrelse i legater, hvor Herning Byråd er legatbestyrelse. Dog vil Økonomi- og Erhvervsudvalget have pligt til at høre de for legatet relevante fagudvalg, såfremt legatets formål ikke må anses for at henhøre under Økonomi- og Erhvervsudvalget ifølge styrelsesvedtægten for Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1251-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Afgørelse fra Tilsynet vedr. habilitet for bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Statsforvaltningen Midtjylland rejste i marts 2011 en tilsynsag vedr. habiliteten for de byrådsmedlemmer, der er udpeget til bestyrelsen for Herning Vand A/S. Tilsynet har nu truffet afgørelse i sagen.

 

Statsforvaltningen konkluderer, at Herning Byråd har overholdt gældende regler.  

Sagsfremstilling

Tilsynet ved Statsforvaltningen Midtjylland anmodede i 2011 Herning Kommune om en udtalelse ift., at bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Herning Vand A/S og tidligere Energigruppen Jylland Vand A/S havde deltaget i udvalgs- og byrådsbehandling af takster og regulativer for vandselskaberne.

 

Byrådet behandlede en besvarelse til Tilsynet i møde den 21. juni 2011.

 

Det principielle spørgsmål i sagen er i hvilket omfang, der kan være tale om inhabilitet for et byrådsmedlem, der er udpeget af Byrådet til en bestyrelse for et selskab, der er helt eller delvist ejet af kommunen. Særligt interessant er sagen ift. Herning Vand A/S, der er ejet 100 % af Herning Kommune.

 

Tilsynet konkluderer i sin afgørelse, at "kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i et helt eller delvist kommunalt ejet vandforsyningsselskab ikke i almindelighed kan antages at være inhabile ved kommunens behandling af godkendelsessager i henhold til vandforsyningsloven".


Tilsynet skriver endvidere, at der ikke konkret foreligger oplysninger, der giver anledning til at antage, at de pågældende byrådsmedlemmer har haft anledning til at varetage andet end kommunens interesser. Statsforvaltningen finder således, at Herning Byråd har overholdt lovgivningens inhabilitetsregler i de omhandlede tilfælde.

 

 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Tilsynets afgørelse tages til efterretning.

Beslutning

Tilsynets afgørelse er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1378-07 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godkendelse af anlægsregnskab for områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møderne d. 28. august 2008 og d. 14. december 2010 givet en samlet udgiftsbevilling på 7.315.000 kr. og indtægtsbevilling på -3.705.000 kr. til områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding.
 
Der er gennemført områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding i form af flere mindre anlægsprojekter i hver by.

 

I Kibæk er der bl.a. udført forskønnelse af Nr. Bredgade og Jernbanegade, fartdæmpende foranstaltninger på Møllevænget, toiletbygning, scene og multibane i byens park og forplads til Kibæk Mølle.

 

I Sdr. Felding er der bl.a. udført en bynær sti langs en del af Skjern Å, en stibro over Skjern Å, forskønnelse af Bredgade, fartdæmpende foranstaltninger på Torvegde og forskønnelse af parkeringspladsen ved Brugsen ved siden af kanoophalerpladsen.
 
Projekterne er udviklet på baggrund af tæt borgerinddragelse i begge byer og er udført som skitseret og projekteret.
 
Herning Kommune får 33 % af de kommunale udgifter til område fornyelse i refusion fra staten. Desuden er der suppleret med støtte fra LAG, så den kommunale egenfinansiering falder fra 66% til 50 %. Endvidere er projektet støttet med 115.500 kr. af Nordea i Kibæk.
 
Mindreforbruget skyldes, at anlægsprojekterne ikke beløb sig til den først anslåede pris.

 

Stednr.
Anlægsprojekt
 Bevilling
 Forbrug
 Forskel
015098
Områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding
7.315.000
 7.187.564
  127.436
 
 
-3.705.000
-3.688.175
   -16.825
 Netto
 
 3.610.000
 3.499.389
  110.611

 
 
Idet udgiften for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.


Byplanudvalget indstiller 25. februar 2013, pkt. 122:

at anlægsregnskabet godkendes.Indstilling

Byplanudalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af ansøgning om områdefornyelse i Sunds i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen, Pia Colstrup

Sagsresume

I henhold til Byfornyelsesstrategi 2012-2015, som blev politisk godkendt på byrådsmødet den 8. maj 2012 (pkt.135), er der udarbejdet ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013 i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer.
 
Der er mulighed for at søge om reservation af midler til områdefornyelse én gang om året. Ansøgningsfristen er den 7. april 2013.
 
Pr. 1. januar 2013 er der sket en lovændring af Lov om byfornyelse og udvikling af byer.
Med lovændringen sker der bl.a. en omfordeling af midler til områdefornyelse og bygningsfornyelse, således at kategorien "nedslidte byområder i mindre byer" (som bl.a. omfatter Sunds) fremover forlods tildeles 35 mio. kr. til områdefornyelse mod tidligere 12,5 mio. kr. og 40 mio. kr. til bygningsfornyelse i disse områder mod tidligere 10 mio. kr. 

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013 er Herning Kommunes "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan": 


”I Sunds er der behov for eksterne investeringer for at styrke byens attraktive placering ved Sunds Sø og dermed udvikle byens potentiale som bosætningsby.
 
En attraktiv bymidte, beliggenheden ved søen og de rekreative muligheder kan
bidrage samlet til at øge bosætningen - og udvikle byens særlige rolle i bynetværket.
Sunds vurderes således at have god mulighed for at opfylde kravene til at opnå tilsagn på en ansøgning om områdefornyelse”.
 


"Sunds - byen ved søen" (se bilag)
Sunds, der har ca. 4.000 indbyggere og ligger ca. 10 km nord for Herning, har status af centerby. Byen har med sin beliggenhed ved Sunds Sø og korte afstand til Herning helt særlige forudsætninger for at udvikle sin egen identitet og rolle som attraktiv bosætningsby.
 
Med tilblivelsen af Sunds Omfartsvej er der skabt mulighed for ny udvikling i byen og for at genskabe et attraktivt bymiljø omkring Sunds Hovedgade med blandt andet trafiksanering, istandsættelse af forfaldne ejendomme og pladsdannelser.
 
Der er de seneste år sket en stagnation i investeringer og den ellers positive befolkningsudvikling. Områdefornyelsesindsatsen kan danne den overordnede ramme for at modvirke befolkningstilbagegang i form af fraflytning og ikke mindst styrke den lokale investeringslyst.
 
Områdefornyelsens afgrænsning er som udgangspunkt hele byen. Desuden defineres et prioriteret område omkring Sunds Hovedgade med indsatsområder og til evt. anvendelse af de særlige midler til bygningsfornyelse, som kan søges i forlængelse af områdefornyelse.
 
Ansøgningen koncentrerer sig om følgende konkrete indsatser:
 

 • Synliggørelse af og adgang til søen

 • Trafiksanering og forskønnelse af hovedgaden i form af bl.a. belægning og beplantning

 • Markering af ankomsten til hovedgaden

 • Pladsdannelse og andre uformelle aktivitets- og mødesteder

 • Omdannelse af nedlagte, centralt beliggende erhvervsgrunde til f.eks. boligbebyggelse

 • Bygningsfornyelse af nedslidte og tomme ejendomme

 
I henhold til byfornyelsesloven er der efter tilsagn fra staten, op til et år til programskrivning, hvor projektet planlægges i tæt samarbejde med de lokale borgere. Derefter er der op til 5 år til gennemførelse af områdefornyelsens konkrete projekter.
 
