Tilbage

Dagtilbudspolitikken

Børn skal kunne trives, udvikle sig og lære i almindelige dagtilbud. Det gælder også børn med særlige behov. Se vores politik om dagtilbud.

I Herning Kommune lægger vi vægt på, at børn trives, udvikler sig og lærer. Vi mener også, at forældre skal have mulighed for at vælge mellem forskellige typer tilbud til deres børn. Og at familier så vidt muligt skal kunne tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter deres egne behov og ønsker.

Fokus på barnets kompetencer

Vi finder det vigtigt at fokusere på det enkelte barns potentialer og kompetencer. Og at vi tager hensyn til barnets forudsætninger. Ikke mindst når det gælder børn med særlige behov.

Vi bestræber os på, at børn med særlige behov skal kunne rummes i dagtilbuddene.

De skal kunne udvikle kompetencer og blive accepteret og inkluderet i fællesskabet, selv om de er anderledes. De skal opleve sammenhæng og kontinuitet både i hverdagen og i forbindelse med overgangen til andre tilbud.

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af kommunens dagtilbudspolitik. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herunder.

Herning Kommunes dagtilbudspolitik.

I december 2006 vedtog Herning Byråd Den Sammenhængende Børnepolitik. Med vedtagelsen af denne politik blev det besluttet, at der efterfølgende skulle udarbejdes politikker for skoleområdet, dagtilbudsområdet og for området for sårbare børn og unge.

Disse tre politikker vil fremover spille sammen med Den Sammenhængende Børnepolitik. Skolepolitik, dagtilbudspolitik og politikken for sårbare børn og unge er under en fælles proces udarbejdet i foråret 2008. Politikkerne er udtryk for et valg, hvor forskellige relevante fagfolk og organisationer har bidraget med ideer og synspunkter.

Arbejdsprocessen med udformningen af politikkerne er sket med udgangspunkt i en temadag i starten af 2008, hvor politikere, fagfolk og relevante organisationer har drøftet politikkernes indhold og sammenhængen mellem de tre politikområder.

Under høringsfasen har alle - via kommunens hjemmeside - haft mulighed for at kvalificere og give input til politikkerne. Herudover har politikkerne været i høring hos relevante institutioner og organisationer. Politikkerne, der understøtter hinanden, skal sikre sammenhæng mellem visionerne og udfordringerne på de tre områder, og de har en naturlig sammenhæng med andre af Herning Kommunes politikker.

Jeg håber, at politikkerne vil inspirere det videre arbejde til gavn for Herning Kommunes børn og unge samt deres familier.

Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune.


Herning Kommune er klar med tre overordnede politikker for børn og unge. Det drejer sig om en politik for: Dagtilbud for børn - Folkeskolen - Sårbare børn og unge.

Disse tre politikker skal spille sammen med Den Sammenhængende Børnepolitik, der har været gældende fra januar 2007, og de tre politikker er desuden udarbejdet med baggrund i Herning Kommunes fælles visioner og målsætninger for de tre serviceområder: 

 • Dagtilbud for børn 
 • Folkeskole 
 • Børn og Familie

Visioner

I tråd med intentionerne i Den Sammenhængende Børnepolitik vil Herning Kommune arbejde for: 

 • Rummelighed og inklusion
 • Kontinuitet
 • Tværfaglighed

Udgangspunktet er accept af og respekt for barnet, den unges og familiernes forskellighed. Den enkeltes integritet skal respekteres og retten til lige muligheder skal accepteres.


