Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 1. marts 2016
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.15.15-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ændringer i Herning Kommunes underskriftsbemyndigelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som følge af tiltrædelse af ny kommunaldirektør skal der ske ændringer i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter på Herning Kommunes vegne, herunder om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. Bemyndigelsen til tidligere kommunaldirektør Lone Lyrskov bringes til ophør, og bemyndigelse gives til kommunaldirektør Erik Hattens. Tillige ændres bemyndigelser til andre personer som følge af omstruktureringer i forvaltninger og andre personalemæssige ændringer.

Sagsfremstilling

Ifølge § 32 i lov om kommunernes styrelse skal en række dokumenter underskrives af Borgmesteren eller en viceborgmester sammen med en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet. Herning Byråd gav underskriftsbemyndigelser i sit konstituerende møde den 9. december 2013, jf. sag nr. 7, således at en række personer kan underskrive dokumenter på Herning Kommunes vegne inden for deres respektive område.

 

Det foreslås, at underskriftsbemyndigelserne fra og med den 1. marts 2016 er følgende:

 

A. For så vidt angår Herning Byråd sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

 • Kommunaldirektør Erik Hattens eller i dennes fravær
 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i disses fravær
 • Underdirektør Thomas Herskind.

 

B. For så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

De samme 3 personer i nævnte rækkefølge som er anført for så vidt angår Byrådet.

 

C. For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i dennes fravær
 • centerchef Jacob Philipsen eller i disses fravær
 • centerchef Lotta Sandsgaard.

Dog underskrives der for så vidt angår Herning Kommune som Bygningsmyndighed af borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg, der har behandlet sagen) sammen med centerchef Lotta Sandsgaard eller i dennes fravær afdelingsleder Hans Eghøj.

 

D. For så vidt angår Byplanudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • afdelingschef Merete Woltmann eller i disses fravær
 • planchef Marius Reese

 

E. For så vidt angår Børne- og Familieudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Børn og Unge Henrik Beyer eller i dennes fravær,
 • centerchef Ellen Dissing.

 

F. For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Forebyggelsesudvalget sammen med det respektive udvalgs formand eller næstformand i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Søren Liner Christensen eller i dennes fravær
 • stabschef Karin Locander eller i disses fravær
 • vedrørende Social- og Sundhedsudvalget - handicap- og psykiatrichef Ejnar Tang
 • vedrørende Beskæftigelsesudvalget - afdelingschef Carsten Lagoni
 • vedrørende Forebyggelsesudvalget - sundheds- og ældrechef Lis Bukholt.

 

G. For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • afdelingschef Merete Woltmann eller i disses fravær
 • kultur- og fritidschef Morten Koppelhus.

 

For så vidt angår digital tinglysning tilrettes bemyndigelsen i overensstemmelse med ovenstående, hvorefter Tinglysningsretten underettes herom.

 

Det bemærkes, at de personer, der bemyndiges jf. ovenfor, kan delegere deres underskriftskompetence inden for lovgivningens og kommunestyrets regler herfor. Hver forvaltning udarbejder en delegationsplan for deres respektive område.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at ændringerne i underskriftsbemyndigelserne godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Anlægsbevilling til medfinansiering af projekt i Skjern Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 28. september 2015, pkt. 303 at meddele Danmarks Center for Vildlaks, at Herning Kommune er positive over for deres ansøgning om medfinansiering af et forsknings - og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å. Udvalget besluttede samtidig, at endelig stillingtagen til bevilling sker, når samlet projektbeskrivelse og detailbudget er afklaret.

 

Innovationsfonden har givet tilsagn om, at de er indstillet på at bidrage med i alt 15 mio. kr. til projektet. Ringkøbing-Skjern Kommune og Dansk Center for Vildlaks har desuden givet endeligt tilsagn om deres del af medfinansieringen, hvorfor projektets samlede økonomi er på plads.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der meddeles endeligt tilsagn om Herning Kommunes medfinansiering til projektet, og at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2016 på i alt 1 mio kr. til formålet.

 

Sagsfremstilling

Danmarks Center for Vildlaks (DCV) sendte den 10. september 2015 ansøgning til Herning Kommune om en medfinansiering på 1 mio. kr. i et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å. Formidlingsprojektet er ét af syv delprojekter i et samlet forsknings- og formidlingsprojekt med et budget på i alt 21,036 mio. kr. (ansøgning er vedlagt som bilag)

 

I budgetforliget fra 2015 og 2016 er det besluttet, at potientialet for å-turismen i Herning Kommune skal afdækkes og udvikles.

Forvaltningen vurderer, at forsknings- og formidlingsprojektet kan indgå som et delelement i Herning Kommunes videre arbejde med at udvikle å-turismen i kommunen. Projektet vil bidrage med ny viden, der kan være med til at sikre en fremtidig robust laksebestand, der kan tåle et langt større fiskeri, hvilket er en forudsætning for at øge lystfiskerturismen i Skjern Å.

 

Det ansøgte forsknings- og formidlingsprojekt er et 4-årigt projekt med titlen "Udvikling af den danske laksebestand - større populationer, genetiske ressourcer og rekreativt fiskeri". Det ansøgte tilskud fra Herning Kommune er særligt tilknyttet formidlingsdelen af projektet, der har et selvstændigt budget på 2,6 mio. kr.

Da formidlingen skal ske løbende over hele projektperioden, foreslås det, at Herning Kommunes medfinansiering udbetales med en årlig rate i projektperioden.

 

Projektet skal identificere og skaffe ny viden om specifikke flaskehalse, analysere den genetiske styrke i laksebestanden og sikre formidling af forskningsmæssige resultater til en så bred skare i offentligheden som muligt. Formidlingsdelen, som Herning Kommune skal medfinansiere, sker dels via en flersproget hjemmeside, de sociale medier og via pressen.

Målet er desuden "At skabe lokalt ejerskab, national stolthed og international anerkendelse for laksen i Skjern Å, således at Skjern Å vil kunne fremstå som et internationalt fyrtårn inden for bæredygtigt laksefiskeri, naturgenopretning og naturforvaltning".

 

Forvaltningen er tilbudt en plads som observatør i styregruppen for det samlede projekt. 

 

Økonomi

I budgetforlig 2015 og 2016 er der afsat i alt 5,030 mio. kr. (2016-prisniveau) i 2015- 2017 til å-turisme i tilknytning til Herning Kommunes større vandløb.

 

Projektet har et samlet budget på 21,036 mio. kr, hvoraf Innovationsfonden finansierer 15 mio. kr., Ringkøbing-Skjern Kommune 1 mio. kr. og Herning Kommune 1 mio. kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager i særkilt sag stilling til udmøntning af de resterende 4,030 mio. kr., der er afsat til udvikling af å-turisme i Herning Kommune.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at medfinansiering af projektet godkendes endeligt,

 

at udbetaling af medfinansieringen sker med 1 årlig rate over 4 år,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration, stednr. Å-turisme,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.62 Turisme i 2016.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Ansøgning fra Herning Vand A/S om garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

Herning Vand har fremsendt anmodning om kommunal garantistillelse for et lån på op til 40 mio. kr. optaget hos KommuneKredit.
Lånebeløbet skal anvendes til finansiering af investeringsudgifter i regnskabsåret 2015.

Sagsfremstilling

Herning Vand har fremsendt en anmodning om, at Herning Kommune stiller garanti for låneoptagelse i KommuneKredit på op til 40 mio. kr. til finansiering af Herning Vands investeringer i 2015.

Det endelige lånebeløb kendes først, når koncernregnskabet 2015 for Herning Vand er opgjort.

 

I henhold til lånebekendtgørelsen, der regulerer kommunernes adgang til låneoptagelse, garantistillelse mv., henregnes låneoptagelse til finansiering af investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, ikke til kommunens låntagning.

 

Herning Kommune har pr. ultimo 2015 stillet garanti for Herning Vand for i alt 42,8 mio. kr., der stammer fra låneoptagelse vedrørende 2013.

Primo 2015 gav Byrådet et tilsvarende tilsagn til Herning Vand om kommunal garantistillelse på et lån op til 50 mio. kr. Dette tilsagn valgte Herning Vand ikke at benytte, da et tilbud fra Nordea Finans uden kommunal garanti viste sig at være mere økonomisk fordelagtig.

 

Betingelsen for at stille en kommunal garanti er, at der opkræves en provision herfor på markedsmæssige vilkår, så der ikke sker en konkurrencemæssig forvridning i forhold til det private lånemarked, når kommunen stiller garanti.

Jf. Byrådsbeslutning fra 1. april 2014 pkt. 121 vil Herning Vand A/S blive opkrævet en engangsprovision på 1% af lånets hovedstol svarende til 400.000 kr. og en årlig provision på 0,5% af restgælden.

