Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. marts 2021
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.


Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 14.00.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Godkendelse af revidering af beredskabsplan for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
X

X


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommunes beredskabsplan forelægges til godkendelse.


Sagsfremstilling

Mindst en gang i hver byrådsperiode skal byrådet godkende Herning Kommunes beredskabsplan.


Projektgruppen, repræsenteret ved alle direktørområder i Herning Kommune, har arbejdet med at opdatere beredskabsplanen og opbygge en digital struktur for beredskabsplanen. Beredskabsplanen er udarbejdet i løbende dialog med Brand og Redning Midt Vest (BRMV).


De væsentligste ændringer ift. seneste beredskabsplan:

1. Implementering af beredskabsplan i digital løsning

Projektgruppen har udviklet opsætning i C3 med inspiration fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Silkeborg Kommune


2. Præcisering af formål, principper og overordnet tilgang til kriseledelse i Herning Kommune, herunder krisestabsorganisering

Efter input fra direktionens drøftelse 25. juni 2020 samt dialog med Brand og Redning Midt Vest er principper for og formålet med kriseledelse i Herning Kommune uddybet i Generel Plan for fortsat drift. Desuden er der tilpasset i forhold til høringssvar fra Beredskabsstyrelsen. Planen har således været i høring i Beredskabsstyrelsen.


Det fremgår af svaret, at det er styrelsens generelle vurdering at:

”Udkastet til Herning Kommunes generelle beredskabsplan fremstår som handlingsorienteret og strategisk forankret med gode beskrivelser af kommunens kriseledelse og krisestabe, fælles overordnede trin og krav til handling i krisers akutte fase, samt relevante instrukser, bilag og baggrundsoplysninger. Planen kan dermed udgøre et velegnet styringsredskab samt ramme for underliggende delplaner, instrukser og action cards i kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner.”


Styrelsen har samtidig en række forslag til forbedringer, hvoraf mange er af redaktionel karakter.


Forslagene er tilrettet i relevant omfang.


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at beredskabsplanen godkendes

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.10-P15-1-20 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Godkendelse af sundhedsberedskabsplan 2020-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedsberedskabsplan godkendes sammen med Beredskabsplan

Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at planlægge et beredskab på sundhedsområdet jævnfør Sundhedslovens § 210, Beredskabsloven samt bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab.


Kommunalbestyrelsen skal således en gang i hver valgperiode, udarbejde og vedtage en plan for sundhedsbered-skabet. Planen skal omfatte den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunerne har ansvaret for, dvs. hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre og specialinstitutioner, psykologer og sundhedspleje.

Efter beredskabslovens § 12 har kommunen derudover en forpligtigelse til at yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Det kommunale beredskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.


Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet en fælles plan for kommunernes sundhedsberedskab, da dette giver god mening i forhold til geografisk placering, sammenfaldende interesser og synergier i forbindelse med håndtering af sundhedsberedskabet ved ekstraordinære hændelser. Kommunerne er desuden alle omfattet af Brand og Redning MidtVest. Den skriftlige sundhedsberedskabsplan understøttes i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommune af det digitale system (RGM-C3), som indeholder alle relevante informationer i forbindelse med den generelle plan for fortsat drift.


Kommunernes overordnede beredskabsplan består af Plan for fortsat drift samt diverse delplaner for kommunale institutioner osv. Sundhedsberedskabsplanen er en delplan i forhold til det samlede beredskab, og skal derfor ses i sammenhæng med de generelle beredskabsplaner i kommunerne, Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan samt øvrige kommuners sundhedsberedskabsplaner.


Planen kan enten aktiveres selvstændigt eller som en indsatsplan til kommunernes generelle beredskab.


Sundhedsberedskabsplanen skal overordnet udgøre en ramme for effektiv og fleksibel handling i den situation, hvor kommunerne udsættes for en ekstraordinær situation.


Denne sundhedsberedskabsplan er udarbejdet på baggrund af de tre kommuners tidligere Sundhedsberedskabsplaner og Sundhedsstyrelsens Vejledning fra 2017 ” Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til regioner og kommuner”. Sundhedsberedskabsplanen er sendt i høring i Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland, nabokommunerne samt alle kommuner i Vestklyngen. Høringssvarene er indarbejdet i denne udgave.


Evalueringer i relation til corona pandemien vil sandsynligt afstedkomme tiltag og ændret lovgivning, som har indvirkning på Sundhedsberedskabsplanen. Dette vil løbende blive indarbejdet i sundhedsberedskabsplanen.


Lovgrundlag

Sundhedsberedskabsplanen er primært udarbejdet efter:

- Sundhedsloven §210

- Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet nr. 971 af 28/06/2016

- Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til regioner og kommuner, Sundhedsstyrelsen, 2017

samt endvidere Beredskabsloven, Lægemiddelloven, Epidemiloven og WHO’s internationale sundhedsregulativ.


Planen tager desuden afsæt i de nationale sikkerheds- og beredskabsvurderinger, og den lokale risiko- og sårbarhedsanalyse.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Sundhedsberedskabsplan for Herning Kommune godkendes

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Riverfisher - Status og frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Riverfisher er et tværkommunalt samarbejde mellem Viborg Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Skive Kommune og Herning Kommune og omfatter pt. de to åer, Karup Å og Skjern Å.


Riverfisher er et egnsudviklingsprojekt med lystfiskeriet som vækstdriver, der har til formål at skabe vækst blandt små og mellemstore virksomheder fx overnatningssteder, grejbutikker, lokale købmænd, restauranter mv. Dette arbejde fortsætter i 2021 med samarbejde med erhvervsnetværk ved de to åer, markedsføring på de sociale medier, udvikling af hjemmesiden Riverfisher.dk og presseture for lystfiskermagasiner. Samtidig arbejder Riverfisher for at skabe gode betingelser for laksene og havørrederne gennem vandløbsprojekter og synliggørelse af vandløbsarbejdet.
I 2021 vil der ligeledes blive arbejdet for at udvide kommunesamarbejdet med flere kommuner med fokus på bl.a. Store Å og Gudenå.


Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 0,259 mio. kr. til åturisme i 2021 til projektaktiviteter.

Sagsfremstilling

Riverfisher tilbyder et unikt produkt med et laksefiskeri i international klasse ved Skjern Å og et ditto havørredfiskeri i Karup Å. Det betyder, at der er et stort økonomisk potentiale i den internationale high-end målgruppe.


Grundlaget for egnsudviklingsprojektet Riverfisher er et godt fiskeri med sunde og stærke bestande af laks og havørreder. Vækstpotentialet gennem Riverfisher kan understøttes gennem indsatser, der fremmer lakse- og havørredbestandene i åerne.

Derfor anbefales det at anvende midler til vandløbsprojekter, målrettet laks og havørredbestandene. Det viser både en ansvarlighed overfor naturgrundlaget, og at der arbejdes på at gøre fiskeriet endnu mere attraktivt, hvilket i høj grad er "reason to go" for mange lystfiskere. Derfor vil disse indsatser også blive markedsført.


Status på projektet 2020

Riverfishers sæson 2020 har været meget ramt at Corona. Målgruppen for Riverfisher er som ovenfor beskrevet de internationale lystfiskere, og idet grænserne har været lukkede og langt de fleste mennesker på tværs af hele verden har holdt sig hjemme i eget land, så kan det selvfølgelig ses på tallene fra de to åer. Den forventede fremgang i antal bookede guidninger, overnatninger, salg af fiskekort mv. er ikke indfriet. Der er dog stadig registreret fremgang.


Skjern Å

Der blev i 2020 solgt guideopgaver gennem Laksens Hus for 120.000 kr. Mod 38.500 kr. I 2019. En stigning på mere end 300 procent. Guiderne melder om 40 % aflysninger af forudbestilte guidninger grundet COVID-19-restriktioner.


Men på trods af Coronapandemien, har der alligevel været mange danske lystfiskerturister og også nogle udenlandske ved Skjern Å.


Skjern Å har igen i år været helt fremme, som en lakseå i verdensklasse. Som et af de eneste laksevandløb i verden, ses det, at laksebestanden er opadgående, hvilket fortsat og på trods af Coronapandemien stadig giver stor interesse for Skjern Å.
Laksens Hus har i 2020 haft 2986 besøgende.


Karup Å

Hvor fiskeriet i Karup Å i 2019 var svært, var det i 2020 bare lidt længe om at komme i gang. Således var der helt frem til juli fanget meget få fisk. Til gengæld var det derefter en sæson, der i perioder bød på fiskeri i verdensklasse.

Selve sæsonen ved Karup Å bar som resten af verden også præg af Coronapandemien. Der har været mange aflysninger af udlejninger og guidninger fra lystfiskere fra udlandet. Til gengæld har så godt som alle, der aflyste deres fisketur i 2020, meldt deres ankomst i 2021, hvis omstændighederne tillader det.
Generelt har der trods diverse restriktioner været en fin søgning på Karup Å, og antallet af henvendelser har været meget lig 2019. Det til trods for at omstændighederne med COVID-19-restriktioner i verden gjorde, at der i 2020 var væsentlig færre opslag fra Riverfisher Karup Å. Særligt har mange fundet vej via hjemmeside og Facebook.Aktiviteter i 2020:

 • Samarbejde med de fire kommuner om at udvikle destinationen og styrke destinationsidentiteten.
 • Det regionale projekt Riverfisher (åturisme) 2018-2020 er afsluttet med udgangen af 2020, og slutrapport afleveres til Region Midt medio februar 2021.
 • Afdækket muligheder for, at der kan indgå yderligere åer i Riverfisher (Gudenåen, Varde å, Store Å). Gudenåen har vist stor interesse for at indgå i Riverfisher, og der har været holdt flere møder med kommunerne og lystfiskerforeningerne herom.
 • Fastholdelse af en høj synlighed og markedsføring til målgruppen gennem sociale medier, pressetur og film. Herunder også tilpasse og udvikle riverfisher.dk.
 • I samarbejde med lystfiskerforeningerne ved Karup Å og Skjern Å, er der gennemført vandløbsprojekter til fordel for større og stærkere fiskebestande.
 • Riverfisher har i samarbejde med Karup Å Sammenslutningen (KÅS) foretaget en effektundersøgelse af det store projekt med gydebanken ved Sønder-Resen, og også i år viste resultatet fantastisk fine tal. Særligt positivt er det, at der allerede først i december blev spottet mange store havørreder på gydning på gruset på gydebanken. Det lover godt for de kommende år.
 • Der har i 2020 fortsat været arbejdet målrettet med afgræsning langs Karup Å for at få bekæmpet sødgræsvæksten og få genskabt en naturlig brink i vandløbet. Der er nu kommet kreaturer på de arealer, som Riverfisher har været igangsætter på, og samtidig har afgræsningsprojektet nu bredt sig, så også foreninger, lodsejere og KÅS har været igangsættere på lignende projekter, herunder et stort projekt ved Høgild.
 • Erhvervsnetværkene for Karup Å og Skjern Å var for 2020 planlagt at køre som 2 selvstændige netværk for hhv. Karup Å og Skjern Å for at imødekomme et ønske om mere lokal forankring. Men pga. Coronapandemien har netværksmøderne ikke kunnet gennemføres. Det forventes at mødeaktiviteten i de to netværk genoptages i foråret 2021, så snart COVID-19-restriktionerne tillader det.
 • Der er udsat lakseyngel i Skjern Å systemet med støtte fra Riverfisher.
 • Afdækket mulighederne for, at Riverfishers drift kan flyttes mere over i de nye destinationsselskaber.


I 2021 vil vi fortsætte arbejdet med at udvikle og markedsføre destinationen. Eksempler herpå er:


Indsatser i 2021

 • Fortsat markedsføring på sociale medier og på Riverfisher.dk
 • Nye presseture startes op i maj – forudsat at COVID-19-restriktionerne tillader det.
 • Fastholdelse og udvikling af erhvervsnetværkene ved Skjern å og Karup Å.
 • Fortsat fokus på opkvalificering af vandløb for at sikre et godt produkt for lystfiskerturisterne.
 • Opstart af arbejdsgruppe, der skal udvikle ideer til og arbejdsgrundlag for Havørredernes Hus. I 2021 er fokus på fondssøgninger og afdækning af interessenter.
 • Udvide Riverfisher med Gudenåen som destination for lystfiskerturister. Viborg Kommune, Favrskov Kommune og Randers kommune indstiller primo 2021 hver en sag herom til deres politiske udvalg med forslag om at gå med i samarbejdet. Forventningen er at have endeligt tilsagn primo marts.
 • Holstebro Kommune har også vist interesse for Riverfisher, og projektet er blevet præsenteret for deres Erhvervs- og turismeudvalg i 2020. Der følges op på dette i 2021.
 • På samme måde følges der op på Varde Å som mulig udvidelse af Riverfisher.
 • Samarbejde med destinationsselskaberne i de relevante kommuner med det formål, at overdrage driften af Riverfisher til turismeaktørerne med udgangen af 2021. Der arbejdes på en model, hvor VisitHerning bliver tovholder.
 • Forventning om opstart af erhvervsnetværk ved de samarbejdende kommuner ved Gudenå.
 • Samarbejde med hollandsk TV-kanal; Northsea Wildlife om filmproduktion. En række programmer om Skjern Å laksen fra æg, og til den vender tilbage til samme åsystem som voksen laks for at gyde.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,259 mio. kr. til å-turisme på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 å-turisme i 2021.


Der anmodes om, at der af rådighedsbeløbet frigives henholdsvis 0,130 mio. kr. i 2021 til projektudviklingsaktiviteter ved Skjern Å på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr. 662098 06 å-turisme Skjern å samt 0,129 mio. kr. i 2021 til projektudviklingsaktiviteter ved Karup Å på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr. 662098 07 åturisme Karup Å.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der til projektudviklingsaktiviteter ved Skjern Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,130 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr. 662098 06 å-turisme Skjern å,


at der tilprojektudviklingsaktiviteter ved Karup Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,129 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr. 662098 07 å-turisme Karup å,

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,259 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 å-turisme.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

Sagsnr.: 03.00.01-P19-2-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ansøgning om godkendelse af Skema A for ungdomsboliger på Dalgasgade i Herning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Vibeke Hother

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt Skema A vedrørende opførelse af ungdomsboliger ved Bryggergade og Dalgasgade i Herning.


Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2021 vedtaget at tildele en kvote på 50 ungdomsboliger til projektet ved Bryggergade og Dalgasgade. Under byrådets behandling af pkt. 209 "Forslag til plan for almene boliger 2021-2024" den 10. november 2020, blev det vedtaget at indarbejde den besluttede kvote på 50 ungdomsboliger i Dalgasgade i Plan for almene boliger.


Boligselskabet har i forbindelse med skema A ansøgningen fremsendt anmodning om at kvoten øges til 54 almene ungdomsboliger. I sagen er anmodningen motiveret, og de steder hvor det er relevant er de 2 scenarier for henholdsvis 50 eller 54 boliger beskrevet.


Byggeriet af de 50/54 almene boliger sker i samarbejde med privat bygherre. Byggeriet kan ikke realiseres af den almene boligorganisation alene, da der sker en sammenfletning af de almene boliger og de private boliger. Derfor sker byggeriet efter den delegerede bygherremodel, som er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.


Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har ansøgt om tilsagn om offentlig støtte i form af et Skema A for et projekt om byggeri af 50/54 nye almene ungdomsboliger.


Boligselskabet er driftsherre for de nye ungdomsboliger når de går i drift.


Det fremsendte materiale indeholder 2 sæt ansøgninger på henholdsvis 50 boliger og 54 boliger. Der er meddelt kvote til 50 boliger og Boligselskabet Fruehøjgaard ansøger om at få hævet kvoten til 54 boliger. Den gældende lokalplan for området giver mulighed for at bygge i et givent etageantal og ved at opføre 54 boliger, så udnyttes lokalplansrammen fuldt ud. Hvis der alene bygges 50 ungdomsboliger, så bygges der en etage mindre end lokalplanen giver mulighed for. Boligselskabet Fruehøjgaard begrunder derudover ansøgningen med, at de er af den opfattelse, at det vil være flot for Herning by, med en så markant bygning ud mod Dronningens Boulevard.


