Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Det er ikke et krav, at en kommune har et Grønt Råd, men næsten alle danske kommuner har et. Det har vi også.

Skriv til os, hvis der er noget, du mener, vi bør drøfte i Grønt Råd.

Grønt Råd består af følgende medlemmer:

 • Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
 • Bent Rasmussen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Per Fredskild, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Ole Olesen, Dansk Ornitologisk Forening
 • John Milther, Dansk Skovforening
 • Vagn Mouritsen, Familielandbruget Midt-Vest
 • Erik Kjærgaard Pedersen, Friluftsrådet
 • Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening
 • Martin Winther Olesen, Herning Museum
 • Charles Damholt, Herning Idrætsråd
 • Tove Magnussen, Landsbykontaktudvalget
 • Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen

Én gang om året deltager desuden to udpegede politikere fra Teknik- og Miljøudvalget. For tiden er det Johannes Videbæk (V) og Erling Præstekjær (DF).

Grønt Råd er skabt for at skabe lokal forankring. Rådet drøfter, koordinerer og formidler ideer og projekter.

Grønt Råd har også til opgave at rådgive. Rådet rådgiver blandt andet forvaltningen Natur og Miljø, Byrådet samt Teknik- og Miljøudvalget. Det sker primært inden for emnet 'natur'.

Via Grønt Råd udtaler organisationerne sig om projekter, der søger tilskud fra Grønne Partnerskaber, der er en landsdækkende pulje.

Grønt råd behandler også forslag og projekter i forbindelse med naturpolitiken. Rådet er for eksempel udpeget som følgegruppe for Løvbakke Dyrehave.

Grønt Råd holder møde fire gange om året.

Der er planlagt møder på følgende datoer:

 • 22. marts 2018

 • 21. juni 2018

 • 30. august 2018 

 • 29. november 2018

Mødet blev afholdt på Museum Midtjylland, Vestergade 20, 7400 Herning kl. 15-17. 

Dagsorden:

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Christensen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Johannes Videbæk

Afbud:
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen

Fraværende:
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat:

Erik Skibsted startede mødet med at byde velkommen til de to politikere Erling Præstekjær og Johannes Videbæk. Erling fortsætter efter kommunalvalget i Teknik og Miljøudvalget som næstformand. Johannes fortsætter også i byrådet, men ikke i Teknik og Miljøudvalget.

Orientering fra medlemmerne om hvad der rør sig. v. alle

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
I foreningen arbejdes der med Skjern Å Nationalpark. Jægerforbundet er positivt indstillet til ideen. Mener der mangler opbakning til projektet fra politikerne i Herning Kommune. Pt. arbejdes der på at blive forberedt til et møde med sekretariatet for Nationalpark Skjern Å den 11. dec. Forbundet vil gerne sætte fokus på laks i Skjern Å og de gevinster som laksefiskeriet medfører i form af flere turister i lokalområdet. Desuden arbejdes der med opgaven med at få dannet et fælles Naturråd. Forbundet ser en udfordring i at få konkretiseret opgaven som rådet skal arbejde med.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Arbejder på at få lavet et høringssvar til Miljøstyrelsens offentlige høring om justering af Natura 2000 områdernes grænser.

Dansk Skovforening: John Milther
Skovforeningen arbejder på at få lavet en naturpolitik omkring private skove i samarbejde med Miljøministeriet. Det er en plan, som vil komme til at gælde frem til 2030. Desuden arbejdes der med dokumentation for bæredygtigt træ til flis.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Takker for opfølgning på henvendelse ang. huller i vej, som blev nævnt på sidste møde. Giv er praj på hjemmesiden virker. Opfordrer til at man kan se andres indberetninger i drift-web, når man indberetter. Familielandbruget arbejder desuden og med det kommende Naturråd.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Rådet deltog på Skjern-Å-dag i Borris med en stand. Det var en vellykket dag, med mange besøgende og god snak. Friluftsrådet har efterfølgende haft et arrangement om Nationalpark Skjern Å, for at få fokus på projektet. Der var inviteret politikere med fra Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner. Det var en god aften, med gode dialoger.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Der har været en ny runde med nyplantning af læhegn. Det er lavet som et samarbejde med plantningsforeningen i Aulum. Der har været stor interesse og det viser at lodsejere gerne lægger jord til nye læhegn. Tilskudsordningerne er lidt komplicerede. Renholdelse af de nye hegn sker nu mekanisk, så der bliver ikke brugt sprøjtemidler længere.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Byder velkommen til museet, som er under ombygning. På trods af ombygningen forsøger man at holde liv i museet, så det er dejligt med et Grønt Rådsmøde i museets lokaler. Museet søger pt. en ny inspektør til varetagelse af kulturinteresserne i det åbne land.

Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Christensen
Suppleant for Tove Magnusson. Der vil blive opført et fugletårn ved Søby Sø og et udsigtstårn i områdets nordøstlige del. De lokale forventer også, at Elmers Hus restaureres.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Kommunen arbejder i øjeblikket på at lave ny formidling til området omkring Gødstrup Sø. Vandresti og fugletårn forventes indviet i starten af det nye år.

Herning Kommune: Erik Skibsted
Herning kommune deltog på Skjern Å-dagen med oplysende stand og vild mad arrangement. Det var en succes med de mange deltagende. Tak til jer der deltog.

Erik oplyste kort om de kommende Naturråd. De skal rådgive kommunerne omkring udpegning af spredningskorridorer og potentiel natur. Der skal dannes et samlet Naturråd for Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Viborg Kommuner. Lige nu kan organisationer melde deltagere ind. Fristen for indmeldelse er inden 11. dec. 2017. Det er Ikast-Brande Kommune der er sekretariatskommune for Naturrådet. Der er 20 pladser i rådet, som besættes i jan. 2018. Arbejdet skal afleveres senest 15. juni 2018.

Ved Gødstrup Sø er fredningen ved at blive realiseret med vandresti hele vejen rundt om søen, samt et mindre fugleskjul som bliver handikapvenligt.

I Søby bliver der lavet fugletårn og udsigtspunkt og Elmers Hus istandsættes let så det kan blive stående, og der indrettes et par toiletter inden i bygningen.  

Å-turisme-projektet skrider fremad. Hovedformålet med projektet er at skabe fokus på de muligheder der er langs åerne for lystfiskerturisme. Der er lavet en hjemmeside og nogle foldere, som skal brande projektet. Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner er med i projektet.

Besøg hjemmesiden riverfisher.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Ingen kommentarer.

Teknik og Miljøudvalget: Johannes Videbæk
Fremhæver lystfisketurismen som et godt projekt.Miljøudvalget den 19. september 2016. Statistikken er vedlagt som bilag.

Op til toppen.

Drøftelse med Teknik og Miljøudvalget repræsenteret ved Johannes Videbæk og Erling Præstekjær (15 min)

Ole Rønnow: har deltaget i Vandrådet for Nissum Fjord. Han mener det har været en stor udfordring for sekretariatskommunen og har stor ros til vandløbsmedarbejderne og Daniel Lindvig (Herning Kommune) for at skabe enighed i rådet. Har desuden været involveret i en sag om et okkerbassin, og har i den anledning ros til kommunens sagsbehandlere og for god og hurtig sagsbehandling.

Bent Rasmussen: Bemærker at sag om ulovlige jordvolde på Vormstrupvej 1 ved Haderup blev tabt i landsretten. Mener det er uheldigt. Erik Skibsted svarer: Sagen faldt ud som frifindelse af tiltalte på baggrund af en juridisk fodfejl. Selve forholdet er ikke lovliggjort med frifindelsen, så kommunen skal lave påbud på de ulovlige forhold på ny. Sagen bliver fulgt op, og kommunen vil udstede et nyt påbud om retablering. Sagen omhandler ikke bygningen på ejendommen, der henstår som en ruin, men går alene på overtrædelse af fredningen for området, Natura 2000 og § 3 beskyttet natur. 

Anders Rahbæk: Vandløb i kommunen giver af og til problemer. Der er kommet en bedre dialog nu. Mener sandfang er et godt virkemiddel. Spørger til om der er gjort status over de eksisterende sandfang? Winnie Post svar: De virker, men de skal vedligeholdes. Anders Rahbæk mener at landmænd gerne vil bidrage med jord til nye sandfang, hvis det kan stoppe sandvandring, så det ikke lægger sig på vandløbsbunden.

Anders bemærker endvidere at småvejene i kommunen trænger til renovering. Erling Præstekjær svarer: Der mangler penge til asfalt, så de tages løbende, som der er midler til. Johannes Videbæk supplerer: der er et efterslæb på asfalt. Man har gjort tiltag i form af fremrykning af midler, så der pt. bruges flere midler på asfalt end normalt. Tung trafik på de små veje er også et problem.

Karen-Louise Smidth: Er som repræsentant for naturvejlederforeningen ked af, at det ikke er besluttet at lave et madpakkehus i Søby, for her er mange muligheder for formidling af kulturhistorie, natur og landskaber. Johannes Videbæk: Det er vigtigt at bakke op om Søby Museum, så det er en mulighed og at bruge deres faciliteter.

Op til toppen.

Brugertilfredshedsundersøgelse og erfaringer omkring vandløbsvedligeholdelse med øget brug af mejekurv

Vandløbsloven har 2 formål - natur og afvanding. Laks, som mange snakker om som noget positivt, hører under naturdelen.

I brugertilfredshedsundersøgelsen blev der spurgt til om hvilken interesse man har i vandløbet, natur eller afvanding. Det viser sig at begge interessegrupper er utilfredse med håndteringen af vandløb i Herning Kommune.

Undersøgelsen viser at det er vigtigt for tilfredsheden at man nemt kan finde oplysninger om vedligeholdelse og tidspunkt for vedligeholdelse.

På baggrund af undersøgelsen vil der:

 • Blive lavet en app som vil indeholde oplysninger om grødeskæring.
 • Blive udarbejdet en procedure for håndtering af henvendelser.
 • Arbejdsplaner blive gjort bedre og mere tilgængelige for lodsejerne.
 • Blive tilbudt dialogmøder med vandløbslaugene

Der skal opbygges en gensidig tillid mellem lodsejere, landbruget og kommunen.

Maskiner - det blev ønsket at der skulle bruges flere maskiner/mejekurv i vandløbsvedligeholdelsen. Det har ikke givet øget tilfredshed. Der bliver brugt mejekurv i 140 km vandløb i Herning Kommune. For at maskinen kan komme til, skal der fjernes træer langs vandløbet. Det bruger kommunen årligt 350.000 kr. på.

