Tilbage

Værdighedspolitik

Ældre borgere i Herning Kommune skal have mulighed for at leve det liv, de ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Når de får behov for hjælp, skal de have en værdig pleje og omsorg.

Værdighedspolitikken er formuleret med input fra pårørende, frivillige og andre borgere, Ældrerådet, interesseorganisationer og patientforeninger samt ledere og medarbejdere i Herning Kommune.

Herning Kommunes værdighedspolitik.

Værdighed gennem respekt for den enkelte

Alle mennesker har ret til at blive behandlet værdigt - uanset om vi kan klare os selv, eller om vi har behov for hjælp i hverdagen.

Omdrejningspunktet for Herning Kommunes værdighedspolitik er, at vi alle har individuelle værdier og behov. Der er derfor mange forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt, når vi taler om værdighed.

Når vi tilrettelægger plejen af vores ældre medborgere, sker det netop med respekt for, at den enkelte så vidt muligt kan fortsætte med at leve det liv, som den ældre ønsker. På den måde er vi med til at sikre, at den ældre og de pårørende oplever, at de bliver mødt med værdighed.

Politikken er overordnet og skal danne grundlag for efterfølgende drøftelser af, hvordan vi omsætter politikken til konkrete handlinger i mødet med borgeren. Det handler blandt andet om at afstemme forventninger. Her vil jeg gerne henvise til kommunens kvalitetsstandarder, hvor du som borger og pårørende har mulighed for at få afklaret, hvad du kan forvente dig i forhold til den ydelse, du har krav på. Kommunens kvalitetsstandarder kan læses på kommunens hjemmeside.

Herning Kommunes værdighedspolitik er blevet til i et samspil med kommunens borgere, Ældrerådet, ledere og medarbejdere i Herning Kommune samt andre interesserede.

Anne Marie Søe Nørgaard, Formand for Social- og Sundhedsudvalget.


Ældre borgere i Herning Kommune skal have mulighed for at leve det liv, de ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Når de får behov for hjælp, skal de have en værdig pleje og omsorg.

I Herning Kommune handler værdighed i ældreplejen om, at den enkelte borger bliver mødt med dannelse og faglighed. Vi støtter derfor borgerne som unikke mennesker med individuelle værdier og behov.

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede pejlemærker for en værdig ældrepleje inden for syv temaer:

  • Forebyggelse
  • Frivillige
  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død

Værdighedspolitikken er formuleret med input fra pårørende, frivillige og andre borgere, Ældrerådet, interesseorganisationer og patientforeninger samt ledere og medarbejdere i Herning Kommune.


Forebyggelse

Alle mennesker har et ønske om at kunne klare sig selv så godt og så længe som muligt. Med træning, rehabilitering og hjælpemidler kan vi medvirke til, at ældre borgere udvikler, fastholder eller genvinder deres funktionsevne.

På den måde får de ældre mulighed for at gøre det, de selv vil, uden at være afhængige af andre.

I Herning Kommune støtter vi ældre i et aktivt og sundt liv med respekt for den enkelte.

Frivillige

Mange borgere har et ønske om at lave frivilligt arbejde - blandt andet for at gøre noget godt for andre og for at holde sig selv i gang.

I Herning Kommune sætter vi stor pris på de mange frivilliges indsats.
Den indgår som en vigtig del af arbejdet med at sikre værdighed i de ældres hverdag.

Livskvalitet

Opfattelsen af hvad livskvalitet er, afhænger af de værdier og ønsker, som vi har hver især. Det er derfor vigtigt, at der er plads til borgernes forskellighed i plejen og omsorgen samt indholdet i hverdagen for vores ældre medborgere.

I Herning Kommune tilrettelægger vi ældreplejen, så den tager hensyn til borgernes individuelle ønsker.

Selvbestemmelse

Ønsket om at bestemme over sig selv og sit eget liv ligger dybt i de fleste mennesker - uanset alder, og uanset om man kan klare sig selv eller har behov for hjælp. Det er borgerens døgnrytme, der bestemmer, hvordan plejen og omsorgen bliver tilrettelagt.

Borgeren skal være mest muligt herre i eget liv og have mulighed for at benytte egne ressourcer. I Herning Kommune har vi fokus på at skabe rammerne for, at borgerne kan bestemme over sig selv og have frihed til at vælge.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Kvalitet i plejen handler blandt andet om at blive set, hørt og mødt med faglig dygtighed og menneskelig forståelse.

Oplevelsen af kvalitet afhænger af, hvilke forventninger borgeren har - og om borgeren oplever, at forventningerne bliver indfriet. Det er derfor væsentligt, at det på forhånd er klart, hvad borgeren kan forvente af plejen.

Når de forskellige faggrupper i ældreplejen arbejder sammen på tværs, er det med til at sikre koordinering og kontinuitet omkring den enkelte borger. Samtidig skaber det tværgående samarbejde merviden, som omsættes til nye løsninger. Løsninger, der kan være med til at give en oplevelse af kvalitet og fleksibilitet.

I ældreplejen i Herning Kommune oplever borgerne, at de får en sammenhængende indsats tilrettelagt med udgangspunkt i deres individuelle behov. Dette uanset om det er i borgerens eget hjem eller andre steder.

Mad og ernæring

For mange er måltiderne nogle af dagens højdepunkter og et yndet samtaleemne. Det gælder også for ældre. Smag, udseende og duft kan være med til at give en god oplevelse. Det vækker minder og glæde, samtidig med at maden giver sund og vigtig næring.

I Herning Kommune har borgerne frihed til at vælge, hvilken mad de ønsker at spise og med hvem.

En værdig død

Både undervejs i livet og i livets sidste fase har vi mennesker individuelle behov og ønsker. Oplevelsen af om en borger får en værdig død afhænger derfor af, om der bliver taget hensyn til, hvad borgeren og de pårørende har ønsket, der skal ske.

I Herning Kommune møder vi i ældreplejen døende borgere med nærvær samt omsorg og respekt for deres og de pårørendes ønsker til den sidste tid.


Politikken er fra 2016.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail. 

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.