Det bemærkes at begge projekter er afhængige af at der tilkøbes et mindre areal ejet af Herning Kommune, særskilt sag om dette salg er at finde på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden.


Boligselskabet Fruehøjgaard ansøger om følgende:


Antal boliger.

50 boliger

54 boliger

Brutto m2. pr. bolig

50 m2.

50 m2.

I alt

2.500 m2.

2.700 m2Den Delegerede Bygherremodel.

Ved en række almene byggeprojekter er der behov for et tættere samarbejde mellem udvikler og den almene boligorganisation ved opførelse af almene boliger end i en normal byggesag. Det rejser imidlertid nogle udfordringer i forhold til lovgivningen.

Problemerne relaterer sig hovedsageligt til 2 forhold:

 1. Almenboliglovens § 115 stiller krav om, at den almene boligorganisation er bygherre på almene byggerier. En boligorganisation må ikke købe et nøglefærdigt byggeri af en grundsælger/developer.
 2. Lovgivningen stiller krav om, at alle ydelser i forbindelse med opførelse af almene boliger skal udbydes i henhold til de regler, der gælder for offentlig virksomhed. En almen boligorganisation må som udgangspunkt ikke overlade opgaver til en grundsælger/developer uden et udbud. Kravet tjener to formål:
 • At sikre konkurrence om ydelserne,
 • At sikre den lavest mulige pris for det almene byggeri inden for rammebeløbet,


Den Delegerede Bygherremodel har fungeret på et ulovbestemt grundlag i en lang række år, og har været anvendt i blandt andet Aalborg, Aarhus og Københavns kommune i en længere periode. Modellen er nu blevet lovfæstet med indførelse af §116 i almenboligloven.

Med modellen delegerer en almen boligorganisation bygherre-rollen til den private part. Herefter varetager den private part, som en art fuldmægtig, den almene boligafdelings forpligtelser efter almenboligloven, udbudsretten og den øvrige lovgivning i forbindelse med opførelse af byggeriet.


Boligselskabet Fruehøjgaard delegerer deres bygherre beføjelser til den private samarbejdspartner i henhold til reglerne i almenboliglovens § 116. Reglerne beskriver under hvilke vilkår, man kan anvende den Delegerede Bygherremodel, samt hvilke forpligtigelser den delegerede bygherre påtager sig. Her kan nævnes at det almene boligselskab ikke må påtage sig nogen yderligere risici, ved at anvende modellen, set i forhold til en situation hvor det var det almene boligselskab der selv opførte boligerne. Derudover forpligter den delegerede bygherre sig til at overholde de i lovens beskrevne krav om offentligt udbud.


Modellen stiller store krav til det kontraktretlige materiale, som skal være på plads, inden der evt. godkendes Skema A. Det kommunale tilsyn med boligforeningen skal i henhold til loven sikre sig, at de aftaler der, laves mellem Boligforeningen og den private part sikrer, at den almen boligforening ikke påtager sig en højere risiko end hvis de selv byggede, og samtidigt skal tilsynet sikre, at aftalerne tager hånd om den udbudsforpligtigelse som er beskrevet i loven.


Tilsynet har inden denne sag gennemgået den betingede købsaftale, entreprisekontrakten, En beskrivelse af nødvendighedskravet samt en lang række bilag for at sikre at aftalerne levet op til lovens bestemmelser. Det er tilsynet vurdering at aftalegrundlaget er grundigt, gennemarbejdet og lever op til lovens bestemmelser.


Planforhold.

Det ansøgte projekt vil realisere lokalplan nr. 11.C30.1 Centerområde ved Dalgasgade 13-15. Foruden det fremsendte projekt om almene ungdomsboliger indeholder projektet en privat del om private boliger, erhvervslokaler, P-kælder samt fælles friarealer mv.

Det ansøgte byggeri er afhængig af dispensationer fra den gældende lokalplan, den fremsendte dispensationsansøgning blev behandlet af Byplanudvalget i møde den 1. februar 2021, hvor der blev givet tilladelse til det ansøgte.


Planafdelingen er i løbende dialog med bygherre, og har bemærket følgende om det ansøgte:


Arkitektonisk vurdering – Planafdelingen


Projektet der er omfattet af lokalplan nr. 11.C30.1 for Centerområde ved Dalgasgade 13-15, disponeres med en fordeling på erhverv, private boliger og almene ungdomsboliger og er i overensstemmelse med lokalplanens formål, i forhold til højhuspolitikken for Herning Kommune.

Bebyggelsen er fordelt på tre bygningsvolumer, bygning A, B og C, hvilke hviler på en base som indeholder en delvist nedgravet parkeringskælder.

Bygning A opføres i 4 etager, indeholdende erhverv og private boliger.

Bygning B opføres i 3-4 etager, indeholdende almene ungdomsboliger.

Bygning C opføres som et punkthus i 11-12 etager, indeholdende almene- og private ungdomsboliger.


Forvaltningen vurderer at der i den fremtidige detailprojektering er elementer som skal løses, som for eksempel synliggørelse i planløsningen af lysindfaldet i boligerne, hvilket blandt andet er af betydning for at anskueliggøre kvaliteten af indretningsmulighederne. Ligeledes bør revurderes om afsætning til areal- og vaske/tørrekapacitet er tilstrækkelig til 50-54 ungdomsboliger.

I forhold til bygning C, vurderes det at der er et særligt behov for en bearbejdning af skygge- og indbliksgener mod vest i stue- og 1. sal, på grund af den korte afstand fra bygningen til cykel- og gangbroen der fører fra boligområdet mod syd, over Dronningens Boulevard til Museumsgade.


Det vurderes herudover at projektet generelt respekterer den eksisterende bebyggelse langs Dalgasgade, ved opførelse af bygning A og B i rød tegl med murværksdetaljer.
Bygning C vil i materialevalg med indfarvet beton og lodrette spor, henvende sig mere i kontekst mod Dronningens Boulevard og Queens Corner, og vil i sin opadstræben dermed danne en sammenhæng med de øvrige høje elementer i bybilledet.Tidsplan

I tilfælde af Herning Kommunes godkendelse af skema A, så vil Den delegerede Bygherre sende opgaverne i licitation. Boligselskabet Fruehøjgaard er forpligtet til at fremsende Skema B som indeholder resultatet af den afholdte licitation, til godkendelse senest 9 måneder efter godkendelsen af Skema A.


Den af boligselskabet fremsendte tidsplan viser, at man forventer at kunne tage ungdomsboligerne i brug til april 2023.


Kommunal drift.

Ifølge lov om almene boliger giver staten driftsstøtte til ungdomsboliger, tilsagnskommunen skal bidrage med 20 % af driftsmidlerne. Det betyder, at der er tilknyttet årlige driftsmidler i et tilsagn om byggeri af ungdomsboliger. Satsen for støtten er i 2021 187 kr. pr. m2 bruttoareal. Byggeriets bruttoareal er alt efter om kvoten forhøjes 2.500 m2 eller 2.700 m2 hvilket giver en driftsstøtte som fremgår af skemaet nedenfor. Herning Kommune skal bidrage med de 20% fra 2023.Der er praksis for budgetfremskrivning for ungdomsboligbidrag. Udgiften indarbejdes som en teknisk korrektion ved budgetlægningen for 2023. Støtten reguleres årligt i henhold til nettoprisindekset.


Antal boliger

50

54

Antal m2

2.500

2.700

Brutto ungdomsboligbidrag årligt.

467.500 kr.

504.900 kr.

Herning Kommunes andel 2023. (2021 tal) årligt.

93.500 kr.

100.980 kr.


Husleje.

Kommunen skal vurdere huslejeniveau ift. udlejningsmulighederne. Huslejen pr. m2 fremgår af skemaet nedenfor.


Antal boliger der godkendes opført.

50

54

Husleje pr. m2 om året ekskl. forbrug.

860 kr.

857 kr.

Husleje pr. måned ekskl. forbrug.

3.583 kr.

3.571 kr.Til sammenligning har Herning Kommune i august 2013 i forbindelse med opførelsen af ungdomsboliger på den gamle brandstationsgrund, godkendt en årlig husleje på 852 kr. pr. m2. svarende til en månedlig husleje på 3.528 kr. ekskl. forbrug. I august 2013 i forbindelse med opførelsen af ungdomsboliger på Kousgaards Plads, godkendte Byrådet en årlig husleje på 735 kr. pr. m2 om året ekskl. forbrug, svarende til en månedlig husleje på 3.063 kr. for 50 m2. Ved ny opførelsen af 66 ungdomsboliger i Birk i juni 2010 godkendtes et huslejeniveau på 725 kr. pr. m2 ekskl. forbrug, svarende til en månedlig husleje på 3.021 kr. for 50 m2.


Det bemærkes, at det fremsendte skema holder sig indenfor det for året gældende maksimumbeløb.


Det er tilsynets vurdering, at en husleje på 3.583 kr. ekskl. forbrug er inden for den økonomiske formåen for de borgere, der er i målgruppen til disse boliger.


Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder at projektet godkendes med 54 ungdomsboliger og de heraf følgende konsekvenser.


Økonomi

Der er ved lov fastsat et loft for anskaffelsessummen for almene boliger. Finansieringsmodellen for almene boliger er fastlagt ved lov. Det lovpligtige kommunale grundtilskud er fastsat til 10 %. Anlægssummen finansieres som følger (afhængig af hvilken kvote der godkendes):


Antal boliger

50

Bemærkninger

54

Bemærkninger

Maksimumbeløb

59.692.000 kr.

udmeldt af staten.

64.467.000 kr.

udmeldt af staten.

Anskaffelsessum

59.692.000 kr.

oplyst af ansøger ved Skema A

64.467.000 kr.

oplyst af ansøger ved Skema A

Realkreditbelåning

52.529.000 kr.

88% af anskaffelsessum.

56.731.000 kr.

88% af anskaffelsessum

Beboerindskud

1.194.000 kr.

2% af anskaffelsessum.

1.289.000 kr.

2% af anskaffelsessum.

Kommunal Grundkapital lån

5.969.000 kr.

10% af anskaffelsessum.

6.447.000 kr.

10% af anskaffelsessum.

Samlede Finansiering

59.692.000 kr.


64.467.000 kr.


Forventet kommunal garantistillelse.

16.714.000 kr.

den del af realkreditlånet som ligger over de 60% af anskaffelsessummen.

18.050.800 kr

den del af realkreditlånet som ligger over de 60% af anskaffelsessummen.


Det kommunale grundkapital lån indbetales til Landsbyggefonden som et rentefrit lån. Der er afsat budget til formålet på Serviceområde 26, Udlån, langfristede tilgodehavender i 2021.


Kommunal garantistillelse.


Herning Kommune skal i forbindelse med projektet stille garanti for en del af realkreditlånet. Kommunen skal stille garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. realkreditinstituttets vurdering. Der skal ikke ske deponering i forbindelse med garantistillelse for almene boliger.


Den del af restgælden, der ikke omfattes af den kommunale garanti, har panteret forud for den garanterede del af restgælden. Den kommunale garantistillelse skal beregnes i forhold til ejendommens markedsværdi på det tidspunkt hvor ejendommen er bygget. Det er ved beregningen af den kommunale garantistillelse i denne sag lagt ind som en forudsætning, at markedsværdien af ejendommen er lig anskaffelsessummen. Ved lånenes hjemtagelse kan den beregnede kommunale garanti ændres. - Det bemærkes at det tit hænder, at realkreditinstituttet vurderer, at ejendommens værdi ikke er lig med anskaffelsesprisen, derfor ses det ofte, at den kommunale garanti ender med at være højere.


Antal boliger

50

54

Anskaffelsessum

59.692.000 kr.

64.467.000 kr.

Lån

52.529.000 kr.

56.731.000 kr.

Værdi af ejendom (Anslået)

59.692.000 kr.

64.467.000 kr.

Garanti ud over 60%

(59.692.000 * 60%) 35.815.200 kr.

(64.467.000 * 60%) 38.680.200 kr.

Aktuelt garantikrav

(52.529.000 - 35.815.000) = 16.714.000 kr.

(56.731.000 - 38.680.200) = 18.050.800 kr.


Gebyrbetaling til kommune og stat

Ved almene boligorganisationers støttede byggeri opkræver såvel stat som kommuner gebyr til dækning af de offentlige administrationsomkostninger. Statens gebyr er fastsat ved lov og udgør 2 promille af den godkendte anskaffelsessum, ekskl. gebyr. Herning Kommune opkræver 2,5 promille i såkaldt støttesagsgebyr. I dette projekt opkræver kommunen alt efter hvilket projekt der godkendes 149.000 kr. eller 161.000 kr.


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at det godkendes at hæve kvoten til 54 ungdomsboliger som ansøgt af boligforeningen.


at skema A med anskaffelsessummen 64.467.000 kr. for de 54 boliger godkendes,


at den kommunale garantistillelse godkendes som beskrevet,


at husleje på forventet 857 kr. ekskl. forbrug pr. m2 godkendes,


at udgiften til kommunalt grundkapitaltilskud på 6.447.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte budget på SO 26, Udlån langfristede tilgodehavender,


at gebyret for sagsbehandling i 2022 på 161.000 kr. tilgår det afsatte budget på SO 20, Administration, fælles udgifter og indtægter,


at ungdomsboligbidrag på pt. 100.980 kr. årligt fra 2023 indarbejdes som teknisk korrektion ved budgetlægningen for 2023, jf. praksis for Plan for almene boliger på Serviceområde 20, Administration m.v.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Blå Rum, anmodning om frigivelse af anlægsbevilling samt tilladelse til videoovervågning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Kurt Lauritsen

Sagsresume

Afsat rådighedsbeløb på 4,563 mio. kr. i budget 2021 søges frigivet ifm. færdiggørelse af Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning.

Herudover søges der om anlægsudgiftsbevilling samt en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på i alt netto 5,71 mio. kr. vedr. fondstilskud.


Samtidig anmodes der om tilladelse til opsætning af videoovervågning.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2020-23 er der ud af et revideret samlet anlægsbudget på ca. 16,7 mio. kr. afsat 9,206 mio. kr. (hhv. 4,643 mio. kr. i budget 2020 og 4,563 mio. kr. i 2021) til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning. Den resterende finansiering tilvejebringes via fondsmidler, herunder fondsbevilling på 1,072 mio. kr. ex moms til et ekstra bæredygtighedslag.


Projektforslaget er godkendt i KFU den 16/9-2019, pkt. nr. 113.


Status på tidsplan for byggeriet


 • Udbud og projektering i første halvår af 2020
 • Byggestart efterår 2020
 • Forventet ibrugtagning medio 2021


Byggeriet forløber planmæssigt. Det tiltænkte rejsegilde i februar udskydes forventeligt til primo april, dels pga. corona og dels efter ønske fra Pentabyg, da der er flest håndværkere på pladsen. Samtidig er der mere at se og et mildere vejrlig. Udskydelsen har ingen indvirkning på byggeriets tidsplan.


Etablering af videoovervågning


I forbindelse med frigivelsessagen og færdiggørelse af byggeriet søges der ligeledes af præventive årsager om tilladelse til opsætning af videoovervågning i henhold til Herning Kommunes praksis på området.


Der vil i forbindelse med opsætning af videoovervågning blive opsat tydelig skiltning på bygninger, og der vil blive informeret om overvågning til stedets brugere jf. gældende retningslinjer om oplysningspligt.


Udgifter i forbindelser med videoovervågning forventes at kunne afholdes indenfor afsat budgetramme til det samlede projekt.


Forvaltningen oplyser, at det jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutning af 16. februar 2009 er besluttet, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale ejendomme. Det er direktøren for det enkelte forvaltningsområde, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Økonomi

Der er afsat 4,563 mio. kr. i 2021 til Det Blå Rum på Serviceområde 11 Idræt og Fritid.