Ansøgningen om områdefornyelse i Sunds skitserer en programfase på et år og en gennemførelsesfase på 3 år, hvilket vil sige, at det samlede områdefornyelsesforløb forventeligt vil løbe fra 2013 til og med 2016.
 
Områdefornyelsen i Sunds har et forventet samlet budget på ca. 5.000.000 kr. fordelt på både udarbejdelse af program, borgerinddragelse og gennemførelse af projekter. 

Erfaringerne fra Herning Kommune med områdefornyelse i mindre byer, blandt andet Kibæk og Sdr. Felding, samt fra øvrige kommuner viser, at den typiske budgetramme for den enkelte by ligger inden for 3-5 mio. kr. Dette er generelt, og afhænger specifikt af de valgte indsatsområder og særlige problematikker.
 
Proces 

 • Januar 2013:

Udarbejdelse af ansøgning om reservation at udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013 (ansøgningsfrist den 7. april 2013),
 

 • Medio 2013:

Politisk godkendelse af finansiering (efter statsligt tilsagn)
 

 • Medio 2013 til medio 2014:

Udarbejdelse af program, politisk godkendelse
 

 • Medio 2014 til medio 2016:

Gennemførelse af konkrete projekter  
 
Økonomi
På byrådsmødet den 8. maj 2012 blev Byfornyelsesstrategi 2012-2015 godkendt som grundlag for kommende prioriteringer på byfornyelsesområdet, såfremt der kan findes finansiering hertil inden for By, Erhverv og Kulturs budgetramme på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme.
 
Herning Kommune får 33 % af de kommunale udgifter til områdefornyelse i refusion fra staten. 

Det er desuden muligt at søge supplerende LAG (Lokale Aktions Grupper) støtte, således at den kommunale egenfinansiering falder fra 66 % til 50 %. 

Med et samlet budget på ca. 5.000.000 kr. vil Herning Kommunes egenfinansiering til områdefornyelsen i Sunds dermed være ca. 2.500.000 kr.
 
I henhold til byfornyelsesstrategien er der igangsat udarbejdelse af ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013. Efter evt. tilsagn fra staten igangsættes udarbejdelse af program. Udgiften hertil forventes at udgøre 200.000 kr. Beløbet er refusionsberettiget.
 
Det anbefales, at finansiering af beløbet på 200.000 kr. brutto sker af resterende rådighedsbeløb på 347.000 kr. netto på Servcieområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015091 Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding afsat til byfornyelse.

Mindreforbruget på dette stednr. skyldes, at der ikke er indkommet så mange ansøgninger som forventet ved projektstart. Flytning af de 347.000 kr. til områdefornyelse i Sunds har ingen indflydelse på den igangværende ansøgningsrunde i Herning Syd (herunder Kibæk og Sdr. Felding), hvor der pt. er 1,8 mill. til bygningsfornyelse i 2013.
 
Såfremt der opnås tilsagn fra staten på ansøgningen om områdefornyelse, kan denne finansieres af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten på 630.000 kr. netto for henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, afsat til byfornyelse.

 

Der fremsendes ny sag til politisk behandling med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb til projektet, såfremt der opnås tilsagn fra staten om reservation af udgiftsramme til områdefornyelsen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at ansøgningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013, godkendes,

 

at der til programfasen meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2013 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr, Områdefornyelse Sunds,

 

at der til refusion af afholdte udgifter meddeles anlægsindtægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på 100.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Områdefornyelse Sunds,

 

at anlægsudgiften på 200.000 kr. og anlægsindtægten på 100.000 kr. finansieres af restrådighedsbeløb til udgifter hhv. indtægter på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015091, Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding i 2012. Der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. og negativ anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. på samme stednr.,

 

at rådighedsbeløb på 200.000 kr. til udgifter samt 100.000 kr. til indtægter på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015091, overføres fra 2012 til 2013 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Digevej 17 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 20. november 2012, punkt 302, forslag til lokalplan 41.B1.1 for boligområde Digevej 17 i Tjørring.  
 
Forslag til lokalplan 41.B1.1 har været i offentlig høring fra den 28. november 2012 til den 23. januar 2013. Det er kommet én indsigelse/bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er 3180 m² beliggende centralt i Tjørring på den østlige side af Tjørring Hovedgade.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres tæt - lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager, der er i lokalplanforslaget indarbejdet, at der ikke kan etableres altaner og store vinduespartier i 1. sals højde mod nord og vest, for at undgå indbliksgener til den omkringliggende bebyggelse.
 
Der er indkommet én bemærkning/indsigelse fra grundejer. Indsigelsen omhandler ønskede ændringer af lokalplanforslaget for at realisere det ønskede projekt.

 

1. Grundejer beskriver, at projektet er planlagt til 8 rækkehuse med henblik på videre- salg som ejerboliger. De vil derfor have ændret lokalplanen således, at området kan udstykkes med en minimumsgrundstørrelse på 250 m².

 

2. Grundejer er opmærksom på, at der i forbindelse med udstykning/videresalg som ejerbolig bør stilles krav om grundejerforening.

 

3. Grundejer bemærker, at da projektet ønskes opført med vognly/parkering ved hver enkelt bolig er tidligere planlagte fælles parkeringsarealer ikke aktuel.

 

4. Grundejer er indforstået med, at lokaplanen stiller krav om, at der etableres beplantning ud mod Digevej men bemærker, at de gerne selv vil have mere indflydelse på, hvordan det skal se ud.  

 

Forvaltningen vurderer følgende

Ad 1. At grundejers ønske kan imødekommes, således at det er muligt at udstykke med en minimums grundstørrelse på 250 m².

 

Ad 2. At bemærkningen som vedrører grundejerforening skal i mødekommes, hvis det er muligt at udstykke området.

 

Ad 3. Det er forvaltningen vurdering, at bemærkningen som vedrører fælles parkering og krav om cykelparkering kan imødekommes.

 

Ad 4. At bemærkningen, som vedrører beplantning delvist bør imødekommes. Det vurderes, at træerne eller en anden form for beplantning mod Digevej skal fastholdes

 

Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne ønsker giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget, således at området kan udstykkes, dog ud fra en samlet udstykningsplan. At bestemmelserne som vedrører fællesparkering ændres til ikke at være et krav i lokalplanen, og at bestemmelserne vedrørende beplantning ændres til, at der skal plantes levende hegn mod Digevej og Kromarkvej for at få en afgrænsende beplantning mod de omkringliggende veje. Endvidere skal det tilføjes i lokalplanen, at der skal etableres en grundejerforening, såfremt der sker udstykning i området.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det bør fremgå af lokalplanen, at alle veje og parkeringsarealer er private fællesveje, da det indstilles, at det er muligt at udstykke området.

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 41.B1.1 for boligområde Digevej 17 i Tjørring endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at § 4.4 slettes,

 

at § 4.6 slettes,

 

at tilføjes under §4, "Hvis området udstykkes eller der sker anden matrikulær opdeling, er alle veje og parkeringsarealer inden for lokalplanens område private fællesveje",

 

at § 5.1 ændres til "Grunde må ikke udstykkes mindre end 250 m² ud fra en samlet godkendt udstykningsplan",

 

at § 11.1 ændres til "Der skal plantes levende hegn mod Digevej og Kromarkvej. Hegnet skal have en minimumshøjde på 1 meter,

 

at § 11.2 slettes,

 

at § 12.4 ændres til "den §11.1 nævnte beplantning er etableret,

 

at der tilføjes bestemmelser vedrørende grundejerforening, jævnfør bilag,

 

at det reviderede kortbilag 2 indgår i lokalplanen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 41.B1.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for ungdomsboliger på Nørregades Parkeringsplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er en ansøgning om opførelse af ungdomsboliger på Nørregades Parkeringsplads.
 
Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011 principgodkendt det ansøgte projekt med 69 ungdomsboliger i 5 etager med et parkeringsdæk i 1. sals højde samt parkeringskælder som grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan. 

 

Sagen er behandlet i Byplanudvalget den 29. oktober 2012 og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012, men behandlingen i Byrådet blev udsat fordi der viste sig behov for supplerende tekniske og økonomiske undersøgelser af projektet. Sagen fremlægges derfor til ny behandling.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads omfatter et areal på ca. 7200 m² beliggende i Herning midtby ved DGI-huset, Kousgaards Plads og Gågaden.  
 
Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af boliger på Nørregades Parkeringsplads. Lokalplanen skal fastlægge rammerne for bebyggelse, anlæg og beplantning med hensyn til placering, omfang og udformning. Det skal sikres, at den nye bebyggelse placeres langs områdets gennemgående vej Kousgaards Plads, således at der skabes en sammenhængende bygningsstruktur i området. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse i maksimalt 4 etager og 16 meter for delområde I langs Kousgaards Plads.

 

Lokalplanen har til formål at sikre trafikafviklingen, samt muliggøre etableringen af en parkeringskælder eller ved indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond. Parkering på terræn skal bibeholdes, og lokalplanen giver derfor også mulighed for at etablere bygningen på søjler for bedst mulig udnyttelse af parkeringsarealerne.
  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads foreløbigt vedtages.

 

 

Peter Villadsen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C9.7 er foreløbig vedtaget.

 

 

Socialistisk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.10.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Indtægtsbevilling til tilskud til forlængelse af projektet e-kurser.nu

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Cassøe og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget et tilskud på 453.996 kr. i 2013 fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker til ovennævnte projekt.


Projektets formål er at sikre den fortsatte drift af bibliotekernes nye e-læringsportal samt forankre den i Danskernes Digitale Bibliotek.

Sagsfremstilling

Projektet har til formål, med udgangspunkt i den allerede udviklede e-læringsportal, at sikre borgerne en samlet adgang til e-læringsressourcer, som gør dem i stand til at udnytte de digitale muligheder på nettet, der er vedkommende i hverdagen. Samtidig udgør portalen en platform, hvor bibliotekerne i samarbejde med andre myndigheder kan koordinere indsatsen for et bredt og opdateret grundlag, som kan øge borgernes digitale kompetencer og mere overordnet kan understøtte de nationale læringsstrategier. E-læringsmaterialerne kan stå alene, men kan også indgå som et element, der supplerer fysiske kurser.


Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Bibliotekerne i Aalborg, Vejle, Odense, Roskilde, Randers og København.Økonomi

Indtægterne fra Kulturstyrelsen til projektet modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges et revideret regnskab ved afslutningen af projektet.


Den samlede egenfinansiering er 328.000 kr. i 2013 for Herning Bibliotekernes vedkommende. Beløbet afholdes indenfor de godkendte budgetter på Serviceområde 14, Biblioteker.

 

Da servicedriftsudgifterne netto forventes uændrede i 2013 medfører det ikke en sanktion for Herning Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der til projektet e-kurser meddeles en indtægtsbevilling samt tilsvarende udgiftsbevilling på 454.000 kr. i 2013 på Serviceområde 14, Biblioteker.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fermaten ansøger om optagelse af lån

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Fermaten har henvendt sig med en udfordring i forhold til finansiering af køb af nabolejligheden. Fermaten ønsker at få lov at optage et lån på 720.000 kr. svarende til 60 % af handelsværdien.

Sagsfremstilling

Fermaten har henvendt sig til forvaltningen med en anmodning om hjælp til lånoptagelse i forbindelse med købet af nabolejligheden.

 

Fermaten har tidligere fået tilladelse til at købe nabolejligheden med henblik på at løse udfordringerne med lydniveauet. I den forbindelse gav Fermaten udtryk for selv at kunne løfte opgaven med at finde finansiering for købet. Dette med baggrund i et tilsagn fra et realkreditinstitut, som havde lovet at ville yde et lån på 60 % af købssummen, som var aftalt til 1,2 million kr. - altså et lån på 720.000 kr.

 

Fermaten har købt lejligheden over driften medio 2012 under denne forudsætning.

Der er efterfølgende opstået problemer med at optage realkreditlån med begrundelsen: at Fermaten er registreret som erhvev, og derfor ikke kan belåne en privatbolig. Fermaten har efterfølgende kontaktet yderligere tre realkreditinstitutter, og det har ikke været muligt at opnå tilbud fra nogen af dem.  

 

Fermaten havde en egenkapital pr. 1. januar 2012 begyndelse på 1,4 million kr.

I 2012 har driften været mærket af finanskrisen, hvorfor resultatet ikke forventes at udvise noget stort overskud. Der foreligger endnu ikke regnskab for 2012.

 

Udfordringen for Fermaten er primært at skulle afholde yderligere omkostninger i forbindelse med lejligheden (lydisolering, gøre lejligheden anvendelig for Fermaten) ca. 400.000 kr, som ikke vil kunne finansieres. Sekundært at foreningens likviditet presses voldsomt, hvis der ikke kan optages det forventede lån, ligesom vedligeholdelsesplanen for spillestedet også vil blive presset.

 

Muligheden for finansiering via ordinært banklån er også undersøgt med negativt resultat.

 

Forvaltningen vurderer, at det kunstneriske niveau på Fermaten kan påvirkes negativt, hvis likviditeten presses jf. ovennævnte.
Økonomi

Det indstilles, at der ydes et 10-årigt lån på 720.000 kr. til Fermaten i 2013. Lånet forrentes med 2 % i rente, hvilket til sammenligning svarer til det nuværende renteniveau for et 10 årigt aftalelån med fast rente i Kommunekredit.

 

Lånet tilbagebetales over årene 2013-2023. Den årlige ydelse udgør 80.000 kr., hvoraf det årlige afdrag gennemsnitligt udgør ca. 72.000 kr. Første års renteudgift udgør ca. 14.000 kr., hvorefter den årlige renteudgift er faldende frem mod udløbstidspunktet i 2023. Der betales 3 terminer i opstartsåret 2013.

 

Der oprettes et pantebrev med sikkerhed i ejendommen. Udgifter til tinglysning og advokat udgør ca. 15.000 kr. Udgiften afholdes af Fermaten. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Herning Kommune i 2013 yder Fermaten et 10 årigt lån på 720.000 kr., som forrentes med 2% i rente,

 

at der, såfremt anmodningen om et lån imødekommes, meddeles en bevilling på 720.000 kr. i 2013 til Serviceområde 26, Udlån, langfristede tilgodehavender. Lånet finansieres af de likvide midler i 2013,

 

at der til afdrag på lånet i perioden 2014 -2022 meddeles en bevilling på 72.000 kr. årligt til Serviceområde 25, Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender. Afdragene tilfalder de likvide midler,

 

at der til afdrag på lånet meddeles en bevilling på 54.000 kr. i 2013 og 18.000 kr. i 2023 til Serviceområde 25, Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender. Afdragene tilfalder de likvide midler,

 

at renteindtægter fra lånet indeholdes i afsat budget til renteindtægter på Serviceområde 21, Renteindtægter,

 

at der oprettes et pantebrev for lånet med sikkerhed i ejendommen,

 

at udgifter til tinglysning og advokat ifm. oprettelse af pantebrevet på ca. 15.000 ex. moms afholdes af Fermaten.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 85.11.00-P19-2-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Godkendelse af deltagelse i KOMBITs udbud på et nyt bibliotekssystem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Cassøe, Pia Colstrup og Jørgen Krogh

Sagsresume

Herning Bibliotekerne ønsker at tilslutte sig KOMBITs udbud på et nyt bibliotekssystem til de danske folke- og skolebiblioteker.