 • Der skal være fokus på barnet og den unges potentialer og kompetencer. Den alsidige udvikling skal styrkes under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger og i fællesskabet med andre. Lysten til læring skal udfordres og barnet og den unge skal forberedes til næste trin i livet. Udviklingen skal fremmes af ansvar, engagement, gode rammer og læringsmiljøer.
 • Det tilstræbes, at børn og unge med særlige behov på grund af handicap, sociale, emotionelle og faglige problemer rummes i dagtilbuddenes og skolernes normaltilbud. Målet for rummelighed er, at den enkelte på trods af forskelligheden udvikler kompetencer og bliver accepteret og inkluderet i barndommens, ungdommens og voksenlivets fællesskab. 
 • Herning Kommunes tilgang til arbejdet med børn og unge skal være baseret på den nyeste forskning og viden - og der skal være fokus på, at de indsatser der gives, også har den ønskede effekt. Herning Kommune vil i arbejdet med børn og unge fremme den evidensbaserede tilgang. Der arbejdes således systematisk med dokumentation og evaluering med fokus på kvalitetsudvikling og effekten af de forskellige indsatser. 
 • Børn, unge og familier skal opleve kontinuitet i kontakten med Herning Kommune, de skal inddrages og ansvarliggøres. Der skal således være sammenhæng mellem de tilbud Herning Kommune giver. Det gør sig gældende i overgangen mellem forskellige dagtilbud og skoler, overgang mellem skole og ungdomsuddannelser, overgange der følger af aldersopdeling af tilbud og ved overgangen mellem ungdom og voksenliv. Der skal desuden være sammenhæng i sagsbehandlingen og ved overgivelser af sager mellem forskellige instanser og faggrupper.
 • Der sættes fokus på sundhed ud fra en sundhedsfremmende synsvinkel. Sundhedsfremme tager udgangspunkt i den enkeltes resurse og understøtter ansvar for egen sundhed.

Børn og unge

Alle børn og unge i Herning Kommune har krav på en tryg opvækst.

Forældrenes ansvar og betydning for børn og unges udvikling og trivsel er fundamental og central. Den kommunale indsats tilpasses i forhold til det enkelte barn eller den enkelte unges behov og forudsætninger.

Barnet og den unge i fokus

Kommunens indsats tager udgangspunkt i barnets tarv, og der lægges vægt på, at alle barnets og den unges kompetencer danner afsæt for barnets og den unges udvikling. Alle børn/unge skal som udgangspunkt rummes i kommunens normaltilbud.

Familiens resurser er grundlaget

Alle familier og alle børn/unge besidder resurser, og ansvaret for barnets og den unges udvikling og trivsel ligger hos familien. En kommunal indsats skal understøtte børnenes og de unges potentialer samt videreudvikle dem. Forældreinddragelse vil være et vigtigt omdrejningspunkt.

Det er et bærende princip, at der fokuseres på muligheder frem for barrierer ved planlægning af strategier for børn og unges fortsatte udvikling.

Politikkens tilblivelse:

Fagfolk har sammen med repræsentanter fra det politiske niveau - herunder repræsentanter fra forældrebestyrelser og skolebestyrelser, en repræsentation af ledere og medarbejdere fra de tre politikområder, medudvalg samt faglige repræsentanter fra forskellige forvaltninger - været inddraget forud for skriveprocessen.

Alle med viden om og interesse for børn og unge har dermed givet input til og ydet en værdifuld sparring i forhold til udformningen af politikkerne for: Dagtilbud for børn - Folkeskolen - Sårbare børn og unge. Politikkerne er udformet i forhold til en række emneområder. Hvert emneområde indledes med en kort beskrivende tekst, der giver en indføring til det specifikke emne. Herefter præciseres teksten nærmere via nogle punkter under overskriften:

Det vil Herning Kommune.

Politikkernes målsætninger omsættes til konkret udmøntning på praksisniveauet i form af handleplaner. Dette sker via de politiske årsmål, der hvert år udarbejdes i forbindelse med kommunens budgetlægning.


Herning Kommunes dagtilbudspolitik vedrører den kommunale dagpleje, de kommunale, selvejende og private daginstitutioner, herunder SFO'er samt puljeordninger. Politikken omfatter børn/unge i aldersgruppen 0 til 18 år, dog primært førskolebørn samt børn i 0.-5. klasse, da det overvejende er denne aldersgruppe, der frekventerer dagtilbud. Fra skoleåret 2009 gælder dagtilbud for skolebørn fra 0.-4. klasse.

I Herning Kommune vil vi give familierne valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud, så den enkelte familie så vidt muligt kan tilrettelægge familieliv og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. Vi vil give børnene et tilbud, der danner ramme om trivsel, udvikling og læring. I Herning Kommune finder vi det vigtigt, at der sættes fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger, herunder børn med særlige behov.

Vi tilstræber, at børn med særlige behov kan rummes i dagtilbuddene, at den enkelte på trods af forskelligheder udvikler kompetencer samt bliver accepteret og inkluderet i fællesskabet. Barnet skal opleve sammenhæng og kontinuitet i hverdagen samt i forbindelse med overgang til andre tilbud. Herning Kommune har fokus på at udvikle fysiske, sociale og æstetiske børnemiljøer, som fremmer barnets sundhed, trivsel, udvikling og læring.

I samarbejde med forældrene lægger vi vægt på at give børn tryghed, omsorg og alderssvarende udfordringer, så barnets læring og udvikling fremmes. Vi vil tilbyde barnet en hverdag, hvor der er balance mellem spontane oplevelser/leg og planlagte/understøttende aktiviteter, der giver barnet mulighed for fordybelse, erfaring og udvikling. Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene skal fortløbende udvikles.

Det betyder, at der arbejdes systematisk med målsætning, dokumentation og evaluering og at erfaringerne herfra omsættes i hverdagen.

En anerkendende tilgang er afgørende for børnenes udvikling og læring, hvorfor vi har fokus på at udvikle disse kompetencer.

Dagtilbudspolitikken er inddelt i følgende temaer: 

 • Barnets alsidige personlige udvikling 
 • Sammenhænge og overgange 
 • Kulturelle udtryksformer og værdier 
 • Sociale kompetencer 
 • Sprog 
 • Trivsel og sundhed 
 • Natur og miljø

Barnets alsidige personlige udvikling

Den alsidige, personlige udvikling er et vigtigt omdrejningspunkt for barnets læring og udvikling. Selvfølelse og selvindsigt er grundlæggende og basale kompetencer for at kunne begå sig i tilværelsen. Det er vigtigt, at barnet både evner at rumme andre og at sætte grænser. Kulturen skal være rummelig og inkluderende, så alle børn oplever at være en del af fællesskabet.

Det vil Herning Kommune: 

 • Have fokus på det hele barn med afsæt i det enkelte barns resurser 
 • Give mulighed for, at børnene kan udfolde sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der evner at tage stilling 
 • Sætte rammen for, at børnene udvikler sig i et anerkendende miljø, hvor der vises respekt for det enkelte barn samt accept af forskellighed.

Sammenhænge og overgange

I løbet af et dagtilbudsforløb har barnet flere overgange. Sammenhæng samt kontinuitet i overgangsfaserne er vigtige elementer i forhold til barnets trivsel, udvikling og læring.

Det kan dreje sig om overgange: 

 • Fra dagpleje til daginstitution, 
 • Fra en afdeling til en anden i daginstitutionen 
 • Fra dagtilbud til skole 
 • Daginstitution til specialtilbud

Det er vigtigt for det enkelte barns trivsel og læring, at barnet oplever sammenhænge i forbindelse med overgangene. Alle kompetencer på tværs af systemerne inklusive forældrenes skal i den forbindelse udnyttes optimalt. Ligeledes er det betydningsfuldt, at processen ses i et udviklingsperspektiv, og at læringen kvalificerer barnet i forhold til kommende udfordringer.

Det vil Herning Kommune: 

 • Have fokus på, at det enkelte barn kommer til at opleve overgangene fra et tilbud til det næste som en glidende overgang, hvor kendte værdier medtages som en del af barnets udviklingsproces 
 • Viden og dialog, ansvarlighed og kompetence er bærende elementer i forhold til samarbejdet omkring "indslusning og udslusning" fra de forskellige niveauer.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kreativitet og fantasi er efterspurgte kompetencer, som giver det enkelte barn kvalitet i tilværelsen. Evnen til at forundres og forundre skal udvikles hos børnene, og de skal kontinuerligt udfordres med indtryk, så de formår at omsætte oplevelserne via forskellige medier og udtryksformer. Formidling af værdier og traditioner er ligeledes et element i forhold til dannelsesprocessen.