Ifm. anmodning om frigivelsen anmodes der samtidig om anlægsudgiftsbevilling samt en tilsvarende samlet indtægtsbevilling på netto 5,71 mio. kr. svarende til fondstilskud på i alt 8,3 mio. kr. hhv.


 • 3,5 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden
 • 2 mio. kr. (1,650 mio.kr. ekskl. moms) fra Egefonen
 • 1,5 mio. kr. (1,238 mio. kr. ekskl. moms) fra Nordea-fonden og
 • 1,3 mio. kr. (1,072 mio. kr. ekskl. moms) fra Realdania


Der er på byrådsmøde den 3. marts 2020, pkt. nr. 42, tidligere givet anlægsbevillinger på hhv. 6,393 mio. kr. til udgifter og 1,750 til indtægter vedr. fondstilskud fra Lokale og Anlægsfonden.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 10,273 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 031093,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 5,71 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræts og Fritid, sted nr. 031093. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet resterende afsatte rådighedsbeløb på 4,563 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 03109908,


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler
sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Brug Byen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har afholdt møde med en repræsentant fra restauratørforeningen i Herning, som har et ønske om at gøre forholdene for udeserveringen i Herning gågade bedre, ved at der bliver mulighed for en højrer cafeafskærmning.

Sagsfremstilling

De nyeste retningslinjer for Brug Byen blev vedtaget i Byplanudvalget den 18. september 2017 (punkt 151), hvor en del af beslutningen var, at ordningen evalueres efter senest 4 år.


Forvaltningen vurderer, at ordningen med ansøgning gennem Brug Byen fungerer godt på den måde det kører på nuværende tidspunkt.


Restauratørerne i Østergade har et ønske om at få nogle bedre forhold for afskærmning ved deres udeservering.


Principsnit fra Brug Byen, gældende for bla. Østergade


For udeservering på strækningen gælder følgende i Brug Byen:


For café-afskærmning gælder følgende i Byen:


For parasoller gælder følgende i Byen:

Restauratørerne har et ønske om få en afskærmning mellem de forskellige udeserveringsarealer med en højere afskærmning som kan afskærme mere mod vinden end det er tilladt i dag. De ønsker en afskærmning, der som udgangspunkt har den samme højde på 110 cm som det er tilladt i dag, men hvor det er muligt f.eks. at skyde en glasplade højere op som kan skærme mere mod vinden. Denne løsning er også opsat ved terrassen ved Skolegade, hvor der er et glasparti mod vest som kan hæves til dobbelt højde.


Forvaltningen anbefaler at deres ønske imødekommes og at retningslinjerne i Brug Byen rettes til så det gælder for strækning fra Torvet og til Kongrescenteret.


For at sikre at afskærmningen ikke spærrer for kig ind til facaderne, anbefales det at afskærmningen fra 110 cm og op til 170 cm skal være transparent. H1 bliver da 110 cm og H2 bliver 170 cm. Den nederste del på de 110 cm kan kombineres med plantekummer eller være i en mørk grå nuance som det øvrige inventar der er i gågaden.


Princip som viser højden


En udfordring er at nogle former for afskærmning kræver at de fastgøres til belægningen. Dette har vi indtil nu ikke givet tilladelse til og dette er ikke muligt i henhold til Brug Byen. Forvaltningen anbefaler, at dette fastholdes. Løsningen skal derfor kombineres med en tungere bund eller sammen med plantekummer.


Forvaltningen anbefaler at der stilles krav om hvilken farve afskærmningen må have. Det anbefales at bruge nogle af de samme farver som ved parasollerne i gågaden sort (RAL 9005) og antracitgrå (RAL 7016).


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at det godkendes, at der kan opsættes højde justerbare cafeafskærmning i gågaden på strækningen fra Torvet og til Kongrescentret.
at den øverste del af afskærmningen fra 110 cm til 170 cm skal være transparent og at farverne sort (RAL 9005) og antracitgrå (RAL 7016) skal anvendes.
at afskærmningen ikke må fastgøres til belægningen
at Brug Byen tilrettes herefter


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 12. august 2019 at igangsætte ny planlægning for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.


For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning, er der udarbejdet et tillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 107 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse


Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelsen til boligformål, etageantal og bygningshøjde.


Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag1).


Redegørelse for ændringer

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 107 ændrer eksisterende rammeområde 14.E3 for erhvervsområde ved Kikkenborg til nyt rammeområde 14.B16 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.


Områdets anvendelse ændres fra erhverv til boligformål. De nuværende bestemmelser om at bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter ændres, så der fremover må opføres etageboligbebyggelse i op til 11 etager og maksimalt 35 meters højde.


Bygningshøjder og indblik til naboområderne behandles under lokalplansagen.


Formålet med ændringerne

Formålet med ændringerne er at give mulighed for at udvikle området til etageboligbebyggelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til vedtages foreløbig


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Tillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 12. august 2019 at igangsætte ny planlægning for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.


Forslag til lokalplan nr. 14.B16.1 er udarbejdet for at give mulighed for at udvikle området til etageboligbebyggelse.


Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet anvendes i dag til tekstilvirksomhed i form af lager og administration, samt til offentlig vej (Dæmningen) og stianlæg (Dæmningsstien).

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre bygherres ønske om at udvikle ejendommen til etageboliger.


Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028.


Området

Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Herning, tæt på bymidten, og tæt på byens store rekreative områder; Vestre Anlæg mod nord og Knudemosen mod sydvest.


Lokalplanens område afgrænses mod nord af Dronningens Boulevard, mod sydøst af et detailhandelsområde med dagligvarehandel og et område planlagt til etageboligbebyggelse, og mod sydvest af Kikkenborgvej samt et eksisterende parcelhusområde.


Størstedelen af lokalplanens område er beliggende på et plateau ca. 2 meter over Dronningens Boulevard. En mindre del af området mod øst ligger i en lavning 4-5 meter lavere, og er i risiko for periodevis oversvømmelse. Mod sydvest afgrænses området af en jordvold med en markant, bevaringsværdig beplantning bestående af 40-50 år gamle egetræer og skovfyr. Mod sydøst, langs Dæmningen, er der tilsvarende en bevaringsværdig beplantning af egetræer og skovfyr.


Lokalplanområdet omfatter et areal på i alt ca. 13.570 m2.


Luftfoto af lokalplanens område og de nære omgivelserLokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre etageboligbebyggelse i form af punkthuse i op til 8-10 etager med en maksimal højde på 32 meter. Derudover giver lokalplanforslaget mulighed for, at der kan etableres udendørs opholdsareal i form af tagterrasser og drivhuse/orangerier på bebyggelsens tage med en maksimal højde på 3 meter udover det maksimalt tilladte etageantal og den maksimalt tilladte højde.


Planforslaget giver mulighed for at opføre i alt 10.500 m2 bebyggelse svarende til en maksimal bebyggelsesprocent på ca. 80 for området som helhed.


Lokalplanforslaget disponerer området så bebyggelsens placering mod Dronningens Boulevard og krydset Dronningens Boulevard/Dæmningen, i videst muligt omfang skærmer de udendørs opholdsarealer for trafikstøj og så det samtidig sikres, at bebyggelsen ikke giver skyggegener for naboerne.


For at indpasse bebyggelsen i det omkringliggende bymiljø og markere hjørnet og indkørslen til hele området, stiller lokalplanforslaget krav om at bebyggelsens højde gradueres, så den er lavest mod parcelhusområdet mod vest og højest på hjørnet af Dronningens Boulevard/Dæmningen mod øst.


Lokalplanen indeholder bestemmelser, som skal sikre den bevaringsværdige træbeplantning på jordvolden mod Kikkenborgvej og langs Dæmningen – og som derudover sikrer, at projektområdet afgrænses mod de omkringliggende veje af en beplantning som i karakter og skala minder om områdets eksisterende beplantning.


Klimasikring

Lokalplanen stiller krav om, at regnvand fra tage i videst muligt omfang nedsives på egen grund for at forsinke vandafstrømningen til kloak. Derudover stiller lokalplanen krav om, at det lavtliggende område i lokalplanens delområde III indrettes og anlægges på en måde, som muliggør nedsivning af overfladevand så det kan bruges til periodevis opmagasinering af skybrudsregn.


Veje, stier og parkering

Lokalplanområdet vejbetjenes via Dronningens Boulevard, Dæmningen og Kikkenborgvej. Dæmningsstien løber parallelt med Dæmningen og fører under Dronningens Boulevard. Dæmningsstien må anvendes som redningsvej for den del af bebyggelsen, som har facade ud mod Delområde III.


Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads og mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig. Parkering må etableres både på terræn og i parkeringskælder.


Støjdæmpende foranstaltninger

Lokalplanen muliggør etablering af støjdæmpende foranstaltninger mod Dronningens Boulevard og mod den del af Dæmningen, som vender ud mod Dagligvarebutikken syd for lokalplanens område.Lokalplanforslaget findes som bilag 1.


Lokalplanens kortbilag 2Bygningshøjder og indkig

For at kunne vurdere graden af indbliksgener til nabobebyggelserne fra de planlagte etageboliger ved Kikkenborgvej, har bygherre, på Herning Kommunes foranledning, fået taget en række dronefotos i henholdsvis 6, 8 og 10 etagers højde på ejendommen. Dronebillederne er taget med høj opløsning, og det er derfor muligt at zoome meget ind i panoramabillederne og ind i de få haver, som ikke ligger skjult bag beplantning og bygninger. I praksis vil det, man kan se fra vinduer og altaner, dog svare til det, man ser på panoramabillederne uden zoom. Dronebillederne findes i bilag 2.


Syd for lokalplanområdet er et projekt i 6 etager under opførelse. Bygherren har for dette projekt udarbejdet en panoramavideo som viser udsigten fra bebyggelsen. Denne video kan supplere dronefotos og kan tilgås via dette link. http://www.dæmningen-herning.dk/udsigt.php


Det er, på baggrund af ovenstående, forvaltningens vurdering, at indbliksgenerne er en lille smule større fra den punkthusbebyggelse i 6 etager, som er under opførelse ved Dæmningen, end den vil være fra den planlagte etagebebyggelse i op til 8-10 etagers højde ved Kikkenborgvej. Det skyldes dels at bebyggelsen ved Dæmningen er tættere på naboerne, end det er tilfældet ved den planlagte bebyggelse ved Kikkenborgvej og dels, at den afskærmende træbeplantning ved Dæmningen er lavere end den, der afskærmer etagebebyggelsen ved Kikkenborgvej.


Det er ligeledes, på baggrund af de fremsendte dronebilleder, forvaltningens vurdering, at der kun er ubetydelig forskel på indkigsgenerne fra den planlagte bebyggelse ved Kikkenborgvej, når højden på bebyggelsen øges fra 6 etager til 8 og 10 etager.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til Lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning vedtages foreløbig


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Lokalplan nr. 14.B16.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-20 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for regnvandsbassin ved Sports Alle i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


XSagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg (bilag).


Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin ved Tranholm Bæk tæt på boldbanerne ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Forslag til lokalplan 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere et regnvandsbassin langs Tranholm Bæk i Vildbjerg, som skal forsinke hverdagsregn. Den gældende lokalplan 124 for offentligt område ved Vildbjerg Fritidscenter giver ikke mulighed for at etablere regnvandsbassin.


Regnvandsbassinet er indeholdt i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Vildbjerg og omfatter et mindre areal vest for Tranholm Bæk ved de offentlige boldbaner tæt ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Vildbjerg Søpark, som er et rekreativt område bestående af flere søer.


Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning


Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Vildbjerg Lund, som er et grønt privatejet rekreativt område, som benyttes af byens borgere. Mod syd afgrænses området af boldbaner samt Vildbjerg Søpark. Lokalplanområdet er mod øst og vest omgivet af boldbaner. Lokalplanområdet har vejadgang fra Sports Allé vest for lokalplanområdet.


Forslag til lokalplan omfatter del af matrikel 4aa Vildbjerg Præstegaard, Vildbjerg og udgør et areal på ca. 15.400 m2.


Lokalplanområdet anvendes i dag som et grønt område med en gravet sø, der fødes af oppumpet grundvand. Lokalplanområdet er forbundet med den øvrige del af Vildbjerg Søpark og Vildbjerg Lund via stiforbindelse igennem området. Lokalplanområdet bruges derudover bl.a. til sociale arrangementer som f.eks. til fejring af Skt. Hans.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 81.R1.1 (bilag) giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin.


Lokalplankortet


Lokalplanområdet er i hovedtræk disponeret efter de eksisterende forhold. Lokalplanen fastlægger, at regnvandsbassinet skal placeres, hvor den eksisterende sø ligger. Dette forudsætter dog en dispensation til naturbeskyttelseslovens §3, hvilket skal søges efter lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanen stiller krav til regnvandsbassinets udtryk og placering, så regnvandsbassinet tilpasses omgivelserne ved Vildbjerg Søpark og Tranholm Bæk.

Lokalplanen udlægger en ny vejadgang fra Sports Allé mod nord, da det vil give bedre adgang til servicering af regnvandsbassinet.

Lokalplanen sikrer rækken af bevaringsværdige træer langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning.


Herning Kommuneplan

Lokalplan 81.R1.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032, hvor der inden for rammeområde 81.R1 er mulighed for etablering af regnvandsbassin.


Lokalplanforslaget kan ikke endelig vedtages før Herning Kommuneplan 2021-2032 er endelig vedtaget.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg vedtages foreløbig


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Lokalplan nr. 81.R1.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-20 Sagsbehandler: Julie Krengelund Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 33.E7.2 for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk (bilag).

Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner i området mellem Silkeborgvej og Ny Gjellerupvej.

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 33.E7.2 for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af regnvandsbassiner, som skal opmagasinere hverdagsregn op til 5 års regn samt skabe et rekreativt grønt område.

Etablering af regnvandsbassin indenfor lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med Herning kommunes spildevandsplan. Der er derfor udarbejdet tillæg til spildevandsplanen sideløbende med at lokalplanen udarbejdes.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Birk. Nord for Silkeborgvej, øst for en virksomhed, vest for den gamle Hammerum Skole og syd for det åbne land efter Hammerum Bæk.Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning


Forslag til lokalplan omfatter del af matr. nr. 5a, Hammerum By, Gjellerup, del af matr. nr. 6b, Gjellerup By, Gjellerup, del af matr. nr. 15a, Gjellerup By, Gjellerup samt del af litra 7000ay, Hammerum By, Gjellerup og udgør et areal på ca. 83.065 m2.

Lokalplanområdet anvendes i dag som et skovområde, som er ejet af en virksomhed vest for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er forbundet med den øvrige del af virksomhedens område via stiforbindelse igennem området.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 33.E7.2 (bilag) giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner.


Udsnit af lokalplankortet


Lokalplanen stiller krav til regnvandsbassinernes udtryk og placering, så de tilpasses omgivelserne særligt ved Hammerum Bæk.

Lokalplanen udlægger to servicevejadgange fra Industrivej Nord, én til delområde I og III. Vejen skal have karakter af at være servicevej og lokalplanen fastsætter en maksimumsbredde til vejen. Lokalplanen udlægger også en vej til brandkøretøjer fra Ny Gjellerupvej til bassinet i delområde I.


I et lille område ud mod Ny Gjellerupvej er der bevaringsværdige træer i form af bøg og hestekastagne. Med forslag til lokalplan nr. 33.E7.2 skal disse træer bevaret.


Herning Kommuneplan

Lokalplan 33.E7.2 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032, hvor der inden for rammeområde 33.E1 er mulighed for etablering af regnvandsbassin.

Lokalplanforslaget kan ikke endelig vedtages før Herning Kommuneplan 2021-2032 er endelig vedtaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 33.E7.2 for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk vedtages foreløbig.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Lokalplan nr. 33.E7.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-20 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget vedtog på møde den 21. oktober 2019 at igangsætte planlægningen for projekt for opstilling af solceller ved Gindeskovgård. På den baggrund blev udarbejdet et debatoplæg for projektet, som har været i offentlig høring i 4 uger fra den 12. maj til den 9. juni 2020. Der indkom i alt 9 bemærkninger til projektet. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten.


Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 med tilhørende Miljørapport, Miljøkonsekvensrapport for det konkrete anlæg, samt udkast til §25-tilladelse.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 09.T47.1, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25 tilladelse foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 for solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej omfatter et lokalplanområde på i alt ca. 242 ha hvoraf ca. 53 ha udlægges til natur og faunapassage.


Solcelleanlægget får en installeret forventet effekt på ca. 166 MWp. og en forventet årlig produktion på næsten 200.000 MWh. Det vil øge produktion af vedvarende energi svarende til strømforbruget fra ca. 60.000 husstande. I forhold til CO2 spares ca. 154.000 tons årligt i forhold til strøm baseret på kulkraft.


Figur 1 Lokalplanområde of delområdeafgrænsninger


Lokalplanen og det konkrete anlæg får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en miljørapport for planen og en miljøkonsekvensrapport for det konkrete anlæg, før projektet kan realiseres. Dokumenterne er bilag til sagen. Miljøkonsekvensrapporten omhandler emnerne støj, refleksioner, fauna og flora, visuel påvirkning, landskab og kulturhistorie samt mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger.


Særligt fauna og flora har i udarbejdelsen af lokalplanen og miljøkonsekvensrapporten haft fokus, i forhold til at sikre bevarelsen og kvaliteten af det ca. 20 ha store naturområde i midten af lokalplanområdet. Naturarealet består af hede, mose, overdrev og sø. Særligt for området er at den store forekomst af vildt der sikrer at naturområdet opretholder den nuværende kvalitet. Derfor er der i lokalplanen indarbejdet en afstandszone på mindst 75 meter, til at sikre, at vildtet i området kan bevæge sig uhindret ind og ud af naturområdet, samt har mulighed for at bevæge sig gennem lokalplanområdet i nord-sydgående retning.


Desuden indarbejdes et vilkår om fjernelse af nysåede træer i §25-tilladelsen, så bygherre har ansvar for at medvirke til at naturområdet opretholder sin nuværende kvalitet, hvis vildtet grundet projektet ikke længere i nødvendigt omfang medvirker til at opretholde naturområdets kvalitet.


Med lokalplanen gives ligeledes mulighed for at fjerne eksisterende læhegn i området. Læhegnene er med til at give området et karakteristisk landskabsudtryk, men fjernes for at kunne optimere udnyttelsen af arealerne. Af samme årsag stilles vilkår om at læhegn skal genetableres når solcelleanlægget fjernes efter endt brug.


Grøn pulje

Den grønne puljeordning forpligter opstillere af større solcelleanlæg til at betale et engangsbeløb til en grøn pulje i den kommune, hvor energianlægget opstilles. Det beløb, der skal betales til kommunen, vil være forskelligt for anlægstyperne, idet fuldlasttimerne, dvs. antallet af timer på et år, hvor produktionskapaciteten producerer ved maksimal effekt, er forskellige. Opstillere af solcelleanlæg skal betale et beløb svarende til 42.000 kroner pr. MW (1.150 fuldlasttimer). Midlerne skal fortrinsvist benyttes til grønne tiltag i nærområdet for energianlægget. Har kommunalbestyrelsen ikke indenfor 3 år allokeret midlerne i grøn pulje, skal det indbetalte beløb overføres til statskassen.


Ved det konkrete projekt vil der derfor være tale om et beløb på op mod 6,9 millioner kr. som skal indbetales til grøn pulje på tidspunktet for net tilslutning af anlægget.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring sammen med miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25 tilladelse for det konkrete anlæg. Høringsperioden fastlægges til 8 uger på baggrund af, at der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 for solcelleanlæg ved Gindeskovgård ved Hessellundvej vedtages foreløbig


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Lokalplan nr. O9.T47.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etablering af håndværkerkollegie ved Svanekevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og erhvervsudvalget har på mødet den 7. december 2020, pkt. 359, godkendt en hensigtserklæring mellem i BRF Fonden og Herning Kommune vedrørende etablering af et håndværkerkollegium ved Svanekevej i Herning.


Godkendelse af hensigtserklæringen betød bl.a., at der blev igangsat udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag for at kunne etablere håndværkerkollegiet.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 12.OF5.6 ved Svanekevej i Herning foreløbig vedtages.


Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplanforslag er et ønske om at etablere et håndværkerkollegium i Herning. Ønsket har baggrund i BRF Fondens vision om at sikre og udvikle håndværkstraditionerne. Udover etablering af et håndværkerkollegium i Herning, etablering af yderligeres to håndværkerkollegier i Horsens og Roskilde.

Visionen for de nye håndværkerkollegier er at skabe rammer for unge som skal tage en håndværksmæssig uddannelse inden for byggeri. Det er ønsket, at håndværkerkollegiet i Herning vil medvirke til at styrke respekten og skabe et positivt image om håndværksfagene. Samtidig forventes kollegierne at kunne tiltrække flere unge til uddannelserne, og derigennem medvirke til at sikre, at det fremtidige behov for dygtige håndværkere i Danmark kan opfyldes af kvalificeret arbejdskraft.

Lokalplanforslaget har til formål at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, herunder undervisningsinstitutioner med tilhørende værksteder, kollegium, ungdomsboliger, fri-og opholdsarealer, parkering, naturområde samt klimatilpasningsforanstaltninger. I den forbindelse giver lokalplanforslaget mulighed for etablering af et håndværkerkollegium ved Svanekevej.

Lokalplanområdet omfatter ca. 32.400 m2, hvoraf grunden til etablering af håndværkerkollegiet er på i alt 18.000 m2.

Kollegiet disponeres som en naturlig forlængelse af det eksisterende område til offentlige formål i Hernings nordøstlige del, herunder Herningsholm Campus. Som vist på nedenstående illustration disponeres lokalplanområdet med to delområder, hvor delområde I skal anvendes til etablering af håndværkerkollegiet, og delområde II friholdes for byggeri og forbliver som naturområde i forlængelse af det nærliggende Lillelund Engpark vest for lokalplanområdet.

Principskitse med disponering af lokalplanområdet med to delområder, I og II. Grund til etablering af håndværkerkollegium: hvid markering. Lokalplangrænse: hvid prikket signatur. Udvidelse af Svanekevej: gul prikket signatur. Forlængelse af cykelsti: rød signatur. Grøn kile: grøn signatur.

Lokalplanområdet forventes vejbetjent via Svanekevej. Da hele erhvervs- og uddannelsesområdet langs Lillelundvej forventes at vokse med tiden, foreslås Svanekevej udvidet mod syd, med en ny kombineret busvej og cykelstiforbindelse. Den nye vej skal forbinde uddannelsesbåndet langs Lillelundvej med bymidten ved HP Hansens Vej. Derudover foreslås de eksisterende offentligt cykel- og gangstier i området forlænget igennem lokalplanområdet, således at der sikres en god stiforbindelse mod omgivelserne. I en efterfølgende sag fremsendes dispositionsforslag samt økonomisk overslag over vej og stiprojektet i området.

Bebyggelsen til håndværkerkollegiet forventes at omfatte omkring 8.000 m2. I første fase bygges 6.000 m2 med 70 studieboliger til cirka 84 beboere, fælles faciliteter med undervisningsarealer, værksteder og lignende, samt rekreative arealer og parkeringspladser. I en senere fase udvides bebyggelsesarealet med yderligere 2.000 m2. Bebyggelsesprocenten for hele området som helhed fastlægges til 50.

Projektet forventes at omfatte overdækkede arealer, porte, udhæng og lignende, som forventes at sætte det byggede og ubebyggede i sammenhæng, samt skabe variation, rytme og en luftig atmosfære. Bygninger må opføres i maksimum 5 etager med en maksimumhøjde på 18 meter.

Derudover forventes projektet at omfatte synlige LAR-løsninger såsom regnvandsbassin(/er), grøfter, kanaler, og lignende, som vil kunne bidrage som rekreativt element i området.

Desuden fastlægger lokalplanen bestemmelser for etablering af opholdsarealer svarende til minimum 50% af bruttoetagearealet til boliger og 10% af bruttoetagearealet til erhverv og uddannelse. Opholdsarealer må etableres på terræn, altaner, som tagterrasser med videre.

For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til håndværkerkollegiet og sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser inden for lokalplanens delområde I. Som minimum skal der etableres mindst 1 p-plads pr. 50 m2 undervisning eller/og administrationslokaler, mindst 1/2 p-plads pr. ungdoms- eller studiebolig, mindst 1 cykelparkeringsplads pr. ungdomsbolig og mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 2 bilparkeringspladser.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 12.OF5.6 for etablering af et håndværkerkollegium ved Svanekevej i Herning vedtages foreløbig.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Lokalplan nr. 12.Of5.6 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-20 Sagsbehandler: Julie Krengelund Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse for erhvervsområdet ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 2. juni 2020 besluttet, at der kunne igangsættes ny planlægning for ejendommen Nystedvej 33 samt de omkringliggende virksomheder nord for Vesterholmvej med henblik på mulig udvidelse mod nord i et eksisterende plantebælte. Forvaltningen har udarbejdet lokalplanforslag 12.E1.2 for erhvervsområdet ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032, og indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.Sagsfremstilling

På baggrund af et konkret ønske om udvidelse fra en virksomhed på Nystedvej i Herning har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 12.E1.2 for erhvervsområdet ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning.


Lokalplanområdet omfatter et eksisterende erhvervsområde og et bredt beplantningsbælte, beliggende i den nordøstlige del af Herning, syd for Gullestrup. Lokalplanområdet er afgrænset af Vesterholmvej mod syd, Nystedvej mod øst, Gullestrupvej mod vest og et engareal mod nord. Lokalplanområdet har et areal på 12,9 ha.


Lokalplanens afgrænsning


Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde med mulighed for forskellige typer af erhverv, herunder detailhandel med særlig pladskrævende varer.

Lokalplanområdet disponeres i to delområder: 1 og 2. Delområde 1 udgør selve det bebyggede erhvervsområde samt 15 meter af beplantningsbæltet nord herfor, som udlægges til udvidelsesmulighed for virksomhederne nord for Nystedvej. Delområde 2 udgør den resterende del af beplantningsbæltet.


Der må opføres erhvervsbebyggelse inden for lokalplanens område, og der er ikke mulighed for at opføre boliger. Bebyggelse skal placeres min. 5 meter fra vej- og naboskel. Bygningshøjden er maksimum 12 meter, skorstene og udluftning kan dog være højere. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er maksimum 50.


Lokalplanområdets hovedadgangsvej er fra Vesterholmvej. Virksomhederne inden for lokalplanens område skal vejbetjenes fra Nystedvej.

For at sikre, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til erhvervsejendommene og sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser.


Der skal ud mod Vesterholmvej friholdes areal til beplantning. Langs Nystedvej er der flere eksisterende træer, som skal bevares, og der skal plantes nye træer i samme rytme.


Plangrundlag

Lokalplanforslag 12.E1.2 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan 12.E1.1 for erhvervsområdet omkring Vesterholmvej i Herning. Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.


Ophævelse af fredskov

Det eksisterende plantebælte har status af fredskov og afkaster en skovbyggelinje. Miljøstyrelsen skal søges om ophævelse af fredskovspligt og skovbyggelinje samt godkendelse af erstatningsskov. Denne proces kan igangsættes, når nærværende lokalplanforslag er foreløbigt vedtaget. Det er en forudsætning for realiseringen af lokalplanens udvidelsesmuligheder, at Miljøstyrelsen godkender kommunens ansøgning.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 12.E1.2 for erhvervsområdet ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning vedtages foreløbig


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Lokalplan nr. 12.E1.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Prioritering af projekter for 2021 samt frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der er afsat 1,550 mio. kr. til forskønnelses i center, omegns- og landsbyer i 2021.


Nærværende sag omhandler forslag til prioritering af projekter for 2021.


Forskønnelsesmidlerne for 2021 på 1,550 mio. kr. er på Serviceområde 09 Trafik sted nr. 223043, og søges frigivet

Sagsfremstilling

Der er i Forskønnelsespuljen 1,550 mio. kr. til projekter i 2021. I nærværende sag er der forslag til 7 projekter for 2021.


På Byplanudvalgets møde den 10. august 2020 (punkt 104) er der beskrevet kommende projekter i Hammerum/Gjellerup og Timring. Forvaltningen forslår, at der prioriteres projektmidler til projekterne.


Hammerum/Gjellerup kilen:

Projektet omhandler mødesteder med ophold, men også med en funktion, som relaterer sig til "Bevæg dig for livet" med særligt fokus på at rumme aktiviteter for de unge. Der er en dialog i gang med Lindbjergskolen om en "miniproces" som køres med skolens overbygningselever i 8-9. klasse. Her skal eleverne være med til at komme med input til hvad der kan laves i den grønne kile. Forvaltningen vurderer, at projektet med stor fordel kan forankres hos de unge, så de tager ejerskab, bruger og passer godt på det anlæg der udføres.


Økonomi: 340.000 kr. i 2021.


Stiforbindelse mellem Herning bymidte og MCH:

Projektet har fokus på forbindelsen mellem Herning bymidte og MCH. Forbindelsen er for gående og cyklister. Forbindelsen går gennem den sydlige del af Herning, gennem boligområder og en del af Knudmosen. Projektet omhandler en markering af ruten med en genkendelig way-finding, opholds- og pause muligheder på ruten, samt mødesteder og aktiviteter. Projektet har en samlet økonomi på knap 2,3 mio. kr. som er inkl. de 500.000 kr. fra Forskønnelsespuljen.


Forvaltningen anbefaler at der prioriteres forskønnelsesmidler til projektet. Forskønnelsesmidlerne foreslås anvendt til beplantningselementer langs Godthåbsvej og nedslag med ophold og mødesteder langs ruten. Nedslagene er pauser på strækningen, hvor der også kan være aktiviteter som knytter sig op på ”Bevæg dig for livet”. De elementer der etableres for forskønnelsesmidlerne, er ligeledes tiltænkt byens borgere så de får oplevelser og mulighed for leg og bevægelse på turen.


Økonomi: 500.000 kr. i 2021.


Indfaldsvejene til Aulum:

Der er i budgetforliget for 2021 prioriteret at indfaldsvejene til Aulum prioriteres i 2021. Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes projekt for Jersildvej fra rundkørslen ved Hovedvejen og ind mod byen. Rundkørslen skal forskønnes så det første indtryk af Aulum fremstår mere indbydende. Belysningen i rundkørslen står ligeledes overfor en renovering og forskønnelses- og belysningsprojektet sammentænkes som ét samlet projekt. Ind af Jersildvej forslås der en allé beplantning. Løsningen vil kræve at der indgås aftaler med flere af virksomhedsejerne langs vejen da der skal plantes på deres jord.

Den anden vejstrækning som forvaltningen anbefaler at der laves projekt på, er Holstebrovej. Vejstrækningen er bred og der kører ikke den sammen mængde biler på som tidligere. Langs strækningen kan der etableres plantebede som forskønner strækningen og som samtidig kan have en tragikdæmpende effekt.

Fra nord ved ankomst på Jersildvej skal det ses nærmere på om der skal være forskønnende tiltag, her er der et kig til Aulum kirke, som der skal tages hensyn til.


Økonomi: 250.000 kr. i 2021.


Lind:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning til forskønnelse af et grønt område i Lind.

Projektet ”Marken” omhandler en opgradering af det rekreative område mellem byen og skoven i den sydlige del af Lind. Her arbejdes på at etablere mødesteder med mulighed for ophold, leg og bevægelse, og skal bl.a. ses som en indsats der relaterer sig til satsningen på at få flere borgere i bevægelse under "Bevæg dig for livet". ”Marken er i dag et sted der af mange bruges til gå- og løbeture og bruges af mange aldersgrupper.

Projektet udføres i samarbejde med Teknik- og Miljø, Natur- Grønne Områder.


Projektet omhandler følgende:

 • Hundelegeplads
 • Opgradering af boldbane
 • Mødested med borde og bænke
 • Ny beplantning


Økonomi: 250.000 kr. i 2021.