Sagsfremstilling

KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis formål er at bestille og indkøbe it-løsninger på vegne af kommunerne, samt tilbyde kommunerne it-serviceydelser. En række kommuner har i forbindelse med konkurrenceudsættelse af deres bibliotekssystemer haft et ønske om at kunne realisere en besparelse og har i samarbejde med KOMBIT klargjort et omfattende udbud på udvikling og drift at et nyt et fælles bibliotekssystem for de danske folke- og skolebiblioteker.


Pt. har 84 kommuner tilsluttet sig udbuddet.


Herning Bibliotekerne ønsker af bibliotekspolitiske og praktiske årsager at tilslutte sig udbuddet, idet vi forventer en væsentlig systemmæssig forbedring i forhold til det nuværende system, samt deltagelse i fællesskabet vedrørende optimering og udvikling samt adgang til den vidensbank som vil blive opbygget i et fælles ejerskab. Det er desuden vigtigt at Herning Bibliotekerne, i egenskab af Centralbibliotek, tager del i den fælles udvikling af biblioteksområdet på landsplan.

 

ØKONOMI OG DRIFT:
KOMBIT har udarbejdet et udbudsmateriale, hvori de maksimale årlige driftsudgifter udgør op til 7 kr. pr borger i kommunen, svarende til årlige driftsudgifter for Herning Bibliotekerne på 604.000 kr. Ifølge KOMBITs egne oplysninger kan de enkelte biblioteker forvente besparelser i størrelsesordnen 25 til 40 % på driftsudgifterne. For Herning Bibliotekerne vedkommende er den potentielle besparelse på driften dog beregnet til ca. 66.000 kr. årligt, ekskl. lønudgifter, svarende til ca. 10 %.


Ud over udgifterne til den løbende drift af systemet, vil der det første år være udgifter til implementering af systemet samt konvertering af stamdata fra det nuværende system. Der må desuden påregnes en periode på mindst en måned med sideløbende drift af det nuværende system. Det forventes at disse omkostninger kan afholdes indenfor Herning Bibliotekernes nuværende budgetramme.


Det forventes, at systemet kan tages i drift i løbet af 2014, og at der vil være en afskrivningsperiode på 8 år. Der er derfor lagt op til, at en driftsaftale kan løbe i op til 8 år med mulighed for genudbud i løbet af perioden.


Sideløbende med processen vedrørende det nye bibliotekssystem arbejdes der på den fælles biblioteksportal ”Danskernes Digitale Bibliotek”, som forventes udrullet i samme periode. Det er Herning Bibliotekernes forventning at såfremt de potentielle besparelser på driften af det nye bibliotekssystem realiseres, vil disse kunne finansiere en del af omkostningerne til Danskernes Digitale Bibliotek.


TIDSPLAN:
Det er KOMBITs forventning, at systemet i løbet af foråret 2014 skal testes af en række biblioteker, hvorefter implementering kan ske i sommeren 2014.
Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Herning Bibliotekernes deltagelse i det fælleskommunale KOMBIT udbud af nyt fælles bibliotekssystem godkendes.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og ny hal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område.

 

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 21. januar, hvor sagen blev udsat med henblik på vurdering fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.

 

Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 301071 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 46.005.000, som ønskes frigivet til formålet.

Den samlede anlægssum til Snejbjerg Ny Skole udgør ca. 177,5 mill. kr. i perioden 2011-2015.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg.

Selve byggefasen af Snejbjerg Ny Skole påbegyndes i forlængelse af valg af totalentreprenør. Skolebyggeriet afsluttes til skoleåret 2015/16.

 

 

Supplerende bemærkninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget: 

Snejbjerg Hallen skal bidrage med 4 mio. kr. netto i egenfinansiering, jf. budgetforligsaftale. Hallens bestyrelse har nedsat en styregruppe med ansvar for indsamlingen. Styregruppen finder det realistisk, at beløbet er indsamlet inden udgangen af 2014. Status er, at der er indsamlet 1,280 mio. kr. Styregruppen for indsamlingen vurderer, at der i 2013 vil blive indsamlet i alt 1,8 mio. kr. og i 2014 1 mio. kr. og i 2015 ekstra 0,6 mio. kr.

 

De angivne indsamlingsbeløb er opgjort brutto, altså før moms. Ved bidrag fra privatpersoner skal der ikke afregnes moms, hvor imod der for bidrag fra fonde, private foreninger, institutioner og erhvervsdrivende skal afregnes moms.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan se tre scenarier i tilfælde af, at det fulde beløb mod forventning ikke er indsamlet inden udgangen af 2014:

 

Scenarie 1

Herning Kommune modregner det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år.

Snejbjerg Hallen modtager i 2013 et bloktilskud på 1,875 mio. kr.  

 

Scenarie 2

Der sker en delvis reduktion af halbyggeriet eller en delvis forsinket igangsættelse. Der henvises til bilag med oversigt over tre mulige reduktioner på henholdsvis 1,390 mio. kr, 4,120 mio. kr. eller 5,670 mio. kr. Det forudsætter, at Snejbjerg Hallen bidrager med en forholdsmæssig andel af de 4 mio. kr.

 

Scenarie 3

Der sker ikke opførelse af hverken en ny hal, idræts- og bevægelsessale eller springgravsområde. Den samlede besparelse er på 10,880 mio. kr. (11,180 mio. kr. minus omkostning til omprojektering). Der sker dermed ikke medfinansiering fra Snejbjerg Hallen.

 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler scenarie 1 med den begrundelse, at der er tale om en helt særlig konstruktion, hvor en folkeskole og en selvejende hal bygges sammen. Tidsplanen for projektet er styret af byggeriet af skolen, hvor de bevillingsmæssige forhold er på plads. Tidsplanen for byggeriet sigter mod færdiggørelse til skolestart i august 2015. 

En reduktion efter scenarie 2 eller scenarie 3 vil alene i omprojektering koste 0,3 mio. kr. En stillingtagen til reduktionens størrelse vil på nuværende tidspunkt indebære en betydelig risiko for, at der sker forholdsmæssig større reduktion end nødvendigt. En forsinket igangsættelse vil derudover medføre en fordyrelse af de enkelte projekter.

 

Der er forventet byggestart i juni 2013. Tidsplanen for en omprojektering afhænger af omfanget af reduktionen.  

 

På grund af dette byggeris særlige karakter vurderer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at en løsning med reduktion i bloktilskuddet ikke har relevans i forbindelse med andre haludvidelsesprojekter.

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 46.005.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole for 2013,

 

at beløbet på kr. 46.005.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til valg af scenarie for Snejbjerg Hallen i tilfælde af, at den forventede indsamling på 4 mio. kr. ikke tilvejebringes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen således:

 

at scenarium 1 kan finde anvendelse for Snejbjerg Hallen i tilfælde af, at det lokale bidrag med indsamlede midler 4 mio. kr. mod forventning ikke tilvejebringes i overensstemmelse med tidsplanen for det samlede byggeri.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt som anbefalet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2063-09 Sagsbehandler: Anders Debel  

Orientering om Separering af kloakker og ejerstrategi for Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Forligskredsen i Herning Byråd blev på et møde den 29. januar 2013 enige om nedenstående seks punkter for separering af kloakker samt ejerstrategi for Herning Vand A/S.


1.
Notatet med ”Forslag til ændringer i ejerstrategien for Herning Vand på baggrund af fremtidig separatkloakering ift. tillæg til spildevandsplaner” udsendt til forligskredsen tages til efterretning, herunder godkendes lånemuligheden.

