Politik for den levende by

En flot og levende by er vigtig for kommunens udvikling fremover. Se mere her om vores Politik for den levende by.

Flere, bedre og mere fleksible byrum

Bymidten skal indrettes med rum og plads, som muliggør og indbyder til ophold, oplevelser og aktivitet - både når det handler om kultur, idræt, leg, events mm.

Byens rum skal samtidig være hyggelige, naturlige mødesteder, som giver lyst til at stoppe op og trække vejret. Der skal arbejdes på at skabe gode byrum, som skaber livskvalitet.

Det gøres der ved at sætte fokus på bylivskvalitet og byrumskvalitet, byrummenes funktion, fleksibilitet og midlertidighed. Bylivskvalitet omfatter de indholdsmæssige kvaliteter som mulighed for at færdes, lege, sidde, være sammen, bevæge sig, røre og sanse, lytte og danse, se og opleve, handle og lade sig inspirere af dagens og stedets tilbud. Samt muligheder for ro og rekreation.

Byrumskvalitet omhandler de konkrete fysiske og rumlige kvaliteter som stedets beliggenhed, solorientering, vind- og læforhold, herlighedsværdier, arkitektur og komposition, design, materialer og karakterskabende elementer som belysning, beplantning, kunst, møblering og lignende Byrummets funktion, arkitektur og design medvirker til at skabe rumligheder samt definere og brande stedets identitet. Udformningen af flader og aptering som træer, belysning, kunst o.a. inventar medvirker til at skabe stedets kvalitet.

Fremtidens byrum skal endvidere være fleksible, dvs. at de skal være anvendelige sommer som vinter, alle døgnets timer for en bred vifte af brugere til en mangfoldighed af formål.

Fleksible byrum er ofte enkle byrum, der i kraft af et enkelt design indeholder flere oplevelseslag og rummer mulighed for mange forskellige anvendelser. En anden kategori af fleksible byrum er det multifunktionelle byrum der i kraft af mange indbyggede, og ofte overlappende, elementer tilgodeser en række definerede aktiviteter.

Fleksible byrum skal også medvirke til at sikre de enkelte byrums anvendelighed over tid med henblik på at de kan omtolkes/omformuleres i takt med ændrede brugs- og behovsmønstre. Der skal også sættes fokus på byrum, der kan anvendes midlertidigt. I kraft af stedernes midlertidige karakter, arbejdes med små midler og billige materialer, som græs, grus, asfalt mm.

Til gengæld er der mulighed for at tænke utraditionelt, sjovt og prøve helt nye ideer af, på grund af rummenes midlertidige karakter.

Det vil vi

Skabe fleksible byrum af høj kvalitet, som i kraft af indretning, materialer og aktiviteter inviterer en bred vifte af brugere til at anvende byens rum og fremme et dynamisk byliv.

Sikre mulighed for aktivitet og bevægelse døgnet rundt gennem flere, bedre og åbne byrum, som indbyder til aktivitet og kreativitet.

Investere i midlertidige byrum, der hvor det kan være med til at fremme iværksættermiljøer/kulturer med afsæt i begrebet Mere byrum for pengene.

Arkitektkonkurrence for bymidten.

Udarbejde en Grøn byrumspolitik - parkpolitik. Arbejde med tryghed og sikkerhed som parametre for oplevelsen af byens rum, herunder bl.a. tydelig adskillelse af trafikformer samt belysning og generelle oversigtforhold, der fremmer overskuelighed.

Afdække om der er byrum, der som led i en planlægnings- eller investeringsmæssig strategi står tomme hen i en kendt periode, som med få midler, kan indrettes til et midlertidigt byrum. F.eks. en byggetomte, der først skal bebygges om to år, midlertidigt omdannet til bevægelsesklart område, lille grøn 'byotop', crocketbane el. lign.

Udarbejde retningslinjer for midlertidig brug af det offentlige byrum (under henvisning til vejloven og politivedtægten) med henblik på at fremme og understøtte initiativer, der kan medvirke til at aktivere byens rum og fremme og koncentrere bylivet.

Udarbejde en Vejledning i omdannelse af Byrum, med afsæt i Kommunens designmanual, som retningsgiver for privat byomdannelse, med henblik på at understøtte udviklingen af byens identitet.