Tilbage

Børne- og ungepolitikken

Børne- og Ungepolitik i Herning.

Formålet med Børne- og Ungepolitikken er at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Skal kunne bruges på tværs

Børne- og Ungepolitikken er en tværgående politik og skal kunne bruges på tværs i forvaltningerne. Skal også kunne bruges bredt i kommunen som arbejdsgrundlag for medarbejdere og ledere ved kommunens institutioner. Også ved skoler, foreninger, skole- og forældrebestyrelser og andre med interesse for børn og unges udvikling.

Tæt samarbejde

Politikken er udtryk for et valg, som er truffet af de mennesker, der arbejder professionelt med børn og unge. I tæt samarbejde med repræsentanter fra daginstitutions- og skolebestyrelser, handicaprådet, samt de frivillige og faglige organisationer.

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af kommunens børne- og ungepolitik. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herunder.

Herning Kommunes børne- og ungepolitik.

... hjælpen skal sættes ind i tide

Vi har i Herning Kommune utrolig mange gode tilbud til alle børn og unge. Tilbud som er med til at sikre børnenes udvikling, læring og give dem en tryg og indholdsrig hverdag med meningsfulde fritidstilbud.

Vi har som kommune, medarbejdere, ledere, men også som borgere et ansvar for de børn og unge, der er utrygge, ikke trives eller som udsættes for omsorgssvigt. Det er de børn vi sætter i fokus med Børne- og Ungepolitikken. Herning Kommune skal sørge for både en tidlig indsats og sammenhængen mellem normal- og specialområdet.

Det betyder at Børne- og Ungepolitikken skal bruges på tværs af forvaltningerne og på tværs af de mange kommunale institutioner, som har berøring med børn og unge.

Politikken skal tjene som arbejdsgrundlag for medarbejdere og ledere, men også for foreninger, skole- og forældrebestyrelser og andre med interesse for børn og unges udvikling.

Lars Krarup - Borgmester
Juni 2012


Byrådet skal, i henhold til Servicelovens § 19, stk. 2. udarbejde en sammenhængende børnepolitik.

Herning Kommune har valgt den lidt bredere betegnelse Børne- og Ungepolitik. Formålet med Børne- og Ungepolitikken er at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Det er et centralt punkt i politikken, at Herning Kommune kan yde en tidlig indsats, som sikrer at hjælpen sættes ind i tide. Det skal dels ske gennem en styrket koordinering af den lokale indsats i de enkelte dagtilbud og skoler, dels i koordineringen mellem de lokale indsatser og forvaltningens myndighedsindsats.

Børne- og Ungepolitikken er en udbygning af Den Sammenhængende Børnepolitik, som Byrådet vedtog i december 2006. Siden er Den Sammenhængende Børnepolitik i 2008 blevet suppleret med 3 delpolitikker, som stadig er gældende: 

 • Politik for dagtilbud 
 • Politik for Skole
 • Politik for sårbare børn og unge

Børne- og Ungepolitikken danner paraply over delpolitikkerne og knytter dem sammen. Der vil således være sammenfald i politikkerne på en række områder, men de kan også stå alene og læses hver for sig. Børne- og Ungepolitikken er justeret i forhold til "Barnets reform", som blev vedtaget af Folketinget i 2010.

Barnets reform betyder en yderligere styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats med indførelse af SSD samarbejde. SSD er det tværfaglige samarbejde mellem skole, sundhedspleje og dagtilbud, samt det sociale område.

Børn og Ungeforvaltningen er i 2011 blevet organiseret i tre centre, hvor samarbejdet primært skal udfoldes mellem Center for Børn og Læring og Center for Børn og Forebyggelse. Organiseringen skal understøtte den tidlige indsats.

Børne- og Ungepolitikken bygger på Byrådets overordnede børne- og familiesyn og er en politisk vision og målsætning, som skal udmøntes i forhold til: 

 • Det tværfaglige samarbejde 
 • Den tidlige indsats 
 • Den sundhedsfremmende indsats 
 • Fritidstilbud 
 • Inklusion 
 • Børn og unge med funktionsnedsættelse
 • Unge og uddannelse

I Børne- og Ungepolitikken er der for hvert indsatsområde opstillet et mål, der konkretiserer hvad vi vil i Herning Kommune. Ud over Børne- og Ungepolitikken er der på en række af områderne udarbejdet servicestandarder, som fastlægger serviceniveauet.