 

Herning Vand A/S er på nuværende tidspunkt stadig i process med at afsøge mulighederne for lånoptagelse på det private lånemarked. Hvis Herning Vand opnår en aftale på det private lånemarked, der er mere økonomisk fordelagtigt end et lån ved KommuneKredit med kommunal garanti, vil Herning Vand ikke benytte sig af en stillet kommunal garanti.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Herning Kommune stiller garanti til Herning Vand for låneoptagelse op til 40 mio. kr.,

 

at der opkræves en engangsprovision på 1% af lånets hovedstol og en årlig provision på 0,5% af restbeløbet,

 

at de budgetmæssige tilpasninger foretages administrativt, når det endelige lånebeløb kendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.14-K08-1-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af anlægsregnskab for 98 ungdomsboliger Nørregade 9 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 14. december 2010 godkendte Byrådet i Herning skema A, for en ombygning af Nørregades Plejehjem. Efter ombygningen ville der være 98 ungdomsboliger i bygningen.

 

Boligselskabet Fruehøjgaard har nu afsluttet byggeriet og taget bygningen i drift. Boligselskabet fremsender endeligt anlægsregnskab i form af Skema C til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender det fremsendte skema C.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt skema C vedrørende etablering af 98 almene ungdomsboliger, beliggende Nørregade 9, 7400 Herning, med anmodning om godkendelse af skema C med den endelige anskaffelsessum.

 

Kommunalbestyrelsen gav den 14. december 2010 tilsagn(Skema A) om støtte til et boligprojekt omfattende 98 almene ungdomsboliger.

 

I tiden mellem meddelelsen af støttetilsagnet og fremlæggelsen af anlægsprojektet (skema B-ansøgning) skete der en mindre tilpasning af projektet. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 17. september 2012 en anskaffelsessum på 101.349.000 kr. for projektet. Lejen for boligerne blev foreløbigt godkendt til 751kr. pr. m2 bruttoetageareal.

 

Bygherre har afsluttet byggeriet og har meddelt, at de er klar til at indberette Skema C den 22. december 2015.

 

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er i det fremsendte anlægsregnskab(Skema C) opgjort til 100.663.000 kr.

 

Anskaffelsessummen inkl. moms for 98 ungdomsboliger opgøres i forhold til skema B godkendelsen således:

 

Udvalgte hovedtal.

Skema B tilsagn inkl. moms

Skema C regnskab inkl. moms

Grundudgifter

25.283.000 kr.

24.144.000 kr.

Håndværkerudgifter

64.825.000 kr.

67.946.000 kr.

Omkostninger

9.698.000 kr.

7.039.000 kr.

I alt

101.349.000 kr

100.633.000 kr.

 

Mindreudgiften udgør 716.000 kr.

 

Årsagen til mindreudgiften angives af Boligselskabet Fruehøjgaard til at være, at ejendommen viste sig at indeholde færre m2 end antaget fra start og oplyst i BBR.

Opførelsen af almene boliger i Danmark er underlagt en lang række regler, herunder regler om hvor meget et byggeri max må koste. Færre m2 har betydet, at Boligsleksabet har måtte justere byggeriet, da man i Skema B godkendelsen var helt oppe at ramme max. beløbet. Besparelsen er fundet ved, at omkostningerne til ex. byggelånsrenter og andre finansielle udgifter er blevet mindre end forudsat i skema B. Men også håndværkerudgifterne har vist sig mindre end først antaget.

 

I grundudgifterne ligger der også en større omflytning fra Tilslutningsbidrag til grundkøbesum. Se til illustration punkt 38 på Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2016.

 

Finansieringen af boligernes anskaffelsessum, opgøres i forhold til skema C således:

 

 

Skema B finansiering

Skema C finansiering

Realkreditlån 91% af anskaffelsessummen

92.228.000 kr.

91.603.000 kr.

Grundkapital 7%

7.094.000 kr.

7.046.000 kr.

Beboerindskud 2%

2.027.000 kr.

2.013.000 kr.

 

 

Kommunal garantistillelse.

Herning Kommune skal stille kommunal garanti for den del af realkreditlånet som ligger ud over de 60% af lånet. Den endelige garantiprocent er nu beregnet og Herning Kommune skal garantere for den del af lånet som ligger ud over 60% af ejendommens værdi, hvilket konkret svarer til 59.220.100 kr. I forbindelse med skema A godkendte byrådet at stille garanti for et beløb som blev anslået til 60.640.044 kr. Staten regarantere for halvdelen af det beløb som kommunen garantere for.

 

Husleje.

Den endelige husleje er på baggrund af Skema C opgjort til 740 kr. pr. m2 bruttoareal.

Konkret kan det oplyset at man derfor kan leje en 49 m2 stor lejlighed, med eget bad og køkken for 2.940 kr. pr. mdr. excl. forbrug.

 

Økonomi

i forbindelse med Skema A, er der givet bevilling til udgiften til kommunalt grundkapitaltilskud på 7,254 mio kr. Der er desuden givet bevilling til driftsudgiften til ungdomsboligbidrag på 167.000 kr. årligt.

Det blev derudover vedtaget at stille den beskrevne garanti.

 

Den kommunale sagsbehandling udløser et sagsbehandlingsgebyr på 253.000 kr. Der er i forbindelse med skema A søgt om indtægtsbevilling til denne indtægt.

 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet og dermed skema C godkendes med en samlet anlægssum på 100.633.000 kr.,

 

at huslejen på de 740 kr. pr. m2 bruttoareal godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.   

Da dele af arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med det ønskede projekt. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-24 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg, som kan ses i bilag 1.

 Kommuneplantilægget er en forudsætning for forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg (dele af matr. nr. 2u, 3ag og 4bl alle Over Feldborg By, Haderup) Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

 

 

Kortet viser omfanget af Kommuneplanramme 03.T2 samt den nye afgrænsning af kommuneplanramme 03.B1.

 Arealet er privat ejet, men der er tinglyst servitutter vedr. placering af regnvandsbassin derpå. 

 Da arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Kommuneplanramme 03.B1 for boligområde ved Gammel Landevej skal derfor ændres for den del, hvorpå der ønskes etableret regnvandsbassin. Med kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreslås arealet omfattet af den nye kommuneplanramme 03.T2 overført til landzone. Kommuneplantillægget ændrer ikke bestemmelserne for rammeområde 03.B1 kun afgrænsningen heraf.

 Med tillægget laves en ny kommuneplanramme 03.T2 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg, som giver mulighed for at arealet anvendes til klimatilpasning og generel håndtering af overfladevand ved etablering af et regnvandsbassin mm. Kommuneplanramme 03.T2 giver desuden mulighed for at etablere beplantning, der kan understøtte overgangen fra Feldborg til det åbne land. Beplantningen er en videreførelse af den beplantning, der er en kendetegnende markør for Feldborgs afslutning.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

Da dele af arealet er omfattet af en eksisterende lokalplan og klassificeret som byzone, er det nødvendigt, at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 03.T2.1 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg, som kan ses i bilag 1.

Forslag til lokalplan 03.T2.1 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

Arealet er i dag omfattet af lokalplan nr. 03.4 for Feldborg By. Området ligger i den nordøstligste del af lokalplanområdet og er udlagt til bolig formål. For at muliggøre projektet, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg. 

Lokalplanforslaget omfatter dele af matr.nr. 2u, 3ag og 4bl, alle Over Feldborg By, Haderup. Arealet er privat ejet, men der er tinglyst servitutter vedr. placering af regnvandsbassin derpå. Lokalplanområdet er ca. 4500 m2 og beliggende i den nordøstlige udkant af Feldborg. Matrikel 3ag ligger i byzone, med lokalplanforslag 03.T2.1 foreslås den del af matrikel 3ag, der er omfattet af lokalplanområdet, overført til landzone.

 

 

Ortofoto med afgrænsning af området for lokalplan nr. 03.T2.1.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende delvis i byzone ved den nordøstlige afgrænsning af Feldborg. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60, der udlægger et nyt rammeområde 03.T2 til teknisk areal ved Gammel Landevej i Feldborg.

Forslag til lokalplan 03.T2.1 fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg og muliggør dermed etableringen af et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg.

Lokalplanen fastlægger retningslinjer for områdets adgangsforhold, terrænregulering, bebyggelse og beplantning.

Lokalplanen sikrer, at der etableres beplantningsbælte i den sydøstlige afgrænsning af lokalplanområdet, så der skabes en harmonisk overgang til det åbne land.

