Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Opsæt dit nyhedsabonnement. 

Erik Rahbæk
Mobil: 51771681
Tlf.: 97121681
Mail: tmer@mail.dk

Erik Christensen
Tlf.: 97125465
Mail: jegge@dukamail.dk

Ældrerådsmedlemmer:

Hanne Østergaard
Skivevej 39, Sunds
hanneh.niels@mail.dk

Angela Thygesen
Trælundvej 9, Herning
jeg.angela@gmail.com

Karen Lintrup
Østerbyvej 17, Herning
kmagerlund@gmail.com

Herning Kommune:

Gitte Rasmussen
Mobil: 41171726, Tlf.: 96285710
gitte.rasmussen@herning.dk


Sted:
Toftebo Centret - Hammerum

Tilstede:
Elsbeth Sørensen, Jette Nielsen, Erik Rabæk, Erik (Jegge) Christensen, Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune, Angela Thygesen

Fraværende /med afbud:
Karen Lintrup, Hanne Østergaard

1. Velkommen og præsentations runde

Angela Thygesen bød velkommen til de 2 nye medlemmer af Senior Råd Øst (SRØ). Derefter var der en præsentations runde.

2. Seniorrådsarbejde, vedtægter med mere

Medlemmer fortalte kort om SRØ distrikt i Herning Kommune og der blev udleveret vedtægter. Cafeen i Nørregade blev omtalt og der var ønske om flere frivillige til at hjælpe på dagen. Referater fra tidligere møder kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.
De nye fælles vedtægter for alle seniorråd forventes godkendt af byrådet i 2018.

3. Godkendelse af referat fra april mødet

Referat blev godkendt.

4. Nyt fra kommunen v/ Gitte Rasmussen

Orientering fra plejecentrene

Plejecentrene er godt i gang med at ansætte ferieafløsere.
Der skal i september 2018 implementeres et nyt journalsystem i Sundhed og Ældre. Alt personale er allerede nu i gang med oplæring i Fællessprog 3, som er en fællesforståelse, der er landsdækkende og som det nye system er bygget op omkring.

Klippekortsordningen på plejecentrene er nu et år gammel og man er stadig glad for ordningen, mange kommer ud og med til aktiviteter, der ikke var mulige før.

1. januar 2018 blev der indført levebo miljø på alle plejecentrene. Der laves nu mad til beboerne på plejecentrene igen. Der tilstræbes, at maden laves så tæt på beboerne som muligt. Dette giver anledning til en tæt dialog om maden mellem køkkenpersonalet og beboerne. Beboerne får mere direkte indflydelse på madplanen og kan med det samme fortælle, hvad de mener om dagens menu. Samtidig er der en skøn duft af mad og bagværk, hvilket får de småtspisende til at spise mere. 

5. Nyt fra ældrerådet

Angela Thygesen gav et referat fra mødet i maj måned. Ældrerådets medlemmer er tildelt deres arbejdsgrupper og der er i det nye ældreråd sat fokus på synlighed de næste 4 år. Ny folder fra ældrerådet er udarbejdet og godkendt af ældrerådet. Omdeles i øjeblikket.

Dansk ældreråd afholdt landskonference på Nyborg strand d. 7-8. maj. Med ca. 450 delegerede.
Emne: Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
Danske Ældreråd har en hjemmeside som er relevant for mange seniorer/ældre.

Ældrerådet mødes med Social og Sundhedsudvalget d. 19. juni. På mødet skal der bl.a. diskuteres udvalgets forventninger til Ældrerådet.

Referatet fra mødet kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

6. Emner til næste møde

Orientering om sygeplejen eller hjemmeplejen.

7. Eventuelt

Jegge udleverede dagsorden forslag.
Bisidder til visitationsmøde m/ beboer der ikke har familie? Hvad gør man i den situation?
Konstituering af Senior Råd Øst?

8. Næste møde

Den 5 september - kl. 13.00 - 15.00
Sted: Koloritten

9. Referent

Angela Thygesen.


Sted: Koloritten - Herning
Tilstede: Erik (Jegge) Christensen, Erik Rahbæk, Hanne Østergaard, Gitte Rasmussen fra Herning kommune og Angela Thygesen
Fraværende /med afbud: Karen Lintrup

1. Senior Råd Øst`s fremtid

SRØ mangler medlemmer. Der er gjort tiltag til at øge medlemstilgang - skrivelse ud til medlemmer i SRØ område via aktivitetscentre: 

  • Toftebo Aktivitetscenter
  • Holtbjerg Aktivitetscenter
  • Koloritten.

Hanne Østergaard og Bodil Markmøller var til stede, da Toftebo aktivitetscenter holdt åbent hus d. 6/4. De fik denne dag et nyt medlem Elsebeth H. Sørensen.

Fremadrettet løbende opfølgning på at få flere medlemmer i SRØ.

2. Cafe Nørregade 30

Erik Rabæk kunne oplyse, at 2 personer forlader udvalget til sommerferien.
Erik R. har udarbejdet et opslag som er hængt op flere steder i Herning + internettet.
Vi har fået en tilkendegivelse fra Hanne Kirkegård som er repræsenteret i Ældrerådet.
Opfølgning løbende på at få flere frivillige til cafeen.

