Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med.

Opsæt dit nyhedsabonnement.

Formand

Ellen Birkkjær
Tranekærvej 106, 7400 Herning
20478433
eb7307@gmail.com

Næstformand

Bent Hauballe
Silkeborgvej 12A 3.tv, 7400 Herning
24259344
b.hauballe@gmail.com

Sekretær

Angela Thygesen
Trælundvej 9, 7400 Herning
40424836
jeg.angela@gmail.com

Bente Dahl
Bytoften 23, 7400 Herning
97 268706 og 23366641
bentedahl.herning@gmail.com

Bodil Kaptain
Brogårdvej 5, 7400 Herning
97266776 og 40190523
lidobjnk@energipost.dk

Ole Madsen
Herluf Trollesvej 2 1.tv, 7400 Herning
97120388
oc37ma@gmail.com

Leo Mouritsen
Blomstertoften 157, 7400 Herning
60658263
blomstertoften@hotmail.dk

Hanne E Dahl Kirkegaard
Ringkøbingvej 97, 7400 Herning
60957057
hanneelisabeth53@gmail.com

Karen Skov
Paghs Alle 33, 7400 Herning
97122230
karenskov@dukamail.dk

Eva Andersen
Baunetoften 27 H, 7400 Herning
20782340
eva.ernst@live.dk

Repræsentanter fra Ældrerådet

Inge Holm
Bøgens Kvarter 80, 7400 Herning
20289969
holmskovbyen@gmail.com

Edith Blynning
Børglumvej 35 st.th, 7400 Herning
28739455
edithblynning@hotmail.com

og Angela, der er valgt som sekretær.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning

Tilstede

Ole Madsen, Bodil Kaptain, Bent Seldrup, Birde H. Lindholm, Bente Dahl, Bodil Markmøller, Leo Mouritsen, Kirsten Sørensen, Angela Thygesen, Susanne Hansen ( Leder af hjemmeplejen ).
Fraværende /med afbud: Margit Mølsted, Niels E. Møller, Ellen Birkkjær.

1. Nyt fra næst formanden

v/Bodil Kaptain vedr. Valgudvalget.

Bodil indledte mødet med at ønske tillykke til Bodil Markmøller som blev valgt som formand for ældrerådet. Et tillykke til Angela Thygesen som blev valgt ind i ældrerådet.

Følgende personer på valg i år:

 • Kirsten Sørensen - ønsker ikke at genopstille
 • Margit Mølsted - ønsker ikke at genopstille
 • Birde H. Lindholm - ønsker ikke at genopstille
 • Niels E Møller - ønsker ikke at genopstille
 • Bent Seldrup - fratræder
 • Angela Thygesen - fortsætter i SRV.

Der er udsendt mail vedr. valg til Seniorråd vest til medlemmer af Aktivitetscenter Fuglsangsø og Brorsons vej i Herning.

Følgende har reageret på vores henvendelse:

 • Karen Margrethe Skov Christensen / tilknytning til Vesterled.
 • Hanne Elisabeth Dahl Kirkegård / suppleant i ældrerådet
 • Eva Andersen / aktiv på Fuglsangsø centret
 • Bent Haurballe / aktiv på Fuglsangsø centret.

Ovennævnte personer indtræder 1. januar 2018 i SRV.

2. Nyt fra Herning kommune

v/ Susanne Hansen

Susanne orienterede om et nyt tiltag som er muligt, da Herning kommune er frikommune. I starten af det nye år kan man tilkøbe sig ekstra ydelser mod betaling. Brochure er udfærdiget og alt er klar fra kommunens side, dog mangler der et svar fra myndighederne. Der blev oplyst, at borger kan udnytte sit håndværkerfradrag, så man kan opnå et skattefradrag.

Se bilag vedr. følgende områder:
Leve bo miljø - pårørende strategi - demens venlig kommune - hjerte-
rehabilitering - diabetes kursus.