Vagn Mouritzen: Vil gerne have information når der er slået grøde/renset op. Der har være bøvl med de entreprenører der er bestilt til opgaven. Hvorfor har de fået så "lang line"? Erik Skibsted svarer: Det er korrekt, at der har været problemer med nogle af de entreprenører der har været på opgaven. Der er lavet meget tilsyn med opgaven og kommunen har tilbageholdt betaling i flere tilfælde, hvor arbejdet ikke har været udført korrekt i første omgang.

Anders Rahbæk: I udviklingen af app bør kommunen måske rådføre sig med både landbrugsrådgiverne og formændene for vandløbslaugene. Kan lodsejere ikke hjælpe med fjernelse af træer langs vandløb? Svar: Gerne, men det skal være i dialog med kommunen, så det bliver gjort korrekt i forhold til hvordan maskinen arbejder, så skærene ikke ødelægges i træstubbe m.m.

John Milther: Er det en god ide at fjerne træer langs vandløb? Er det ikke bedre med mange træer, så der bliver mere skygge og dermed mindre grøde. Svar: Pil er ikke optimalt langs vandløb, da de eroderer brinken. Plantning af rødel er ok. Det er en metode kommunen allerede bruger.

Op til toppen.

Friluftsrådets rapport om tilgængelighed v/ Erik Pedersen, Friluftsrådet 

Friluftsrådet har en kampagne, som hedder: "Oplev mere". Kampagnen skal give mere viden om hvilke muligheder for friluftsliv der er i naturen og hvilke regler der gælder. Mange brugere ved ikke hvad man kan og må i naturen, det skal kampagnen hjælpe med at give bedre viden om. Der er forskning, der viser at, danskernes viden om adgangsreglerne er faldet. Det er personer imellem 18 og 49 år der ved mindst om gældende adgangsregler. Det er især reglerne for brug og færdsel på privatejede arealer der er manglende kendskab til.

Reglerne for adgang er forskellige på offentlig og privat jord.
På http://www.ois.dk kan man finde oplysning om, hvem der ejer et givet område.

Kampagnen har både en medieindsats som er målrettet befolkningen og en undervisningsindsats, som er målrettet administrative personer.

På Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk kan man finde oplysninger om kampagnen.

Her er også en quiz, hvor man kan teste sin egen viden om adgangsreglerne.
Læs om adgangsreglerne på privatejede arealer.

Martin Winther Olesen: Syntes egentlig undersøgelsen viser, at der en del borgere der kender til reglerne i detaljer. Hvor stort kendskab skal den enkelte egentlig have til de detaljerede regler?

Ole Rønnow: Mountainbikere forstyrrer vildtet. Erik Pedersen: Undersøgelsen viser dog ikke, at det er mountainbikere der forstyrrer mest. Flere føler sig derimod generet af løsgående hunde.

John Milther: Dejligt med fokus på hvad man må. Generelt handler det om at vise respekt overfor privat ejendom.

Erik Skibsted: Offentlige naturområder tager meget af presset fra de private arealer, så det er godt vi har dem.

Op til toppen.

Ny app og nyt kort til friluftsliv

Kommunen er i gang med at lave et nyt kombineret by- og friluftskort. Papirkort er gammeldags, men også gode til at skabe overblik. Der bliver også arbejdet på en digital løsning, en app. Appen bliver lavet i samarbejde med VisitHerning, som i forvejen har en app. Kortet bliver færdigt her inden jul, og bliver udformet, som en flot plakat, der kan hænges op. På bagsiden vil der komme et detaljeret bykort. Både kort og app forventes lanceret til foråret, når udesæsonen begynder.

Ole Rønnow: God ide med både kort og app.

Op til toppen.

Museum Midtjyllands planer for fremtiden v/ Laura Liv Borchsenius Weikop, Museum Midtjylland

Udstillingen i tekstilmuseet er under opbygning, og åbnes 1. juni 2018. Udstillingen bliver i 1. etape bygget op som en krønikefortælling, med lokale historier, men også med tråde til den store verden. I 2. etape bliver der kigget på tekstilproduktionen set i helikopterperspektiv og helt ned i detaljen.

Tekstilmuseet skal vise en kernefortælling for tiden fra 1945 og frem til i dag. Udstillingen skal tale til folk på forskellige måder. Ikke kun digitalt, da udviklingen på dette område går så stærkt at udstillingen hurtigt vil blive forældet. Udstillingen bliver bygget op som et guidet forløb, hvor retningen for den besøgende er bestemt. Der vil også blive områder, hvor der er mulighed for at slappe af, børneområde og steder hvor man kan prøve, arbejde og røre ved tingene.

Op til toppen.

Status for Løvbakke Dyrehave og Naturcenter v/ Erik Skibsted og Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Den store avlshjort var ramt af sygdom og måtte aflives ved brunstperioden 2016, og derfor er der ikke kommet ret mange kalve i 2017. Der er pt 4 større hjorte som kæmper om førerpladsen. De vil blive reduceret til 2 i løbet af vinteren 2017-18, hvor flokken antalsmæssigt kommer ned på ca. 40 dyr. Det er det antal dyr som området kan understøtte med føde vinteren igennem. Der må reguleres frem til 1. feb. 2018.

I sommer og hen over efteråret har dyrene udvist tegn på stress. Det skyldes formentlig en øget aktivitet af Mountainbikere i skoven. Derfor har der i efteråret været oplysning om reglerne for færdsel i dyrehaven. Opslag med præcisering af hvor man må cykle, har været slået op på lågerne ind til dyrehaven og på Facebook.

Der bliver årligt holdt øje med hvordan dyrene påvirker træerne i skoven. De fejer deres opsatser på træerne og bider i knopper, kviste og bark. Udviklingen over de sidste 4 år viser at antallet af træer er i tilbagegang. Derfor bliver der gjort forskellige tiltag for at hindre at dyrene spiser alle træer, så der fortsat kan være skov på arealet. Mindre områder bliver hegnet fra og enkelte træer beskyttes imod bid og feje-skader.

Ved naturskolen og på den vestlige p-plads er der pt. ved at blive opført toiletbygninger. Ved p-pladsen bliver der lavet en mindre toiletbygning, med adgang for handicappede. Ved naturskolen bliver der lavet en lidt større toiletbygning med halvtag, der samtidig giver mulighed for formidling. Bygningen kommer samtidig til at fungerer som en indgangsportal til hele området. Ud over bygningerne, bliver p-pladsen ved naturskolen udvidet. 

Op til toppen.

Justering af Natura 2000-grænserne v/ Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Miljøstyrelsen har lavet et forslag til ny afgrænsning af Natura 2000-områderne. Forslaget er i offentlig høring fra 28. september 2017 til 3. januar 2018.

Forslaget til de justerede områdegrænser er udarbejdet på baggrund af Regeringens Naturpakke, fra maj 2016, hvor det er aftalt, at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således at der kan udtages jordbrugsarealer og byarealer fra områderne. Tilsvarende er muligheden for evt. at udvide Natura 2000-områderne vurderet. Udvidelse kan ske med natur og levesteder, der i dag ligger op til men udenfor områderne, og som kan bidrage til opfyldelse af naturdirektivernes mål. Der er i forslaget taget hensyn til afstanden til eksisterende husdyrbrug, således at de ikke vil blive pålagt yderligere restriktioner, som følge af justeringen af afgrænsningen.

Forvaltningen har tidligere på året indgivet et teknisk høringssvar til Miljøstyrelsen om tilretning af Natura 2000-områderne inden for Herning Kommunes geografi. Det blev i kommunens tekniske høringssvar foreslået at udtage 75 ha jord, primært landbrugsarealer og samtidig tage 23 ha natur ind i Natura 2000-afgrænsningen.

Forvaltningen har gennemgået miljøstyrelsens forslag, og kan konstatere, at de ændringer Miljøstyrelsen foreslår, primært består af mindre tilretninger af grænserne til Natura 2000-områderne. De steder, hvor der er taget større arealer ud af Natura 2000-områderne, drejer det sig om dyrket landbrugsjord eller plantage. De steder, hvor der er foreslået arealer taget ind i Natura 2000-områderne, er der tale om naturarealer, som understøtter udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 2000-område. De ændringer, som Herning Kommune foreslog i det tekniske høringssvar, er i store træk at finde i Miljøstyrelsens forslag til ny afgrænsning af Natura 2000-områderne beliggende i Herning Kommune.

Se Miljøstyrelsens forslag til ændringer samt høringsportal.

På baggrund af den offentlige høring udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt forslag til nye områdegrænser til EU-kommissionens godkendelse.

Bent Rasmussen: DN foreslår at lave et nyt Natura2000-område omkring Sunds Sø, da der her findes mange sjældne planter.

Op til toppen.

Status på arbejdet med Nationalpark Skjern Å v/ Louise Berg Hansen

Siden sidste grønt rådsmøde har der været holdt Skjern Å-dag. Dagen betragtes som en stor succes. Med 800-1000 deltagere, politiske taler og bevågenhed i pressen, har dagen været med til at sætte fokus på ideen om at skabe en nationalpark.

Lige inden efterårsferien afholdt sekretariatet 2 samtalesaloner om mulighederne i at lave en nationalpark. Her blev det pointeret at det er en god proces kommunerne har sat i gang. Der ønskes en præcisering af mål og vision for nationalparken ligesom et konkret udkast til en grænsedragning og snak med berørte lodsejere er et ønske.

Nationalpark Skjern Å har været et tema i valgkampen til kommunalvalget. Som en del af konstitueringens aftalen i Ringkøbing-Skjern Kommune, skal der nedsættes et særligt udvalg som alene skal arbejde for at Nationalpark Skjern Å bliver etableret.

I løbet af december vil der blive holdt dialogmøder med organisationerne fra Grønt Råd i de 2 kommuner. Invitationerne er sendt ud og hver organisation har haft mulighed for at melde sig et 2-timers møde med Nationalpark Sekretariatet (som består af administrative medarbejdere fra Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner). Her vil sekretariatet gerne høre den enkelte organisations bud på en vision for en kommende Nationalpark, ligesom man gerne vil høre om fordele, ulemper og bekymringer ved at oprette en Nationalpark. Møderne afholdes som dialogmøder, hvor sekretariatet vil tage hovedpointerne med i det videre arbejde.

Efter nytår, vil de nye byråd blive præsenteret for arbejdet og de vil få lejlighed til at komme med input til mål og vision for en kommende nationalpark.

I første halvår af 2018, vil der blive gennemført yderligere samtaler med centrale personer indenfor turisme, erhverv, Naturstyrelsen som er en væsentlig lodsejer og endelig også de enkelte lodsejere. I 2. halvår af 2018 vil der blive arbejdet med et endeligt forslag til en nationalpark. Forslaget skal sendes til Miljøministeriet, som er den myndighed der kan fremstille forslaget i Folketinget.

Ole Rønnow opfordrer politikerne i Herning Kommune til at tage del i arbejdet med nationalparken. Han mener der vil være store gevinster for kommunerne i at få etableret en nationalpark.

Op til toppen.

Eventuel

Herunder forslag nye datoer for møder i 2018:

22. marts 2018
21. juni 2018
30. august 2018
29. november 2018

Punkter til næste mødes dagsorden:
Opfølgning og spørgsmål ift. Ole Olesens fremlæggelse af Atlasundersøgelsen om fugle.

Op til toppen.

Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, Herning i mødelokale E0.14 (lokalet ligger i stueetagen) kl. 15-17.

Dagsorden:

 • Punkt 1 - Runden - nyt siden sidst.
 • Punkt 2 - Friluftsrådets rapport om tilgængelighed.
 • Punkt 3 - Naturspot v/ Erik Skibsted, Herning Kommune.
 • Punkt 4 - Signalkrebs v/ Charlotte Højbjerre, Herning Kommune.
 • Punkt 5 - Vandråd v/Daniel Lindvig, Herning Kommune.
 • Punkt 6 - Grønt Danmarkskort og naturråd v/Gert Thorhauge Andersen, Herning Kommune.
 • Punkt 7 - DOF's atlasundersøgelse v/Ole Olesen, DOF.
 • Punkt 8 - Nationalpark Skjern Å - nyt siden sidst v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune.
 • Punkt 9 -Eventuelt fra medlemmerne.

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Herning Kommune: Sofie Britze

Afbud:
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Ikke mødt:
Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat

Velkommen til Sofie Britze, som er ny chef i Herning Kommune efter Lotta Sandsgaard.

Punkt 1) Runden - nyt siden sidst v/ alle (30 min)

Danmarks Jægerforbund, Ole Rønnow:
Der er lavet en del faunastriber rundt omkring i kommunen. Der er stor velvilje. Ole spørger til hvorfor der ikke må gødes på kommunens arealer. Ole mener, at det er en nødvendighed for de flerårige planter. Der er ros til kommunen ang. sag om okkerholdigt vand ved Gødstrup. Jægerne har fået lov at udsætte flere fasaner. Til gengæld skal der plantes blomstrende buske træer og laves flere vandhuller. Det bemærkes at der ikke kan gives tilladelse til vandhuller i eksisterende natur.

Danmarks Naturfredningsforening, Bent Rasmussen:
Der bliver i DN snakket om Naturparker. Og der bliver snakket om mad i naturen. Begge emner bliver taget op på DN's årsmøde. Desuden arbejdes der med Vandrådene. Bent bemærker at det virker som om arbejdet med naturrådene er gået i stå. Det er dog ikke tilfældet. Naturråd skal nedsættes primo 2018. Der er et punkt senere på dagsordenen om netop dette.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Per Fredskild
Karup Å konkurrence blev afholdt fra 11.-13. aug. 2017. Arrangementet foregik i Skive Kommune. Der blev ikke fanget så mange store havørreder som man kunne have forventet. Årsagen er nok, at der er sæler som går op i åen og fanger fisk.

Dansk Ornitologisk Forening, Ole Olesen:
Ole har et indlæg senere på dagsordenen.

Dansk Skovforening, John Milther:
Der er i øjeblikket en del debat omkring adgang til naturen. Skovforeningen har en holdning til hvad der skal til. Danskerne skal oplyses om hvad man må og ikke må i skovene private som offentlige. Bemærkningen affødte en længere debat i rådet: Manglende kendskab til adgangsregler i skovene og naturen giver anledning til konflikter. Der er mange forskellige brugergrupper og de forstyrrer på forskellig vis. Mountainbikeryttere giver konflikter når de ikke holder sig til etablerede stier. Rideskoven i Hodsager, beviser at det med aftaler kan lade sig gøre at være flere forskellige brugergrupper i samme skov. Løse hunde er også problematiske. Det laves der også kampagne om fra friluftsrådets side. Erik Skibsted bemærker at der i de kommunale skove er en udvidet adgang. Det kan være med til at tage noget af presset af de private skove. Skovforeningen stiller spørgsmål til om forordningen om bæredygtigt flis. I nogle tilfælde spænder den ben for den grønne omstilling. Der er en del småentreprenører der har problemer med at skaffe certifikater og kan dermed ikke længere sælge flis til værkerne. Omvendt set er det positivt at ulovligt skovet træ ikke kan afsættes.

Familielandbruget Midt-Vest, Vagn Mouritsen:
Mangler opfølgning på henvendelse ang. ødelagt vej v. Tanderupkærvej og Momhøjevej. Klager desuden over forkerte parkeringsforhold. Erik henviser til brug af Givet-praj på hjemmesiden samt kommunens vejafdeling.

Friluftsrådet, Erik Kjærgaard Pedersen:
Friluftsrådet har lavet noget information rundt omkring i landet på forskellige arrangementer. Regner også med at deltage på Skjern Å-dag med en stand. Friluftsrådet kører i øjeblikket en kampagne om tilgængelighed til naturen - der kommer oplæg på næste Grønt Råds møde.

Herning-Ikast Landboforening, Jørgen Krøjgaard:
Der er en del landmænd der ringer ind og spørger om hvornår vandløb bliver renset op. Landboforeningen henviser til kommunens hjemmeside, hvor arbejdsplanerne kan ses. Der er snart Åbent Landbrug. Der er et problem omkring sten i vandløbet (Storå) ved Gullestrupvej. Erik noterer problematikken til videre opfølgning.

Landsbykontaktudvalget, Tove Magnusson:
Landsbykontaktudvalget har møde i næste uge. Der er sket et nyt skred i Søby, et stort et på 8 ha. Spørger om DOF er blevet spurgt om fugletårn i Søby. Ole Olesen mener ikke det er tilfældet, men vil lige undersøge det.

Herning Kommune, Erik Skibsted:
Rettelse til referatet fra 15. juni 2017: Skjern Å dagen holdes søndag den 24. sept. 2017 og ikke 24. okt. 2017 som der fejlagtigt står i referatet.

Tilbage til dagsorden

Punkt 2) Friluftsrådets rapport om tilgængelighed v/ Erik Pedersen, Friluftsrådet.

(10 min) Udsættes til næste gang pga. tekniske problemer.

Tilbage til dagsorden

Punkt 3) Naturspot v/ Erik Skibsted, Herning Kommune (5 min)

Naturspot er en internetside, som viser hvilke naturarrangementer der er i kalenderen.

Besøg hjemmesiden Naturspot.

Hvis man har et arrangement som man ønsker vist på naturspot, skal det indtastes i kultunaut.

Besøg hjemmesiden kultunaut.dk

Tilbage til dagsorden

Punkt 4) Signalkrebs v/ Charlotte Højbjerre, Herning Kommune (10 min)

Signalkrebs er en invasiv art i Danmark. I Herning Kommune findes den i Rind Å, Fjederholt Å, Karup Å og Haderis Å. Den er en grovæder. Den fortærer både snegle, muslinger, orme, insektlarver og planter - og truer i den grad det naturlige liv i vandløbene. Den graver, ligesom flodkrebsen, huller i brinken, men da signalkrebsen er større end flodkrebsen og kan forekomme i stort antal, kan det få brinkerne til at erodere, med større sandvandring til følge. Den mest alvorlige skadeseffekt af signalkrebsen er dog, at den kan være bærer af en skadelig svamp, krebsepest. Flodkrebsen er ikke modstandsdygtig over for krebsepest og vil dø kort efter smitte, mens signalkrebsen er en rask smittebærer. Det er formentlig ikke muligt at udrydde signalkrebs, men man kan begrænse udbredelsen.
Derfor vil Herning Kommune gerne opfordre borgere/lodsejere til at fiske signalkrebs op af vandløbene. Der er ved at blive lavet en informationsfolder som fortæller om hvordan man kender signalkrebs, hvordan man fanger den og hvilke regler man skal være opmærksom på. Folderen vil blive præsenteret for Teknik og Miljøudvalgets møde 25. sept. 2017.
Der bliver spurgt til om signalkrebs har nogen naturlige fjender? Der ved man ikke med sikkerhed.

Ole Olesen spørger om hvem der vil blive oplyst i forbindelse med informationskampagnen. Han opfordrer til at det bliver flere end de lodsejere som ejer vandløbsstrækninger hvor der i dag findes signalkrebs. John Milther foreslår at man kunne lave arrangementer som sætter fokus på fjernelse af arten, evt. ved at arrangere krebsegilder. Det foreslås at beskrive hvordan man får fat i tejnerne til at fange dem på lovlig vis.

Tilbage til dagsorden

Punkt 5) Vandråd v/Daniel Lindvig, Herning Kommune (10 min)

Vandrådsarbejdet foregår overalt i Danmark i de forskellige hovedvandoplande. Herning kommune er sekretariat for Vandområdet Nissum Fjord.

Opgave 1: kommuner/vandløb skulle tjekke vandløb i forhold til de fastsatte kriterier. Opgave 1 blev primært løst inden sommerferien og er i vidt omfang færdigt nu i de forskellige hovedvandoplande. Dette arbejde er nu afsluttet og forslaget til ændringer sendes til Staten. I Karup Å er der foreslået at en række mindre vandløbsstrækninger pilles ud af udpegningen, som følge af stor okkerpåvirkning.

Opgave 2 - her kigger man bredt på vandløb, som ikke allerede har målopfyldelse eller hvor der ikke allerede er foreslået indsatser. Er der nogen af vandløbene der skal ned klassificeres i deres miljømål? Et vandløb kan nedklassificeres, såfremt de fysiske forhold hindrer, at der kan ske målopfyldelse i vandområdet. Det betyder at forventningen til hvad vandløbet kan udvikle sig til, nedtones. Vandløbet tages ikke ud af vandplanen. Vandrådene bruger deres lokalkendskab og kommer med input til kommunen. Der kigges blandt andet på fysisk indeks. Grøde er ikke en del af det fysiske indeks. Grøde kan inddeles i gode planter og dårlige planter. Dårlige planter bremser vandet mere end de gode. Og de dårlige fremmes ved kraftig slåning. Ole Rønnow sidder med i vandrådet. Syntes det er svært for almindelige folk at finde rundt i de mange data.
Har man lokalkendskab til områder - så giv gerne besked til de repræsentanter der sidder rundt omkring.

