Politik for den levende by

En flot og levende by er vigtig for kommunens udvikling fremover. Se mere her om vores Politik for den levende by.

Vision

Sammen med en række andre politikker skal politikken for Den Levende By understøtte Herning Byråds vision om Herning som regionalt kraftcenter.

"Vi vil skabe rammer og rum for et levende, attraktivt og dynamisk byliv og en stærk byidentitet."

Herning skal være en levende by, som fastholder og tiltrækker borgere og erhvervsliv og giver dem lyst til at blive i byen. Der skal arbejdes målrettet med at skabe en bymidte, der udgør en indbydende og inspirerende helhed med karakterfulde byrum, særpræg, oplevelseskultur og arkitektur i international kvalitet.

Herning skal være byen, hvor kommunens borgere, egnens turister og omegnskommunernes indbyggere søger hen for at købe ind, mødes med andre og få inspirerende oplevelser. Der skal være tilbud til alle og bymidten skal være tilgængelig og fremkommelig for alle. Borgerne skal være stolte af deres by.

Det er vigtigt, at bymidten muliggør og indbyder til ophold, oplevelser og aktivitet på alle tider af døgnet, hele året rundt.

Det er i kraft af en levende by, der er attraktiv for bosætning, unge og uddannelsessøgende samt erhvervsliv, at kommunen får sit indtægtsgrundlag og skaber udvikling og vækst. Byens rum og byens liv afspejler byens dynamik, tiltrækningskraft og vækstpotentiale.

Det offentlige byrum er i stadig stigende omfang en platform for kommunikation, samvær, iscenesættelse og identitet. Den udvikling stiller øgede krav til kvaliteten og anvendeligheden af byens rum.

Byens rum er principielt alt mellem og omkring byens huse, hvor der er offentlig adgang. Byrum kan kategoriseres i forskellige funktionelle typer:

Trafikale Byrum

Transportkorridorer, som motorvejsudfletninger og banetraceer mm.

Urbane Byrum

Gader, veje, pladser, stier, fodgængerarealer mm.

Grønne Byrum

Parker, kirkegårde, naturområder, søbredder, lukkede stisystemer mm.

Potentielle Byrum

Steder der kan udvikles, f.eks. parkeringspladser, byggetomter, tagflader

Politikken for Den Levende By omhandler de urbane, grønne og potentielle byrum, der kan danne ramme om et oplevelsesfuldt, rekreativt byliv.

Byens liv defineres og skabes i samspillet mellem de mennesker der bor i, færdes i, bruger og besøger byen og benytter sig af de tilbud, som byen byder på i forhold til boliger, handel, oplevelser, erhverv, kultur og rekreation.

Visionen for den levende by konkretiseres med udgangspunkt i seks fokusområder: 

  • Mere liv i bymidten 
  • Byens identitet 
  • Mere byrumskvalitet og bedre arkitektur 
  • Flere, bedre og mere fleksible byrum (åndehuller)
  • Fremtidens gågader 
  • P-pladser