Politik for sårbare børn og unge

Herning Kommunes politik for sårbare børn og unge retter sig mod børn og unge, der kort- eller længerevarende har særlige behov.

Det vil sige børn og unge, der på grund af særlige forhold relateret til dem selv eller deres nærmeste familie, vurderes at være i risiko for at komme i en situation, der ikke kan klares uden hjælp fra anden side.

Alvorlige, men ofte forbigående problemer

Det er børn og unge, der er sårbare, fordi de belastes af alvorlige, men ofte forbigående problemer. Endvidere kan der være tale om truede børn og unge, som vedvarende belastes af utilstrækkelig eller mangelfuld omsorg i deres familie og nære miljø.

Endelig kan det være børn og unge, der er i svære problemer, fordi de eksempelvis i deres opvækst har været belastet af deres forældres grundlæggende mangel på tilstrækkelig omsorg.

Børn og unge, der har særlige behov som følge af betydelige og varige nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner er således ikke omfattet af denne politik. Rammen for indsatsen til denne målgruppe beskrives i Herning Kommunes Handicappolitik.

Krav på tryg opvækst

Herning Kommunes politik for sårbare børn og unge tager sit udgangspunkt i, at alle børn og unge har krav på en tryg opvækst. Omdrejningspunktet for indsatsen til sårbare børn og unge er, at den er tilpasset den enkeltes behov og forudsætninger.

Der er i politikken fokus på, at sårbare børn og unge via inddragelse af den enkelte og familien tilbydes individuelt tilrettelagte tilbud, der sikrer sammenhæng og helhed for barnet/den unge.