Desuden er materialet "Truede børn" udarbejdet. Heri beskrives signalerne hos børnene og de unge og der gives konkrete handleanvisninger.


"Alle børn og unge i Herning Kommune har krav på en tryg opvækst"

Forældrenes ansvar og betydning for børn og unges udvikling og trivsel er fundamental og central. Den kommunale indsats tilpasses til det enkelte barn eller den enkelte unges behov og forudsætninger.

Barnet og den unge i fokus

Kommunens indsats tager udgangspunkt i barnets tarv, og der lægges vægt på, at alle barnets og den unges kompetencer danner afsæt for barnets og den unges udvikling. Alle børn og unge skal som udgangspunkt inkluderes i kommunens almentilbud.

Familiens resurser er grundlaget

Alle børn, unge og familier besidder resurser, og ansvaret for barnets og den unges udvikling og trivsel ligger hos familien. En kommunal indsats skal understøtte børnenes og de unges potentialer, samt videreudvikle dem. Forældreinddragelse vil være et vigtigt omdrejningspunkt.

Det er et bærende princip, at der fokuseres på muligheder frem for barrierer ved udarbejdelse af strategier for børn og unges fortsatte udvikling.


Når der konstateres vanskeligheder for et barn eller ung, iværksættes indsatsen så tidligt som muligt og tættest muligt på barnets eller den unges nærmiljø. De relationer, barnet og den unge indgår i, er af afgørende betydning for barnet eller den unges trivsel. 

 • Borgere har pligt til at udvise opmærksomhed i forhold til det enkelte barns trivsel og adfærd 
 • Som offentlig ansat eller udøver af offentligt erhverv har man skærpet underretningspligt

Barnets eller den unges vanskeligheder skal forstås og undersøges i den sammenhæng, hvor vanskelighederne optræder - herunder netværk, familie, skole og kammerater. En kommunal indgriben skal kun ske, når det er nødvendigt; men en bekymring skal give anledning til ekstra opmærksomhed og danne grundlag for en tidlig indsats.

Herning Kommune vil til stadighed sammensætte sine tilbud, så der er mulighed for at yde en målrettet og tværfaglig indsats rettet mod det enkelte barn eller den enkelte unges behov.


 • Der skal være fokus på barnet og den unges potentialer og kompetencer. Den alsidige udvikling skal styrkes under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger og i fællesskabet med andre. Lysten til læring skal udfordres, og barnet og den unge skal forberedes til næste trin i livet. Udviklingen skal fremmes af ansvar, engagement, gode rammer og læringsmiljøer.
 • Det tilstræbes, at børn og unge med særlige behov på grund af handicap, sociale, emotionelle og faglige udfordringer, inkluderes i dagtilbuddenes og skolernes almentilbud. Målet for inklusionen er, at den enkelte på trods af forskelligheden udvikler kompetencer og bliver accepteret og inkluderet i barndommens, ungdommens og voksenlivets fællesskab. 
 • Herning Kommunes tilgang til arbejdet med børn og unge skal være baseret på den nyeste forskning og viden - og der skal være fokus på, at de indsatser der gives, også har den ønskede effekt. Herning Kommune vil i arbejdet med børn og unge fremme den evidensbaserede tilgang. Der arbejdes således systematisk med dokumentation og evaluering med fokus på kvalitetsudvikling og effekten af de forskellige indsatser. 
 • Børn, unge og familier skal opleve kontinuitet i kontakten med Herning Kommune, og de skal inddrages og ansvarliggøres. Der skal således være sammenhæng mellem de tilbud Herning Kommune giver. Det gør sig gældende i overgangen mellem forskellige dagtilbud og skoler, overgang mellem skole og ungdomsuddannelser, overgange der følger af aldersopdeling af tilbud og ved overgangen mellem ungdom og voksen liv. Der skal desuden være sammenhæng i sagsbehandlingen og ved overgivelser af sager mellem forskellige instanser og faggrupper. 
 • Der sættes fokus på sundhed ud fra en sundhedsfremmende synsvinkel. Sundhedsfremme tager udgangspunkt i den enkeltes resurse og understøtter ansvar for egen sundhed.

Børne- og Ungepolitikken i Herning Kommune er rettet mod alle børn og unge og skal sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Kommunalbestyrelsen har valgt at tage udgangspunkt i følgende målgrupper: 

 • Kompetente børn og unge med alderstypiske problemstillinger
 • Kompetente børn og unge med midlertidig risiko for trivselsproblemer 
 • Børn og unge med specifikke behov for særlig støtte 
 • Børn og unge med væsentligt behov for særlig støtte 
 • Børn og unge med åbenbar risiko for at lide alvorlig skade 
 • Handikappede med let til svær funktionsnedsættelse

Målgrupperne er uddybende beskrevet i servicestandarderne.


Det tværfaglige samarbejde

Børn, unge og familier skal opleve et velfungerende tværfagligt og koordineret samarbejde, hvor de oplever sig som medinddraget.

Det tværfaglige samarbejde kendetegnes ved: 

 • at faggruppernes forskellige faglige kompetencer inddrages i sagsbehandlingen, hvor fælles værdier er bærende 
 • at relevant viden er tilgængelig for alle faggrupper, forældre og børn 
 • at forældre og børn oplever koordinerede overgange ved igangsætning af nye initiativer

Det betyder: 

 • at fagprofessionelle koordinerer den tværfaglige indsats 
 • at nødvendig specialviden inddrages såvel tværfagligt som tværsektorielt 
 • at vi løbende tilpasser vores organisering i forhold til de aktuelle behov 
 • at det er et bærende princip, at der fokuseres på muligheder frem for barrierer

Den tidlige indsats

Børn, unge og familier skal opleve, at man får hjælp i tide.

Den tidlige indsats kendetegnes ved: 

 • at truede børn skal have den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt 
 • at stoppe en uheldig udvikling på et tidligt tidspunkt 
 • at de forskellige faggrupper opfanger tidlige signaler og samarbejder i en koordineret indsats (i materialet "truede børn" findes en beskrivelse af tidlige signaler, samt anvisning af handlingsmuligheder)

Det betyder: 

 • at der er et velfungerende SSD-samarbejde, der har til formål at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor børn og unge, der mistrives 
 • at SSD støtter de enkelte fagpersoner til i fællesskab at finde frem til den mest hensigtsmæssige opfølgning på et tidligt signal på, at et barn eller ung mistrives 
 • at SSP gennem støtte og vejledning styrker de unge, så de er i stand til at sige fra over for vold, hærværk, mobning, tyveri og misbrug 
 • at SSD og SSP arbejdet koordineres i en forebyggelsesorganisation både decentralt og centralt.

Den sundhedsfremmende indsats

Børn, unge og familier skal opleve, at der sættes fokus på sundhed ud fra en sundhedsfremmende synsvinkel.

Den sundhedsfremmende indsats kendetegnes ved: 

 • at der tages udgangspunkt i forældrenes kompetencer, ansvar og betydning for børn og unges udvikling og trivsel 
 • at sundhed betragtes som en ressource for børn og unge 
 • at indsatserne har til formål at fremme, styrke og bevare ressourcer hos familier, børn og unge

Det betyder: 

 • at den sundhedsfremmende indsats iværksættes i barnets tidligste barndom 
 • at der udvikles sundhedsfremmende metoder 
 • at børn, unge og familier mødes med anerkendelse, og at indsatsen rettes mod, at der i fællesskab skabes muligheder 
 • at børn, unge og familier støttes og vejledes til at blive bevidste om egen sundhedstilstand og udviklingsmuligheder

Fritidstilbud

Børn og unge skal opleve at have mulighed for et aktivt fritidsliv. Fritidstilbuddene gives så tæt på lokalmiljøet, som muligt gennem et samarbejde mellem det frivillige forenings- og fritidsliv, familielivet og Herning Kommune.

Fritidstilbud kendetegnes ved: 

 • at udbuddet er alsidigt 
 • at danne rammer for sociale relationer gennem aktiviteterne 
 • at styrke børn og unges sundhed og trivsel

Det betyder: 

 • at de eksisterende fritidstilbud skal være synlige og let tilgængelige 
 • at der er fokus på en bred og helhedsorienteret satsning i tæt samarbejde med skoler, SFO'er og dagtilbud 
 • at der udvikles nye partnerskaber mellem det offentlige og foreninger/organisationer med fokus på opbygning og styrkelse af ungdomskulturelle indsatser og sociale netværk 
 • at oplevelser og kulturel dannelse betragtes som et vigtigt element i børn og unges liv

Inklusion

Børn, unge og familier skal opleve, at der arbejdes helhedsorienteret og tværfagligt med en positiv tilgang til det enkelte barns potentialer og kompetencer

Inklusionen kendetegnes ved: 

 • at barnets og den unges resurser og udviklingsmuligheder er udgangspunktet, når dagtilbud og undervisningstilbud aftales mellem fagpersoner og forældre 
 • at alle børn skal have et udviklende dagtilbud og undervisningstilbud så tæt som muligt på barnets nærmiljø 
 • at råd og vejledning til dagtilbud og skoler fokuserer på muligheder i miljøet, så positivt samspil og trivsel understøttes

Det betyder: 

 • at dagtilbud og skoler gør brug af nærmiljøets relevante fritidstilbud for at understøtte barnets inklusion 
 • at der i samarbejdsaftalen mellem dagtilbud og skoler beskrives formål, indhold, mødehyppighed, ansvar for mødeafvikling og deltagerkreds på ledelsesniveau og medarbejderniveau 
 • at kompetenceudvikling af ansatte i dagtilbud og skoler skal videreudvikles, så der er en faglig parathed til at inkludere sårbare børn og unge 
 • at forældrebestyrelsernes ansvar i dagtilbud og skoler præciseres i forhold til inklusion

Børn og unge med funktionsnedsættelse

Børn, unge og familier skal opleve, at børn og unge med nedsat funktionsevne gives optimale opvækst- og udviklingsmuligheder.

Indsatsen kendetegnes ved: 

 • at der omkring det enkelte barn og unge arbejdes helhedsorienteret og tværfagligt 
 • at der tages udgangspunkt i barnets og den unges resurser 
 • at det sker i nærmiljøet

Det betyder: 

 • at der skal tages udgangspunkt i barnets og den unges kompetencer, samt mulighederne i nærområdets institutioner og skoler med henblik på inklusion i almenområdet 
 • at samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet udbygges 
 • at der igangsættes udviklingsprojekter for at styrke kvaliteten og udviklingsmulighederne for børn og unge med nedsat funktionsevne 
 • at der skal sikres en optimal overgang til voksenlivet i forhold til uddannelse, arbejde, fritid og forsørgelse

Unge og uddannelse

Unge og deres familie skal opleve en målrettet vejledning, hvor de motiveres til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Der tages afsæt i den unges resurser i vejledningsprocessen.

Unge og uddannelse kendetegnes ved: 

 • at der er et tværsektorielt samarbejde med den unge i centrum 
 • at der er et tæt samarbejde med erhvervslivet 
 • at 95 % alle unge i Herning Kommune har et liv med uddannelse eller job

Det betyder: 

 • at der iværksættes en koordineret tidlig indsats i udskolingen i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 • at uddannelsesplanen fungerer som både et pædagogisk og administrativt værktøj, der støtter den unge i processen fra skole til ungdomsuddannelse 
 • at vejledningen om valg af ungdomsuddannelse målrettes mod at gøre den unge uddannelsesparat 
 • at der motiveres til erhvervskompetencegivende uddannelse

Politikken er fra 2012.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail.

Kontaktinfo

Bo Ulrich Bertelsen
Centerchef
Tlf.: 20674214
Mobil: 20674214
Send e-mail til cbfbo@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.