3. Nyt fra ældrerådet

V/ Bodil Markmøller

Bodil nævnte kort at ældreråds valget i Ikast /Brande kommune har haft en høj valg % , det kunne skyldes, at man kunne aflevere sit valgkort, da der var kommune / regionsvalg.
Stemme % i Herning kommune var lav i forhold til ovennævnte kommune.
Det nye ældreråd vil bl.a. de næste 4 år, arbejde med synlighed i offentlig forum.
Bodil forlader SRV med udgangen af 2017, som rep. for ældrerådet.

Der har været afholdt søndags cafe møde med udgangspunkt i erfaringsudveksling i november måned.

4. Evt.

Næste møde er fastsat til 5/2 - 2018.
Sted: oplyses med udsendelse af dagsorden.

Forslag til oplægsholder i 2018:
Gitte Henriksen - Marte Meo
Bibbi A. Høeg - Herning Frivilligcenter

5. Referent

Angela Thygesen

 

Bilag

Levebo-miljø

Der er travlhed på plejecentrene med at få bygget køkkenfaciliteterne i fællesarealer i boenhederne til fra januar 2018 at begynde arbejdet i Levebo-miljøer. Køkkenet på Birketoft i Aulum er holdt som centralkøkken og produktion er rykket til centralkøkkenet i Herning i overgangs-perioden frem til årets udgang. Det giver plads til, at der nu bygges om på Birketoft. I Herning produceres både til borgerne på plejecentre og borgere i eget hjem. Personalet fra Aulum har fået at vide, hvor de fremtidig skal være, og centerlederne på plejecentrene skal nu sammen med pleje- og kostfaglige medarbejdere tilrettelægge den nye hverdag med madproduktion tættere på beboerne.

Pårørende

Der er udarbejdet en Pårørendestrategi, som er tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Den blev godkendt 14. juli 2017 af Social- og Sundhedsudvalget. Ønsket er, at pårørende kan støtte deres nærtstående i et værdigt og selvstændigt liv. Målsætningerne er at styrke relationen mellem den pårørende og den nærtstående - omsorg for pårørende - at inddrage den pårørendes viden og erfaringer - og vejledning af pårørende.
I det politiske budgetforlig for 2018 indgår ønsket om en Pårørendevejleder, som professionelt skal hjælpe og støtte pårørende - og vil have særligt ansvar for, at pårørende får den bedst mulige information om muligheder og tilbud. Samtidig kan pårørende-vejlederen formidle kontakter til relevante samarbejdspartnere og være med til at sikre helhed i sagsbehandlingen. Ordningen skal evalueres efter to år og vil blive forankret i Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.
Lær at tackle hverdagen som pårørende - Komiteen for Sundhedsoplysning har i samarbejde med Københavns Kommune udviklet et pårørendekursus "Lær at tackle hverdagen som pårørende". Ved som kommune at betale et abonnement til Komiteen for Sundhedsoplysning kan kommunen udbyde kurset. Der er tale om et forløb over 7 uger á 2,5 time ugentlig, hvor undervisningen varetages af to instruktører, som selv har erfaring med at være pårørende og som har gennemført en systematisk uddannelse, der giver kompetencer til at gennemføre kurset. Forebyggelsesudvalget har bevilget abonnement, uddannelse af instruktører og tid til koordinering til 2018 og 2019.

Demens

Som eksempel på, at arbejdet med "Demensvenlig kommune" fortsætter, har vi her i efteråret arbejdet med sansestimulerende aktiviteter for demente på forskellig plejecentre. Vi har afprøvet bolde, sand, tæpper og puder med særlige overflader, værktøjskasser osv. - og drøftet og afprøvet modeller for, hvordan de sansestimulerende aktiviteter kan arbejdes ind i dagligdagen og vagterne. Samtidig har vi på bedding at afprøve noget nyt IT-system, som med lys, lyd og berøring kan stimulere erindring og i forskellig sværhedsgrad træne og vedligeholde kognitive funktioner. Det vil også være nogle enkelte plejecentre, som i første omgang skal lære at arbejde med det i hverdagen - og steder med både daghjem og plejecentre er gode at starte på for at sikre bedt mulig udnyttelse.