Tilbage til dagsorden

Punkt 6) Grønt Danmarkskort og naturråd v/Gert Thorhauge Andersen, Herning Kommune (20 min)

Reglerne om udarbejdelse af et grønt Danmarkskort findes i Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14.
Her hedder det at Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for:
"varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort".
I Den nuværende kommuneplan findes der en Overordnet Grøn Struktur for Herning Kommune. Planen er udviklet som en del af den naturpolitik der blev vedtaget i 2008, efter kommunalreformen og som siden er revideret. Fokus er på ådale og de store hede- og plantageområder i kommunen. Ådalene er i sig selv økologiske forbindelser og det er også her at en stor del af den beskyttede natur findes. Den over- 5 - ordnede grønne struktur indeholder de fleste af de elementer der også skal indgå i grønt Danmarkskort.
Regeringen har besluttet at der i forbindelse med udviklingen af det grønne Danmarkskort skal nedsættes lokale naturråd. Der skal inden 1. nov. 2017 vælges sekretariatskommuner. Herning Kommune skal i samarbejde med Ikast-Brande, Viborg og Ringkøbing-Skjern Kommuner finde ud af hvem der skal varetage sekretariatsfunktionen. 15. jan 2018 skal de lokale naturråd være oprettet. 15. juli 2018 skal naturrådene have afsluttet deres arbejde.
Lokale naturråd skal bistå kommunalbestyrelserne med et forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen. Naturrådene skal basere deres arbejde på det materiale, som kommunerne stiller til rådighed. Det vil som minimum dreje sig om relevante udtræk fra Digitale Naturkort. Kommuner kan også vælge at præsentere de lokale naturråd for et forslag til udpegning, som rådet kan
tage udgangspunkt i. Et lokalt naturråd består af højst 20 medlemmer.

Følgende kan være medlemmer:
1) relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
3) lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål, eller i øvrigt, er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.
Hver organisation og forening kan til sekretariatskommunen indstille ét medlem og én suppleant pr. lokalt naturråd. Kommunalbestyrelsen, som varetager sekretariatsbetjeningen, træffer efter samråd med de øvrige kommunalbestyrelser afgørelse om hvilke af de indstillede medlemmer, der er medlem af det lokale naturråd, og hvilke af de indstillede suppleanter, der kan virke i det lokale naturråd i tilfælde af medlemmers forfald. Der tilstræbes forholdsmæssig lighed i repræsentationen af medlemmer, der varetager forskellige interesser i forhold til naturplanlægning forstået som
erhvervsinteresser versus natur-, miljø- og fritidsinteresser.

For at sikre en ligelig repræsentation i det lokale naturråd kan kommunalbestyrelsen, som varetager sekretariatsbetjeningen beslutte, at en organisation eller forening kan være repræsenteret ved begge de indstillede personer. Hvis også en indstillet suppleant får plads i det lokale naturråd, kan den relevante organisation eller forening indstille endnu én suppleant. Det bemærkes, at ligestillingsloven finder anvendelse. Det betyder, at der skal indstilles både en mand og en kvinde. Kravet
kan dog fraviges i særlige tilfælde.

Links til mere info:
Læs bekendtgørelse om naturråd.

Læs vejledning om naturråd.

Læs lovbekendtgørelse om planloven.

Læs vejledning om Grønt Danmarkskort.

Se Hernings Kommuneplan.

Se det digitale naturkort.

Tilbage til dagsorden

Punkt 7) DOF's atlasundersøgelse v/Ole Olesen, DOF (20 min)

Atlasundersøgelsen er den 3. af sin art. Det er frivillige der gennemgår alle kvadrater på 5x5 km i DK, så man får viden om hvor ynglefuglene lever. Den første undersøgelse blev gennemført i 1971-74 og der er sket en stor digital udvikling siden. Metoden er dog den samme, så resultaterne kan sammenlignes. Undersøgelsen laves igennem 4 år. Ynglefugle registreres i kvadraterne. Ikke hvor mange individer der er, men forekomsten af alle arter. Desuden registreres antal fugle på timetælleture.
Indtil nu (resultater fra atlas II-III) er der 23 arter der har en stor geografisk fremgang. Mange af dem er knyttet til de store naturområder, som er stærkt beskyttede. 22 arter har en væsentlig tilbagegang. Mange af disse arter er generalister i landskabet.

Timetælleturene har vist at den mest almindelige fugl i dk er skovspurven.
Grågåsen og tranen er i fremgang - de er blevet mindre sky, klimaet er blevet varmere så fuglene overvintrer i Danmark. Havørn er også i fremgang, formentlig fordi der er mindre skadelig gift i omgivelserne. Desuden er der flere i nabolandene også. Sortstrubet bynkefugl og blåhals breder sig også, som følge af varmere klima. Hættemågen er i tilbagegang, fordi den mangler ynglesteder. Agerhønen og Krikand er i tilbagegang. De mangler ynglesteder og føde.

Læs mere om Atlas III.

Projektet slutter i 2017 og ender med en bog. Finansiering: Aage V. Jensens Fonde. De præsenterede konklusioner er taget fra atlasprojektet. Punktet gav anledning til en god snak og mange spørgsmål. Derfor blev det aftalt, at supplerende spørgsmål eller emner kan medtages på et kommende møde i Grønt Råd.

Tilbage til dagsorden

Punkt 8) Nationalpark Skjern Å - nyt siden sidst v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune (10 min)

Der er afholdt 2 samtalesaloner om emnet frivillighed. Der deltog hhv. 19 og 18 personer. På samtalesalonerne var der dialog om hvordan dialog skulle opfattes. Der var bred enighed om at frivillighed er en nøgleværdi i processen, men ikke om hvordan frivillighed skal opfattes eller hvordan begrebet skal udmøntes. Det stod klart at der fortsat florere myter i forhold til nationalparken ang. finansiering og konsekvenser for berørte lodsejere. Der er fortsat et behov for formidling og der efterlyses klare målsætninger for Nationalparken.
Der er netop sendt invitationer til samtalesaloner om Muligheder ud. De bliver afviklet 9. og 10. oktober 2017. Medlemmer af Grønt Råd blev opfordret til at deltage og gerne invitere endnu en person med, som har meninger om eller interesse for emnet.

Der holdes Skjern Å dag søndag den 24. sept. 2017 ved Borris Skydeterræn. Det bliver et event med fokus på oplysning og debat om en eventuel kommende Nationalpark Skjern Å. Dagen vil blive fyldt med små arrangementer, bl.a.: - Den Grønne Sofa - et live talkshow med gæster, snak og underholdning.

- Morten DD fra naturhistorisk Museum i Aarhus - de sejeste planter og dyr i ådalen
- Stande med info og aktiviteter
- Rundvisninger i hestevogn
- Og meget andet

Tilbage til dagsorden

Punkt 9) Evt. (5 min)

a. Næste møde (30. nov. 2017) holdes på Museum Midtjylland
b. Punkter til dagsordnen
i. Friluftsrådets rapport om tilgængelighed v/ Erik Pedersen, Friluftsrådet
ii. Museum Midtjyllands planer for fremtiden
iii. Løvbakke Dyrehave - status
iv. Ny app til friluftsliv
v. Opfølgning og spørgsmål ifht Ole Olesens fremlæggelse af Atlasundersøgelsen om fugle.
vi. Erfaringer omkring vandløbsvedligeholdelse med øget brug af mejekurv.

Tilbage til dagsorden

Mødet blev afholdt på Løvbakke naturskole, Løvbakkevej 32, 7400 Herning. kl. 15-17. Vi sluttede af med spisning.

Dagsorden:

 • Referat - Status på Lystfiske- og Åturismeprojektet v/Anne Ravn Braad
 • Runden - nyt siden sidst v/ alle.
 • Arbejdet i Idrætsrådet v/ Anders Buhl.
 • Rapport fra Friluftsrådet om tilgængelighed v/ Erik Pedersen.
 • Nyt fra kommunen v/Erik Skibsted.
 • Det kommunale vandråd for Limfjorden v/Erik Skibsted.
 • Nationalpark Skjern Å - samtalesaloner og Skjern Å-dag v/ Louise Berg Hansen.
 • Hvad sker der på Naturskolen - update v/ Kristen Snefstrup.
 • Evt. herunder punkter til næste møde (31. aug 2017).

Deltagere:
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Anders Buhl
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Afbud:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat - Status på Lystfiske- og Åturismeprojektet v/Anne Ravn Braad

By, Erhverv og Kultur samarbejder med NGO om Lystfiske- og åturismeprojektet. Projektets vision er at gøre Skjern Å og Karup Å til attraktive lystfiskedestinationer til gavn for de lokale virksomheder og turistbranchen. Samtidig skabes lokal vækst. Det gør man ved at øge kvaliteten af fiskevandet, bedre skiltning og hjælp til erhvervsaktørerne i området. Der har allerede været lavet en række aktiviteter i projektet, bl.a. en tur til Mörrum i Sverige, hvor man har gode erfaringer med at udvikle lystfisketurismen.

Der er lavet et netværk for erhvervsaktørerne, Åturismen skal markedsføres, der bliver lavet et kort over Skjern Å med navne på alle sving. Laksens hus er åbnet her i foråret. En del af opgaven her er at få udviklet pakke-tilbud til turister. Der er oprettet en blog, hvor lokale ildsjæle kan formidle om deres oplevelser med fiskeriet.

Der har været holdt en del dialogmøder med lodsejere og lystfiskeforeninger. Der har været en tvist omkring betalte lystfiskeguider, samt skiltning. Tove Magnusson spørger til om projektet bliver påtvunget lodsejerne. Svaret er at der er megen dialog med lodsejerne, og ingen bliver tvunget ind i noget de ikke har lyst til. Projektet kan være med til at udvikle de lokale egne, og det er det man forsøger at formidle.