Det vil Herning Kommune: 

 • Skabe gode rammer for børnenes muligheder for arbejdet med kreative udtryksformer, herunder rettes fokus ligeledes mod børnenes muligheder for gennem deres leg at udtrykke sig og afprøve de ideer, der opstår i et fantaserende univers 
 • Give børnene mulighed for at møde et bredt spekter af kulturelle og kunstneriske udtryksformer.

Sociale kompetencer

Udviklingen af børnenes sociale kompetencer har en central placering i dagtilbuddenes daglige arbejde, hvor et af omdrejningspunkterne er at give børnene forståelse for de sociale spilleregler samt at lære dem at give rum for andre. Kulturen skal være præget af, at der bliver taget hensyn til alle børn, at der etableres fællesskaber, og at der udvises respekt for forskelligheder og øver sig i at agere i overensstemmelse med demokratiske værdier.

Det vil Herning Kommune: 

 • Børnene skal bibringes en oplevelse af at høre til i et fællesskab og være aktive deltagere i fællesskabet. Samtidigt rettes opmærksomheden mod, at det enkelte barn skaber nære kontakter til både kammerater og voksne 
 • Sociale kompetencer og social ansvarlighed skal udvikles hos børnene, der ligeledes skal lære at agere forskelligt i forskellige sammenhænge.

Sprog

Den sproglige udvikling er et vigtigt element i et barns læringsproces. Det enkelte barn skal have mulighed for at blive udfordret til at være sprogligt eksperimenterende samtidig med, at barnet får en positiv oplevelse af, at sproget erobres. Sproglig kreativitet, der udfordrer fantasien, skal medvirke til, at der hos det enkelte barn udvikles et aldersvarende og velfungerende sprog.

Det vil Herning Kommune: 

 • Sikre, at barnet udvikler et nuanceret og begrebsmæssigt forankret ordforråd 
 • Have fokus på udvikling af barnets kommunikative kompetencer - både verbalt og non verbalt. 
 • Udfordre børnene til at bruge sproget alsidigt, kreativt og fantasifuldt.

Sundhed og trivsel

Trivsel og sundhed er vigtige elementer for barnets læring og udvikling. Det handler om, at der i dagtilbuddet i bredeste forstand eksisterer et sundt og aktivt miljø. Sund kost, bevægelse og en hverdag uden mobning giver grobund for et dagtilbud med trivsel for den enkelte.

Det vil Herning Kommune: 

 • Børnene skal opleve glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop, og samtidig opleve glæden ved at være i bevægelse 
 • For at fremme børnenes sundhed sættes der fokus på ernæring, hygiejne og nødvendigheden af, at motion ligeledes skal spille en aktiv rolle i børnenes dagligdag.

Natur og miljø

Børn skal have gode oplevelser i naturen, og miljøbevidstheden skal skærpes allerede i en tidlig alder. Via børnenes egne naturoplevelser og videregivelse af de voksnes viden skabes der rammer for, at børnene kan udvikle glæde ved at færdes i naturen. Samtidig hermed skal børnene også opleve, at der skal vises respekt for naturens kræfter.

Det vil Herning Kommune: 

 • Børnenes umiddelbare iagttagelser og oplevelser i naturen skal være omdrejningspunktet for arbejdet med naturoplevelserne i dagtilbud, og samtidig skal der udvikles respekt og forståelse for samt glæde ved at være i naturen 
 • Gennem leg, oplevelser, udforskning og viden lærer børnene naturen at kende. Deres naturlige nysgerrighed for at undersøge kan oparbejde en paratviden og medvirke til at styrke børnenes refleksionsevne 
 • Skabe rammer for at børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur og miljø.

Politikken er fra 2009.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail.

Kontaktinfo

Pia Elgetti
Centerleder
Tlf.: 96286020
Mobil: 20461845
Send e-mail til cblpe@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.