Hjerterehabilitering

Vi startede i Herning kommune med opgaven 1. januar 2017, fordi opgaven rykkede ud fra hospitalet til kommunerne. Vi har ansat to sygeplejersker i delestilling. De er ansat på Regionshospitalet Herning i Afdeling for Hjertesygdomme, og "købes" af os med 21 timer om ugen. Desuden to fysioterapeuter fra Genoptræningsenheden. Det foregår i Sportscenter Herning. Endvidere deltager diætist fra Sundhedsfremmeteamet i en del af undervisningen. I perioden 1.1. -

Diabetes-kursus

Vi er startet i Herning kommune med opgaven her fra efteråret 2017, fordi "diabetes-skolen" er rykket ud fra hospitalet til kommunerne fra sommeren 2017. Diabetes-kursus er for borgere der har fået diagnosen Diabetes type 2. Diabetes-kursus i kommunen gennemføres i samarbejde med en diabetes-sygeplejerske fra Regionshospitalet. Tilbuddet afvikles i Sportscenter Herning i samme lokaler som hjerte-rehabiliteringen.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning.

Deltagere:

Ole Madsen, Leo Mouritsen, Bodil Kaptain, Bent Seldrup, Birde H. Lindholm, Bente Dahl, Ellen Birkkjær og Angela Thygesen.

Fraværende:

Kirsten Sørensen, Margit Mølsted, Niels E. Møller og Bodil Markmøller.

Formanden:

Sidste SRV møde blev der diskuteret vedtægter / principper vedrørende senior råd i Herning kommune. Repræsenterer fra de berørte seniorråd mødtes d. 12/9 med ældrerådet, for at udarbejde fælles grundlag. Frivilligdag bliver afholdt d. 29/9. Der er udarbejdet nyt koncept i år, og det bliver afgjort d. 12/9, om ældrerådet og senior råd deltager. Formanden opfordrede alle medlemmer i SRV til at nævne de positive oplevelser, som hjemmeplejen yder borgere i forbindelse med sygdom med mere.

Herning Kommune ved Elin Mogensen, chef for sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler:

Elin præsenterede sig selv og lagde ud med at fortælle om levebo-miljø på plejecentrene. Der arbejdes ud fra flere spor: det uddannelsesmæssige, hvor kostfaglig personale er på 3 dages AMU kursus på Social og sundhedsskolen, samt de bygningsmæssige ændringer. Vi fik udleveret en folder om at have tygge- og synkevanskeligheder. I folderen er det godt beskrevet, hvad man skal være opmærksom på, når borgeren har svært ved at indtage mad, og hvilke muligheder der er for at få ændret maden, så det bliver nemmere at indtage maden og undgå vægttab med mere. Folderen kan rekvireres ved kommunens ergoterapeuter. På kommunens aktivitetscentre er der travlhed, da ny sæson starter i denne måned. Et nyttiltag er faldforebyggelse. På kommunens hjemmeside kan man svare på nogle spørgsmål og se, om man er i risikogruppen for at falde. Er man det, er der et tilbud om at deltage på et faldudredningshold. Folder blev uddelt til SRV medlemmer på mødet.

Forebyggende hjemmebesøg for borgere, når man fylder 75 år - årligt når man er blevet 80 år. Et tilbud til borgere mellem 65 - 79 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Tilbuddet ligger på Herning Kommunes hjemmeside. Elin gjorde opmærksom på, at det også er relevant at seniorråd, pensionistklubber og foreninger har kendskab til tilbuddet og kan formidle det videre til borgerne. Folder blev uddelt til SRV medlemmer på mødet.