Lokalplanens indhold

For at få plads til at etablere et regnvandsbassin, giver lokalplanen mulighed for at regulere vandløbet Feldborg Mose. De fremtidige dimensioner i vandløbet skal være tilsvarende de nuværende, hvorfor reguleringen ikke forventes at medføre ændringer i de afvandingsmæssige forhold. Vandløbet skal efter reguleringen have en afstand på minimum 8 meter til den eksisterende sø mod nord, der er registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at sikre mod overfladeafstrømning fra vandløbet til søen.

Regnvandsbassinet må maksimalt udgøre 30 % af lokalplanområdets samlede areal. For at sikre, at regnvandsbassinets udformning bidrager til områdets rekreative værdi, skal det etableres med jævnt og fladt skrånende bund og bredder, og holdes i en minimum afstand af 8 meter til vandløbet Feldborg Mose, der med sin regulering danner den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.

Lokalplanen giver kun mulighed for opførelse af mindre bygninger og anlæg, der er relateret til områdets anvendelse som teknisk anlæg. Disse bygninger skal tilpasses landskabet, hvorfor der i lokalplanforslaget stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse.

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Gammel Landevej.

Lokalplanen sikrer generel håndtering af overfladevand. Endvidere skal lokalplanen overføre dele af lokalplanområdet fra byzone til landzone.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 03.T2.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 6. oktober 2015 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljørapport for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade. Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 8. oktober til og med 3. december 2015. Der er i perioden indkommet tre indsigelser og bemærkninger.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 49 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæggets to rammer 52.BL1 og 52.E1 er beliggende i den østlige del af Haunstrup By.

 

Kommuneplantillæg nr. 49 udlægger en ny ramme 52.E1 til erhverv i virksomhedsklasser 1-4. Virksomhedsklasse 1 er virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ganske ubetydelig grad. Virksomheder i klasse 4 er virksomheder og anlæg, som kan være belastende for omgivelserne. Bebyggelsesprocenten for området som helhed hæves til 60% for rammeområde 52.E1.

  

Der ændres ikke i bestemmelserne for rammeområde 52.BL1, da det blot er afgrænsningen af rammeområdet der ændres.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 49 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 8. oktober til og med den 3. december 2015. Der er indkommet tre bemærkninger og indsigelser. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet afgrænsning af området, vejadgang og støjdæmpende foranstaltninger.    

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver efter administrationens vurdering ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger samt baggrunden for, at kommuneplantillæg og lokalplan indstilles til endelig vedtagelse.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Lokalplanforslag 52.E1.1 - Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup og tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra 8. oktober til 3. december 2015, hvor der er indkommet tre bemærkninger og indsigelser.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 52.E1.1 – Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup endelig vedtages med ændringer, som bl.a. omhandler byggeret, bevaringsværdige træer og præcisering af bestemmelser for støjdæmpende foranstaltninger. Derudover skal der tages stilling til, hvorvidt der kan være frakørsel fra virksomheden via Skibbildvej.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanen omfatter en eksisterende virksomhed og to boliger ved Haunstrup Hovedgade i den østlige del af Haunstrup. Lokalplanen udlægger området til erhverv uden bolig, hvilket betyder, at boligejendommene ikke kan udvides yderligere ved tilbygning og lignende.

 

Der er ikke knyttet handlepligt til lokalplanen, ligesom lokalplanen ikke hindrer, at boligejendommene kan vedligeholdes og istandsættes. Forvaltningen har fundet det hensigtsmæssigt, at ejendommene er indeholdt i lokalplanen. Dette er begrundet med, at den ene ejendom er omgivet af den samme virksomhed til to sider og har en tinglyst fælles færdselsret med den eksisterende virksomhed. Virksomheden er derudover i dialog om at overtage den anden ejendom.

 

Lokalplanområdet er disponeret i tre delområder med mulighed for at etablere erhvervstyper i virksomhedsklasse 1-4. Virksomhedsklasse 1 er virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ganske ubetydelig grad. Virksomheder i klasse 4 er virksomheder og anlæg, som er belastende for omgivelserne. Disponeringen i lokalplanområdet skal forebygge uhensigtsmæssig miljøpåvirkning i området, både internt og eksternt.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den eksisterende vejadgang fra lokalplanområdet til Skibbildvej lukkes af hensyn til boligområdet nord for lokalplanområdet.

 

Lokalplanforslaget indeholder desuden bestemmelser, der omfatter støjdæmpende foranstaltninger.

 

Kommuneplantillæg og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og miljørapport. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Offentlig høring 

Planforslagene med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra 8. oktober til 3. december 2015. Der er indkommet tre bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger og indsigelser er samlet i bilag 1.

 

Bemærkninger og indsigelser omhandler blandt andet afgrænsning af lokalplanområdet, støjdæmpende foranstaltninger og vejadgang fra Skibbildvej. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

Vejadgang fra Skibbildvej

I den offentlige høring er der kommet indsigelse fra virksomheden, som ønsker at der fortsat kan være udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej. Virksomheden har oplyst, at de har testet om manøvrearealet var stort nok til større lastbiler, hvilket det efter virksomhedens vurdering har vist sig ikke at være.

Vejdirektoratet udtaler bekymring for de trafikale konsekvenser på Haunstrup Hovedgade, hvis der ikke er tilstrækkelig med manøvreareal på egen grund. Vejdirektoratet påpeger, at man ikke ser det som hensigtsmæssigt, at lastbiler kører ud på Haunstrup Hovedgade fra virksomheden grundet krydsets placering og udformning, herunder bl.a. manglende signalregulering og kanalisering.  

 

Herning Kommunes alter-               Herning Kommunes alternativ 2

nativ 1 - Den røde streg                   Den røde streg illustrerer en evt. ny

illustrerer en evt. ny tilbyg-              tilbygning - Ikke målfast

ning - Ikke målfast

 

Herning Kommune har efter den offentlige høring udarbejdet materiale med to alternativer, som viser at der i princippet er manøvreplads nok. Det ene alternativ viser, at lastbilen skal bakke tre gange, når de skal vende efter aflæsning. Dette er ikke optimalt. I det andet alternativ skal der fældes to træer, som ikke er bevaringsværdige, men her kan lastbilen nøjes med at bakke en gang. Hermed kan hensynet til naboer langs Skibbildvej opretholdes samtidig med, at der stilles krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt der i lokalplanen skal være udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej.

 

Hvis der træffes beslutning om, at der skal være udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej skal det tilføjes i lokalplanforslagets §4.1 og i §11.2. Derudover skal lokalplanforslagets §12.1 slettes. Hvis der træffes beslutning om, at der ikke skal være udkørsel ved Skibbildvej, anbefaler forvaltningen, at der i lokalplanens §4 til føjes en bestemmelse om, at der indenfor lokalplanområdet skal etableres manøvreareal til lastbiler.

 

Støjdæmpende foranstaltninger

Forvaltningen anbefaler på baggrund af indsigelsen, at det i lokalplanen præciseres, at den støjdæmpende foranstaltning mellem indsiger og dennes nabo mod vest først skal etableres, når der etableres erhverv på matrikel 2dø.

 

Byggeret

Forvaltningen har revurderet byggeretten for matrikel 2dø. Hvis ejendommen skal udnyttes med en bebyggelsesprocent på 40, som der er mulighed for i dag, skal byggeretten hæves til 644 m2 for den pågældende matrikel. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være hensigtsmæssigt, at ejendommen kan udnyttes på en anden måde end hvad lokalplanforslaget oprindeligt gav mulighed for. Derfor anbefaler forvaltningen, at byggeretten på matrikel 2dø hæves til 644 m2 i lokalplanens §7.1, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 40 for ejendommen. Forvaltningen anbefaler endvidere, at byggefeltet forlænges til skellet mellem matrikel 2dø og 2ai, så det er muligt at realisere lokalplanens muligheder.

 

Bevaringsværdige træer

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående afsnit om byggeret på matrikel 2dø, at de bevaringsværdige træer på matrikel 2dø ikke længere skal klassificeres som bevaringsværdige og ikke længere er indtegnet på kortbilag 2 i lokalplanen.

 

Påbudt facadebyggelinie

Forvaltningen anbefaler, at det tilføjes i lokalplanforslagets §7.4: ”.. Den påbudte facadebyggelinje er sammenfaldende med vejbyggelinjen langs Haunstrup Hovedgade.”

 

I lokalplanens redegørelsesdel vil det blive tilføjet, at der inden for vejbyggelinjen ikke må opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlig forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretning af blivende art uden Vejdirektoratets tilladelse jf. vejlovens §40 stk. 2.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 og lokalplan 52.E1.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 52.E1.1 – Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der skal være mulighed for udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej, idet det tilføjes i lokalplanforslagets §4.1:.. ”og Skibbildvej”  samt i §11.2 tilføjes følgende: ”.. Dog kan der etableres en åbning i beplantningen, hvor der skal etableres en låge/port for udkørsel.” som indtegnes på lokalplankortet

 

at lokalplanforslagets §12.1 slettes.