2.
Vi beslutter separering som hovedlinje.

 

3.
Påbud anvendes udelukkende, når der er klare konkrete miljømæssige og økonomiske begrundelser herfor.

 

4.
I nogle situationer vil semi-separering fortsat være at foretrække, ligesom status quo vil være at foretrække andre steder.

 

5.
Udover stramningerne i ejerstrategien ønsker vi øget fokus på styring via spildevandsplanen.

 

6.
Hvis der gives påbud, skal det normalt gives med en frist på 5 år, jf. spildevandsplanen.

Forligskredsens fælles tilgang vil blive udmøntet i arbejdet med de kommende spildevandstillæg og en kommende revision af spildevandsplanen, samt en revideret ejerstrategi for Herning Vand.

 

  

Supplerende bemærkninger fra forvaltningen:

Spildevandstillæg nr. 18, som forventes politisk behandlet inden længe, er grundlaget for overpumpningsprojektet, hvor flere renseanlæg i den nordlige del af kommunen nedlægges og spildevandet føres i en fælles ledning til renseanlægget i Aulum. Tillægget omhandler ændringer i den tidligere vedtagne centraliseringsstrategi for spildevandsområde, samt separeringsprojekter i en række lokalområder.

Den tid, der er gået med at revidere det oprindelige overpumpningsprojekt, betyder, at fristen for hvornår de drifts- og miljømæssige udfordringer, projektet skulle løse, er rykket tættere på. Dermed er det kun muligt at imødekomme fristen på 5 år jfr. spildevandsplanen i en del af de oplande, der er omfattet af planerne.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 for Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland G1, G2 og G3 i forbindelse med kloakrenovering i Haderup.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Da separeringen er en afgørende forudsætning for at Haderup Renseanlæg kan nedlægges i 2015 og spildevandet overpumpes til Aulum, kan fristen på de normalt 5 år kun imødekommes for dele af renoveringsprojektets fase 2 og 3, der afsluttes i 2017 og 2020.


Tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland G1, G2 og G3 i forbindelse med kloakrenovering i Haderup. Oplandene G1, G2 og G3 er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand A/S ønsker at udføre separat kloakering i de tre oplande. Separeringen er en afgørende forudsætning for at Haderup renseanlæg kan nedlægges i 2015 og spildevandet overpumpes til Aulum, hvorfor fase et skal gennemføres inden for de næste par år. Fase to og tre afsluttes i hhv. 2017 og 2020.


De miljømæssige fordele ved at gennemføre fuld separering frem for semiseparering i Haderup er væsentlige. Herning Vand undgår fællesledninger (spildevand og overfladevand fra private grunde) og at etablere underjordiske bassiner til forsinkelse af spildevand og regnvand, ligesom overløb fra disse bassiner til lokale vandløb undgås. Rensningsanlægget skal desuden håndtere og rense den mindre mængde regnvand.
 
De økonomiske fordele ved etablering af åbne jordbassiner fremfor lukkede betonbassiner er også store: Et åbent jordbassin koster 300-500 kr. pr. m³; et betonbassin koster ca. 5.500 kr. pr. m³. Dermed opnås en besparelse for kloakfornyelsen i Haderup på 4.600 m³ x 0,25 x 5.500 kr./m³  = 6,3 mio. kr. For så vidt angår overpumpningsanlægget til Aulum estimeres besparelsen i form at mindre-dimensionerede ledninger og pumper til 1-3 mio. kr. Dertil kommer færre driftsomkostninger på det kommende overpumpningsanlæg.


Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænserne i Haderup ændres i forbindelse med tillægget.
 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
G1
5,19
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
G2 (1+2)
5,97
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
G3
2,84
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
G4
0,86
En del af opland G2 ændres til opland G4. Herning Vand A/S forhandler med lodsejerne om frivillig nedsivning af tagvand fra egen grund mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
G6
0,33
En del af opland G1 og G2 ændres til opland G6. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
Planlagte oplande
 
 
G9.P
0,25
Opland G3P ændres til G9P. Mulighed for nedsivning af tag- og vejvand undersøges.
G10.P
0,38
Opland G8P ændres til G10P.  

 
De berørte oplande omfatter samlet et befæstet areal på 15,8 ha (kommunale veje, private matrikler mv.).

 

For så vidt angår opland G4, drejer det sig om 14 ejendomme, som er tilsluttet Haderup renseanlæg som fællessystem. Det eksisterende kloakanlæg kan efter en økonomisk og miljømæssig vurdering genbruges, hvis en del af regnvandet fra området kan frakobles efter frivillige aftaler om nedsivning på egen grund. Det vil indvirke positivt for hver ejendom, der frakobles, dels på den mængde spildevand, der skal bortpumpes i nyt transportanlæg, dels på aflastning til vandløb. Udgiften til regnvandssystem fra de 14 ejendomme vil langt overstige udgift til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, da ledningen skal etableres i en ca. 15 m høj skråning nord for renseanlægget.
 
Herning Vand A/S har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Haderup den 1. marts 2012, hvor der blev orienteret om de planlagte separeringsprojekter, som forventes gennemført i perioden 2012-2020 efter nedenstående plan.

 

 

Etape
Område
Separeringsprojekt forventes gennemført i perioden
 1. etape
 G1 og G2-1
2012-2015
 2. etape
 G3, G4 og G6
2015-2017 
 3. etape
 G2-2
2015-2020

 

Efter separeringen vil spildevandet blive ledt til Haderup Renseanlæg (overpumpning til Aulum Renseanlæg ved nedlæggelse af anlægget), mens regnvandet ledes til Haderis Å via regnvandsbassiner. I forbindelse med separeringen nedlægges 5 overløb til Haderis Å, hvilket er en miljømæssig forbedring i forhold til vandløbet.
 
Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Haderis  Å, idet  der etableres bassiner til opsamling af regnvand fra de 3 oplande.


Bassin for opland G1 placeres på matrikel 1cc, Haderup By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand har indgået frivillig aftale med lodsejeren med henblik på tinglysning af rettighed til etablering af regnvandssø inkl. erstatning.


Bassin for opland G2 placeres på Haderup Renseanlæg, matrikel 7ad, Haderup By, Haderup i forbindelse med nedlæggelse af anlægget. Matrikel 7ad ejes af Herning Vand A/S.
 
Bassin for opland G3 placeres på matrikel 1az, Haderup by, Haderup, som ejes af Herning Kommune.
 
For bassinplacering på matrikel ejet af Herning Kommune er arealoverdragelse fra Herning Kommune til Herning Vand A/S behandlet på særskilt dagsordenpunkt den 6. marts 2012 (pkt. 100).


Tillægget har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 22. juni til den 20. august 2012. Lokalrådet under Haderup og Omegns Borgerforening har i den forbindelse indsendt et høringssvar - se bilag 2 og 2-1.

 

Lokalrådet under Haderup og Omegns Borgerforening har følgende bemærkninger til tillæg nr. 4:

 

 • Lokalrådet ønsker at grundejerne ved planlagte separatkloakeringer generelt i hele kommunen kan opnå aftale om delvis udtræden af kloakfællesskabet, for så vidt angår regnvand (tag- og overfladevand) når det håndteres på egen grund. Der ønskes mulighed for tilbagebetaling af en del af standardtilslutningsbidraget til finansiering af grundejernes udgifter herunder etablering af faskiner eller lign. på egen grund.

 
Forvaltningens bemærkninger:
Det er kommunen, der efter en afvejning af de tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold bestemmer, om grundejeren skal have mulighed for at afkoble regnvand (delvis udtræden). Muligheden indarbejdes i spildevandsplanen.


Herefter er det Herning Vand A/S, der bestemmer, om der skal ske hel eller delvis tilbagebetaling. Udgangspunktet herfor er, at evt. tilbagebetaling skal bero på besparelser.

 

Det er forvaltningens anbefaling, at der generelt ikke skal åbnes mulighed for delvis udtræden, men at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde steder eller områder, hvor den enkelte grundejer og / eller grupper af grundejere ved nedsivning på egen grund kan opnå gevinst ved udtræden, uden at fællesskabet belastes. Præcist som det er tilfældet i nærværende tillægs opland G4.

Ovenstående hindrer ikke, at en grundejer, der er påbudt at separere på egen grund, afkobler og laver nedsivning i stedet, hvis det er billigere og i øvrigt kan lade sig gøre.

 • Lokalrådet opfordrer til, at kommunens veje og private fællesveje ikke får svækket belægning ved opgravning i forbindelse med Herning Vands kloakrenoverings-projekter.

 
Forvaltningens bemærkninger:
Herning Vand A/S er forpligtet til, at kommune- og privatveje berørt af opgravning i forbindelse med etablering og renovering af kloaksystemet reetableres til samme stand som før opgravningen.

 

 • Lokalrådet opfordrer til, at færrest mulige grundejere får problemer med finansieringen af nødvendige anlægsarbejder ved separering på egen grund og at kommunen åbner mulighed for, at tilbyde lån til finansiering af anlægsudgifter, der påhviler grundejerne. Alternativ at kommunen stiller kommunegaranti for borgerens lån i pengeinstitut.
   

Forvaltningens bemærkninger:
Forligskredsen i Herning Byråd har på et møde den 29. januar 2013 godkendt mulighed for at yde lån til udgifterne til udførelse af separatkloakeringen til samme personkreds som er omfattet af ejendomsskattelåneloven. Muligheden er begrænset til ejere som har nået folkepensionsalderen, modtager sociale pensioner eller er på efterløn.  

 

 

 

 • Lokalrådet ønsker, at de planlagte bassiner i Haderup landskabsforskønnes, da de ligger helt op ad byen.

 
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen samarbejder med Herning Vand A/S om bassinplacering og udformning i forbindelse med, at Herning Vand A/S fremsender ansøgning om etablering af bassiner og udløb herfra.
 
Det er forvaltningens vurdering og anbefaling, at de miljømæssige og økonomiske aspekter i projektet er så store, at separering skal gennemføres. Det er ligeledes forvaltningens samlede vurdering, at der med baggrund i høringssvaret ikke skal ske ændringer i tillæg nr. 4.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at
det indarbejdes i ejerstrategien, at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde områder, hvor den enkelte grundejer eller gruppe af grundejere kan nedsive regnvand på egen grund, og at Herning Vand A/S indtænker økonomiske incitamenter for private grundejere til nedsivning af regnvand, som f.eks. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter Herning Vand A/S' fastlagte principper,
 
 
at
forvaltningen, ved ansøgning om byggetilladelse til ombygning, tilbygning og nybyggeri opfordrer ansøger til at separere på egen grund frem til skel, som det tilsvarende sker, hvor separering er indarbejdet i en lokalplan,
 
 
at
fristen for påbud i Haderup, Feldborg og Sørvad forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts måned,
 
 
at
procedure for orientering om separering på egen grund præciseres således:

 

1.
Der orienteres om kommende og igangværende separeringsprojekter i Herning Kommune på Herning Vand A/S' hjemmeside. I forbindelse med at Herning Vand A/S opstarter projektering i konkrete oplande, sender Herning Vand A/S orienteringsbrev ud, hvor der også orienteres om separeringskravet på egen grund.
 
 
2.
Herning Vand A/S og Herning Kommune afholder fælles borgermøder vedrørende separeringsprojekter i aktuelle oplande.
 
 
3.
Forslag til tillæg til spildevandsplan for aktuelle oplande behandles politisk i to omgange med 8 ugers offentlig høring mellem behandlingerne.
 
 
4.
Forvaltningen sender varsling af påbud om separering på egen grund til den enkelte borger, med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger. Fristen, for hvornår der skal være separeret, fremgår af varslet.
 
 
5.
Indenfor fristen til at komme med bemærkninger kan borgerne bl.a. gøre opmærksom på, hvis der er separeret i forvejen. 
 
 
6.
Der udsendes påbud til de borgere, der ikke har separeret.

 

 


Dann Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 er endeligt vedtaget.

 

Dann Karlsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
  x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland E1, E2, E3, E4 og E5 i forbindelse med kloakrenovering i Feldborg, herunder separering og anlæg af nye regnvandsbassiner.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af samtlige eksisterende kloakoplande i Feldborg i forbindelse med kloakrenovering.

TV-inspektion af det oprindelige fællessystem i Feldborg i 2010 viste, at det er særdeles utæt. Det nedslidte kloaksystem er belastet af kraftig indsivning af grundvand i ledningerne og renovering er derfor påtrængende.  

 

Oplandene E1, E2, E3, E4 og E5 er i dag fælleskloakerede, men Herning Vand A/S ønsker at separere kloakken i oplandene. Separeringen er en afgørende forudsætning for at Feldborg renseanlæg kan nedlægges i 2015 og spildevandet overpumpes til Aulum.

 

De miljømæssige fordele ved at gennemføre fuld separering frem for semiseparering i Feldborg er væsentlige. Herning Vand undgår fællesledninger (spildevand og overfladevand fra private grunde) og at etablere underjordiske bassiner til forsinkelse af spildevand og regnvand, ligesom overløb fra disse bassiner til lokale vandløb undgås.
Rensningsanlægget skal desuden håndtere og rense den mindre mængde regnvand.  
 
De økonomiske fordele ved etablering af åbne jordbassiner fremfor lukkede betonbassiner er også store: Et åbent jordbassin koster 300-500 kr. pr. m³; et betonbassin koster ca. 5.500 kr. pr. m³. Dermed opnås en besparelse for kloakfornyelsen i Feldborg på 4.000 m³ x 0,25 x 5.500 kr./m³  = 5,5 mio. kr. For så vidt angår overpumpningsanlægget til Aulum estimeres besparelsen i form at mindre-dimensionerede ledninger og pumper til ca. 4 mio. kr. Dertil kommer færre driftsomkostninger på det kommende overpumpningsanlæg. 

I den forbindelse ændres oplandsgrænserne for flere af de eksisterende oplande:

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
E1
17,19
Oplandet udvides med E1.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
E2
 8,49
Oplandet ændres til E1.P og E2.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund. 
E3
9,57
Oplandet udvides med E3.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
E4
6,41
Oplandet ændres til E3.P og E2.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
E5
6,24
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.

 

Planlagte oplande
 
 
E2.P
 
Oplandet ændres til E6.P
E3.P
 
Oplandet ændres til E6.P
E4.P
 
Ingen ændringer
E5.P
 
Oplandet ændres til E6.P

 
Herning Vand A/S har påbegyndt renoveringsprojektet i Feldborg og forventer det færdiggøres i 2014.


Efter separeringen vil spildevandet blive ledt til Feldborg Renseanlæg, mens regnvandet ledes til Feldborg Bæk.

 

Herning Vand ønsker at anlægge regnvandsbassiner i Feldborg til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvand:

 

Bassin for opland E1 og E1.P placeres på matrikel 2o, Over Feldborg By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinet. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

Bassin for opland E2.P placeres på matrikel 2cn, Over Feldborg By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand A/S oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinet. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

Bassin for opland E3 og E3.P placeres på matrikel 2dg, Over Feldborg By, Haderup som ejes af Herning Vand. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

I opland E5 anlægges rørbassin med udløb til Feldborg Bæk. På sigt skal der evt. også anlægges rørbassin til forsinkelse af regnvand fra opland E4.P.