Fokus på kompetent arbejdsstyrke i fremtiden. Der er stor opmærksomhed på, at Sundheds og ældreområdet skal gøre en ekstra indsats for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft i fremtiden. Arbejdsstyrken bliver mindre (årgange), derfor er der fokus på forsat at uddanne fagpersonale og efteruddannelse, så man kan klare de nye udfordringer inden for området. Der var mange gode spørgsmål til Elin, og vi fik en god diskussion på mødet.

Ældrerådsvalg og seniorrådsvalg:

Der skal igen i år brevstemmes til ældreråds valget. Alle borgere over 60 år, bosiddende i Herning Kommune kan stemme. Valget er d. 9/10 - 17. Har man lyst til at stille op, kan man læse mere på Herning Kommunes hjemmeside. Der har været afholdt 4 infomøder i kommunen med få interesserede, Der skal vælges 13 nye medlemmer + 13 suppleanter.

Seniorråds valg: følgende medlemmer er på valg: Niels E. Møller, Kirsten Sørensen, Margit Mølsted og Angela Thygesen. Valget afholdes senere på året.

Nyt fra Ældrerådet:

Ældrerådet har sendt brev til byrådet vedrørende nedskæring på visse busruter i kommunen, så det kan komme med på budgetkonference, som afholdes sidst i denne måned. Ældrerådet holder møde d. 23/8. Der er international ældredag d. 2/10 kl. 13.30 på Lind plejecenter. Formand for ældrerådet, Erik Stagsted, taler, og Citrondrengen spiller.

Eventuelt:

Næste møde er fastsat til d. 2/10 - 17 på Fuglesang sø centret Fra kl. 9.30 - 11.30.

Referent: Angela Thygesen.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning.

Deltagere:

Ole Madsen, Leo Mouritsen, Bodil Kaptain, Kirsten Sørensen, Niels E Møller, Susanne Hansen og Ellen Birkkjær.

Fraværende:

Angela Thygesen, Bente Dahl, Bodil Markmøller, Birde H. Lindholm og Bent Seldrup.

Fælles vedtægter for de 4 seniorråd:

Ole Madsen havde fremsendt og medbragt et oplæg til vedtægter. Oplægget blev oplæst af Ellen Birkkjær. Efterfølgende blev brevets indhold gennemgået. Det medbragte brev tænkes anvendt som arbejdsredskab til et efterfølgende fællesmøde med Ældrerådet samt formændene for de 4 seniorråd i Herning, engang i september.

Nyt fra Susanne Hansen:

Herning er en Demensvenlig kommune. Herning Kommunes arbejde med demens tager sin begyndelse til efteråret 2017. Herning Kommune har søgt og blevet bevilget det søgte beløb til ældre. Pengene tænkes anvendt til "Leve Bo Miljø" på plejecenter i Herning Kommune. Arbejdet er for så vidt gået i gang, dels med opsøgning på tilbud på ombygning af eksisterende køkkener, fra små og mellemstore firmaer, således der en mulighed for de mindre firmaer at kunne være med delleverancer. Arbejdsstyrken på det nuværende storkøkken i Aulum tænkes fordelt efter behov på de ombyggede Centre. Det vurderes, at maden ikke bliver dyrere end på Plejecentret Vesterled i Herning.

Nyt tilbud til ældre: Der oprettes flere Faldforebyggelseshold.

Klippekort: Klippekort træder i kraft til ældre. Ældre over 75 år får tilbud fra kommunen om eventuel nødvendig hjælp Ældre over 65 år der er i risikogruppen, "Værdig trængende" kan henvende sig til Kommunen Hjemmehjælpen har Focus på at gøre maden til "Dagens Højdepunkt".

Nyt fra Ældrerådet:

Valgdatoen fastlægges i løbet af efteråret 2017. *
Emner: Et fællesmøde inden valget foreslået.

Nyt fra formanden:

Næste møde: Den 14-08-2017 på Fuglsangsø Centeret kl. 9.00 til 11.00.

Eventuelt:

På valg til Seniorråd Vest:
Kirsten Sørensen - der ikke ønsker genvalg.
Niels Møller - der ikke ønsker genvalg.

Referent: Niels Møller.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning.

Deltagere:

Ole Madsen, Leo Mouritsen, Bodil Kaptain, Niels E. Møller, Bent Seldrup, Birde H. lindholm, Bente Dahl, Kirsten Sørensen, Susanne Hansen (sundhed og ældre), Bodil Markmøller, Ellen Birkkjær og Angela Thygesen.

Ole Arndal, forstander på Center for kommunikation:

CFK - et kommunalt tilbud til personer med kommunikationshandicap (høre, syn, tale, hjerneskade og handicap teknologi) 47 ansatte deriblandt speciallærere, ergoterapeuter, optikere, psykolog, audiologiassistenter med flere. Der er et buget på ca. 25 millioner kroner årligt. Ole Arndal fortalte om de daglige udfordrende opgaver og inddeling af de mange arbejdsteam, som var nødvendige for, at de kunne yde den service, de skulle udføre. Målgruppen af borgere er blandt andet personer, der er ramt af afasi, dysartri, stemmevanskeligheder, stammen, udredning af ordblinde, programmerede lidelser, ALS, HC, Parkinson, Sclerose, Hjernetumorer. I konkrete sager tilbydes der løbende rådgivning og vejledning til nærmeste pårørende. Der afholdes kurser, hvor pårørende kan mødes i et forløb på 7 gange a 2,5 timer varighed, så man kan støtte op omkring den ramte person. Der er stor udvikling inden for handicap teknologi, der kan gøre hverdagen nemmere for den enkelte borger. Et godt indlæg som gav SRV en stor indsigt i, hvilke muligheder der er for borgere med ovennævnte handicaps.

Få mere info om tilbuddene.

Nyt fra Susanne Hansen:

Der er bevilget klippekort til plejecenter beboer en halv time om ugen med afsæt i den enkelte borgers ønsker. Der bliver fremover tilsyn i hjemmeplejen - tilsyn på sundhedsydelser for eksempel kunne det være medicin området - kommunikation læge - klient.
Leve bo miljø på plejecentre med opstart i 2017 har resulteret i, at man har indgået en demensalliance med forskellige organisationer for at udarbejde et fælles afsæt for Herning kommune. Der er pt. 12 ansøgninger, og der er bevilget cirka 8 millioner kroner til formålet.

Nyt fra Ældrerådet:

Der bliver installeret elektronisk nøgleboks til alle de beboer, der får besøg af hjemmeplejen. Cirka 1500 hjem.
Der kommer flere toiletter i Natur Center Herning, i Løvbakkerne.
Sundhed og ældre får overført ikke brugte midler fra 2016 - cirka 5 millioner kroner - til 2017.
Ældrerådet har sendt ansøgning vedrørende buskort til ældre i Herning kommune. Pris 400 kroner årligt. - da Herning byråd afholder budget seminar d. 24. april. Håber på en positivt svar.
Herning byråd afviste at valg til ældrerådet kunne afvikles sammen med byrådsvalget. Der bliver brevstemt som tidligere.
Herning Frivillig Center har et ønske om at ændre på frivilligdagen i august. Vi hører nærmere til næste SRV møde.
Ældredagen i 2017 er fastsat til d. 2/10 - program udsendes senere. Det afholdes på Lind aktivitetscenter.
Søndagscafeer er ved at blive en realitet i mange af kommunens byer.

Læs hvor de holdes på www.aeldre.herning.dk.

Nyt fra formanden:

Seniorrådet mødes 2 gange årligt med ældrerådet for at vidensdele interesser med mere. Der er et behov for at synliggøre seniorrådene i kommunen - men hvordan? Der mangler vedtægter for seniorrådene - gerne fælles vedtægter. Forslag at seniorråd vest holder arbejdsmøde d. 6/6 - fra kl. 13-15 Fuglsang sø Centret.