Per Fredskild fremfører at Lystfiskeforeninger er imod de betalte guider, da man i sportsfiskeforeningerne i mange år har haft en frivillig guideordning. Anne svarer at guiderne er tænkt som et tilbud til turister, som ikke kender lokalområderne. Per Fredskild fremfører at sportsfiskeforeningen har følgende syn på sagen: Vision: Lystfiskeri for alle - i en rig natur med flere fisk.
1. Naturgrundlaget for store bestande af vildfisk skal være til stede.
2. Forvaltning af fiskeriet og fiskebestandene skal foregå på er bæredygtigt grundlag, som tager udgangspunkt i biologi og socioøkologi
3. Lystfiskeriet skal fortsat være lettilgængeligt for alle i alle aldre samt skabe rekreative værdier, også for turister.
4. Samt en øget inddragelse af de lokale sportsfiskerforeninger.

Til toppen af siden.

Runden - nyt siden sidst v/ alle (30 min)

Danmarks Naturfredningsforening, Bent Rasmussen:
Arbejder en del i Grønt Danmarkskort. Foreslår at arbejde med jordfordeling for at sikre mere natur rundt omkring. Ønsker at emnet Grønt Danmarkskort bliver taget op i Grønt Råd.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Per Fredskild:
Har været til møde om lystfisketurisme i Sportsfiskeforeningen. Visionen for lystfisketurisme i DK er formuleret under punkt 1 i dette referat. Den 11.- 13. august 2017 afholdes Karup Konkurrencen, en fiskekonkurrence som sidste år var en stor succes.

Dansk Ornitologisk Forening, Ole Olesen:
Der har været en del arrangementer her i foråret, og der kommer mange deltagere - folk vil gerne have oplevelser, men det kan være lidt svært at engagere folk til at lave arrangementerne. Atlas-projektet kører på 3. og sidste år. Der er god dækning på kvadraterne i Herning Kommune.

Se data for Atlas-undersøgelserne.

Ole bliver inviteret til at holde et oplæg om atlasprojektet på et Grønt Rådsmøde.

Dansk Skovforening, John Milther:
Intet nyt.

Familielandbruget Midt-Vest, Vagn Mouritsen:
Familielandbruget er engageret i arbejdet med Vandråd. Det er en teknisk svær opgave og der mangler en del data. Vagn har ros til vejforholdene til Løvbakke Naturskole. Foreslår at rabatterne langs vejene bliver slået lidt mindre, så der bliver plads til insekter og andet liv. Bent Rasmussen (DN) spørger om det er lovligt at slå rabatten så tæt som en græsplæne?
Kommunen laver nogle forsøg for at finde ud at om klipning kan laves mere biologivenligt. Vagn har modtaget brev fra Miljøstyrelsen ang. kortlægning af natur. Det er kategori 3-natur der bliver kortlagt fra statens side. Kommunen vil efterfølgende kunne bruge data fra kortlægningen i sagsbehandlingen.

Hammerum Herreds Plantningsforening, Anders Rahbek:
Der er plantet hegn i 2012 og 2013 og de er nu færdigbehandlet med renholdelse. Der diskuteres om hvorvidt der skal plantes færre planter og om der må dybdepløjes.
Martin Olesen fra Museum Midtjylland spørger om det er anderledes at plante læhegn end skov. For plantning af skov kan som regel godt foretages uden dybdepløjning. Dybdepløjning er et problem i forhold til museets interesser, så hvis der skal dybdepløjes i et område med forhistoriske levn, kan museet bremse plantningsprojektet.
Faunastribeprojektet, der er sået flere km end sidste år. Striber fra sidste år, hvor der ikke er gjort noget, er bedre end dem der er sået i år.

Herning-Ikast Landboforening, Jørgen Krøjgaard:
Der er vandrådsmøder i gang. Rådenes arbejde er kommet godt fra start. Der er god kemi og god forståelse for forskellige synspunkter. Landboforeningen har arrangeret et dialogmøde med kommunen, for at foregribe at retten til at dyrke jorden bliver frataget lodsejere. Mødet er inspireret af Århus, hvor Kommunen har lavet sprøjtefri zoner osv.
For at sikre grundvandet. Mht. jordfordeling ønsker landbruget at det sikres at natur ikke kommer til at spænde ben for fremtidig produktion.

Museum Midtjylland, Martin Winther Olesen:
Der er ansat en ny direktør på Museet. Martin vil gerne invitere Grønt Råd til at holde et møde på museet, hvor direktøren kan fortælle om visionerne. Der er stilstand efter de store motorvejsprojekter, men byudvikling er stigende. Der er kommet ny udstilling på Herningsholm.

Herning Idrætsråd, Anders Buhl:
Se punkt 3 i referatet.

Landsbykontaktudvalget, Tove Magnusson:
Mobildækning er et stort emne i Landsbykontaktudvalget. John Milther oplyser at TDC er blevet pålagt at sætte master op ved sorte huller.

Naturvejlederforeningen i Danmark, Karen-Louise Smidth:
Der har været holdt grøn inspirationsdag på Løvbakke Naturskole for 700 daginstitutionsbørn. Der arbejdes med at få lavet et nyt bykort med fokus på naturområder i Herning Kommune. Kortet skal agerer sammen med en app som skal formidle naturområderne i kommunen. Et af de kommende store arrangementer er Kæltringebal på Ørre Hede. Kommunen laver arrangementet i samarbejde med lokale foreninger i Sinding-Ørre området.

Til toppen af siden.

Arbejdet i Idrætsrådet v/ Anders Buhl (10 min)

Anders konstaterer at der er forskellige syn på naturen og naturplejen i Grønt Råd. Idrætsrådet har fokus på aktiviteten. Der bliver uddelt aktivitetsmidler. Foreningsfolk skal brænde igennem der hvor aktiviteten er. Danskernes idræts- og motions-aktiviteter var stigende fra 1960'erne, hvor man startede med at registrere, frem til 2011. Her knækker kurven og den registrerede aktivitet falder. Det er et fokusområde at holde folk aktive, da stillesiddende arbejde er en af de faktorer som fører til mest sygdom. Der er
fokus på at trække aktiviteter fra idrætshaller og ud i naturen. 42,3 % af Herning Kommunes befolkning er medlem af en idrætsforening. Idrætsrådet har en vision om at det tal skal øges til 50% i 2025. Det betyder at der skal være over 9500 flere mennesker, der skal ind i en idrætsforening.

Anders glæder sig over at kommunen er i gang med at udvikle et kort over naturområderne samt en app. Anders mener at det er de unge som er vandt til at bruge digitale medier, der mangler i statistikken, det er dem vi skal have fat i og få gjort aktive. Befolkningsudviklingen viser at gruppen af seniorer bliver flere i fremtiden. Det er et fokuspunkt at sikre aktivitet til denne gruppe. De unge er en gruppe der falder ud af forenings-verdenen.
Der er også fokus på hvordan der kan skabes aktiviteter til denne gruppe. Her er det vigtigt at få planlagt samarbejdet de grønne organisationer imellem. Fx MTB og gående skal skilles ad i skoven osv.

Ole Olesen fremfører at den stille naturoplevelse er under pres, og efterlyser planlægning af aktiviteter. Idrætsrådet har en rolle i denne kommunikation til brugerne, men rådet har ikke en platform til dette.
Kristen Snefstrup fortæller om en privat skovejer på Sjælland der har stillet sin skov til rådighed for MTB, imod at de laver og vedligeholder banen.

Til toppen af siden.

Rapport fra Friluftsrådet om tilgængelighed v/ Erik Pedersen (10 min)

Punktet rykkes til næste møde, da Erik Pedersen blev forhindret i at deltage i mødet.

Til toppen af siden.

Nyt fra kommunen v/Erik Skibsted (15 min)

a. Naturplejepuljen, hvad går pengene til?
7 godkendte ansøgninger indtil nu i 2017. Der er ydet tilsagn om i alt 160.000 kr. på nuværende tidspunkt. Projekterne omfatter: Knap 33 ha eng/mose/hede under hegn (4 forskellige ansøgere). Rydning af ikke hjemmehørende arter i fredet egekrat. Rydning af hede med efterfølgende afgræsning. Rydning af pil ved å med efterfølgende afgræsning. Nedfræsning af rævehale-spiræa ved naturareal.

b. Lillelund Engpark
Pumperne i dele af anlægget er stoppet og der er kommet vand i den vestlige del af klimasøen. Stien omkring søerne vil blive belagt med asfalt inden projektet afsluttes, så flere kan få glæde af området. Der vil blive græsset af får.

c. Søby - status
Der bliver ryddet for at genskabe udsigterne i landskabet. Ved Elmers Hus på Brunkulsvej, bliver der arbejdet på at lave et lokalt støttepunkt. Her planlægges et madpakkehus med toiletfaciliteter. Tove fortæller, at Elmers hus var et meget fornemt hus i forhold til de almindelige brunkulsarbejderhuse. De almindelige brunkulsarbejderes forhold bliver formidlet på Brunkulsmuseet. De planer som Erik viste på mødet, er foreløbige og er endnu ikke politisk godkendt. Der arbejdes også på et udsigtspunkt, hvor man kan se ind over de nøgne sandtipper. Ole efterlyser fugletårn. Det er der også planer om, men det afhænger af økonomien.

d. Naturpleje indsatser i 2017
Der er planlagt en række særlige naturplejeindsatser i 2017, de såkaldte anlægsmidler. Søby: Flere rydningsopgaver. Naboareal til Præstbjerg: Stor rydningsopgave på tilgroet hede. Hedeplejeopgaver i fredningerne: Gindeskov og Stoubæk Krat. Der skal laves en del hegninger i 2017. Fjederholt Å, start på pleje som opfølgning på plejeplan. Høslet Hodsager og Præstbjerg Plt. (pleje for at fremme insektliv på to særlige lokaliteter). Pleje i Hjøllund Bæk-fredningen. Plejeplan for naturarealer i det fredede område ved Gødstrup Sø. Løbende kortlægning af særlige arter på naturarealer.

e. Løvbakkerne status på udviklingsprojekt
Der er et ønske om at udvikle Naturskolen. Der er politisk bevilliget penge til ekstra p-pladser og flere toiletter.

Til toppen af siden.

Det kommunale vandråd for Limfjorden v/Erik Skibsted (10 min)

I Limfjordsregi var det ønske om kommunale lokale vandråd. Grønt Råd i Herning Kommune blev valgt som det lokale råd. Der har været en enkelt høring, hvor rådet kunne komme med input.

Til toppen af siden.

Nationalpark Skjern Å - samtalesaloner og Skjern Å-dag v/ Louise Berg Hansen (15 min)

I april deltog 51 interessenter i en inspirationstur til Nationalpark Vadehavet. Billeder og flere beskrivelser af turen kan ses på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmesiden.

Læs mere om Nationalpark Skjern Å.

Med afsæt i den snak det var på inspirationsturen, er der planlagt 2 samtalesaloner i juni med fokus på frivillighed og 2 igen i sept/okt med fokus på muligheder. Byrådene og de grønne råd i Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner samt en række særlige interessenter er inviteret til at deltage i samtalesalonerne.

Den 24. oktober bliver der lavet en "Skjern Å-dag". Lokaliteten bliver på et af de grønne arealer i tilknytning til Borris Skydeterræn. Foreninger får mulighed for at sætte fokus på deres forening i relation til en kommende Nationalpark Skjern Å. Formålet med arrangementet er at skabe en bred, borgerrettet event. Eksempler på indhold: oplysning og dialog om nationalpark-processen, tilbud om aktiviteter i naturen, naturformidling, foreninger/organisationer deltager med stande/aktiviteter. Sekretariatet
dækker udgifter for op til kr. 5.000,- pr. deltagende forening/organisation.
Meld ind med kontaktperson og aktivitet senest d. 3. juli til Louise Berg Hansen, ngolh@herning.dk, tlf.: 96 28 81 44.

Jørgen Krøjgaard påpeger at man skal lære af sidste gang - frivillighed er vigtig.
Ole Olesen påpeger at man samtidig skal sikre, at der er et indhold i en kommende nationalpark. Nationalparker i Danmark er meget anderledes end i udlandet, hvor der er langt større fokus på naturbeskyttelse end der er i Danmark.

Til toppen af siden.

Hvad sker der på Naturskolen - update v/ Kristen Snefstrup (10 min)

Naturskolen drives af Center for Børn og Læring, hvor Kristen er ansat. Naturrummet drives af Natur og Grønne Områder og området omkring naturskolen ejes af Naturstyrelsen. Kristen tilbyder aktiviteter til børn fra 0-18 år. Kristen har ca. 6000 børn igennem naturskolen årligt. Man vil gerne sikre et indhold som passer til det børnene skal lære i skolen. Der er et meget højt aktivitetsniveau i området, så der er pres på faciliteterne.
Biavlerforeningen og Astronomiklubben er tilknyttet området. Der kommer handicappede og kørestolsbrugere året rundt.

Til toppen af siden.

Evt. herunder punkter til næste møde (31. aug 2017) (5 min)

a. Friluftsrådets rapport om tilgængelighed v/ Erik Pedersen
b. Evaluering af dyrehaven
c. Naturspot og ny app til friluftsliv
d. Signalkrebs
e. Grønt Danmarkskort
f. Museum Midtjyllands planer
g. DOFs atlasundersøgelse
Tove Magnusson fortæller om en ny sti i Kølkær. Man kan se stien i en film på nettet. Stien starter og slutter ved hallen. Tanken er at stisystemet skal udvides i fremtiden. Pengene kommer fra Landsbykontaktudvalget.

Til toppen af siden.

Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning i mødelokale E2.40, kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Afbud:
Herning Idrætsråd: Anders Buhl
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk

Fraværende:
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referatet

Velkomst til ny repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening
v. Erik Skibsted, som bød velkommen til ny repræsentant for Danmarks naturfredningsforening, Bent Rasmussen.

Til til toppen.

Orientering fra medlemmerne om sager med relevans for Grønt Råd v. alle.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Der har været kredsmøde i jægerforbundet. Der er fokus på flåtoverførte sygdomme, et pHd-projekt skal belyse dette. Ole har været i Hillerød Kommune for at fortælle om Faunastribeprojektet. Der bliver igen i år lavet faunastriber i Herning Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Foreningen stiler forslag om at udpege et nyt natura 2000 område omkring Sunds Sø. Der er fokus på Grønt Danmarkskort - der er planlagt et møde, den 30. marts 2017, om emnet. Foreningen støtter op om forprocessen omkring oprettelsen af Nationalpark Skjern Å. Foreningen har udpeget personer til vandrådene for Herning området.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Lystfiske- og åturismeprojektet fylder en del, men megen mødeaktivitet. Der er konference 31. marts om laks i Skjern Å. Dansk Skovforening: John Milther Der er flere emner som skovforeningen arbejder med pt. 
1. EU's træfordning trådte i kraft 1. sept 2016. Det betyder at skovejere har ansvaret for at sikre at det træ man fælde, er fældet lovligt.
2. Varmeværkerne skal kontrollerer hvor flis kommer fra - det skal være fra lovlige kilder.
3. Skovforeningen ønsker at skille MTB fra alm. cykling for at sikre en god oplevelse for alle.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Naturstyrelsen har tidligere støttet læplantning. Nu er det forankret hos Naturstyrelsen. Det har medført nye krav: ingen kemisk rensning og ingen dybdepløjning, desuden krav om plantning af små buske, frem for store træer. Plantningsforeningerne har givet høringssvar.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Familielandbruget er opmærksom på problematikken som plantningsforeningen beskriver. Samtidig er det problematikker ang. markvandingsboringer tæt ved vandløb. Der bliver klaget over grusveje som er dårligt vedligeholdt.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Det er en stille periode. Rådet har fokus på adgangen til det åbne land.

Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Snakken på sidste møde i landsbykontaktudvalget gik på mobildækning i yderområderne. Man ser frem til at der kommer til at ske flere tiltag i Søby Brunkulslejer. Brunkulsmuseet åbner 1. april og her vil den antikke gravemaskine blive startet.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Naturvejlederforeningen er med i et projekt om vild mad. 50 naturvejledere er blevet uddannet i at lave vild mad og nu skal de lave arrangementer med og om vild mad. Der bliver lavet en app som kan bruges når man samler vilde planter der kan spises. Der bliver afholdt et kæltringebal i Ørre, 1. og 2. september 2017, til ære for S.S. Blicher. Vild mad vil indgå i arrangementet. Grøn Inspirationsdag vil blive flyttet til Løvbakkerne i år. Det er et arrangement for børneintuitioner og foreninger. Der plejer at deltage 1000-1500 børn.

Til til toppen.

Orientering fra Erfa-dag for Grønt Råds medlemmer v. Jørgen Krøjgaard (5min)

Punktet udgår.

Til til toppen.

Status på EU-projektet Coast 2 Coast v. Søren Brandt (10 min)

Herning Kommune er blevet en del af et EU-projekt som Regionen står for. Visionen er at man vil lave en klimarobust region. Herning Kommune har i en del år arbejdet sammen med nabokommunerne, Holstebro og Ikast-Brande, om at undgå oversvømmelser. Der arbejdes på at finde løsninger, som skal sikre, at man kan undgå oversvømmelser i Holstebro by i vintermånederne, hvor vandføringen i Storå er størst. Man arbejder desuden på tværgående elementer, som biodiversitet, sikring af værdifuld landbrugsjord, infrastruktur osv.

Et mantra i klimatilpasningen er at: Løsningen findes ofte andre steder end problemet. 
Det er også udgangspunktet i Coast 2 Coast-projektet.
Der skal startes en dialog med landmænd, lodsejere og interessenter. Det er noget af det projektet her skal bidrage til. Projektet skal ikke levere egentlige klimaprojekter, men skal bidrage til at man finder de gode løsninger for fremtiden.
Vagn Mouritzen påpeger at arealer ikke tager skade af at blive oversvømmet et par uger om vinteren.
John Milther spørger til om man kan oversvømme intensivt dyrkede arealer uden at det fører til massiv næringsudvaskning efterfølgende? Søren Brandt svarer at det er noget af det der skal undersøges i projektet.

Til til toppen.

Plejeplaner for 3 fredede områder v. Louise Berg Hansen (15 min)

I 2013 blev det lavet en tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredsheden, omkring arbejdet med vandløbsvedligeholdelse, var ikke så god. Der blev derfor lavet en handlingsplan og en række optimeringer af processerne. Desværre kan man ikke ud af undersøgelsen se konkret hvad det var bredejerne var utilfredse med. Derfor blev det besluttet at der skal laves en ny tilfredshedsundersøgelse. Der bliver pt. gennemført interviews med udvalgte bredejere for at klarlægge hvad der skal spør­ges til i næste spørgeskemaundersøgelse. Det handler også om at afstemme forventningerne til hvad det er kommunen kan levere i forhold til vandløbsvedligeholdelsen.

Det er vigtigt at skelne imellem vandløbets fysiske profil og grødeskæring.
Anders Rahbek spørger til hvorfor man ikke kan grave vandløbene dybere og få mere fart på vandet? Svaret er at man skal sikre afvandingen i hele vandløbets længde. At man graver dybere i et område hvor faldet er relativt fladt, vil ikke nødvendigvis løse problemet. Der er desuden vandplaner og regulativer man skal forholde sig til.
Anders Rahbek spørger til om ikke sand er et problem Man vil i kommunen gerne arbejde med sandfang. Her må man gerne tage fat i kommunen, hvis man ønsker at lægge areal til.
I forhold til at klimasikre de vandløbsnære arealer ved uddybning og mere hårdhændet vedligeholdelse, ligger dette udenfor den lovgivningsmæssige ramme kommunen kan arbejde indenfor. Disse tiltag vil kræve ændringer i vandløbsloven og der er nedsat et udvalg, som arbejder med dette. Opgaven ligger ikke i Kommunens hænder.
John Milther bifalder at man laver informationskampagne.
Kommunen opfordrer til at man tager fat i os, når der er et problem.
Tove spørger til hvornår der bliver skåret grøde, og om ikke man kan informere direkte til lodsejerne.

Man kan se arbejdsplanen for grødeskæring på kommunens hjemmeside.

Der skal være mindst en person på hvert hold der taler dansk og alle entreprenø­rer skal have et skilt i bilen som viser at de arbejder for Herning Kommune.

Til til toppen.

Vandløbsvedligeholdelse, tilfredshedsundersøgelse og borgermøder v. Winnie Post (15 min)

I Limfjordsregi var det ønske om kommunale lokale vandråd. Grønt Råd i Herning Kommune blev valgt som det lokale råd. Der har været en enkelt høring, hvor rådet kunne komme med input.

Til til toppen.