 

I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner og nye udløb nedlægges de nuværende 5 udløb fra overløbsbygværker i oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten.

 

Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune afholdt borgermøde i Feldborg den 25. juni 2012. På mødet blev borgerne orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner.

 

Efter den foreløbige vedtagelse i Byrådet den 8. maj 2012 har tillægget været i offentlig høring i 8 uger i perioden 10. maj 2012 - 5. juli 2012. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i høringsfasen.

 

Det er forvaltningens vurdering og anbefaling, at de miljømæssige og økonomiske aspekter i projektet er så store, at separering skal gennemføres gennem en endelig vedtagelse af tillæg nr. 5.


 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at
det indarbejdes i ejerstrategien, at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde områder, hvor den enkelte grundejer eller gruppe af grundejere kan nedsive regnvand på egen grund, og at Herning Vand A/S indtænker økonomiske incitamenter for private grundejere til nedsivning af regnvand, som f.eks. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter Herning Vand A/S' fastlagte principper,
 
 
at
forvaltningen, ved ansøgning om byggetilladelse til ombygning, tilbygning og nybyggeri opfordrer ansøger til at separere på egen grund frem til skel, som det tilsvarende sker, hvor separering er indarbejdet i en lokalplan.
 
 
at
fristen for påbud i Haderup, Feldborg og Sørvad forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts måned,
 
 
at
procedure for orientering om separering på egen grund præciseres således:

 

1.
Der orienteres om kommende og igangværende separeringsprojekter i Herning Kommune på Herning Vand A/S' hjemmeside. I forbindelse med at Herning Vand A/S opstarter projektering i konkrete oplande, sender Herning Vand A/S orienteringsbrev ud, hvor der også orienteres om separeringskravet på egen grund.
 
 
2.
Herning Vand A/S og Herning Kommune afholder fælles borgermøder vedrørende separeringsprojekter i aktuelle oplande.
 
 
3.
Forslag til tillæg til spildevandsplan for aktuelle oplande behandles politisk i to omgange med 8 ugers offentlig høring mellem behandlingerne.
 
 
4.
Forvaltningen sender varsling af påbud om separering på egen grund til den enkelte borger, med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger. Fristen, for hvornår der skal være separeret, fremgår af varslet.
 
 
5.
Indenfor fristen til at komme med bemærkninger kan borgerne bl.a. gøre opmærksom på, hvis der er separeret i forvejen. 
 
 
6.
Der udsendes påbud til de borgere, der ikke har separeret.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad, herunder separering og anlæg af regnvandsbassiner.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad.

 

Opland S01S er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand ønsker at separere kloakken i oplandet. Separeringen er en afgørende forudsætning for planerne om at opgradere renseanlægget i Sørvad til yderligere 10 års drift, hvorefter det nedlægges og spildevandet overpumpes til Aulum.

 

De miljømæssige fordele ved at gennemføre fuld separering frem for semiseparering i Sørvad er væsentlige. Herning Vand undgår fællesledninger (spildevand og overfladevand fra private grunde) og at etablere underjordiske bassiner til forsinkelse af spildevand og regnvand, ligesom overløb fra disse bassiner til lokale vandløb undgås. Rensningsanlægget skal desuden håndtere og rense den mindre mængde regnvand.  
 
De økonomiske fordele ved etablering af åbne jordbassiner fremfor lukkede betonbassiner er også store: Et åbent jordbassin koster 300-500 kr. pr. m³; et betonbassin koster ca. 5.500 kr. pr. m³. Dermed opnås en besparelse for kloakfornyelsen i Sørvad på 7.500 m³ x 0,25 x 5.500 kr./m³  = 10 mio. kr. For så vidt angår overpumpningsanlægget til Aulum estimeres besparelsen i form at mindre-dimensionerede ledninger og pumper til ca. 2-4 mio. kr. Dertil kommer færre driftsomkostninger på det kommende overpumpningsanlæg.

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
S01S
21,01
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
 
 
 

Herning Vand ønsker desuden at anlægge regnvandsbassiner til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvand fra opland S01S og en række øvrige oplande i Sørvad:

 

Der etableres to bassiner for oplandene S01S, S06/S06S.P, S07S, S08S, S09S, S10S, S13S, S14S, S15S og S20S. Disse to bassiner placeres ved hhv. Mølletoften og Enghavevej på matrikel 2as og 2gø, Hundkjær, Vinding, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinerne. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinerne til Vegen Å.


Ud over ovennævnte regnvandsbassiner er følgende bassinanlæg anlagt/under anlæggelse i Sørvad i overensstemmelse med Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020.  

 • Bassin for opland S03S, S04S, S11S, S12S og S21S/S21S.P er placeret ved Grønningen på matrikel 1r og 3im, Vognstrup og Sdr. Lund, Vinding, som ejes af Herning Kommune. Herning Vand A/S oplyser, at Herning Kommune har accepteret bassinplacering og godkendt erstatningstilbud. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

 • Bassin for opland S16S/S16S.P og S18S er placeret på matrikel 2t, Tyregård, Vinding som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassin. Ekspropriationsbeslutning er truffet 6. marts 2012. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner med tilhørende tre nye udløb nedlægges de mange nuværende, uforsinkede udløb fra oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten.


Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Sørvad i oktober 2011. På mødet blev borgerne orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner – herunder, at separeringsprojektet i Sørvad forventes påbegyndt i sidste halvdel af 2012.

 

Forslag til tillæg 6 har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2012 til den 16. august 2012. Der er i høringsperioden modtaget indsigelser fra Vinding Borgerforening ved Belinda Birk Pedersen (bilag 2 - "indsigelse 1") og fra Belinda Birk Pedersen på vegne af arbejdsgruppe vedr. nybyggeri i Sørvad (bilag 3 - "indsigelse 2"). Indsigelserne omhandler følgende forhold med administrationens bemærkninger i kursiv:

 

Indsigelse fra Vinding Borgerforening ved Belinda Birk Pedersen:

 • Indsiger finder det ikke rimeligt, at borgerne skal betale for separering på egen grund, når det er Herning Vand A/S, der ønsker at separeringen udføres.

 

Udgifter til kloakarbejde på egen grund, herunder separering, skal man som grundejer selv afholde. Påbud om separering er dog endnu ikke udsendt, i det dette først kan gøres når tillægget til spildevandsplanen er vedtaget. Det er korrekt, at Herning Vand ønsker at udføre separering, men denne separering udføres for at mindske belastningen på Sørvad Renseanlæg og for at minimere antallet af overløb, hvor fortyndet, urenset spildevand løber direkte ud i vandløbene i området.  

 • Indsiger ønsker sikkerhed for, at det ikke kun er i de små bysamfund i kommunen, at borgerne bliver påbudt at separere kloakken.

 

Kloakrenoveringsprojekter gennemføres løbende overalt i kommunen efterhånden som kloaksystemernes levetid er udtjent. I både Haderup, Sørvad og Feldborg er kloaksystemerne gamle og utætte, og der er derfor nødvendigt at renovere. I andre dele af kommunen, herunder i Herning by, gennemføres også separeringsprojekter i forbindelse med renoveringen af kloaksystemet.  

 • Indsiger bemærker, at høj grundvandsstand medfører ekstraudgift for borgerne i forbindelse med separeringsprojekter.