3. Nyt fra Ældrerådet

Et nedsat udvalg fra ældrerådet har udarbejdet forslag til ny folder.
Folderen blev godkendt på mødet. Den trykkes i 500 eksemplarer og kommer derudover på kommunens hjemmeside.

Et nedsat udvalg arbejder med planlægning af ældredagen d. 1. okt. 2018.
Derudover fik ældrerådet en orientering af Ole Arndal fra Center for Kommunikation som drives af Herning Kommune. 
Ældrerådet er til repræsentant skabsmøde / Ældrepolitisk konference d. 7+8 maj i Nyborg.

Næste ældrerådsmøde er d. 16. maj.

4. Evt.

SRØ kom med et forslag til ældredagen - at kontakte Bent Hansen, tidligere formand for Danske Regioner og Regionsformand i Region Midtjylland.
Selve dagen kunne evt. holdes på Herning bibliotek.

5. Næste møde

Den 6. juni kl. 13.30 på Toftebo Centret i Hammerum.

 

Referent Angela Thygesen


Sted: På Koloritten

Deltagere:

Gitte Rasmussen, Erik Rahbæk, Jens Henry Jensen og Bodil Schou.

Fraværende:

Erik Christensen (Jegge), Preben Troelsen og Kaj Juul.

Velkomst:

Erik bød velkommen.

Valg:

Erik blev valgt.

Godkendelse af referat:

Referatet fra den 08.06.17, er godkendt med rettelser. Bodil Schou havde sendt afbud, og referatet fra den 10.05. 17 var udsendt til alle og på Herning Kommune hjemmeside. Jens Henry beklagede.

Valg til Seniorråd Øst:

Valg til Seniorråd Øst, vi venter til planlægningen efter valget til Ældrerådet den 25.10.17. I de fire seniorråd er der valg samme tidspunkt. Vi skal have lavet et valgprogram, som skal indeholde fakta om vedtægterne og dato for valget. Forslag til, at få Herning Folkeblad til at deltage med en artikel. Erik kontakter Jesper Wind på HF. I den forbindelse, at fortælle om søndagscafeen i Nørregade 30. Samtidig sendes en E-mail til centerrådet på Koloritten med en opfordring til at informerer medlemmerne i, at der snart er valg til seniorråd Øst. Desuden spørger alle i rådet, deres netværk, om nogen vil opstille.

Næste møde:

Næste møde den 01.11.17 kl. 13.00 på Koloritten.

Referent: Bodil Schou


Sted: På Koloritten

Deltagere:

Gitte Nørregaard (afbud fra Gitte Rasmussen), Erik Rahbæk, Ove Madsen, Jens Henry Jensen, Bodil Schou, Preben Troelsen. 

Fraværende:

Svend Erik Jensen, Kaj Juel, Erik (Jegge) Christensen.

Velkomst:

Den fungerende formand Erik R bød velkommen til Gitte Nørgaard, som orienterede om nye opgaver fra Regionen til Herning Kommune. Rehabiliteringscenteret udvider med 10 ekstra pladser i 2018, derefter bliver der 40 pladser. Sygeplejeklinik starter op igen på Toftebo.

Ordstyrer:

Ingen valg af ordstyrer.

Godkendelse af referat:

Referatet fra sidst godkendt

Valg af formand:

Fungerende formand opfordre til at være opmærksom på valg af ny formand og ny næst formand. En del forvirring om hvad vi gør for nuværende. Vi skal tage stilling til om vi vil fortsætte i seniorråd øst,- Ove Madsen trækker sig fra rådet. Skal vi forsøge med en forespørgsel til Seniorråd Vest, Bodil kontakter Ellen Birkjær, Erik Rahbæk kontakter Gitte Rasmussen.

Resten af punkterne udgår

Næste møde torsdag den 8. juni på Koloritten.

Referent: Bodil Schou


Sted: På Koloritten

Deltagere:

Gitte Rasmussen, Erik Rahbæk, Jens Henry Jensen og Erik (Jegge).

Fraværende:

Preben Troelsen, Kaj Juul, Gitte Rasmussen kommer senere og Svend Erik Jensen.

Velkomst:

Erik bød velkommen

Godkendelse af referat:

Referatet fra sidst godkendt. Erik orienterede om, at der ikke er fulgt op på beslutningen om, at han kontakter Jesper Wind for at informere om søndagscafeen Nørregade 30.

Valg til Seniorråd Øst:

Onsdag den 29.11 kl 15.00, på Koloritten. Gitte booker lokale og bestiller brød. Erik byder velkommen, Bodil fortæller om hvad der er arbejdet med de sidste 2 år. Gitte opdatere folderen/ brochuren, som Ove og Inga fra Toftebo har udarbejdet i 2011. De vil blive omdelt i næste uge. Der bliver lavet en plakat som kan hænges op på Koloritten. Teksten skal indeholde opstillingsmøde for Seniorrådet Øst.

Referent: Bodil Schou


Kontaktinfo

Sidsel Gitte Rasmussen
Tlf.: 41161726
Send e-mail til gitte.rasmussen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Formand for Øst
vakant

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail