Politik for den levende by

En flot og levende by er vigtig for kommunens udvikling fremover. Se mere her om vores Politik for den levende by.

Byens identitet

Herning er en ung by - også i tanke og handling. Det indebærer bl.a., at Herningånden karakteriseres ved at være dynamisk, initiativrig, åben overfor forandringer, innovativ og spontan.

Den mest vellykkede byudvikling opnås, hvor man har gjort sig klart, hvad der fremover er stedets bærende identitet, så den kan fungere som ledestjerne for kommende beslutninger. Identitet i en byrumsmæssig kontekst er tæt knyttet til stedets fysiske udformning, men kan også basere sig på historiske og kulturelle faktorer.

Identitet i en bylivsmæssig kontekst er tæt knyttet til særlige brugsmønstre, begivenheder og faciliteter, men kan også basere sig på befolkningssammensætning og erhvervsmæssige faktorer. Herning har i dag et neutralt omdømme, mest kendt som Messeby -og overlejret byen på heden, tekstilbyen.

Hvis identitet kan beskrives som dét, der definerer markante karaktertræk, skal der arbejdes målrettet med at nyfortolke Hernings identitet, så den afspejler byen og ånden af i dag og i morgen og fremmer og understøtter byens egenart. Målet er at skabe civic pride og en operativ platform for branding af Herning som fremtidens by.

Det vil vi

  • I dialog finde det bærende og strukturerende for byen og definere fælles behov og idealer som grundlag for en transformationsproces fra postindustriel købstad til en moderne by i forandring, -Metapol(is)).
  • Med udgangspunkt i Kommunens øvrige politikker og på baggrund af dialog udarbejde en kort og klar identitetsvision som udgangspunkt for den fremtidige 'branding' af Herning Kommune.
  • Udarbejde en designmanual; byens gulv, møblering, belysning og beplantning er -udover at være funktionelle installationer der sikrer færdsel og ophold- også vigtige identitetsskabende elementer med høj signalværdi. En designmanual kan være med til at sætte fokus på kvalitet i byens aptering og styrke Hernings identitet.
  • Udvikle eget basisinventar med grundelementer og identitetsfarver.