Nyt fra kommunen v. Erik Skibsted (15 min)

- Anlægspuljen til Naturpleje 2017:
Byrådet har afsat 552.000 kr til ekstra pleje i Fjederholt Å, Hedearealer på Præstbjerg, ekstra midler i Søby Brunkulslejer, kortlægning af naturarealer samt ekstra pleje i Gindeskov krat.
- Borgersamarbejdspuljen 2017 - det går pengene til:
Det er 184.000 kr som er delt ud til 15 af 22 ansøgte projekter i grønne områder i byerne.
- Vandråd - sidste nyt:
Der bliver nedsat vandråd til hvert af de 3 vandoplande som Herning Kommune er en del af. Foreninger kan melde tilbage til kommunen om de ønsker at være med i vandrådene.

Til til toppen.

Naturprojekter med tilskud fra kommunen v. Louise Berg Hansen (5 min)

Kommunen har en tilskudsordning, hvor private lodsejere kan søge om tilskud til naturpleje på naturarealer. Tilskud gives til:

 • Rydning af træopvækst og anden pleje af heder
 • Rydning på lysåbne naturarealer med særlige naturværdier (eng, mose,
 • overdrev, hede mv.).
 • Hegning af naturarealer med 5-10 årig græsningsaftale.
 • Bekæmpelse af invasive arter: Glansbladet hæg, japansk pileurt med flere
 • Sikring af levesteder for ansvarsarterne i Herning Kommune. Se mere om
 • ansvarsarter på www.herning.dk
 • Oprensning af tilgroede søer/vandhuller, dog udelukkende i værdifulde naturområder, hvor løgfrø og stor vandsalamander findes.

Man kan læse mere om ordningen på kommunens hjemmeside. 

Grønt Råd opfordres til at komme med forslag til konkrete arealer der trænger til pleje.

Til til toppen.

Naturkapital v. Louise Berg Hansen (5 min)

Som en del af projektet Biodiversitet Nu, har Aarhus Universitet udviklet et naturkapitalindeks der viser naturens tilstand i de danske kommuner. Herning Kommunes indeks er på 24 ud af 100. Dermed ligger kommunens natur på en 44. plads blandt de 98 danske kommuner.
Man kan hjælpe naturen og dermed hæve indekset ved at:

 1. Forbedre vilkårene for sårbare og truede arter og deres levesteder
 2. Tage landbrugsjord ud af omdrift
 3. Omlægge landbrugsjord fra intensiv drift til ekstensiv drift
 4. Sørge for, at kommunen har kortlagt sin natur
 5. Igangsætte en kortlægning af sårbare og truede arter 

Borgere kan selv hjælpe med registreringerne ved at hente appen naturtjek:
http://www.biodiversitet.nu/hent-app.
Bent spørger til om kommunen har kortlagt sin natur. Noget natur er kortlagt, men ikke alt. Det er også derfor kommunen har sat midler af til kortlægning af natur.
John Milther siger at man i skoven har arbejdet med at vide hvor man har produktion og hvor man skal tage hensyn til biodiversitet. Det er måske noget man kan arbejde med i det åbne land.
Ole Rønnow bemærker at der er meget fin natur i Herning Kommune, men det er nok ikke det hele der er kortlagt.

Til til toppen.

Bekæmpelse af invasive arter, retningslinjer v. Louise Berg Hansen (5 min)

Der er i 2009 lavet en indsatsplan for bjørneklo. Denne indsatsplan er forlænget til 2024. Det er lodsejeres egen pligt at bekæmpe bjørneklo, og da der ligger en indsatsplan for dette, kan kommunen påbyde ejer at bekæmpe dem. Såfremt et på­ bud ikke efterkommes kan kommunen bekæmpe planten og sende regningen til lodsejer.
Det er politisk besluttet at gøre det muligt at foretage bekæmpelse af glansbladet hæg, ved pensling med sprøjtemiddel. Det samme gælder for de store pileurter. Inden bekæmpelse med sprøjtemiddel, skal miljøpåvirkningen vurderes. Der opfordres til at man melder uønskede planter til kommunen via indberetningssystemet giv et praj til Herning Kommune. Det kan bruges via en app (giv et praj til Herning Kommune) og via kommunens hjemmeside. 

Der bliver spurgt til hvordan det er med mårhund? Det er en invasiv art. Ser man mårhund, må man gerne melde det til Naturstyrelsens vildtkonsulent. Den er en art der er kommet for at blive, det er nok ikke muligt at udrydde den.

Til til toppen.

Handleplan for Friluftslivsstrategi v. Louise Berg Hansen (5 min)

Kommunen har lavet en handlingsplan for friluftslivsstrategien. Planen beskriver projekter som via tværgående samarbejder løfter strategien. Handlingsplanen er ikke en udtømmende liste over projekter, den er mere en beskrivelse af hvordan kommunen arbejder med friluftslivet. Et kerneprojekt er friluftskortet som man forsøger at gøre digitalt i form af en app.

Til til toppen.

Nationalpark Skjern Å forsøges igen v. Louise Berg Hansen (5 min)

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget midler i 2017 og 2018 til opstart af en proces hen imod en kommende Nationalpark Skjern Å. Herning Kommune har vedtaget at deltage i processen. En fornyet proces i forbindelse med en eventuel oprettelse af Nationalpark Skjern Å, vil kræve en omfattende borgerinvolvering og informationsindsats. Målet er at skabe en forståelse for, at en nationalpark vil kunne bidrage positivt til: Bosætningen, lokale og besøgendes friluftsmuligheder, å-turisme, branding, erhvervslivet og hermed skabelsen af arbejdspladser.
Processen tænkes startet med en bustur til en eksisterende nationalpark. Idéen er at få sat gang i tankerne hos udvalgte nøglepersoner og interessenter, ved at høre lokale og erhvervsdrivende fortælle om, hvordan det opleves, at være en del af en nationalpark. Turen skal fungere som startskud til en dialog om, hvad en nationalpark skal indeholde, og hvad den ikke skal indeholde.
Bent Rasmussen spørger hvad Herning Kommunes holdning til en nationalpark er. Byrådet og Teknik og Miljøudvalget er positive, men det er et projekt der er forankret i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Til til toppen.

Eventuelt. (5 min)

Naturindsatsen 2016 blev ganske kort gennemgået.

Læs rapporten for naturindsatsen 2016.

Bent Rasmussen spørger til hvordan det er med gravhøjsplejen. Kommunen har en ordning, hvor private lodsejere kan få plejet deres gravhøj. Der bliver årligt plejet 100 gravhøje, og flere kommer til hvert år. Det er gratis for lodsejeren at få plejet sin gravhøj.
Ole Ronnøw ønsker en liste med kontaktoplysninger på medlemmerne i Grønt Råd. Den bliver sendt ud med referatet.
Evt. punkter til næste møde, som er 16. juni 2017:

 • Status på lystfiske- og åturismeprojektet
 • Grønt Danmarkskort
 • Evaluering af dyrehaven
 • Friluftsrådets rapport om tilgængelighed
 • Naturspot og ny app til friluftsliv

Til til toppen.

Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning i mødelokale E2.40. kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Sportsfiskerforbund: Torben Thinggaard
Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Hovgaard
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Johannes Videbæk

Afbud:
Dansk Skovforening: John Milther
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Herning Idrætsråd: Anders Buhl
Herning Kommune: Lotta Sandsgaard

Fraværende:
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat - Velkommen

Der blev budt velkommen til Torben Thinggaard fra Sportsfiskerforbundet, som var suppleant for Per Fredskild. Karen-Louise Smidth bliver naturvejlederforeningens nye repræsentant, efter Torben Bøgeskov, som har valgt at træde ud af Grønt Råd.

Op til toppen af siden.

Orientering fra medlemmerne om emner med betydning for Grønt Råd v. alle.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Ole har været til Erfamøde på Hjerl Hede. Her kan man se noget spændende hedepleje. Foreslår en sommertur for Grønt Råd, så vi kan se naturen i kommunen. Jægerne er optagede af hegning i landskabet, for at undgå markskader efter kronvildt. Hegnene er et problem for vildtets frie bevægelighed. Der arbejdes med justering af jagttider.

Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Hovgaard
Intet nyt.

Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Sidste år af atlasundersøgelsen er i gang, der er god dækning i Vestjylland, alle kvadrater er dækket. Efteråret har givet en del sjældne observationer.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Torben Thinggaard
Intet nyt.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Læbeplantningen skal fremover administreres fra NaturErhvervstyrelsen.
Der blev lavet kontrol af nogle af de plantede hegn. Det gav ikke anledning til anmærkninger.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Landboforeningen har fokus på vandløbstilstande og de nye vandløbsregulativer

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Museet har lige ansat ny direktør. Navnet er ikke offentliggjort endnu. Tekstilforum er under ombygning. Ny udstilling åbner først i 2018. Der bliver lavet uddannelsesuge i august 2017 i Ørre-området.

Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Kontaktudvalget holder fordelingsmøde 1. dec. her bliver projektpengene fordelt. Pengene går til foreningssamarbejder og projekter til udvikling af landsbyerne.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
30 år gammel forening med 400 medlemmer. Medlemmerne er naturvejledere på skoler, institutioner, kommuner, styrelser osv. Foreningen udgiver et blad 4 gange om året.

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Der er proces i gang omkring dannelse af de 2 styrelser, Styrelsen for vand og natur (SVANA) og Naturstyrelsen (NST). NSTs nye hovedkontor ligger i Randbøl, SVANAs hovedkontor ligger i København. Der er ydermere en proces i gang omkring NST og NAER. Man ser på om der er felter der kan optimeres.
Der blev spurgt til om man fortsætter med betalingsjagter. Svaret er ja.

Herning kommune - Erik Skibsted:

 • Sejladsregulativ for Skjern Å - Der er lavet et samlet regulativ for hele åen, det er et samarbejde mellem flere kommuner. Sendes ud i 4 ugers høring i alle 4 kommuner efter behandling i Teknik og Miljøudvalget d. 28. nov.
 • Klimasikring i Holstebro Kommune - Der arbejdes på en løsning med at holde noget af vandet tilbage i ådalen blandt andet ved at bygge en dæmning. Det er et projekt som får konsekvenser for arealer i Herning Kommune
 • Der er lavet en projektbeskrivelse for Løvbakkerne - Der er givet 1,9 mio kr til udvikling af området i 2017.

Op til toppen af siden.