  

at i lokalplanforslagets § 12.2 tilføjes: ”.. Dog skal beplantet afskærmning eller beplantet støjdæmpende foranstaltning på matrikel 2dø først etableres, når ejendommen anvendes til erhverv.”

 

at i lokalplanforslagets §11.2 tilføjes: ”..jævnfør §12.2.”

 

at byggeretten på matrikel 2dø i lokalplanforslagets § 7.1 hæves til 644 m2.

 

at byggefeltet på matrikel 2dø på kortbilag 2 (lokalplankortet) forlænges til skellet mellem matrikel 2dø og 2ai.

 

at de bevaringsværdige træer på matrikel 2dø udgår.

 

at i lokalplanforslagets §7.4 tilføjes:  ”.. Den påbudte facadebyggelinje er sammenfaldende med vejbyggelinjen langs Haunstrup Hovedgade.”,

 

at der skal være mulighed for udkørsel ved Haunstrup Hovedgade via Skibbildvej.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 52.E1.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Egnsteateraftale for Operaen i Midten 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale melllem Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommune og Operaen i Midten udløber per 31. december 2016. Jf. denne aftale skal der senest d. 1. april 2016 fremsendes politisk godkendt aftale til Kulturstyrelsen. Forslag til en ny fire-årig aftale foreligger hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende egnsteateraftale mellem Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro Kommuner og Operaen i Midten udløber pr. 31.12.2016.

 

Politisk godkendt forslag til en ny aftale, som skal gælde for perioden 1.1.2017- 31.12.2020 skal indsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2016.

 

Teatrets bestyrelse har pr. mail godkendt forslaget til egnsteateraftale for 2017-2020 den 15.-17. december 2015.

 

Operaen i Midten er en selvejende institution. Hovedformålet er at producere professionelt musikdramatisk teater i henhold til bestemmelserne om egnsteatre i teaterlovgivningen. Teatret skal derfor producere minimum to nye scenekunstforestillinger årligt. Turnévirksomhed indgår i teatrets virke, ligesom teatret kan indgå i samproduktioner med andre professionelle teatre. Teatret bidrager

til at udvikle scenekunsten i lokalområdet med aktiviteter, der ligger i umiddelbar tilknytning til teatrets primære opgaver.

 

Teatrets repertoire fastlægges ud fra kriterier om originalitet, relevans og tilgængelighed og produktionerne opføres først og fremmest i teatret fire hjemstedskommuner.

 

Et særligt delmål og fokus retter sig mod børn og unge, og teatret vil styrke og udvikle sin position som førende på dette felt. Dette sker bl.a. ved at være lead partner for Grow Op! Projektet, der er en operabiennale for børn og unge, og det er et strategisk projekt i Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017.

 

Aftalen blev godkendt af Kultur og Fritidsudvalget i Holstebro den 12. januar 2016.

 

Økonomi

De kommunale driftstilskud for Operaen i Midten er i alle aftaleårene 2017-2020

identisk med driftstilskuddet for 2016 uden PL-fremskrivninger.

 

Det samlede årlige tilskud afholdes af kommunerne efter en fordelingsnøgle i

henhold til indbyggertallet i aftale-kommunerne og udgør i aftaleårene i alt 2.152.421

kr. pr. år.

  

Her ud over modtager Operaen i Midten et særligt statstilskud, som er det tidligere amtstilskud, og som i 2015 udgør 1.350.228 kr. Der gøres opmærksom på at dette tilskud er omfattet af regeringens vedtagne omprioriteringsbidrag, svarende til en reduktion i størrelsesordenen 25-30.000 kr. årligt

 

Herning Kommunes andel udgør i 2017 915.597 kr. og de samlede udgifter afholdes indenfor serviceområde 15, Kultur.

 

 

Herning Kommune anmodes om at godkende forslaget til ny egnsteateraftale.

 

Folketinget vedtog i 2014 ny lovgivning med henblik på at opnå en fælles kadence for

egnsteateraftaler. Som konsekvens heraf er den gældende egnsteateraftale 1-årig,

mens lovkravet fra 2017 er, at aftalerne er 4-årige.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at forslaget til egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden 1.1.2017-31.12.2020 godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet med anbefaling under forudsætning af, at aftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og i Kulturstyrelsen og med henblik på fremsendelse til Kulturstyrelsen inden fristen den 1. april 2016,

 

at de samlede udgifter afholdes indenfor serviceområde 15, Kultur (kontonr. 362 02 030-08).

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 29,774 mio. kr. i 2016 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2016 afsat et samlet rådighedsbeløb på 33,531 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der anmodes om frigivelse af 29,774 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Restrådighedsbeløbet på 3,757 mio. kr. i 2016 anvendes til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2016. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forbruget i 2016 er inkl. overførsler fra 2015, som overføres i den samlede overførselssag fra 2015 til 2016. Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggemodning 2016:

 

 

 

 

 

Boligområder

Egebakken/Skovbakken, Gullestrup, stednr. 002006

Forventet forbrug i 2016: 0,2 mio. kr.

Reparation af asfaltbelægning.

  

Fuglsang Sø, Tjørring, stednr. 002014

Forventet forbrug i 2016: 0,9 mio. kr.

Beløbet er afsat til drift, jordarbejder og dræning på Jordbærmarken samt etablering af erstatningsnatur. Ejendomsskatter udgør 0,648 mio. kr.

 

Fejerskovparken, Lind, stednr. 002019

Forventet forbrug i 2016: 3,497 mio. kr.

Færdiggørelse af boligveje samt etablering og drift af beplantninger.

 

Søtoften og Søengen, Sunds, stednr. 002020

Forventet forbrug i 2016: 5,074 mio. kr.

Byggemodning af 21 boliggrunde inkl. udgifter til tilslutningsbidrag og arkæologiske undersøgelser. Færdiggørelse af boligveje.

 

Hørmarken, Hammerum, stednr. 002030

Forventet forbrug i 2016: 0,065 mio. kr.

Afslutning og overdragelse af grønne områder.

 

Koustrupparken, Lind, stednr. 002031

Forventet forbrug i 2016: 1,500 mio. kr.

Profilering og beplantning af del af fritidslandskabet nord for Koustrupparken.

 

Ørskovbakken, Snejbjerg, stednr. 002032

Forventet forbrug i 2016: 4,620 mio. kr.

Byggemodning af 17 boliggrunde på boligvej NØ, herunder udgifter til tilslutningsbidrag og arkæologiske undersøgelser. Færdiggørelse af boligvej SM, herunder legeplads og beplantninger. Plantning af træer langs Ørskovvej.

 

Grønbækparken, Aulum, stednr. 002035

Forventet forbrug i 2016: 0,393 mio. kr.

Beplantninger og drift.

 

Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg, stednr. 002043

Forventet forbrug i 2016: 0,250 mio. kr.

Færdiggørelsesarbejder og overdragelse til grundejerforening.

Etablering af dræn nord for udstykningen.

 

Velhustedparken, Kibæk, stednr. 002055

Forventet forbrug i 2016: 3,180 mio. kr.

Byggemodning af 14 boliggrunde på boligvej 7, herunder udgifter til arkæologiske undersøgelser og tilslutningsbidrag.

 

Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg, stednr. 002067

Forventet forbrug i 2016: 2,579 mio. kr.

Byggemodning af 11 boliggrunde på Åbjergvænget inkl. tilslutningsbidrag og arkæologiske undersøgelser. Byggemodningen er betinget, således at den igangsættes ved salg af en grund.

 

Gl. Skarrildvej, Arnborg, stednr. 002068

Forventet forbrug i 2016: 2,281 mio. kr.

Betinget byggemodning af 11 boliggrunde inkl. tilslutningsbidrag og arkæologiske undersøgelser. Igangsættes først ved salg af en grund.

 

Holingområdet, Tjørring, stednr. 002077

Forventet forbrug i 2016: 3,83 mio. kr.

Færdiggørelsesarbejder på Ahornbakken.

Betinget byggemodning af 7 grunde på Poppelbakken.

 

I alt boligområder:

Forventede anlægsudgifter udgør 28,369 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 26,025 mio. kr. i 2016 samt overførsler fra 2015 til 2016 på i alt 2,344 mio. kr., som overføres i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016.

 

Erhvervsområder

Trafikskolevej, Hammerum Øst, stednr. 003008

Forventet forbrug i 2016: 0,412 mio. kr.

Beløbet er primært afsat til ejendomsskat

 

Birk Centerpark, Herning, stednr. 003010

Forventet forbrug i 2016: 1,620 mio. kr.

Færdiggørelser i forbindelse med overdragelse af fællesarealer til Grundejerforening.