Gavlkunst og forskønnelse i en af kommunes landsbyer:

Herning Kommune er gået med i et samarbejde med flere midtjyske kommuner omkring projektet ”Verdensmålsgavle i Midtjylland”. Herning kommune byder ind med 2 værker. Det ene værk skal opsættes i en af kommunes landsbyer et andet værk i Herning bymidte.

Herning Kommune skal bidrage med 60.000 kr. til et værk i en landsby.

Igennem Landsbykontaktudvalget inviteres de enkelte landsbyer til at byde ind med interessante placeringer samt en kort indstilling til, hvilken forskel et værk kunne skabe i netop deres lokalsamfund.


Økonomi: 60.000 kr. i 2021.


Projekt ved Sunds sø:

Der blev afsat 500.000 kr. til forskønnelse af Sunds Hovedgade i forbindelse med kloakrenoveringen af gaden. 1. etape er udført og 2. etape udføres i 2022.

Det har i projektforløbet vist sig at der er overskydende midler i projektet og forvaltningen vil derfor anbefale at der afsættes 200.000 kr. af disse midler til et toilet ved Sunds sø. Der har tidligere været et toilet med offentlig adgang på campingpladsens areal. Dette toilet er nu nedlagt og der ønskes et nyt offentligt toilet til søens besøgende.

Projektet med et nyt toilet ved Sunds sø omfatter mere en et toilet. Området er sammentænkt med en ankomstplads, udebrusere og ophold. Projektet forberedes til at der kan komme en overdækning til madpakkehus. Projektet laves i samarbejde med Teknik og Miljø, Natur og Grønne områder som ligeledes prioriter midler til projektet i 2021.


Økonomi: 150.000 kr. i 2021, samt 200.000 kr. som tidligere er prioriteret til Sunds Hovedgade prioriteres til projektet ved Sunds sø.


Timring, central plads i byen:

Borgerforeningen "Aktiv Timring" har et ønske om forskønnelse af en plads centralt i byen.

Det forslås at parkeringsarealet reduceres og at indkørslen ud til Møltrupvej sløjfes. Dermed bindes torvet og det grønne areal bedre sammen. Borgerforeningen vil gerne fastholde torvet som et mødested med ophold og i det grønne areal ønsker de at der kan komme aktiviteter man kan mødes om. Aktiviteterne knytter sig op på "Bevæg dig for livet" ved steder, hvor man kan være aktive sammen, og samtidig være mødesteder for byens borgere.

Forvaltningen anbefaler at det endelige projekt udarbejdes i samarbejde med borgerforeningen, Aktiv Timring.


Økonomi: 230.000 kr. i 2019, af ikke prioriterede midler til konkret projekt som tidligere er prioriteret til landsbyerne.


Beløbene i skemaet er placeret i de årstal hvor de prioriteres


Det kan supplerende oplyses, at ændringen af beløbet til indfaldsveje ved Aulum skal ses i lyset af budgetforliget for 2021., hvor det blev aftalt, at der skulle afsættes 700.000 kr.


Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,550 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 til forskønnelse i center, omegns- og landsbyer. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.


Forvaltningen anbefaler, at det resterende beløb på 230.000 kr. for 2019 prioriteres til projekt i Timring, Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043.


Forvaltningen anbefaler, at der prioriteres 200.000 kr. fra projekt på Sunds Hovedgade til projekt ved Sunds sø.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at de forslåede projekter for 2021 godkendes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,550 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 Forskønnelse i center, omegns- og landsbyer,
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,550 mio. kr. i 2021 på samme stednr.
at der prioriteres 200.000 kr. fra Sunds Hovedgade til projekt ved Sunds sø.
at det godkendes at der prioriteres 230.000 kr. fra 2019 til projekt i Timring, fra stednr. 223043.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet, dog således, at beløbet til forskønnelse af indfaldsveje til Aulum hæves til 700.000 kr. De ekstra 450.000 kr. finansieres ved fremrykning af afsat rådighedsbeløb i 2022 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 Forskønnelse i center, omegns- og landsbyer.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Borgerlisten kan ikke tiltræde, at man anvender center , omegns og landsbyernes forskønnelsesmidler, til stiforbindelse mellem Herning bymidte og MCH. Borgerlisten kan tiltræde de øvrige prioriteringer.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Legalitetsgodkendelse af Herning Vands takster for spildevand for 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 24. november 2020 bedt Herning Kommune om at godkende takster for afledning og rensning af spildevand for 2021.

Forvaltningen anbefaler, at taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af lovbekendtgørelse om betalingsregler for forsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende selskabets takster.

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, dvs. kommunen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse Betalingsloven og Vandsektorloven.

I forbindelse med godkendelsen har Herning Vand A/S indsendt følgende for 2021: Takster til afledning af spildevand, selskabets budget 2021 og forsyningssekretariatets fastsættelse af ”økonomiske rammer” for selskabet.


Konkret skal følgende overholdes:

 • at økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber.
 • at taksten ikke overskrider de ”økonomiske rammer”, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med ”økonomiske rammer” fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2021. De ”økonomiske rammer” fastsættes i kr. pr. m3.


Takster

Takster for vandafledning for 2021 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Taksterne er opdelt i et fast bidrag, et variabelt vandafledningsbidrag, et bidrag for rensning, et bidrag for afledning af filterskyllevand, et bidrag for afledning drænvand og et bidrag for afledning af forurenet tag- og overfladevand.

Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til ejendommens grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 624,48 kr. ekskl. moms for 2021, svarende til et fald på ca. 0,4 % i forhold til 2020.


Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 31,00 kr. pr. m3 (ekskl. moms) for 2021, svarende til en stigning på ca. 6,4 % i forhold til 2020.


Taksten for rensning er fastsat til 8,96 kr. pr. m3 (ekskl. moms) for 2021, svarende til en stigning på ca. 18,5 % i forhold til 2020. Taksten er baseret på de faktiske drifts- og anlægsomkostninger. Den aktuelle stigning er henførbar til øgede anlægsomkostninger.


Taksten for afledning af filterskyllevand følger taksten for rensning og er således fastsat til 8,96 kr. pr. m
3 (ekskl. moms) for 2021, svarende til en stigning på ca. 18,5 % i forhold til 2020.


Taksten for afledning af drænvand til regnvandskloak og fælles-/spildevandskloak er fastsat til henholdsvis 1,00 kr. pr. m
3 (ekskl. moms) og 5,00 kr. pr. m3 (ekskl. moms) for 2021. Taksterne er uændret i forhold til 2020.


Taksten for afledning af forurenet tag- og overfladevand til fælles-/spildevandskloak er fastsat til 5,00 kr. pr. m3 (ekskl. moms) for 2021. Taksten er uændret i forhold til 2020.


Taksterne for 2021 er opsplittet i henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller påbegyndt 800 m2 erhvervsgrund) er i 2021 fastsat til 51.750 kr. ekskl. moms, svarende til et fald på 0,4 % i forhold til 2020.


Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra forsyningssekretariatet (se bilag 2).


Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og indtægtsrammen forventes overholdt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at taksterne for afledning og rensning af spildevand for 2021 godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i Lind og Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 6,120 mio. kr. til byggemodningsområderne Kollundvej i Lind og Holingområdet i Tjørring.


I Lind nedsives regnvand i grøfter langs vejene, og der etableres bassiner i de grønne arealer til ekstremregn. Dette er i tråd med drøftelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. oktober 2020, pkt. 191 omkring øget fokus på klimatilpasning i nye byggemodningsområder i henhold til FN's Verdensmål 13 om klimaindsats.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

Der planlægges byggemodning af 29 grunde i Lind fordelt med 16 grunde på Østerlindparken og 13 grunde på Tavlund Krat samt 5 grunde i Tjørring på Pilebakken ved Holing Sø. I begge områder etableres grusveje og forsyningsledninger til grundene.Lind: Kort Østerlindparken og Tavlund Krat


I 2020 blev der udbudt 27 grunde til salg på Østerlindparken og Tavlund Krat med overtagelse 1. april 2021. Da der allerede er solgt og reserveret 10 grunde, planlægges det at fortsætte byggemodningen med yderligere en etape i år. Etape 2 består af 29 grunde, hvoraf 16 grunde ligger på Østerlindparken og 13 grunde på Tavlund Krat. Etape 2 forventes udbudt til salg i sommeren 2021. Boligområdet er i spildevandsplanen udlagt som nedsivningsområde. Regnvand fra grundene skal afledes på terræn via åbne render til nedsivningsgrøfter langs boligvejene som vist på nedenstående skitser. I området mellem de 2 boligveje anlægges bassiner til klimasikring ved ekstremregn. Regnvandet håndteres lokalt, og risikoen for oversvømmelse af bygninger ved ekstremregn reduceres.


Matrikelkort


Eksempel på regnvandsbed


Eksempler på regnvandsbed


Tjørring

Arealet mellem Poppelbakken og Rønnebakken ved Holing Sø skulle oprindeligt udbydes som en storparcel til tæt-lav byggeri. Men da der er efterspørgsel efter parcelhusgrunde ved Holing Sø, udbydes arealet i stedet som 5 grunde til åben-lav byggeri. Vejen får navnet Pilebakken og har tilkørsel fra stamvejen Lindebakken. Grundene byggemodnes i foråret 2021 og sælges til overtagelse fra den 1. juli.


Kort Pilebakken

Økonomi

Udgiften til byggemodning af 29 grunde ved Kollundvej i Lind forventes at udgøre 4,250 mio. kr. i 2021. Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002081 Kollundvej, Lind. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,250 mio. kr. i 2021.


Udgiften til byggemodning af 5 grunde på Pilebakken i Tjørring forventes at udgøre 1,870 mio. kr. i 2021. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,870 mio. kr. i 2021.


Der vil senere i 2021 blive fremsendt en sag til politisk behandling, hvor der anmodes om frigivelse af restrådighedsbeløbene på de to områder.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4,250 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002081 Kollundvej, Lind
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002081 Kollundvej, Lind
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,870 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

Sagsnr.: 05.00.00-P27-1-20 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Lene Kimø

Sagsresume

Med seneste budgetforlig blev det besluttet, at Herning Kommune så snart som muligt indgår en klimasamarbejdsaftale med Regeringen om grøn kollektiv trafik.


Teknik- og Miljøudvalget drøftede potentialer og muligheder i klimasamarbejdsaftalen på mødet 18. januar 2021, pkt. 2.


Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til klimasamarbejdsaftale.


Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Klimasamarbejdsaftaler med regeringen om grøn kollektiv trafik har fokus på omstilling af kollektiv bustrafik samt kommunale køretøjer. Samarbejdsaftalen kræver, at der lægges en så konkret og ambitiøs plan for grøn omstilling af den samlede kollektive bustrafik som muligt.

Kommunen forpligter sig via samarbejdsaftalen til en omstilling af den offentlige bustrafik, hvor målet som udgangspunkt er nulemission og eventuelt CO2-neutral trafik frem mod 2030.


Omstilling af de ca. 3.000 rutebusser i Danmark vil betyde, at vi kan reducere vores samlede CO2-udslip fra transportsektoren med cirka én procent. På landsplan var der ved indgangen til 2020 ca. 10 procent af busserne i den kollektive bustrafik, som var omstillet til grøn trafik.

Bybusserne i Herning kører på el fra ultimo september 2021.


Transportministeren har på vegne af regeringen allerede indgået klimasamarbejdsaftaler med 12 kommuner og de 5 regioner. Det er Transportministerens mål, at alle landets kommuner skal indgå klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik. Både kommunernes og regionernes målsætning for omstilling af den kollektive bustrafik til el er under forudsætning af, at afgiftslempelsen til minimumssatsen for el til elbusser fastholdes.


Den indledende dialog med Transportministeriet om klimasamarbejdsaftalen er taget. De er meget positive over henvendelsen omkring en klimasamarbejdsaftale og ønsker aftalen indgået snarest muligt.


Transportministeriet har udleveret faktaark og bilag, som skal udfyldes i forbindelse med indgåelse af klimasamarbejdsaftalen.

Det vigtigste dokument er i første omgang bilaget om tiltrædelse, hvor Herning Kommune skriver sine årstal for omstilling ind. Når kommunen har indsendt dette, lægger ministeriet Herning Kommunes målsætninger op til godkendelse hos Transportministeren.

Faktaarket er lavet for overblikket over omfanget af busser og andre kommunale køretøjer, der omstilles. Transport- og Boligministeriet er opmærksomme på, at det kan tage tid at indsamle oplysninger om antal busser, køreplantimer samt den kommunale flåde, hvorfor faktaarket kan eftersendes.


Forvaltningen foreslår følgende år for målsætningerne:


Målsætninger

År

Nulemissionsbusser (el eller brint i alle nye udbud af bybusser fra

2021

Er allerede sket med seneste udbud af bybusserne i 2019

CO2-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint i alle nye udbud af busser på lokale åbne ruter (ekskl. skolebusser) fra

2023

Lokalruterne er indtænkt som del af Herning Kommunes kommende skolebusudbud, som er udsat til 2023

CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af tværkommunale busser fra

2021

Det er Regionen, der varetager al tværkommunal kørsel. De har sat målet til 2021. Herning Kommune støtter op om dette

At ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission

Herning Kommune vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021

At minimum 75 pct. af nyleasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være nulemission

Herning Kommune vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021


Hvis Herning Kommune fra dags dato ikke indkøber dieselbusser, er det ok, at der skrives 2021 ind i kolonnerne for eks. bybusser og lokale ruter velvidende, at de grønne busser først begynder at køre i 2024 eller 2025, som følge af en udbudsproces, der løber fra eks. 2021-2023. Dette er også tilfældet for flere af de andre kommuner, som har tiltrådt aftalerne.


Vedlagt er faktaark, tiltrædelsesbilag med oversigt over de 12 kommuners aftaler, skema over de 5 regioners aftaler samt overliggeraftaler for henholdsvis kommuner og regioner.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningens forslag til klimasamarbejdsaftale for grøn kollektiv trafik godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 580.000 kr. til trafiksikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.


Forvaltningen anbefaler at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 580.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje.


Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres følgende projekter:


Vildbjerg

I Østergade vil der være fokus på hastighedsdæmpning og sikring af krydsning-mulighederne til gavn for de bløde trafikanter til og fra skole og sportscenter. Opgaven udføres i tilknytning til Herning Vands kloakseparering her i 2021.


Aulum

Der etableres fysiske tiltag på skolevejene inden for byzonen. Alle skoleveje vil blive gennemgået, og der vil ud fra en prioritering blive lavet tiltag, som skal sikre en større sikkerhed og tryghed for skolebørnene til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

Der er et stort behov for at få kigget på trafikantadfærden omkring skolerne og ligeledes lave små tiltag til stor gavn for trygheden og sikkerheden i nærmiljøet omkring skolerne.

Det afsatte beløb på 200.000 kr. anvendes til fysiske tiltag.


Trafiksikkerhedsudvalget orienteres om ovenstående på det kommende møde.

Økonomi

Udgifterne til sikring af skoleveje fordeler sig på følgende måde:


Projekt

Forventet udgiftsfordeling

Vildbjerg

222.000 kr.

Aulum

158.000 kr.

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

200.000 kr.

Udgifter i alt

580.000 kr.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Sikre skoleveje 2021
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 "Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsfremmende tiltag 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 791.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2021, herunder trafiksikkerhedskampagner samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 791.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der skal bidrage til at antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter nedbringes.


Forvaltningen har foretaget en samlet prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne til kampagner, undervisning, og etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.


Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet og Politiet. Følgende kampagner gennemføres i 2021:


 • Skolestart herunder refleks og synlighed
 • Sprit
 • Uopmærksomhed herunder krydsulykker og læg mobilen
 • VCTA – ”Vi cykler til arbejde”
 • Del vejen – fysisk skiltning hvor der er efterspørgsel
 • Trafikkultur


Børn, cykling og trafikundervisning

Opgaven indebærer, at vi fra Herning Kommunes side er tæt på disse tiltag og driver et initiativ med mere fokus på børns adfærd i trafikken, deres cykelfærdigheder samt deres generelle kendskab til færdselsreglerne. Trafikundervisningen spænder lige fra undervisningsmateriale til skolebørnene, til timer med en cykelinstruktør, færdselskontaktlærersamarbejde og til bilistkursus for ældre.Følgende tiltag gennemføres i 2021:


 • Skolepatrulje herunder den sureste uge
 • Tilskud til bilistkursus for ældre på køreteknisk anlæg
 • ABC - Alle børn cykler
 • Vi kan cykle – Cykling for de mindste
 • 112 dag
 • Færdselskontaktlærerdag herunder generelle tiltag ift. kontaktlærerne
 • Undervisningsmateriale til skolestart


Rumlestriber

For at undgå potentielle mødeuheld etableres der rumlestriber for at øge trafikanternes opmærksomhed, hvis køretøjet imod hensigten skulle komme over i modsatte kørebane. Mødeulykker er den mest alvorlige uheldsforekomst i Midt- og Vestjyllands politikreds. Rumlestriber er et simpelt værktøj til at forhindre dem.

Målet i 2021 er at etablere rumlestriber på Feldborgvej, Hessellundvej og Hvidmosevej.


Sinding Hovedgade

Der etableres hastighedsdæmpende tiltag og gode krydsningsforhold i Hovedgaden for at skabe større sikkerhed og tryghed for alle trafikantgrupper. Opgaven udføres i tilknytning til Herning Vands kloakseparering i 2021.


Sunds Hovedgade/Skivevej

På hovedgaden nord for Strandvejen er der behov for at lave hastighedsdæmpende tiltag og skabe bedre krydsningsforhold for de bløde trafikanter.

Opgaven udføres i tilknytning til Herning Vands kloakseparering i 2021.


Trafiksikkerhedsudvalget orienteres om ovenstående på det kommende møde.

Økonomi

Udgifterne til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde:


Projekt

Forventet udgiftsfordeling kr.

Trafiksikkerhedskampagner

110.000 kr.

Børn, cykling og trafikundervisning

110.000 kr.

Rumlestriber

250.000 kr.

Sinding Hovedgade

200.000 kr.

Sunds Hovedgade/Skivevej

121.000 kr.

Udgifter i alt

791.000 kr.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 791.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed 2021
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 791.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 "Trafiksikkerhedsfremmende tiltag".


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Frigivelse af anlægsbevilling til naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til naturprojekter tages til efterretning og rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter. Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen, og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.


Forvaltningen planlægger at udføre nogle specifikke pleje- og naturgenopretningsprojekter samtidig med, at der planlægges en opgradering af vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, så det i fremtiden bliver lettere at prioritere plejeindsatsen. Forventet disponering af anlægsmidler i 2021:


Projekter/opgaver

2021

Helårsgræsning i Knudmosen - fortsættelse af indsats i 2020

110.000

Gennemførsel af naturprojekter i Præstbjerg-området

320.000

Rydning af genvækst i Søby Fredningen

50.000

Kortlægning af natur i kommunen jf. GDK

50.000

Effektundersøgelse på vandhuller til løgfrø

50.000

I alt

580.000


Beskrivelse af de enkelte projekter/opgaver


Helårsgræsning i Knudmosen - fortsættelse af indsats i 2020

Kommunen ejer størstedelen af det store naturområde syd for Herning, Knudmosen. Ca. 2/3 af Knudmosen er forpagtet ud til forskellige dyreholdere, der har afgræsning på området. Flere af forpagtningsaftalerne skal fornys, og i den forbindelse blev en 50 ha stor græsningsfenne oprettet i den vestlige del af Knudmosen med henblik på at etablere helårsgræsning. Formålet med denne plejeform er at skabe plads til større biodiversitet i området. Plejen skal samkøres med brugen, så området fortsat kan være et yndet mål for besøgende.


Der er i 2021 behov for at færdiggøre detaljer omkring hegnssætningen, samt sikre en god adgang for publikum til arealerne.


Oversigtskort der viser kommunale arealer i Knudmosen


Gennemførsel af naturprojekter i Præstbjerg-området

I 2020 blev en samlet indsats for udvikling af natur og biodiversitet i området omkring Præstbjerg Naturcenter og Plantage igangsat. Indsatsen dækker en række større og mindre tiltag, hvoraf en række blev gennemført i 2020. Det drejer sig om udvidelse af skovvejene, rydning af moseområde, udvikling af skovbryn, sandskrab på heden og udlægning af større sten og stenbunker. Indsatsen der er gennemført i 2020, er afrapporteret i Naturindsatsen 2020, som fremlægges i andet punkt på dette møde.


Et vigtigt element i udviklingen af biodiversiteten er etablering af helårsgræsning på de lysåbne arealer omkring naturcenteret øst for Skjernvej. Ved at sikre den naturlige dynamik, som helårsgræssende heste og kreaturer kan levere, vil biodiversiteten få de bedste forhold. Indsatsen i 2021 går derfor ud på at få etableret en hegning på ca. 160 ha. Ved at hegne rundt om centerbygning, handicapsti og sø sikres publikum mulighed for fortsat at besøge området uden at være nødt til at gå ind til de græssende dyr.


Oversigtskort der viser den samlede indsats, for Præstbjerg Naturcenter og Plantage. Indhegningen er vist med rød tynd streg vest for Skjernvej


Rydning af genvækst i Søby Fredningen

Der er ved fredningen af Søby Brunkulslejer bevilliget midler til generel pleje i området. Ved gennemførelsen af tiltag til forbedring af publikumsfaciliteter, udsigtspunkter og stier, er der samtidig opstået et øget behov for pleje og vedligehold af arealerne.


Flere af arealerne i området er svært tilgængelige med maskiner, hvorfor manuel arbejdskraft er nødvendig til f.eks. friholdelse af ørkenlandskaber for opvækst af fyr. Den type arbejde er bekostelig, og derfor planlægges der en ekstra indsats til sikring af udsigter i området.


Oversigtskort der viser fredningen ved Søby Brunkulslejer


Kortlægning af natur i kommunen jf. Grønt Danmarks Kort

Når den næste kommuneplan vedtages, vil den også omfatte Grønt Danmarkskort (GDK). Grønt Danmarkskort skal danne grundlaget for et sammenhængende nationalt naturnetværk, som alle kommuner skal bidrage til. Grønt Danmarkskort viser, hvor kommunen ser vigtige naturværdier samt muligheder for at skabe naturværdier i en større sammenhæng. Grønt Danmarkskort tager udgangspunkt i Herning Kommunes hidtidige planlægning for naturinteresser. Grønt Danmarkskort viser de områder, hvor naturindsatsen overordnet skal målrettes.


Med udgangspunkt i Grønt Danmarkskort kortlægges arealer, hvor der mangler viden om naturkvaliteten. Denne viden er nødvendig for at kunne udvikle områderne, så der skabes mere og bedre natur, bedre sammenhænge og for at kunne sikre og øge biodiversiteten. Kortlægningen vil medvirke til en aktuel status på HNV-værdien (High Nature Value). Et areals HNV-værdi er afgørende for, om lodsejere kan opnå plejetilskud på arealerne.


Effektundersøgelse på løgfrø-vandhuller

I den sydlige del af kommunen lever en bestand af den sjældne frø løgfrø. Løgfrø er strengt beskyttet efter habitatdirektivet (bilag IV), og den er en ansvarsart i Herning Kommunes naturpolitik. Den er ret kræsen i sit valg af ynglevandhuller. Vandhullerne skal have rent vand, og der må ikke være fisk, som kan æde haletudserne. Samtidig skal der være lysåbent omkring vandhullerne, så solen kan skinne på vandoverfladen og varme vandet op. Desuden skal der være åben, bar jord i nær tilknytning til ynglevandhullerne, så frøerne kan grave sig ned i dagtimerne.


Kommunen har siden 2007 medvirket til etablering af et større antal vandhuller til gavn for løgfrø og andre padder.


For at sikre at indsatsen med etablering af vandhuller har den tilsigtede virkning, planlægges en effektundersøgelse af de etablerede vandhuller. Undersøgelsen vil vise, hvilke vandhuller der nu huser løgfrø og andre padder, og eventuelt hvilke plejetiltag der vil være gavnlige for det enkelte vandhul. Det planlægges at undersøge halvdelen af vandhullerne i 2021. Undersøgelse af de resterende vandhuller planlægges til de følgende år.


Områder, hvor der er eller har været registreret løgfrø

Økonomi

Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje og genopretningsprojekter. Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til naturprojekter tages til efterretning
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter 2021
at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2021.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til prioritering af det afsatte rådighedsbeløb på 1,686 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder 2021.


Projekterne bidrager til at opfylde målene i parkpolitikken og til at vedligeholde og renovere byens grønne rum og parker, som ønskes realiseret i 2021.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til projekter i 2021 tages til efterretning og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at nedenstående 7 projekter gennemføres i 2021.

 • Aulum, begrønning i vejprojekter med tilskud fra puljen til forskønnelse i center-, omegns- og landsbyer
 • Herning, Styrkelse og sammenbinding af stier omkring Herning
 • Herning, Sdr. Anlæg, anlæg af fitnessplads finansieret i samarbejde med fonde 50/50
 • Lind, Kilen, realisering af udviklingsplan
 • Lind Hovedgade, forskønnelse med træer
 • Sunds Søgrunden, realisering af strandpark
 • Tjørring, Fuglsang Sø, renovering af stier


Af vedlagte bilag 1 - Anlægsøkonomi 2021 fremgår forvaltningens forslag til prioritering af de afsatte midler i 2021. Prioriteringen afspejler de politiske målsætninger i parkpolitikken, herunder fokus på effektiv drift, samt de ønsker, som forvaltningen modtager fra borgere.

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,686 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder. Da der er tale om overslagspriser for de enkelte projekter, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelse af opgaverne. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,686 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at prioriteringen af rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder i 2021 tages til efterretning
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,686 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder 2021
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,686 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-20 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Gindeskov Bæk, Feldborg/Grove

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats for at forbedre den økologiske tilstand i Gindeskov Bæk, som ligger ved Feldborg/Grove ca. 7 km syd for Haderup.


Projektet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 304.257 kr. til forundersøgelsen. Beløbet dækker både udgifter til rådgiver og løn til kommunens medarbejdere.


Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.


Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojektet i Gindeskov Bæk.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.


Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.


Indsats i Gindeskov Bæk

I Gindeskov Bæk er der udpeget en indsats med genslyngning og udlægning af groft materiale på en vandløbsstrækning på 7,6 km. Formålet er at forbedre gyde- og leveforhold for fisk, da fiskebestanden ikke opfylder den økologiske målsætning i Vandområdeplanen.


Vandløbet ligger syd for Haderup og er en del af Karup Å systemet.


Projektet gennemføres i to delprojekter, der omfatter henholdsvis forundersøgelse og gennemførsel. Dette dagsordenspunkt omhandler forundersøgelsen, som har til formål at udarbejde beskrivelser af de nuværende forhold, herunder vandføringsevnen i vandløbet samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering". Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.


Kortet nedenfor angiver den udpegede projektstrækning på 7,6 km i Gindeskov Bæk.Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 304.257 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Gindeskov Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter på 110.975 kr. til løn til eget personale og 193.282 kr. på udgifter til konsulent og undersøgelser.


Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Vandområdeplansprojekt i Gindeskov Bæk - Forundersøgelse" til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 304.000 kr. til forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Gindeskov Bæk.


Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til tilskuddet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2022 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Gindeskov Bæk"
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Gindeskov Bæk" til forundersøgelsen i Gindeskov Bæk. Udgiften finansieres af tilskuddet.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-2-20 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Mølsted Bæk, Haunstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats for at forbedre den økologiske tilstand i Mølsted Bæk, som ligger ved Haunstrup ca. 10 km vest for Herning.


Projektet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 255.330 kr. til forundersøgelsen. Beløbet dækker både udgifter til rådgiver og løn til kommunens medarbejdere.


Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.


Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojektet i Mølsted Bæk.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.


Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.


Indsats i Mølsted Bæk

I Mølsted Bæk er der udpeget en indsats med hævning af bund og genslyngning på en vandløbsstrækning på 4,5 km. Formålet er at forbedre gyde- og leveforhold for fisk, da fiskebestanden ikke opfylder den økologiske målsætning i Vandområdeplanen.


Vandløbet ligger vest for Herning og er en del af Skjern Å systemet. Den nedre del er grænsevandløb med Ringkøbing-Skjern Kommune og forundersøgelsen udføres i samarbejde med nabokommunen.


Projektet gennemføres i to delprojekter, der omfatter henholdsvis forundersøgelse og gennemførsel. Dette dagsordenspunkt omhandler forundersøgelsen, som har til formål at udarbejde beskrivelser af de nuværende forhold, herunder vandføringsevnen i vandløbet samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering". Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.


Kortet nedenfor angiver den udpegede projektstrækning på 4,5 km i Mølsted Bæk.


Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 255.330 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Mølsted Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter på 110.975 kr. til løn til eget personale og 144.355 kr. på udgifter til konsulent og undersøgelser.


Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Vandområdeplansprojekt i Mølsted Bæk - Forundersøgelse". Anlægsbevillingen skal dække udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde på i alt 255.330 kr. til forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Mølsted Bæk.


Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til tilskuddet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2022 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Mølsted Bæk"
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Mølsted Bæk" til forundersøgelsen i Mølsted Bæk. Udgiften finansieres af tilskuddet.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-4-20 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Idom Å, Vind Kirkeby

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

XØvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats for at forbedre den økologiske tilstand i Idom Å, som ligger mellem Vind Kirkeby og Idom i den nordvestlige del af Herning Kommune.


Projektet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 127.780 kr. til forundersøgelsen. Beløbet dækker både udgifter til rådgiver og løn til kommunens medarbejdere.


Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.


Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojektet i Idom Å.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.


Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.


Indsats i Idom Å

I Idom Åer der udpeget en indsats med udlægning groft materiale på en vandløbsstrækning på 5,5 km. Formålet er at forbedre gyde- og leveforhold for fisk, da fiskebestanden ikke opfylder den økologiske målsætning i Vandområdeplanen.


Vandløbet ligger sydvest for Holstebro og er en del af Storå systemet. Den nedre del ligger i Holstebro Kommune, og forundersøgelsen udføres i samarbejde med nabokommunen.


Projektet gennemføres i to delprojekter der omfatter henholdsvis forundersøgelse og gennemførsel. Dette dagsordenspunkt omhandler forundersøgelsen, som har til formål at udarbejde beskrivelser af de nuværende forhold, herunder vandføringsevnen i vandløbet samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering". Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.


Kortet nedenfor angiver den udpegede projektstrækning på 5,5 km i Idom Å. Kommunegrænsen er vist med en sort streg.


Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 127.780,00 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Idom Å. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter på 88.780 kr. til løn til eget personale og 39.000 kr. på udgifter til konsulent.


Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Vandområdeplansprojekt i Idom Å - Forundersøgelse". Anlægsbevillingen skal dække udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde på i alt 127.780 kr. til forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Idom Å.


Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført senest den 16. december 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til tilskuddet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 128.000 kr. i 2022 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Idom Å"
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 128.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Idom Å" til forundersøgelsen i Idom Å. Udgiften finansieres af tilskuddet.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.35-G01-1-20 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af okkeranlæg samt prioritering af indsatsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Dagmar Fog Bjerre, Daniel Lindvig, Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til vedligeholdelse af okkeranlæg i Herning Kommune. Derudover fremlægges et forslag til prioriteringen af indsatsen med vedligeholdelse af okkeranlæg i kommunen, samt orientering om status på oprensning af okkeranlæg hen over vinteren 2020-2021. Udvalget er tidligere blevet orienteret omkring okkeranlæg på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. oktober 2020, pkt. 201.


Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071096 Okkeroprensning - forstærket indsats.


Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr., og at forslag til prioritering af vedligeholdelse af kommunens okkeranlæg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2020 og vinteren 2021 er anlæggene i Haurkjær, Ndr. og Sdr. afløb Sønderåes, Egebæk, Mosebæk og Bredvig Bæk blevet oprenset. Derudover er det planlagt, at anlægget ved Højsgård Bæk oprenses i februar 2021.


Forarbejdet til oprensningen af okkeranlæg i 2021 er påbegyndt. Der bliver således hen over vinteren lavet besigtigelser af okkeranlæggene og udarbejdet dispensationer fra Naturbeskyttelseslovens §3 samt udarbejdet udbudsmateriale på de anlæg, der forventes at blive oprenset i efteråret 2021.


Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven sætter krav om, at arbejdet med oprensningen af anlæggene ikke udføres mellem 1. marts og 15. august, som følge af beskyttelsen af padder. Anlæggene udbydes derfor hen over foråret således, at arbejdet kan igangsættes fra 15. august.


Der er blevet fastsat en række parametre for prioriteringen af i hvilken rækkefølge okkeranlæggene skal oprenses. Oprensningen af okkeranlæggene er prioriteret ud fra miljømål, rensegrad, den generelle mængde okker i vandløbet samt tilgroning af okkeranlægget.


Der er forventning om oprensning af 10-12 okkeranlæg i 2021. Listen vil løbende blive opdateret og nye okkeranlæg tilføjet således, at vi er på forkant med arbejdet.


Økonomi

I forbindelse med budgetforliget 2021-2022 er der afsat henholdsvis 700.000 kr. i 2021 og 700.000 kr. i 2022 til en forstærket indsats i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens okkeranlæg.


Det afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071096 Okkeroprensning - forstærket indsats finansierer vedligeholdelse af okkeranlæg.


Forvaltningen anmoder om, at det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til vedligeholdelse af okkeranlæg frigives til området.


Foruden denne ekstra anlægsbevilling i 2021 0g 2022 til vedligeholdelse af okkerbassiner er der desuden på Driften under Serviceområde 04 Grønne områder hvert år afsat midler til dette området. Beløbet er i 2021 således på 692.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningens forslag til prioritering af vedligeholdelse af kommunens okkeranlæg tages til efterretning
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071096 Okkeroprensning - forstærket indsats, til vedligeholdelse af okkeranlæg i kommunen
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2021 samme stednr.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-A00-7-20 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimaoptimering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimaoptimering på kommunale ejendomme.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I det seneste budgetforlig blev der afsat ca. 40 millioner kroner i 2021-2025 til en række navngivne renoveringer og projekter samt forbedringer af klimaskærme i de kommunale bygninger, primært skoler og daginstitutioner.


Forvaltningen anbefaler, at der udføres følgende forbedringer af klimaskærme og indeklimaoptimering i 2021:


 • Kølkær Skole, udskiftning af vinduer
 • Skalmejeskolen, omfugning af murværk
 • Arnborg Skole, udskiftning af vinduer
 • Sørvad - Ørnhøj Skole, udskiftning af ventilation i Ørnhøj
 • Skovmyren, Ilskov, udskiftning af tagbelægning


I budgetforliget blev der givet en prioritering for 2021, hvor etablering af ventilationsanlæg på Skalmejeskolen var prioriteret udført i 2021. Forvaltningen er i forbindelse med gennemgang af investeringsoversigten blevet opmærksomme på, at der i 2023-2024 skal foretages bygningsmæssige ændringer på Skalmejegården (integreret daginstitution i samme bygninger som skolen).


Ifølge det idéoplæg der tidligere er udarbejdet omkring ændringerne på Skalmejegården, så er det planen at der skal foretages flere bygningsmæssige ændringer, der også vil gribe ind i den eksisterende skoledel. Det vil sige, at det ikke kan anbefales at etablere nyt ventilationsanlæg, da det vil betyde at ventilationsopsætning mv. skal ændres igen, når der foretages bygningsmæssige ændringer på Skalmejegården ca. 2 år efter.


Forvaltningen foreslår derfor, at etableringen af ventilation på Skalmejeskolen udskydes, så der er sammenfald mellem de bygningsmæssige ændringer i 2023-2024. Samtidig foreslås der fremrykket projekter vedr. udskiftning af ventilation i Ørnhøj og nyt tag til Skovmyren i Ilskov, der oprindeligt stod for udskiftning i 2022.

Økonomi

Beløbsmæssigt fordeler de nævnte forbedringer sig således på overslagsniveau:

 • Kølkær Skole, udskiftning af vinduer, 0,9 mio. kr.
 • Skalmejeskolen, omfugning af murværk, 1,85 mio. kr.
 • Arnborg Skole, udskiftning af vinduer, 0,9 mio. kr.
 • Sørvad - Ørnhøj Skole, udskiftning af ventilation i Ørnhøj, 3,5 mio. kr.
 • Skovmyren, Ilskov, udskiftning af tagbelægning, 0,35 mio. kr.


Der er ikke lavet udbud på de nævnte renoverings- og forbedringsopgaver, hvorfor de nævnte beløb kan variere, og det fulde rådighedsbeløb på 8 mio. kr. ønskes derfor frigivet. Såfremt der efter afslutningen af ovenstående opgaver er overskydende budget, så vil dette blive benyttet til lignende renoverings- og forbedringsopgaver på kommunale ejendomme.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimaoptimering meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr.
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimaoptimering.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-2-19 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 32 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - nye bassiner mm i Hammerum-Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 32 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes, fordi der er behov for en række ændringer i Hammerum og Gjellerup. Blandt andet er der behov for nye regnvandsbassiner og flytning af eksisterende bassin samt ændret opdeling af oplande, tilretninger af eksisterende oplandsafgrænsninger og nye oplandsnavne.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 32 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Vand har anmodet Herning Kommune om at lave et tillæg til spildevandsplanen for Hammerum og Gjellerup. Tillægget skal bl.a. gøre det muligt at etablere flere nye regnvandsbassiner i området end den nuværende planlægning lægger op til. Ud over ændringer vedr. regnvandsbassiner er der også brug for at lave en række andre rettelser i både Hammerum og Gjellerup for at berigtige forhold, strømline nummereringen af oplande m.v.


Tillægget består af en tekstdel samt oplandskort, udløbsskemaer og oplandsskemaer (bilag 1 og bilag 1.1 – 1.5)


Bemærk at tillæg 32 behandles sideløbende med tillæg 33, der omhandler de specifikke ændringer, der skal ske i spildevandsplanen, som følge af Statens Vandområdeplaner 2015-2021.


Tillæg 32 indeholder følgende ændringer:


Ændringer vedr. regnvandsbassiner, grøfter og vandveje

 • Placering af et nyt regnvandsbassin på matr. 10h, Birk By, Gjellerup (vest for Fastrupvej) for opland Y07-1.P (se ”1” på kort nedenfor).
 • Flytning af et planlagt regnvandsbassin fra Egetæppers matrikel 3e, Birk By Gjellerup til Egetæppers matrikel 5a, Hammerum By, Gjellerup. Projektet indebærer anlæg af et forbassin ved Silkeborgvej og en åben vandvej (grøft), der leder vandet mod nord til regnvandsbassin ved Hammerum Bæk (se ”2” på kort nedenfor). Herning Vand har været i dialog med Egetæpper om projektet.
 • Etablering af en grøft i det grønne bælte mellem Industrivej Syd og Silkeborgvej (matr. 3ay og 3au, Birk By, Gjellerup samt 1il, Hammerum By, Gjellerup). En del af grøften skal benyttes til håndtering af ekstremregn. Det skal undersøges nærmere, hvordan grøften kan placeres og udformes (herunder hvilken dybde og bredde den skal have) pga. bevaringsværdige træer, som vokser i det grønne bælte. Ligeledes kræves grundejernes accept af projektet for at realisere det (se ”3” på kort nedenfor).
 • Placering af et nyt regnvandsbassin med tilhørende udløb for opland Y08 på matrikel 7b, Gjellerup By, Gjellerup - den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup (se ”4” på kort nedenfor).
 • Udvidelse af bassin for opland X06 og X06-1. Bassinet fungerer på nuværende tidspunkt som kombineret regnvandsbassin og "sparebassin". Bassinet modtager regnvand fra opland X06 og - i tilfælde af kraftig regn - opspædet spildevand fra opland X06-1, hvor kloakkerne ikke er separeret endnu. Separering forventes inden udgangen af 2026. Bassinet vil til den tid blive ændret til udelukkende at fungere som regnvandsbassin. I den forbindelse planlægges det udvidet mod vest til Herning Vands matrikel 20a, Gjellerup By, Gjellerup (se ”5” på kort nedenfor).
 • Placering af nyt regnvandsbassin for opland Y16 på Herning Vands matrikel 5af, Hammerum By, Gjellerup (se ”6” på kort nedenfor).Øvrige rettelser

 • En række oplande er blevet delt i to eller flere oplande, eller de har fået et nyt navn, og der er oprettet flere nye oplande. I bilag 1 er der en detaljeret oversigt over alle rettelserne, hvor det i et skema er angivet hvilke oplande, der er blevet til hvilke og begrundelsen for det.
 • Oplandsgrænserne for nogle kloakoplande er blevet rettet til, så de passer til de faktisk forhold. Tilsvarende er et udløb fra et eksisterende bassin flyttet, så kortet nu anviser den faktiske placering.
 • Befæstelsesgraden i bebyggede områder er opdateret i skemaerne. Tilsvarende er den forventede befæstelsesgrad i planlagte området gennemgået og opdateret.
 • Bassiners afløbstal og overløbshyppighed er opdateret i skemaerne

Recipient for regnvand

Den naturlige recipient for regnvand fra hele området er Hammerum Bæk. Hammerum Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”moderat økologisk tilstand”. Miljømålet for Hammerum Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj.


De nye regnvandsbassiner skal bl.a. etableres efterhånden som de fælleskloakerede områder i Hammerum og Gjellerup bliver separeret, og der anlægges ny regnvandskloak. Regnvandet fra fælleskloakerede områder bliver for nuværende ledt til Herning renseanlæg og udledes dermed til Herningsholm Å. Udledningen af regnvandet flyttes derfor opstrøms i vandløbssystemet, når de nye regnvandsbassiner i Hammerum/Gjellerup-området er etableret, men omvendt kommer udledningerne til at være, hvor de mere naturligt hører hjemme.


Grøfter og regnvandsbassiner sikrer forsinkelse og rensning af regnvandet, inden det ledes ud i Hammerum Bæk, og det forventes derfor ikke, at de nye udledninger vil give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af bækken. I forbindelse med ansøgningerne om udledningstilladelse skal der dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Hammerum Bæk i forhold til merbelastningen fra de nye regnvandsbassiner.


Specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af grøfter og nye bassiner vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg skal realiseres. Der vil også blive stillet vilkår om indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår om afløbsvandføring.


Grøfter optages i spildevandsplanen som spildevandstekniske anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde, dog skal Herning Kommune vedligeholde den del af grøften, der skal anvendes til ekstremregn. Grøfter anlægges og udformes under hensyntagen til bevaringsværdige træer og andre lokale hensyn, evt. med et snoet forløb.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 32 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-8-20 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 33 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - Hammerum/Gjellerup, krav i vandområdeplaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Vand ønsker et tillæg til spildevandsplanen for en del af Hammerum og Gjellerup. Baggrunden for tillægget er, at der skal gennemføres flere tiltag på kloaksystemet i området for at opfylde kravet til Statens Vandområdeplaner 2015-2021. En nærmere planlægning har vist, at der er behov for en ændring i spildevandsplanen for at de ønskede tiltag kan gennemføres.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 33 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

I Statens Vandområdeplaner for 2015-2021 er der udpeget en række punktkilder, hvor der skal ske en indsats. Der er bl.a. udpeget punktkilder i Hammerum/Gjellerup området, hvor der udledes opspædet spildevand fra overløbsbygværker og sparebassiner. Dette tillæg til spildevandsplanen omhandler den indsats, der skal ske for at opfylde kravene i vandområdeplanerne for punktkilder til Hammerum Bæk (se bilag 1 og 1.1-1.3). Indsatserne skal gennemføres inden den 22. december 2021.


Herning Kommune og Herning Vand har i et tæt samarbejde planlagt hvilke indsatser, der skal gennemføres, for at opfylde kravene i vandområdeplanerne. Indsatserne er beskrevet herunder.


Udløb Y14 UL1
Et overløbsbygværk i den nordlige del af Hammerum aflaster ca. 5-6 gange om året til Hammerum Bæk, dvs. at der ca. 5-6 gange årligt udledes opspædet spildevand fra bygværket til bækken (se ”1” på kortet). Udløbet nedlægges inden 22. december 2021, og der etableres i stedet et sparebassin. Det kan opsamle og forsinke vandet inden det ledes videre til den afskærende ledning, som løber til Herning Renseanlæg.


Sparebassinet etableres på Herning Vands matrikel 5af, Hammerum By, Gjellerup. Det vil være et tørt bassin, som kun indeholder opspædet spildevand i forbindelse med større regnhændelser og i tømmeperioden kort herefter. Herning Vand vil tilstræbe at udforme bassinet og evt. afskærme det, så det ikke er til gene for omgivelserne. Bassinet bliver enten etableret som et jordbassin eller som et støbt bassin. Bassinet etableres som et midlertidigt bassin og vil være i fuld funktion fra ultimo 2021 til forventeligt primo 2024. Herefter vil mængden af regnvand, som ledes til bygværket, blive reduceret pga. separering i den nordlige del af Hammerum. Efter 2024 vil bassinet stadig være i funktion, men sjældnere. Når der er fuldt separeret, både i vejen og på privat grund, vil bygværket og sparebassinet blive fjernet. Dette forventes at kunne ske i 2025.

Det forventes ikke, at bassinet vil give lugtgener, men hvis det sker, forventes det kun at være i forbindelse med, at der er vand i bassinet, hvilket vil være få gange om året i en periode på ca. 3 år.


Udløb X06RUL1

Et eksisterende sparebassin modtager opspædet spildevand fra opland X03 og regnvand fra opland X06. De to oplande ligger begge i Gjellerup. Fra sparebassinet udledes til Hammerum Bæk via udløb nr. X06RUL1 (se ”2a” på kortet).


Udløbet nedlægges inden den 22. december 2021. Vandet fra sparebassinet vil i stedet for blive ledt til den afskærende ledning, som løber til Herning Renseanlæg. Udløb X03 UL1, som løber til sparebassinet, vil i den forbindelse også blive ledt til Herning Renseanlæg (se ”2b” på figur 1).


Sparebassinet har ligget i området i mange år, og den planlagte indsats, hvor udløbet føres til Herning renseanlæg frem for at udlede til Hammerum Bæk forventes ikke at give anledning til nogen form for ændringer i negativ forstand for folk, der færdes i nærheden af bassinet.


Opland X03 forventes separeret i perioden 2023-2026. Derefter bliver sparebassinet ombygget til et almindeligt regnvandsbassin, og der bliver igen etableret udløb til Hammerum Bæk.


Udløb Y07 UL1

Et eksisterende sparebassin modtager opspædet spildevand fra opland Y07 og regnvand fra opland Y06, som begge ligger i Hammerum. Fra bassinet udledes via udløb nr. Y07 UL1 (se ”3” på kortet). Udløbet nedlægges inden den 22. december 2021. Vandet fra sparebassinet vil i stedet blive ledt til den afskærende ledning, som løber til Herning Renseanlæg.


Sparebassinet har ligget i området i mange år, og den planlagte indsats, hvor udløbet føres til Herning renseanlæg frem for at udlede til Hammerum Bæk forventes ikke at give anledning til nogen form for ændringer i negativ forstand for folk, der færdes i nærheden af bassinet.