 

 

Det er korrekt at grundvandsstanden i Sørvad er høj. For nuværende fungerer det gamle, utætte offentlige kloaksystem i nogen udstrækning som dræn for grundvand. Anlæg af et nyt, tæt kloaksystem kan derfor betyde at grundvandsstanden stiger, og at det for nogen ejendomme (specielt ejendomme med kælder) vil være nødvendigt at etablere omfangsdræn.

 

 

 

 • Indsiger finder det tankevækkende, at topfolk fra Herning Vand A/S er med til - gennem Teknik- og Miljøudvalget - at afgøre, at det er borgene selv der skal betale, ikke Herning Vand.

 

Vedr. spørgsmålet om habilitet hos bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand A/S som medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget under behandling af sager vedr. Herning Vand A/S, er den juridiske vurdering, at da Herning Vand A/S er et 100% af Herning Kommune ejet selskab, så kan der ikke være tale om inhabilitet.

 

 

 • Indsiger ønsker bedre information om muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

 

Herning Kommune vil opfordre Herning Vand A/S til at informere om mulighederne på Herning Vands hjemmeside.

 
Indsigelse fra Belinda Birk Pedersen på vegne af arbejdsgruppe vedr. nybyggeri i Sørvad

 • Indsiger anmoder om, at man ved etablering af bassin ved Åbrinken indtænker anlæg af en større sø til gavn for nybyggeri.

 

Etablering af regnvandsbassin ved Åbinken sker i henhold til gældende spildevandsplan. Anlæg af større sø til gavn for nybyggeri i området ligger uden for Spildevandsplanens rammer.  

 

 • Indsiger spørger hvordan det kan være, at anlæg af en regnvandssø allerede er i gang inden høringsfristens udløb.

 

Indsiger angiver ikke hvilken regnvandssø der er tale om, ud over at det fremgår, at den kan ses fra "sti mod renseanlægget". Det formodes, at der er tale om bassin ved Åbrinken. Herning Vand kan etablere bassinet uden yderligere vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen, da udløb og bassin fremgår af allerede gældende spildevandsplan.

 
Det er forvaltningens vurdering og anbefaling, at de miljømæssige og økonomiske aspekter i projektet er så store, at separering skal gennemføres. Det er ligeledes forvaltningens samlede vurdering, at der med baggrund i høringssvaret ikke skal ske ændringer i tillæg nr. 6. 


 


 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at
det indarbejdes i ejerstrategien, at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde områder, hvor den enkelte grundejer eller gruppe af grundejere kan nedsive regnvand på egen grund, og at Herning Vand A/S indtænker økonomiske incitamenter for private grundejere til nedsivning af regnvand, som f.eks. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter Herning Vand A/S' fastlagte principper,
 
 
at
forvaltningen, ved ansøgning om byggetilladelse til ombygning, tilbygning og nybyggeri opfordrer ansøger til at separere på egen grund frem til skel, som det tilsvarende sker, hvor separering er indarbejdet i en lokalplan.
 
 
at
fristen for påbud i Haderup, Feldborg og Sørvad forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts måned,
 
 
at
procedure for orientering om separering på egen grund præciseres således:

 

1.
Der orienteres om kommende og igangværende separeringsprojekter i Herning Kommune på Herning Vand A/S' hjemmeside. I forbindelse med at Herning Vand A/S opstarter projektering i konkrete oplande, sender Herning Vand A/S orienteringsbrev ud, hvor der også orienteres om separeringskravet på egen grund.
 
 
2.
Herning Vand A/S og Herning Kommune afholder fælles borgermøder vedrørende separeringsprojekter i aktuelle oplande.
 
 
3.
Forslag til tillæg til spildevandsplan for aktuelle oplande behandles politisk i to omgange med 8 ugers offentlig høring mellem behandlingerne.
 
 
4.
Forvaltningen sender varsling af påbud om separering på egen grund til den enkelte borger, med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger. Fristen, for hvornår der skal være separeret, fremgår af varslet.
 
 
5.
Indenfor fristen til at komme med bemærkninger kan borgerne bl.a. gøre opmærksom på, hvis der er separeret i forvejen. 
 
 
6.
Der udsendes påbud til de borgere, der ikke har separeret.

  

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sideudvidelse af Trehøjevej 3. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Der foreligger forprojekt for sideudvidelse af Trehøjevej - 3. etape fra Tiphedevej til Videbækvej ( 3200 m. )

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling og bemyndigelse til arealerhvervelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at afholde åstedsforretning, samt at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til sideudvidelsen.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet har godkendt sideudvidelsen på betingelse af, at der på strækningen med fredede hedearealer kun udføres en udvidelse af asfaltarealet med 0,5 m i hver side samt forstærkning af eksisterende asfaltbelægning.

 

[image]

Kørebanen vil derfor på strækningen op over Trehøje Bakke ( prikket markering ) have en bredde på 6,00 m, mod 7,00 m på resten af strækningen.

Arealerhvervelse er derfor kun nødvendig på de østlige 1.850 m.

 

På grund af dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra p-pladsen på Trehøje Bakke og Timringvejs tilslutning foreslåes hastighedsbegrænsning på 60 km/t på en strækning af 300 m. 

Økonomi

På investeringsoversigten for 2013 er der på sted nr. 223079 afsat 7.105.000 kr. til sideudvidelse af Trehøjevej 3.etape.

Til 1. og 2. etape er der bevilliget i alt 13.266.000 kr.

Samlet udgift til strækningen vil således være 20.371.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen på grundlag af ovenstående bemyndiges til at afholde åstedforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer,

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7.105.000 kr. i 2013til serviceområde 09, Trafik, sted nr. 223079, sideudvidelse af Trehøjevej, 3. etape,

 

at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7.105.000 kr. i 2013, på serviceområde 09, Trafik sted nr. 223079 - sideudvidelse af Trehøjevej, 3. etape,

 

at Fredningsnævnet kontaktes med ønske om, at vejprofilen kan udvides til 7 meter på hele strækningen af hensyn til trafiksikkerheden.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-15-07 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering om Infrastruktur i Region Midt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har et fælles mål om at styrke den regionale udvikling og vækst.

 

For at imødekomme dette mål har regionen og kommunerne i fællesskab udarbejdet et indspil til de strategiske infrastrukturanalyser og trafikforhandlinger mellem forligspartierne i Folketinget i 2013. 

Det udarbejdede indspil er vedlagt.

 

Anbefalinger i indspillet er følgende:

 

Bro og Tunnel

 • Kattegatforbindelse

 

Vej

 • Rute 18 - motorvej mellem Herning og Holstebro Nord

 • Rute E45 - motorvej mellem Kolding og Randers udvidelse til 6 spor

 • Rute 26 - motorvej/højklasset vej mellem E45 og Viborg

 • 2+1 veje - opgradering på visse strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34

 • Midtjysk motorvej - "Hærvejsmotorvej" som aflastning for E45

 

Bane

 • Letbane i Østjylland

 • Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg

 • Opgradering af regionalbanerne

 • Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at det regionale indspil til de nationale infrastruktur- og trafikforhandlinger 2013 tages til orientering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Byrådet har taget det regionale indspil til de nationale infrastruktur- og trafikforhandlinger 2013 til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-P12-1-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation til regnvandsbassiner og ledningsanlæg i Sørvad og Feldborg

 

Sagsnr.: 06.01.03-G14-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at deklarere ledninger i kommunale arealer Aulum

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1447-11 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Overtaksationskendelser

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-421-06 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Landsretsdom vedr. ekspropriation

 

Sagsnr.: 13.06.01-G01-4-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Herning Kommunes eventuelle overtagelse af ejendom

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Salg af arealer

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-680-10 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Lokalesag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-416-09 Sagsbehandler: Mette Højborg  

DAMRC - Testcenter