Desuden udgør ejendomsskat for usolgte arealer en forholdsvis stor udgift (1,376 mio. kr.).

 

HI Park, 1. etape, stednr. 003017

Forventet forbrug i 2016: 2,215 mio. kr.

Der udføres vejforlængelse samt plantning af skov og vejtræer.

 

HI Park, 2. etape, stednr. 003029

Forventet forbrug i 2016: 0,705 mio. kr.

Plantning af skov og vejtræer.

 

I alt erhvervsområder:

Forventede anlægsudgifter udgør 4,852 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 3,749 mio. kr. i 2016 samt overførsler fra 2015 til 2016 på i alt 1,103 mio. kr.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt 35,060 mio. kr. i 2016. Hertil kommer forventede overførsler af mindreindtægter fra 2015 på i alt 6,971 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 31,856 mio. kr. fra 2015.

 

Byggemodningsprojekter som afventer igangsættelse

Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, den 16. april 2013, den 6. maj 2014 samt den 26. august 2014, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 14 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne er fordelt på henholdsvis Udgårdsvej i Skibbild med 1,980 mio. kr., Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr. Rådighedsbeløb til færdiggørelsesarbejder samt den disponible pulje er afsat på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003.

 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

atder afsættes rådighedsbeløb i 2016 på i alt 29,774 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002006 Egebakken/Skovbakken, Gullestrup 0,254 mio. kr.

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 0,900 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 3,046 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 5,012 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum 0,324 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,710 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 4,780 mio. kr.

stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 0,866 mio. kr.

stednr. 002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg 0,249 mio. kr.

stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk 3,215 mio. kr

stednr. 002067 Åbjergvænget, Vildbjerg 2,467 mio. kr.

stednr. 002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg 2,292 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,910 mio. kr.

stednr. 003008 Trafikskolevej, Hammerum Øst 0,143 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 1,203 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 1,857 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park, 2. etape 0,546 mio. kr.

 

atde afsatte rådighedsbeløb på i alt 29,774 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2016:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø 5,580 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken 4,058 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 5,073 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 3,551 mio. kr.

stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk 2,536 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,015 mio. kr.

stednr. 002079 Kirkebakken, Gjellerup 0,609 mio. kr.

stednr. 002080 Gl. Skarrildvej, Arnborg 1,136 mio. kr.

stednr. 002003 rammerådighedsbeløb 6,216 mio. kr.

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2016 på i alt 53,887 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002006 Egebakken/Skovbakken, Gullestrup 5,242 mio. kr.

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 0,758 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 3,047 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 6,972 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum 0,291 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,979 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 4,780 mio. kr.

stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 0,866 mio. kr.

stednr. 002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg 10,198 mio. kr.

stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk 5,358 mio. kr

stednr. 002067 Åbjergvænget, Vildbjerg 4,598 mio. kr.

stednr. 002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg 4,800 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,910 mio. kr.

stednr. 003008 Trafikskolevej, Hammerum Øst 0,483 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 1,202 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 1,857 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park, 2. etape 0,546 mio. kr.,

 

atforventede mer- og mindreforbrug i 2015 på de nedenfor nævnte stednumre på i alt 3,447 mio. kr. på Serviceområde 01, Byggemodning overføres til 2016 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016:

 

stednr. 002006 Egebakken/Skovbakken, Gullestrup -0,054 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 0,451 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,062 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum -0,259 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,790 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg -0,160 mio. kr.

stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum -0,473 mio. kr.

stednr. 002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg 0,001 mio. kr.

stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk -0,035 mio. kr

stednr. 002067 Åbjergvænget, Vildbjerg 0,112 mio. kr.

stednr. 002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg -0,011 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,920 mio. kr.

stednr. 003008 Trafikskolevej, Hammerum Øst 0,269 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 0,417 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 0,258 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park, 2. etape 0,159 mio. kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.00.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsregnskab for flytning af genbrugsplads i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergård, Birger Strandby Ernst, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for flytning af genbrugsplads i Aulum.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. august 2012, pkt. 254 bevilget 4.200.000 kr. til flytning af genbrugsplads i Aulum.

 

Herning Kommune, Genbrug og Affald (takstfinansieret) har købt grunden på Kulvej 9 i Aulum, og der er etableret en ny genbrugsplads som planlagt.

 

Sted nr.

Navn

Bevilling kr.

Regnskab kr.

Forskel kr.

165096

Ny genbrugsplads i Aulum

4.200.000

3.535.623

664.377

 

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 664.377 kr.

 

Mindre forbruget skyldes hovedsagelig, at der er anvendt slagger i stedet for grus til opbygning af pladsens underlag. Det svarer til en besparelse på ca. 250.000 kr. i forhold til budget. Der er lagt en stenbelægning i stedet for en asfaltbelægning på hele pladsen (5.100 m2). Der blev valgt sten, da det både var billigere og mere holdbart. Det svarer til en besparelse på ca. 110.000 kr. i forhold til budget. Der ud over har der været en mindre udgift til ledningsarbejdet på ca. 100.000 kr., en mindreudgift på tilslutningsbidraget på 25.000 kr. i forhold til budget. Der har også været en mindre udgift til bygningen på ca. 70.000 kr. og en mindre udgift på 140.000 kr. til belysning i forhold til budget.

Jordarbejdet blev 85.000 kr. dyrere end forventet.  

 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., og der er en væsentlig afvigelse fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

 

Mindreforbruget på 664.377 kr. indgår i mellemregningen med renovationsområdet, Serviceområde 07, Renovation. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Frigivelse af rådighedsbeløb til bynære grønne områder og parker i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 208.000 kr. i 2016 vedr. diverse anlægsarbejder i byens parker.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingen frigives.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen ønskes anvendt med op til 50.000 kr. til løsning af drænproblemer ved Hvedevænget i Vildbjerg, der blev besluttet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2016, pkt. 9. Restbeløbet på ca.158.000 kr. ønskes anvendt til anlægsprojektet for renovering af skulpturparken i Birk.

 

I skulpturparken i Birk vil der blive etableret nye hække, og der gives tilskud til drænarbejder, som bidrag til færdiggørelsen af renoveringsprojektet. Forvaltningen har drøftet sagen med Midtjysk Skole-og Kulturfond samt arbejdsgruppen omkring Skulpturparkens genrejsning, der ønsker kommunens bidrag til det samlede projekt.

 

Der er allerede fra arbejdsgruppens side rejst cirka 2,5 mill. kr. til projektet. Det er imidlertid afgørende for arbejdets udførelse i 2016, overholdelse af tidsplanerne og færdiggørelse inden Kulturhovedstad 2017, at projektet kommer i mål nu, hvorfor kommunal medfinansiering får en afgørende betydning for realisering af den samlede vision for projektet. 

 

Økonomi

Anlægsudgiften på 208.000 kr. afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 208.000 kr. i investeringsoversigten, sted nr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker. Der søges oprettet et nyt særskilt stednummer til projektet.

Indstilling

Teknik og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2016 til serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednummer, til diverse anlægsarbejder i byens parker, drænprojektet i Vildbjerg,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 50.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder,

 

at tilskud på 158.000 kr. til færdiggørelse af renoveringsprojektet i Birk skal indgå i budgetforhandlingen.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet med en ændring af 3. "AT", således

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2016 til serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednummer, til diverse anlægsarbejder i byens parker, drænprojektet i Vildbjerg,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 50.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder,

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 117.000 kr. i 2016. Beløbet finansieres af Serviceområde 15, Kultur under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område i form af uforbrugte midler fra 2015.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt som anbefalet af Økonomi- og Erhvervsudvalget med den præcisering til 3. "AT",

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 117.000 kr. i 2016 til færdiggørelse af renoveringsprojektet i Birk. Beløbet finansieres af Serviceområde 15, Kultur under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område i form af uforbrugte midler fra 2015.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Godkendelse af bemyndigelse til underskrift på huslejekontrakter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for udlejning i kommunale ejendomme, der hører under udvalgets område.

 

Det anbefale, at direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme.

Direktøren kan herefter bemyndige forvaltningen til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme under udvalgets område

Sagsfremstilling

I de tilfælde, hvor forvaltningen, grundet særlige forhold ved udlejningen, skønner det nødvendigt, orienteres Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme. Direktøren kan herefter bemyndige forvaltningen til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme under udvalgets område.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til spildevandsplan godkendes endeligt. 

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2015 - 2025 bygger videre på den eksisterende spildevandsplan og tillæggene hertil. Dette gælder bla. Tillæg 18 fra 2013, som omfattede hele den nordlige del af kommunen. Ved vedtagelse af dette tillæg, blev der f.eks. indført 5 års frist for orientering om separeringskrav til grundejerne.

 

Planen er digital og kan læses ved at trykke på dette link: http://spildevandsplan.herning.dk/

 

I det vedhæftede bilag til dagsordenen gennemgås spildevandsplanens fokusområder.

 

Her skal særligt fremhæves:

 

Frist for separering på egen grund:

I spildevandsplan 2015 - 2025 foreslås det, at borgere i områder, hvor spildevand og regnvand skal separeres i planperioden, skal gennemføre separering på egen grund med en frist på minimum 5 år. Der er tidligere vedtaget tillæg 4, 5, 6, 18 og 20 (4270 ejendomme), hvor ejendommene har fået frister på 3 - 5 år for separering på egen grund. Disse frister fastholdes. Tillæggene blev vedtaget af Byrådet henholdsvis marts 2013, december 2013 og maj 2014.

 

Den gældende spildevandsplan blev vedtaget i Byrådet den 22. juni 2010 og omfatter områder, der er planlagt separeret, men som der indtil videre ikke er indledt påbudsprocedure overfor. For disse områder, er der pt. gået 5 år siden vedtagelse af spildevandsplanen, og Herning Kommune kan vælge at meddele påbud med en kortere frist end 5 år, eller at give yderligere 5 års frist. Forvaltningen anbefaler, at der gives en ny frist på 5 år, fordi de pågældende borgere endnu ikke er blevet skriftligt orienteret om separering. Der er taget hensyn til yderligere 5 års frist i Herning Vand A/S investeringsoversigt.

 

Ved behandlingen af forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 på Byrådsmødet den 6. oktober 2015 blev der vedtaget en frist på minimum 5 år for separering på egen ejendom fra endelig vedtagelse af spildevandsplanen. Fristen gælder alle af spildevandsplanen omfattede ejendomme, som endnu ikke er skriftligt orienteret om separering på egen ejendom. Dette er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

Vedtaget procedure for orientering af berørte borgere i forbindelse med separatkloakering på egen grund er vedlagt som bilag.

 

Nedsivningsundersøgelser

For at imødekomme de stigende regnmængder og de problemer, det kan give i afløbssystemet, udføres regnvandshåndtering i nye byggemodninger efter princippet separat håndtering af regn- og spildevand, hvor spildevandet ledes til renseanlæg og regnvand, så vidt muligt, håndteres ved nedsivning eller anden lokal anvendelse af regnvand (LAR) i oplandet.

 

Spildevandsplanen indeholder kort, der viser oversigt over nedsivningsmuligheder for regnvand, med inddragelse af hensyn til bl.a. grundvandssårbarhed og grundvandsstand. Der er ca. 300 ha, hvor det er muligt at nedsive regnvand. Det er i Stakroge, Sdr. Felding, Karstoft, Skarrild, Arnborg, Fasterholt, Kølkær, Høgild, Skærbæk, Kollund, Hauge, Kibæk, Skibbild, Tjørring, Vildbjerg, Sørvad, Aulum, Simmelkær, Ilskov, Hodsager og Sunds.

 

Når et område er udlagt til nedsivning i spildevandsplanen, etableres der spildevandskloak, og Herning Vand A/S´ anlægs- og driftsudgifter for området er lavere. En estimeret anlægsbesparelse er ca. 25 %.

 

Når der spildevandskloakeres udgør tilslutningsbidraget ca. 29.000 kr. mod ellers ca. 48.000 kr. ekskl. moms pr. ejendom.

 

For at kunne indarbejde projekter for lokal regnvandshåndtering i de kommende lokalplaner, herunder reservere plads til nødvendige anlæg, hvor nedsivningsforholdene er gode, er det vigtigt på forhånd at vide, om området giver mulighed for nedsivning. Derfor skal nedsivningsforhold fastlægges ved detailundersøgelser senest i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

 

I forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner ses der i dag på mulighed for lokal regnvandshåndtering, men kun i de tilfælde, hvor en byggemodner frivilligt undersøger forholdene, eller hvor Herning Kommune vil betale, bliver der udført konkrete undersøgelser. Erfaringsmæssigt er det nødvendigt med 1 analyse pr. ha og den samlede pris herfor er 15.000 - 20.000 kr. pr. ha

 

Spildevandsplanen kan foreskrive, at byggemodner betaler for undersøgelserne. I forbindelse med grundsalget kan udgiften til jordbundsanalyser - uanset udfaldet heraf - indarbejdes i grundprisen. For kommunale udstykninger er det Herning Kommune eller den private udvikler, der indtil da bærer omkostningerne. Der vil kunne forekomme tilfælde, hvor en lokalplan enten ikke vedtages/realiseres, eller der går lang tid (år) før eventuel byggemodning/salg, og der er dermed risiko for en forsinket tilbagebetaling eller et decideret tab.

 

En anden mulighed er, at Herning Kommune med vedtagelse af miljø- og servicemål i spildevandsplanen, pålægger Herning Vand A/S, at betale for disse nedsivningsundersøgelser.

 

Ved behandling af forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 på Byrådsmødet den 6. oktober 2015 blev det vedtaget at indføre miljø- og servicemål, således at Herning Vand A/S skal betale for omkostninger til nedsivningsundersøgelser. Dette er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

 

 

 

Klimafaktor

Hvor regnvand udledes til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb, eller hvor der er risiko for oversvømmelse af ejendomme, større veje etc. vil dimensionering af nye regnvandsbassiner fremadrettet ske ved anvendelse af en klimafaktor på 1,3. I de 17 kloakoplande, som er udpeget i Herning Kommunes Klimatilpasningsplan, skal dimensionering af regnvandsbassiner ligeledes ske med anvendelse af klimafaktor 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt. En klimafaktor på 1,3 betyder, at regnvandsbassiner overdimensioneres med 30 % for at tage højde for fremtidig forventet regnintensitet pga. klimaforandringer.

 

Den fastsatte klimafaktor kommer fra anbefalingerne i spildevandskomiteens skrift 30, hvor der er valgt en planlægningsperiode på 100 år og overløb af bassin hvert 10 år. Det er også muligt at vælge en planlægningsperiode på 50 år, så bliver klimafaktoren 1,15.

 

 Ved den foreløbige vedtagelse af forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 på Byrådsmødet den 6. oktober 2015 blev der vedtaget at klimafaktoren til dimensionering af nye regnvandsbassiner med udledning til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb mv, samt bassiner fra 17 kloakoplande fra Klimatilpasningsplanen skal fastsættes til 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt. Dette er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

 

Serviceniveau

På mødet den 8. juni 2015 var der en drøftelse af serviceniveauet.

 

Det serviceniveau, der er gældende for spildevandsplanen, er følgende:

 

Kloaknettet skal designes og driftes således, at der højest må ske opstuvning til terræn i separatkloakerede områder hvert 5. år og i fælleskloakerede områder højst hvert 10. år.

 

Dette er fastlagt ud fra Ingeniørforeningens/Spildevandskomiteens skrift 27, som er normen for dimensionering af afløbssystemer i Danmark. I praksis betyder det, at såfremt en forsyning ikke overholder denne norm / dette serviceniveau (eller serviceniveauet besluttes lavere), vil en skade som følge af oversvømmelse være ansvarspådragende. 

 

Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der foretages en miljøvurdering af spildevandsplanen. Miljøvurderingen kan læses som en del af spildevandsplanen i det vedhæftede link.

 

Miljøvurderingen omfatter en vurdering af konsekvenserne af at gennemføre planen i forhold til den aktuelle miljøstatus. Resultatet af miljøvurderingen vil i korte træk blive gennemgået på mødet.

 

Høring af forslag til spildevandsplan:

Forslag til spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering har været fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden 28. oktober 2015 til 23. december 2015. Samtidig er forslaget sendt i høring hos Naturstyrelsen samt hos de berørte nabokommuner. Der er ikke kommet bemærkninger.

 

Der er efter den offentlige høring foretaget mindre redaktionelle ændringer af planen. Det er små justeringer eller præciseringer, der vurderes ikke at give anledning til ny høring af planforslaget.

 

Efter forslag til spildevandsplan blev sendt i offentlig høring er Forvaltningen blevet bekendt med, at der er kloakoplande, som ved en fejl ikke er kommet med i forslaget. Disse oplande vil blive tilføjet som tillæg til planen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og  Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2015 - 2025 vedr. Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 1 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af følgende: 

 • Lokalplan for området ved Halkjærvej i Ørnhøj, der skal anvendes til varmeværk og solfangeranlæg.
 • Planoplande Ø02P, Ø14P og Ø22P i Ørnhøj, der i spildevandsplan 2015 – 2025 ved en fejl er udlagt til nedsivning af regnvand. Disse planoplande udlægges med dette tillæg til separatkloak med afledning af regnvand til Herning Vand A/S´ kloakledning.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Med lokalplan 84.T1.2, hvor forslag til planen netop er udsendt i offentlig høring, bliver det muligt at etablere varmeværk og solfangeranlæg på ny placering i nordkanten af Ørnhøj By.

 

 Placering af lokalplan 84.T1.2 i Ørnhøj.

 

Spildevandsplan for varmeværket.

En forudsætning for etablering af varmeværk og solfangeranlæg i lokalplanområdet, er at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages lokalplanområdet i spildevandsplanen. Forslag til tillægget er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag 4. Oplandskort og skemaer som bilag 1 - 3. Oplandet optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Grønbjerg Renseanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indtil separering af kloaksystemet i Ørnhøj By der vil ske inden 2023, vil regnvand fra tage og befæstede arealer blive ledt til forsinkelse i nyt, midlertidigt regnvandsbassin ved varmeværket og videre til den eksisterende regnvandsledning til Halkær Bæk.

 

Etablering af midlertidigt bassin ved varmeværket.

Den centrale del af Ørnhøj By skal i henhold til spildevandsplan 2015 - 2025 separere spildevand og regnvand inden 2023. I den forbindelse bliver der etableret nyt regnvandsbassin i nordkanten af byen, hvorpå regnvand fra befæstede arealer fra varmeværket skal kobles. Udløb og bassiner for denne ændring af byens kloaksystem er allerede medtaget i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 – 2025.

 

Idet Herning Vand A/S´ kloaksystem p.t. ikke har kapacitet til den øgede mængde regnvand fra varmeværket, uden at der vil ske oversvømmelse (bl.a. på varmeværksgrunden), skal der etableres en midlertidig forsinkelse af regnvand fra værket inden tilledning til det eksisterende kloaksystem. Dette vil ske ved et simpelt bassin, som Herning Vand A/S etablerer og drifter på varmeværkets ejendom. Nærmere omkring dimensionering og indretning af dette bassin se dagsordenspunktets bilag 1.

 

Det nye permanente bassin, hvortil varmeværket senest i 2023 kobles på, vil blive dimensioneret og indrettet i henhold til spildevandsplanens retningslinjer herfor.

 

 

Recipient for regnvand fra befæstede arealer

Recipient for udledning af regnvand fra lokalplanen er Halkær Bæk. Indsatser for neddrosling af udledningen af regnvand fra befæstede arealer i oplandet til Halkær Bæk, der skal sikre opfyldelse af miljømål, vil ske i forbindelse med separering af spildevand og regnvand i den centrale del af Ørnhøj inden 2023. Indtil da vil udledningen af regnvand fra den eksisterende bydel ske uforsinket. Regnvand fra varmeværket neddrosles i bassin ved varmeværket, dimensioneret som spildevandsplanen foreskriver. Det vurderes på denne baggrund, at den øgede regnvandsudledning fra varmeværket til Halkær Bæk ikke vil give anledning til væsentlig øgede vandmængder og hydraulisk belastning af vandløbet.

 

Ændring af kloakeringstype for planoplande i Ørnhøj.

Planoplandene Ø02P, Ø14P og Ø22P i Ørnhøj, er i spildevandsplan 2015 – 2025 ved en fejl blevet udlagt til nedsivning af regnvand fra befæstede arealer. I henhold til spildevandsplanens nedsivningskort er områderne placeret, hvor det ikke vurderes muligt at nedsive regnvand. Disse områder skal i henhold Herning Kommunes spildevandsplan 2015 – 2025 udlægges til separatkloak med afledning af regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S´ kloaksystem. Med dette tillæg til spildevandsplan 2015 – 2025 ændres betegnelsen for kloakoplande Ø02P, Ø14P og Ø22P til Ø14P, med afledning af regnvand til separatkloak via Herning Vand A/S´ kloaksystem. 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Line Thastum  

Tilslutning til Compact of Mayors

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune er blevet opfordret til at tilmelde sig Compact of Mayors.

 

Compact of Mayors blev lanceret i forbindelse med klimaugen i New York i 2014. Det er en platform, hvor kommuner forpligter sig til at afrapportere deres udledning af drivhusgasser og til at arbejde med klimaforbedringer og klimatilpasning.

 

Initiativet er verdens største samarbejde mellem byer, og det ledes af C40 byerne, som Realdania støtter. C40 byerne er de største byer/kommuner i verden, der adresserer klimaudfordringerne.

Initiativet kan være med til at synliggøre Herning Kommunes arbejde med klimaforbedringer og klimatilpasning og øger adgang til projektfinansiering.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune tilslutter sig Compact of Mayors.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Realdania, der opfordrer til at man tilmelder sig det nye, globale initiativ, Compact of Mayors.

 

Hvad får Herning Kommune ud af det:

 • Herning Kommune bliver en del af et internationalt netværk. Det handler både om klimaforbedringer (CO2 reduktioner) og klimatilpasning (håndtering af stigende vandmængder)
 • Herning Kommune bakker op om et nationalt projekt støttet af Realdania.

 

Fælles for dette er, at det kan give adgang til finansiering af projekter fra nationale og internationale puljer.

 

Konkret er Compact of Mayors:

En platform, hvor byer og kommuner verden over forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Sådan som vi allerede har gjort i den tidligere klimaplan og vil gøre i den kommende Strategiske Energiplan.

 

Compact of Mayors tæller nu 206 byer. I Danmark har cirka 10 byer skrevet under, og flere er på vej.

 

Herning Kommune er allerede med i Covenant of Mayors, som er en sammenslutning meget lig Compact of Mayors. På sigt forventes det at Compact of Mayors, bliver det førende klimasamarbejde mellem europæiske byer og at Covenant of Mayors udfases.

 

Afrapportering til Compact of Mayors bliver synkroniseret med Energistyrelsens CO2 beregner, som Herning Kommune i forvejen benytter.

 

Konklusion

Initiativet understøtter Herning Kommunes arbejde med klimaforbedring bl.a. gennem den kommende strategiske energiplan, samt vores arbejde med klimatilpasning.

Arbejdsbyrden ved at deltage i Compact of Mayors forventes ikke at blive væsentlig forøget. Det skyldes, at afrapporteringer synkroniseres med de forpligtigelser Herning Kommune i forvejen har over for anden national afrapportering.

 

Økonomi

Der er intet medlemsgebyr ved at være en del af Compact of Mayors. Bidraget er alene den tid, der er forbundet med afrapportering og dialog.

Indstilling

Teknik og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune tilslutter sig Compact of Mayors.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.04.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Maria L. Christiansen

Sagsresume

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til flytning af vuggestuepladser til Holbækvej 40 fra Valdemarsvej 20.

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutning om at afhænde Valdemarsvej 20 fra den selvejende daginstitutino Østbyens Børnehuse, søges der om frigivelse af midler til etablering af vuggestuepladser på adressen Holbækvej 40.

 

Der søges om frigivelse af midler til følgende:

 

Forandring af badeværelse, etablering af krybberum og legeplads:

184.000 kr.

Etablering af produktionskøkken til vuggestuebørn

388.000 kr.

Uforudsete udgifter

57.000 kr.

I alt

629.000 kr.

 

Der vil på adressen Holbækvej 40 blive plads til 13 vuggestuebørn.

 

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til i alt 629.000 kr.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb  på 629.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr.,

 

at beløbet 629.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1.487.000 kr. på stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten i 2016.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 87.00.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Plejecentret Engholmcentret i Sønder Felding har fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fået bevilget 165.603 kr. til et projekt omhandlende forebyggelse af vold og trusler mod medarbejderne.

 

Sagsfremstilling

Plejecentret Engholmcentret i Sønder Felding har fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fået bevilget 165.603 kr. til et projekt omhandlende forebyggelse af vold og trusler mod medarbejderne.

 

Projektmidlerne er betinget af, at projektets indhold følger en på forhånd fastlagt metode udarbejdet af Forebyggelsesfonden.

 

Omdrejningspunktet i metoden er praksisfortællinger. Praksisfortællinger er medarbejdernes egne ord og beskrivelser af deres oplevelser med vold, trusler og krænkelser i hverdagen på arbejdspladsen. Ved at lytte til hinandens fortællinger i mindre grupper er det meningen at oplevelserne skal bruges til at udvikle aktiviteter, der kan forebygge at noget lignende sker igen. Et andet formål med praksisfortællingerne er at gøre op med forestillinger om at vold, trusler og krænkelser er et nødvendigt onde, når man arbejder med sårbare mennesker.

 

Projektet skal gennemføres i løbet af foråret 2016.

 

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er en fond under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter initiativer, der skal forebygge nedslidning og fastholde folk på arbejdsmarkedet, herunder Forebyggelsespakker, Fleksjobbonus og Seniorpakker.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 165.603 kr. i 2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 87.15.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Arbejdstilsynet til Fuglsangsø Centret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Plejecentret Fuglsangsø Centret har fået i alt 263.250 kr. fra Arbejdstilsynet til et arbejdsmiljøprojekt.

 

Sagsfremstilling

Plejecentret Fuglsangsø Centret har fået i alt 263.250 kr. fra Arbejdstilsynet til et arbejdsmiljøprojekt.

 

Projektmidlerne skal bruges til arbejdsmiljørådgivning der har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø hos medarbejderne på plejecentret i deres daglige arbejde med borgere med demens. Målet er at forebygge psykisk nedslidning og styrke samarbejde og trivsel blandt medarbejderne på plejecentret.

 

Projektet igangsættes i december 2015. Projektmidlerne udbetales når aktiviteterne er afsluttet i 2016 og regnskabet for projektet samt evalueringen er indsendt til og godkendt af Arbejdstilsynet.

 

Den samlede ansøgning er på i alt 526.500 kr. Arbejdstilsynet har på baggrund af en tilskudsordning under Finansloven for 2015 mulighed for at refundere 50 % af udgifterne til arbejdsmiljørådgivningsprojekter i særligt nedslidningstruede brancher. Den resterende udgiftsandel i projektet er udgifter, som plejecentret afholder i den almindelige drift.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 263.250 kr. i 2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud fra satspuljemidler til demensvenlig indretning på 4 plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Fire plejecentre i Herning Kommune har fået tildelt i alt 1.587.000 kr. fra en pulje under Satspuljeaftalen for 2015. Midlerne skal bruges til demensvenlig indretning på de fire plejecentre.

Sagsfremstilling

Fire plejecentre fra Herning Kommune har af Sundheds- og Ældreministeriet fået tildelt satspuljemidler på i alt 1.587.000 kr., så de i løbet af 2016 kan gennemføre en række demensvenlige indretningsmæssige tiltag.

 

Formålet med tiltagene er at imødekomme behovet for sikkerhed, tryghed og forudsigelighed hos borgere med demens. 

 

De fire plejecentre er:

 

·         Plejecenter Lindegården

·         Engholm Centret

·         Lind Plejecenter

·         Rosenlund Plejecenter

 

 

De fire plejecentre har ansøgt om projektmidlerne i hver deres projektansøgning, da de hver især har konkrete planer tilpasset til hvert enkelt plejecenter. Der er dog en række fællestræk for typen af de tiltag, der skal gennemføres:

 

·         Anlæg af demenshave eller demensvenlig tilpasning af eksisterende haver.

 

·         Opsætning af belysning, der skal understøtte døgnrytmen hos borgere med demens.

 

·         Fleksibel afskærmning, der skal gøre store opholdsrum mere overskuelige, hyggelige og trygge.

 

·         Indretning af dørpartier, så de fremstår mindre fristende for borgere med demens, som har tendens til at ville forlade plejecentret.

 

·         Udsmykning, der stimulerer til samtale, genkendelse, balance og ro.

 

 

Tiltagene skal være gennemført inden udgangen af 2016.

 

Projektmidlerne er opnået på baggrund af en ansøgning til en pulje under Satspuljeaftalen for 2015. Over 3 år er der således afsat 48 mio. kr. til mindre ombygninger og nyindretninger på plejecentres bolig- og fællesarealer, så de fysiske rammer i højere grad imødekommer dementes behov. Puljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner og andre der driver plejecentre.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling svarende til 1.587.000 kr. i 2016 til demensvenlig indretning på de fire plejecentre på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-Ø39-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Forebyggelsesfonden til Lind Plejecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Lind Plejecenter har fået tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om midler til gennemførelse af to forebyggelsespakker - henholdsvis "Kollegial sparring" og "De tre mest ressourcekrævende borgere".

Sagsfremstilling

Lind Plejecenter har fået tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om 343.315 kr. til at gennemføre forebyggelsespakken "Kollegial Sparring" og 224.447 kr. til at gennemføre forebyggelsespakken "De tre mest ressourcekrævende borgere".

 

Kollegial sparring

Formålet med forebyggelsespakken "Kollegial sparring" er at styrke medarbejdernes samarbejde med borgerne og deres familier ved at medarbejderne lærer metoder til kollegial sparring omkring situationer, de har oplevet som værende vanskelige at håndtere.

 

Metoderne omfatter oplæring i forskellige strukturerede spørgeteknikker, der kan hjælpe til refleksion hos den enkelte medarbejder og føre til overvejelser omkring alternative muligheder for handling. Metoden bygger på en anerkendende tilgang med konstruktiv feedback og ideer til nye måder at agere på overfor borgerne og deres pårørende.

 

Projektet igangsættes og afsluttes i foråret 2016.

 

De tre mest ressourcekrævende borgere

Formålet med forebyggelsespakken "De tre mest ressourcekrævende borgere" er at hjælpe medarbejderne med at udvikle og afprøve nye måder til at løse opgaverne med de tre mest ressourcekrævende borgere ved at give medarbejderne en brugbar metode til at undersøge og analysere opgaverne.

 

Målet med forløbet er at forbedre medarbejderne ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø og øge arbejdsglæden ved at forbedre medarbejdernes kommunikation og samarbejde med ressourcekrævende borgere.

 

Metoden indebærer oplæring i et struktureret kollegialt dialogværktøj.

 

Projektet er i gangsat i november 2015 og forventes afsluttet i løbet af foråret 2016.

 

 

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fondens overordnede mål er at forebygge nedslidning og at fastholde folk på arbejdsmarkedet. Fonden skal sikre et tættere samspil mellem forebyggelse og fastholdelse. Fonden ligger under Beskæftigelsesministeriet, og fondens sekretariatsbetjening varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til i alt 567.762 kr. i 2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Jobcenter Herning har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til pilotprojektet ”Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed”. Jobcentret har fået tilsagn om et tilskud på 1,02 mio. kr. i projektperioden der løber fra januar 2016 til 30. juni 2017.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der afsat en permanent pulje på landsplan, formålet med puljen er at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsats for ledige med særlige udfordringer. Det er besluttet, at puljemidlerne for 2015 skal anvendes til et landsdækkende pilotprojekt, der skal understøtte en ekstra indsats for ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed. Det landsdækkende pilotprojekt skal bidrage til, at opbygge og udbrede viden om samtaler og indsatser for ledige dagpengemodtagere med særlige udfordringer, der medfører at borgeren har en øget risiko for langtidsledighed.

 

Målgruppen for implementering af pilotprojektet i Herning er nyledige dagpengemodtagere, der vurderes at være i særlig risiko for langtidsledighed. Pilotprojektet ved Jobcenter Herning vil som udgangspunkt have et særligt fokus på borgere over 50 år med en kort eller ingen uddannelse. Det vil dog være muligt for Jobcentret, at inddrage andre målgrupper i projektforløbet. Vurdering af risiko for langtidsledighed sker ud fra et afklaringsværktøj, der anvendes til at identificere de ledige, der vurderes at være i risiko for langtidsledighed. Der forventes samlet set at pilotprojektet vil inddrage op til 100 borgere i projektforløbet.   

 

Økonomi

Tilskud til pilotprojektet "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed" ved Jobcenter Herning, er  ansøgt fra puljen til ledige med særlige udfordringer. Tilskud til pilotprojektet er bevilliget af de puljemidler, der var afsat i den landsdækkende pulje i 2015. Den samlede økonomiske ramme til pilotprojektet "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed " udgør på landsplan ca. 18 mio. kr. i projektperioden.

 

Tilskud til pilotprojektet er tildelt på baggrund af Jobcenter Hernings ansøgning der ligeledes indeholder projektbeskrivelse, budget og tidsplan. Jobcenter Herning har modtaget tilsagn om tilskud på 1,02 mio. kr. i projektperioden, der løber fra januar 2016 til 30. juni 2017. Beløbene fordeler sig som følger i projektperioden:

 

2016: 562.000 kr.

 

2017: 458.000 kr. 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på Serviceområde 20, Administration på 562.000 kr. i 2016 og 458.000 kr. i 2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af bevilling til anlægsprojektet for Bredgade

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-80-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Salg af parcel i Birk

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 13.06.01-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ekspropriation

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 27.00.00-A26-5-11 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Lejeaftale

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-6-15 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Kontraktforhold

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Dansk Folkeparti samt Kasper Ravn Fredensborg / Dansk Samling kan ikke tiltræde indstillingen.

 

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-4-15 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2016

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 81.00.00-G01-3586-06 Sagsbehandler: Anne Mette Dan-Weibel  

Personalesag

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 21.09.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Skole/halprojektet i Hammerum Gjellerup

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Orientering

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.