Når opland Y07 er blevet separeret (i 2024-2027), vil sparebassinet blive ombygget og sammenbygget med regnvandsbassinet for opland X02, som ligger lige ved siden af. Regnvandsbassinet for opland X02 vil hermed blive udvidet og etableret efter gældende standarder for regnvandsbassiner. Der vil til den tid kun være regnvand fra opland X02 i bassinet. Regnvand fra opland Y07 vil blive håndteret i andet bassinanlæg syd for Hammerum Bæk. Alle regnvandsbassiner får udløb til Hammerum Bæk.Øvrige ændringer

Der laves en række ændringer af oplandsnumre, oplandsgrænser og placering af bassiner i Hammerum og Gjellerup, men disse er af tekniske og praktiske årsager medtaget i et særskilt tillæg, som udarbejdes sideløbende med dette. Se tillæg 32 til spildevandsplanen.


Recipient for regnvand

Den naturlige recipient for regnvand fra hele området er Hammerum Bæk. Hammerum Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”moderat økologisk tilstand”. Miljømålet for Hammerum Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj.


Vurdering i forhold til udledninger fra nye bassiner og bassiner som skal udbygges, når kloakkerne er færdigsepareret i Hammerum og Gjellerup (og der dermed ikke længere vil være nogle overløb af opspædet spildevand) fremgår af tillæg 32 og berøres derfor ikke yderligere i dette tillæg.


Recipient for Herning renseanlæg (som i en periode på nogle få år vil modtage opspædet spildevand fra de tre beskrevne overløb i Hammerum) er Herningsholm Å. Den aktuelle tilstand for Herningsholm Å er ”moderat økologisk tilstand”.


Hammerum Bæk ligger opstrøms Herningsholm Å. Vandet fra Hammerum Bæk løber dermed naturligt til Herningsholm Å. Hydraulisk vurderes det at være uden betydning for Herningsholm Å, at der i en periode på nogle få år bliver en merudledning fra renseanlægget pga. tilførslen af opspædet spildevand fra de tre overløb i Hammerum, som i dag udledes i Hammerum Bæk. Miljømæssigt er det også en fordel, at det opspædede spildevand ledes ind på renseanlægget i stedet for at blive udledt i Hammerum Bæk. Dette vil bidrage positivt til målopfyldelse i Hammerum Bæk.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 33 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-9-20 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 34 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - Vildbjerg, krav i vandområdeplaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Vand ønsker et tillæg til spildevandsplanen for en del af Vildbjerg. Baggrunden for tillægget er, at der skal gennemføres tiltag på kloaksystemet i området for at opfylde kravet til Statens Vandområdeplaner 2015-2021. En nærmere planlægning har vist, at der er behov for en ændring i spildevandsplanen, for at det ønskede tiltag kan gennemføres.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 34 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

I Statens Vandområdeplaner 2015-2021 er udpeget en række punktkilder, hvor der skal ske en indsats, bl.a. én punktkilde til Rødding Å. Dette tillæg til spildevandsplanen omhandler den indsats, der skal ske for at opfylde kravene i vandområdeplanerne for Rødding Å (se bilag 1 og 1.1). Indsatserne skal gennemføres inden udgangen af 2021.


Herning Kommune og Herning Vand har i et tæt samarbejde planlagt hvilken indsats, der skal gennemføres, for at opfylde kravene i vandområdeplanerne. Indsatsen er beskrevet herunder.


Ændring for udløb V2501UD
Overløbsvand fra opland V03V og overfladevand fra opland V25V løber i dag uforsinket til Rødding Å via udløb V2501UD (se figur 1). For at opfylde kravet til vandområdeplanerne etableres et sparebassin, som kan opsamle og forsinke vandet inden det ledes videre til den afskærende ledning, som løber til Vildbjerg Renseanlæg


Sparebassinet etableres på matrikel 1b, Lysgård, Vildbjerg. Det vil være et tørt bassin der tætnes, så udsivning af overløbsvand undgås. Bassinet hegnes ind så uvedkommende færdsel undgås. Bassinet vil kun indeholde opspædet spildevand i forbindelse med større regnhændelser og i tømmeperioden kort herefter. Bassinet vil i en del tilfælde modtage almindeligt rent overfladevand fra opland V25V.


Bassinet etableres inden 22. december 2021 som en midlertidig foranstaltning indtil opland V03V er separeret. Det vil være i fuld funktion fra ultimo 2021 til forventeligt 2026. Separeringen af oplandet forventes udført i årene 2023-2024, hvilket betyder at boligejerne i oplandet skal have udført separering på egen grund i løbet af 2025. Herefter vil sparebassinet blive oprenset, uddybet og lagt sammen med det eksisterende regnvandsbassin med udløb V2901UD.

Det forventes, at lugtgener fra bassinet vil være i begrænset omfang, da overløbsvand fra bygværket bliver blandet sammen med overfladevandet fra opland V25V og herved bliver stærkt fortyndet. Eventuelle lugtgener forventes kun at forekomme, når der har været overløb fra opland V03V. I langt de fleste tilfælde, vil der kun være almindeligt rent overfladevand fra opland V25V i bassinet.Recipient for regnvand

Den naturlige recipient for regnvand er Rødding Å. Rødding Å er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”dårlig økologisk tilstand”. Miljømålet for Rødding Å er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj.


Recipient for Vildbjerg renseanlæg, som i en periode på nogle få år vil modtage overløbsvand fra overløbsbygværket til opland V03V og overfladevand fra opland V25V, er Rødding Å, men umiddelbart syd for rensningsanlægget overgår denne til Vorgod Å. Den aktuelle tilstand for Vorgod Å er ”god økologisk tilstand”. Miljømålet for Vorgod Å er ”god økologisk tilstand”.


Rødding Å ligger opstrøms Vorgod Å. Vandet fra Rødding Å løber dermed naturligt til Vorgod Å. Hydraulisk vurderes det at være uden betydning for Vorgod Å at der i en periode på nogle få år bliver en merudledning fra renseanlægget pga. tilførslen af overløbsvand fra overløbsbygværket og overfladevandet, som i dag udledes opstrøms i Rødding Å. Miljømæssigt er det også en fordel, at det opspædede spildevand ledes ind på renseanlægget i stedet for at blive udledt opstrøms i Rødding Å. Dette vil bidrage positivt til målopfyldelse i Rødding Å.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 34 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-20 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Misbrugscenter Herning har ansøgt satspuljen og modtaget en 2-årig bevilling på i alt 777.484 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet, til anvendelse inden udgangen af 2021, i projektet "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede". Bevillingen anvendes til døgnbehandlingstilbud af dobbeltbelastede. Dobbeltbelastede er personer med alkoholmisbrug og psykiske problemstillinger.


Sundheds- og Ældreministeriet ønsker via disse satspuljemidler at styrke den kommunale alkoholbehandling til dobbeltbelastede borgere.

Sagsfremstilling

Det kan være en meget vanskelig opgave at behandle dobbeltbelastede borgere udelukkende i ambulante behandlingstilbud. Dette afspejles også i ansøgningsmaterialet, hvor der udelukkende har været mulighed for at søge puljemidler til døgnbehandlingspladser.


Misbrugscenter Herning ønsker med denne bevilling at indgå i et tæt samarbejde med døgnbehandlingsstedet Sydgården i Haderslev og dermed videreføre det gode samarbejde, omkring optimering af døgnbehandlingsindsatsen til dobbeltbelastede, fra et lignende projekt i perioden 2016-2019. Døgnbehandlingsstedet er udvalgt, grundet den behandlingsmæssige tilgang og professionalisme, som behandler personlighedsforstyrrelser som en integreret del af misbrugsbehandlingen (schema terapi).


Konkret vil midlerne blive anvendt til 12 ugers behandling til 2 borgere i 2020 og 12 ugers behandling til 2 borgere i 2021. Forventningen er, at flere borgere formår at opnå et vedvarende alkoholstop og dermed også opnår en bedre effekt af den psykiatriske behandling.

Økonomi

Der er ansøgt om et samlet beløb på 1.188.000 kr., og der er fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget tilsagn om i alt 777.484 kr. fordelt over en 2-årig periode. Tilskuddet til projektet er fordelt med 408.450 kr. i 2020 og 369.034 kr. i 2021, men da der ikke længere kan foretages bevillingsmæssige ændringer i 2020, vil hele tilsagnet skulle placeres på år 2021.


I 2020 er der afholdt udgifter for 377.510,40 kr. i projektet ligesom tilskuddet for 2020 på kr. 408.450 kr. er modtaget i november 2020. Begge dele vil blive overført til 2021, hvor den bevillingsmæssige ændring kan foretages.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der meddeles henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,777 mio. kr. i 2021 til projekt "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede" på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, funktion 05.38.44, stednr. 544005.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Vinni Guldhammer  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af socialregnskaber 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har den 24. juni 2020 behandlet Herning Kommunes revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2019 vedrørende revision af de sociale udgifter, der omfatter statsrefusion mv.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nu på vegne af Beskæftigelsesministeriet udarbejdet og fremsendt konklusion på gennemgangen af revisionsberetningen.

Sagsfremstilling

Hvert år, når revisionen er færdig, afgiver de en revisionsberetning, som er afklaret med den administrative ledelse. Herefter bliver den behandlet i Byrådet og efterfølgende bliver revisionsberetningen sendt til ministeriet. Når de har gennemgået beretningen og Byrådets behandling, fremsender de decisionsskrivelsen og det politiske niveau orienteres om denne.


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen for 2019, der vedrører forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud omfattet af statstilskud på Beskæftigelsesministeriets område.


Styrelsen bemærker, at det er utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkning omkring, at Herning Kommune vedrørende udbetaling og beregning af fleksløntilskud ikke har efterlevet kravet om at indhente oplysninger om normalløn fra arbejdsgiver. Ligeledes vurderer styrelsen, at det er utilfredsstillende, at der er et forbehold om, at kommunen har indberettet for højt Beboerindskudslån i forhold til den underliggende dokumentation.


Ministeriet og Styrelsen går ud fra, at de initiativer, som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på området, og at status for effekten af initiativerne vil fremgå af næste års beretning.


Herning Kommune havde forud for revisionsgennemgangen ændret arbejdsgangen, så kravet om indhentelse af oplysninger om normalløn blev efterlevet, men fejlen bestod i, at kommunen ikke af egen drift havde genoptaget og genberegnet sager 3 år tilbage på baggrund af en principafgørelse fra Ankestyrelsen. Dette er der efter revisionens besøg rettet op på, idet kommunen har reguleret de løbende sager i 2020, og foretaget regulering i fleksjobsagerne fra 2017, 2018 og 2019. Der har været tale om beregninger, der blandt andet vedrører afsluttede sager, sager hvor der har været arbejdsgiverskifte og løbende sager. Alt i alt er 1387 sager gennemgået, hvoraf lidt under halvdelen har skullet omberegnes og efterreguleres. Disse reguleringerne er afsluttet i efteråret. Den samlede økonomiske betydning for Herning Kommune beløber sig til 4,872 mio. kr. Det beløb består af efterudbetalinger for 3,536 mio. kr. til borgere, som på grund af fejlen har fået for lidt udbetalt, hvilket giver en kommunal nettoudgift på 2,148 mio. kr. efter hjemtagelse af statsrefusion. Andre borgere har derimod fået 2,725 mio. kr. for meget udbetalt, som ikke kan kræves tilbagebetalt.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-2-21 Sagsbehandler: Mette Siig Wemmelund  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til fremmødeprojekt på Valdemarskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes, Helle Aarø-Hansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud på 3.535.610 kr. i perioden 2021-2023. Tilskuddet er målrettet en særlig fraværsindsats for socialt udsatte samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (det specialiserede område). En gruppe af børn og unge, hvor risikoen for at udvikle et problematisk skolefravær er særligt stor. I den forbindelse har Valdemarskolen og PPR indgået et partnerskab for at udvikle en særlig fraværsindsats for målgruppen.


Indtægts- og udgiftsbevillingen på 1.135.000 kr. i 2021, 1.146.000 kr. i 2022 samt 1.255.000 kr. i 2023 søges godkendt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje om Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. En pulje, der fokuserer på socialt udsatte samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser.


I den forbindelse har PPR og Valdemarskolen indgået et partnerskab i arbejdet med at modne en indsatsmodel for begyndende- og/eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd hos målgruppen. Indsatsmodellen tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats i barnets kontekst.

Formålet med projektet

Bekymrende og problematisk skolefravær kan have mange årsager og dermed mange løsninger. Derfor kan vi ikke arbejde med en one-size-fits-all indsats i fraværssager. Der er derimod behov for at skabe et tæt og koordineret samarbejde mellem de mange forskellige aktører, der skal arbejde sammen om at få barnet/den unge tilbage i skolen. En samarbejdsmodel kan skabe en systematisk tilgang til både opsporing, afdækning og inddragelse. Derudover muliggøres forskelligartede indsatser, hvilket der er behov for.


Projektet står på fundamentet af de eksisterende fraværsindsatser i Herning Kommune, hvorfor det sammentænkes med Fraværssystematikken samt gode erfaringer fra andre fraværsprojekter.


Målgruppe

Projektets målgruppe afgrænses til elever i 0.-10. klasse med begyndende- og/eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd, der visiteres eller er visiteret til Herning Kommunes specialskole, Valdemarskolen. Et stabilt fremmøde i skolen er særligt vigtigt for denne målgruppe i relation til at opnå et hverdagsliv, der er så tæt på det almene som muligt.

Projektets målsætninger

 • At børn og unge, der deltager i indsatsen, øger deres fremmøde i skolen
 • At børn og unge, der deltager i indsatsen, opnår øget trivsel og mestring
 • Antallet af skolevægrende elever på Valdemarskolen reduceres
 • Antallet af elever på reduceret skema mindskes
 • At barnet og familien oplever sig inddraget i indsatsen på en meningsfuld måde
 • Der arbejdes målrettet med inddragelse af barnets stemme i forløbet
 • At der opbygges en systematisk praksis for opsporing og afdækning af årsager til skolefravær og skolevægring.
 • Tværprofessionelt samarbejde understøtter en koordineret indsats.


Indsatser i projektet

Indsatserne i projektet vil være forskelligartede og kan både rettes mod barnet og det omgivende miljø. Derfor vil der lægges vægt på, at de indsatser, der bringes i spil, ikke retter sig snævert til barn eller familie, men i særlig grad også rettes til skolen og det faglige læringsmiljø. Herunder også de sociale fællesskaber, som barnet/den unge er en del af.


En særlig indsats, vi ønsker at afprøve via dette projekt, er ”det tomme klasselokale”. Tanken er, at børn med bekymrende fravær visiteres til en særlig ikke-fysisk klasse. Her vil der kobles et særligt fraværsteam til eleverne, bestående af en læreruddannet ressourceperson (ansat på Valdemarskolen), en psykolog samt en fremskudt socialrådgiver (ansat i PPR). I fællesskab skal fraværsteamet hjælpe de fraværende børn tilbage i skole via individuelt tilrettelagte indsatser.

Økonomi

Der er bevilliget midler til følgende poster:

Tilskud til serviceområde 12 (Valdemarskolen):


2021

2022

2023

I alt

Læreruddannet ressourceperson

448.091 kr.

459.021 kr.

568.311 kr.

1.475.423 kr.


Tilskud til serviceområde 16 (PPR):


2021

2022

2023

I alt

Psykolog

404.399 kr.

404.399 kr.

404.399 kr.

1.213.196 kr.

Fremskudt socialrådgiver

214.170 kr.

214.170 kr.

214.170 kr.

642.510 kr.

Projektledelse

56.160 kr.

56.160 kr.

56.160 kr.

168.480 kr.

Revision

12.000 kr.

12.000 kr.

12.000 kr.

36.000 kr.

I alt

686.729 kr.

686.729 kr.

689.729 kr.

2.060.187 kr.


På serviceområde 12 fordeler tilskuddet sig med 448.091 kr. i 2021, 459.021 kr. i 2022 samt 568.311 kr. i 2023. På serviceområde 16 fordeler tilskuddet sig med 686.729 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles en udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til serviceområde 12 på 448.000 kr. i 2021, 459.000 kr. i 2022 og 568.000 kr. i 2023 samt til serviceområde 16 på 687.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-5-20 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2021

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.