Evaluering af samarbejdet mellem Grønt Råd og Teknik og Miljøudvalget

Ole Rønnow - Grønt Råd fungerer godt. Er der noget Grønt Råd kan gøre for at hjælpe kommunen og udvalget?
Johannes Videbæk - det er ganske interessant at læse referater fra grønt råds møder. Dialog og kommunikation er vigtig.
Erling Præstekjær - Enig med Johannes. Sidder også med i landsbykontaktudvalget. Her får man en god indsigt i hvad der rør sig lokalt. Det er også vigtigt, det skaber dialog. 
Der er tilfredshed med den måde Grønt Råd arbejder på. Politikerne ved at der er mulighed for at bringe sager til Grønt Råd.

Op til toppen af siden.

Orientering om VVM proces for nyt Kraftvarmeværk ved Herning v. Kaare Hjort, Herning kommune

Herning Kommune har i samarbejde med Forsyningsselskabet Eniig påbegyndt arbejdet med at realisere et nyt kraftvarmeværk ved Herning. Det har ikke været muligt at indgå aftale med DONG om varmepris og etablering af nyt værk er nu et reelt alternativ i forhold til at indgå aftale med DONG om levering af varme fra 2019. Redegørelse for Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) er under udarbejdelse.
Placering af nyt værk forventes at kunne påvirke de nærliggende rekreative forhold i Knudmosen.
Primært på grund af støj og visuel påvirkning fra det nye anlæg. Herning Kommune vil gerne tidligst muligt i dialog med de interessenter som har interesser i området. På den baggrund sker der en orientering i Grønt Råd med opfordring til at tage kontakt til Herning Kommune for at få afklaret interesser i forhold til nyt kraftvarmeværk.
Anders Buhl: Hvilken energiform vælger man?
Svar: flis, halm eller en kombination. Det er ikke valgt endnu. Det skal gerne være CO2-neutralt.
Paul Ravnsbæk: Forhandlingsprocessen er ikke overstået endnu?
Svar: Nej - ikke før beslutningen er taget.

Op til toppen af siden.

Orientering fra Erfa-møde for Grønt Rådsmedlemmer i Vissenbjerg. v. Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening

Punktet blev udsat til næste møde

Op til toppen af siden.

Planen for udvikling af Søby Brunkulsleje v. Mathias Jørgensen, Herning Kommune

Der er forskellige elementer i projektet. Landskabselementet: langs brunkulsvej og ved sandtipperne er det blevet rydder opvækst. Det er blevet rigtig fint og er et besøg værd. I ørkenområdet i den sydlige del, er der endnu ikke lavet rydninger, men der arbejdes på det.
Naturstyrelsen har desuden lavet nogle rydninger for nogle år siden.
Der arbejdes med at få lavet et samlingssted omkring Elmers hus, som er en gammel brovægt der ligger i området. Der ønskes også nogle udsigtstårne. Der skal søges dispensation i forhold til fredningen, da stierne ligger anderledes end de gør i fredningen. 
Et andet element i projektet er formidling af historien. Der skal fortælles om entreprenørerne i området og de gravede lejer. Desuden er en formidling af sikkerheden i området nødvendig. 
Ole Rønnow og Tove Magnusson fortæller at Brunkulsmuseet, brunkulslejerne og Kølkær har nogle fine kvaliteter som er værd at vise frem. Der mangler bare offentlig transport til området.

Når der er skoleferie, er der ingen buser i området. Der kører tog til Kølkær, men toget åbner ikke dørene, selvom det holder stille. Der appelleres til at dette ændres.

Erling Præstkær vil gerne støtte op omkring, at det kan åbnes døre i togene. Det er dog ikke umiddelbart noget Teknik og Miljøudvalget beslutter. Han vil tage det med til møde i Teknik og Miljø og nævne forslaget over for udvalget.

Op til toppen af siden.

Udsætning af laks i Skjern Å samt status på regulering af skarv v. Daniel Lindvig, Herning kommune

Herning Kommune deltager i et projekt om bortskræmning af skarv. Projektet har kørt det seneste år. Det er Thomas Mosgaard fra RKSK der er projektleder. Lakseyngel, stallingen og ørreder samt andre fiskearter, er hårdt ramt af skarvprædation, derfor skal projektet undersøge hvorledes man kan reducere skarvernes prædation på truede fiskearter i vandløbssystemet.
Laksebestanden i Skjern Å er stagneret siden isvintrene i 10-11, hvor skarverne begyndte at søge føde i vandløbet. Laksebestandene i andre å-systemer, er kontrast til Skjern Å systemet i stadig fremgang. Når laksen trækker ud i fjorden som ungfisk i foråret, sker der en særlig stor prædation skarv. Derfor har man forsøgt at bortskræmme skarverne fra åen på det tidspunkt, hvor laksen trækker ud. Lodsejerne har fået lov at drive jagt på skarven, men erfaringerne viser at disse tilladelser i ringe grad bliver udnyttet.
Skarver har natrastepladser. Herfra flyver de ud og jager bl.a. laks. Der er flere natrastepladser inde i landet. Skræmmeskud påvirker ikke fuglene. Til gængæld påvirker det fuglene hvis der bortskydes 1-2 individer når de kommer til natrastepladsen, uden at de ser jægeren.
Herning Kommune har givet tilskud til udsætning af laks, for at hjælpe bestanden som på sigt skal blive stor og stærk nok til at klare sig uden udsætninger.

Ole Olesen bemærker at skarven kun er der hvis der er føde til den. Derfor bør man sikre gode forhold til fiskene, så der kan være plads til både fisk og fugle. Det er vel i virkeligheden fordi menneskerne hellere vil fiske laks end de vil se på skarver.

Daniel Lindvig svarer: mange undersøgelser har vist, at prædation fra skarv tager ekstremt mange fisk, og faktisk kan tømme længere strækninger helt for fisk. Dette betyder at vandløbene ikke når miljømålopfyldelse, hvor fordi fisketæthederne er ekstremt lave -selv på strækninger hvor vandløbstilstanden er helt i top. Kommunen har pligt til at sikre målopfyldelse i vandløbene, det omhandler også fisk.

Op til toppen af siden.

Gennemgang af strategien for græsslåning - Plejeniveau rundt omkring i kommunen - hvor langt/kort skal græsset være? v. Anne Kirstine Kjær og Anders Nielsen, begge Herning Kommune

Driften af parkerne styres af Parkpolitikken som er politisk vedtaget i 2010. Parkpolitikken har 10 mål. Græsklipning styres af mål nr. 8 som handler om mangfoldighed af oplevelser.

Udviklingen af de grønne områder sker i et samarbejde mellem DRIFT og parkteamet og med hensyntagen til lokale borgeres ønsker. Der bliver lavet udviklingsplaner for centrale grønne områder. De kan snart ses på hjemmesiden.
De bynære grønne områder er på 667 ha, heraf er ca. 400 ha græs der klippes. Det kræver en del planlægning. Der er lavet beskrivelser for alle bysamfund. De beskriver hvordan områderne skal passes. Det betyder at vi har præcise modeller for hvad det koster at passe med klipning osv.
Ole Olesen: Hvad med klippetidspunktet? Er det også beskrevet? Svar: nej - der klippes fra 1. april til slut okt. Hvornår de enkelte områder klippes inden for dette tidsrum, afgøres bl.a. af vejrforhold det enkelte år.
Der er en udvikling som gør at man gerne vil se mere plejede parker og grønne arealer i byerne.
Der er også bevægelser i retning imod mere vildt og flere farver i byerne.
Der forslås flere blomsterløg i rabatterne. Der forslås også udsåning af engblandinger på større arealer i byerne. Det betyder ikke at der bliver billigere, men områderne får et andet udseende.
Ole Rønnow: Klipning lige efter Sankt Hans koster mange rigtig fugleunger og andet vildt.
Kan man tage hensyn til det? Svar - der er mange interesser i det her - naboer til højt græs ønsker ikke ukrudtsfrø som blæser ind i haven. Men hvor det er muligt, flyttes klippetidspunktet til september.

Op til toppen af siden.

Status på projekt om klipning af vejkanter v. Kith Skovgaard, Herning Kommune

Projekt klipning af vejkanter handler om hvordan man får flere arter i vejgrøfterne. Vi ønsker en mere fleksibel vejgrøftspleje. Projektet er startet i 2014, som et samarbejde mellem natur og Grønne Områder og DRIFT. Der er 2 typer vejkanter: 1) Næringsrige strækninger med højtvoksende græsser og vild kørvel. 2) Nærringsfattig med mange lavt voksende arter. Den almindelige slåning ligger i august og fremmer vild kørvel og højtvoksende græsser. Derfor forsøger man at ændre klippetidspunkterne, så lavt voksende planter favoriseres.

Næringsrige vejkanter klippes nu i maj og oktober, næringsfattige strækninger klippes i oktober og kun en gang. Der er udlagt forsøgsstrækninger i den nordlige del af kommunen. Omkring rastepladserne bliver det afklippede materiale fjernet. Der laves artstælling hvert år.

Det er målet at man på de næringsrige grøfter kan reducere til 1 årlig klipning. På de næringsfattige er målet at der kun skal klippes hvert 2 eller 3. år. Der har ikke været lavet formidling af projektet.
Jørgen Krøjgaard forslår forsøg med 1 årlig klipning tidligt på året.
Jørgen Hovgaard spørger: Har man prøvet at sprøjte vejgrøfterne med Roundup? Det er et godt middel. Svar: nej, det er ikke kommunens politik. Vejgrøfterne fungerer som spredningskorridorer for vildt og insekter mm.
Ole Olesen bemærker, at det absolut ikke det er en god ide at anvende Roundup.

Op til toppen af siden.

Eventuelt til sidst

Herunder punkter til næste mødes dagsorden:

 • Jørgen Krøjgaard - orientering fra Erfa-dag for Grønt Råds medlemmer - udsat fra sidst
 • Oplæg om hvad idrætsrådet er og hvad de arbejder med. V. Anders Buhl
 • Handleplan for friluftslivsstrategi
 • Nye regulativer for 2 vandløb
 • Bekæmpelse af invasive arter, herunder indsatsplan for bjørneklo samt retningslinjer
 • Plejeplaner for fredede områder - Gindeskov krat, Stoubæk krat og Fjederholt Å
 • Borgermøde om vandløbsdrift og vedligeholdelse

Kom gerne med forslag til flere emner.

Tove forslår at der kan blive holdt et møde på det tidligere Østdeponi (AFLD), hvor man så kunne få en rundvisning og se udsigten fra toppen.

Datoer for møde næste år:
23. marts 2017
15. juni 2017
31. august 2017
30. november 2017 - med repræsentanter fra Teknik og Miljøudvalget

Op til toppen af siden.

Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.