Eventuelt:

Intet.

Referent: Angela Thygesen.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning.

Deltagere:

Ole Madsen, Leo Mouritsen, Bodil Kaptain, Niels E. Møller, Bent Seldrup, Birde H. Lindholm, Bodil Markmøller, Ellen Birkkjær og Angela Thygesen.

Fraværende:

Bente Dahl, Kirsten Sørensen, Margit Mølsted, Susanne Hansen (Sundhed og Ældre).

Formanden:

Pjece fra Region Midt rundsendt pr. mail til orientering. Udvalget havde nogle kommenterer til ovennævnte vedr. eget medicin ved indlæggelse: At man bør oplyse eget forbrug at kosttilskud, naturmedicin, alternative behandlinger. Husk at medbringe alt så sygehuset kan få de oplysninger som er vigtige af hensyn til borgerens videre behandling. Ældreråd og kommunens senior råd samlet til fællesmøde i januar 2017. Referat fra mødet er på Herning Kommunes hjemmeside og er også rundsendt til alle Senior rådsmedlemmer. Der var en god dialog på mødet og et af emnerne var bl.a. hvilken funktion har senior rådet i nærmiljøet. Der vil blive udarbejdet en fælles folder for alle 4 råd - der ønskes større synlighed af rådet i de 4 nærmiljøer. Synlighed kunne bl.a. være at folder /referater på fladskærm på lokale pleje og aktivitetscentre. Ældreråd og senior råd mødes 2 x årligt.

Emner til møder i 2017:

Følgende forslag fremkom på mødet:

 • Demensvejleder Hanne Helms, der vil fortælle om demens og hvilke hjælpemidler der findes.
 • Ole Arndahl fra Kommunikations Center i Herning vil fortælle om Høreapparater, tilskud m.m.
 • Valg til senior råd i 2017.

Nyt fra Ældrerådet:

Folder vedr. pårørende strategi er udfærdiget. Læs mere på H.K. hjemmeside. Pga af for mange konkurser har H. K. skærpet kontrakter vedr. frit valg området inden for ældre området. Firmaer skal stille med en garanti på 25.000 kr. og skal ansætte uddannet personale. I 2016 var der 505 borgere der benyttede sig af privat leverandør. Der har været afholdt tema dag i ældreplejen. Der er d. 21/11-17 valg til ældreråd og senior råd sammen med det kommunale valg. Kommunen ønsker at det skal forgå elektronisk på stemmestedet af hensyn til økonomien. Læserbrev vedr. leve bo miljøer har været i områdets aviser. Der er søgt penge, men H.K. har endnu ikke hørt om de får de mange millioner til at søsætte projektet. Mange medlemmer af det nuværende ældreråd forlader rådet og i den forbindelse vil der være mulighed for at stille op hvis det har interesse.

Demensvejleder Hanne Helms:

Oplæg om de forskellige demens former og hvilke hjælpemidler der findes.

Læs om demensformer på siden fra DemensCentrum Aarhus.

Ovennævnte hjemmeside beskriver det meget godt.

Derudover er der på Herning Kommunes hjemmeside en beskrivelse om demens teamets tilbud til borgere i Herning kommune.

Se mere info om kommunens demensteam.

Eventuelt:

Søndags cafe: der er afholdt 3 lokale møder i Herning Kommune, med god tilslutning. Der er afsat penge til 15 nye søndags cafeer. Senior råd øst starter op i Nørregade 30, Herning. Vesterled mangler frivillige. Fuglesang sø åbner cafe. Næste møde d. 3. april Sted: udsendes med næste dagsorden.

Se et kort over kommunens søndagscafeer.

Referent: Angela Thygesen


Kontaktinfo

Formand for Vest
Ellen Birkkjær
Tranekærvej 106
7400 Herning

Tlf:. 20478433
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail