Naturpolitik

En varieret natur og landskaber med plads til udvikling og oplevelse. Det er noget af det, vi arbejder for at sikre.

Vision

Naturpolitikken har fokus på såvel beskyttelse som benyttelse af naturen. Den prioriterede rækkefølge er: Bevare, beskytte, genoprette, udvikle og understøtte brugen af naturen.

Naturen betragtes som del af en helhed, hvor landskab, natur og kulturhistorie tilsammen rummer fortællinger om egnens udvikling. Fortællinger, som er med til at tegne billedet af Herning Kommune.

Globalt, nationalt og også i Herning Kommune står vi over for en stor natur- og miljømæssig udfordring. Mangfoldigheden af arter, natur og landskaber er truet. EU har sat et mål om at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelse af økosystemer i EU inden udgangen af 2020. Herning Kommune har med sit medlemskab i sammenslutningen Green Cities tilsluttet sig et endnu mere ambitiøst mål om at øge den biologiske mangfoldighed.

Byrådets langsigtede vision er:

Vi vil sikre fremtidige generationer en varieret natur og landskaber med plads til udvikling og oplevelse.

Den største udfordring bliver at skabe plads til natur, landskaber og arter. Får naturen mere plads, vil den bedre kunne modstå presset fra invasive - altså aggressive og ødelæggende - arter, forurening samt ændringer i vort klima. Fordobling af antallet af arter kræver en tidobling af arealet.

Derfor skal vi skabe sammenhæng mellem naturområderne, så de tilsammen danner et netværk. Vi skal forbedre forholdene for særligt truede ansvarsarter - altså de dyr og planter, vi har et særligt ansvar for i Danmark. Naturkvalitet måles blandt andet på, hvordan ansvarsarterne har det.

Vi har sat følgende mål:

  • Kommunens natur udvikles og benyttes ud fra principper, der skaber mere natur, størst mulig sammenhæng og bæredygtig udvikling
  • Kvaliteten af naturen på beskyttede arealer forbedres, og den beskyttede naturs andel af det samlede areal øges væsentligt

Herning Kommune rummer storslået natur og markante landskaber: Åbne vidder på heden og brede ådale, hvor åerne bugter sig omgivet af våde enge og store skove og plantager. Vi vil værne om dette særpræg og sikre variation i naturtyper, flora og fauna.